Your search returned 7 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
Kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā (sūan kǣkhai mai) : prakāt Khana Raksā Khwāmsangop Rīaprō̜i hǣng Chāt Chabap Thī 115/2557 (chīkhāt ʻamnāt sō̜psūan) Phrarātchabanyat kǣkhai phœ̄mtœ̄m pramūan kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā (chabap thī 30) Phō̜.Sō̜. 2558 (plō̜i chūakhrāo) Phrarātchabanyat kǣkhai phœ̄mtœ̄m pramūan kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā (chabap thī 31) Phō̜.Sō̜. 2559 (kānʻōn khadī) / กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ส่วนแก้ไขใหม่) : ประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ฉบับที่ 115/2557 (ชี้ขาดอำนาจสอบสวน) พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2558 (ปล่อยชั่วคราว) พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 31) พ.ศ. 2559 (การโอนคดี) / สุพิศ ปราณีตพลกรัง.

Suphit Prānītphonlakrang, by สุพิศ ปราณีตพลกรัง, 2500-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Nititham, 2559 [2016] Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2559 [2016]Availability: Available for loan (7)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT4636 .ส735 2559 (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT4636 .ส735 2559 (3). Checked out (1).

ห้องสมุด:
Kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā kǣkhai mai : phrarātchabanyat kǣkhai phœ̄mtœ̄m pramūan kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā (chabap thī 34) Phō̜.Sō̜. 2562 : kānplō̜i tūa chūakhrāo kānčhap phū lop nī prakan dōi čhaophanakngān sān kānhām fō̜ng khadī kō̜ranī fō̜ng khadī dōi mai sutčharit / กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แก้ไขใหม่ : พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 34) พ.ศ. 2562 : การปล่อยตัวชั่วคราว การจับผู้หลบหนีประกันโดยเจ้าพนักงานศาล การห้ามฟ้องคดีกรณีฟ้องคดีโดยไม่สุจริต / สุพิศ ปราณีตพลกรัง.

Suphit Prānītphonlakrang, by สุพิศ ปราณีตพลกรัง, 2500-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Nititham, 2562 [2019] Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2562 [2019]Other title: Phrarātchabanyat kǣkhai phœ̄mtœ̄m pramūan kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā (chabap thī 34) Phō̜.Sō̜. 2562 Other title: Kānplō̜i tūa chūakhrāo kānčhap phū lop nī prakan dōi čhaophanakngān sān kānhām fō̜ng khadī kō̜ranī fō̜ng khadī dōi mai sutčharit Other title: พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 34) พ.ศ. 2562 | การปล่อยตัวชั่วคราว การจับผู้หลบหนีประกันโดยเจ้าพนักงานศาล การห้ามฟ้องคดีกรณีฟ้องคดีโดยไม่สุจริต.Availability: : Checked out (2).

ห้องสมุด:
Kotmāi withī phičhāranā khadī khā manut / กฎหมายวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ / สุพิศ ปราณีตพลกรัง.

Suphit Prānītphonlakrang, by สุพิศ ปราณีตพลกรัง, 2500-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Nititham, 2559 [2016] Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2559 [2016]Other title: Kotmāi withī phičhāranā khadī khā manut : Phrarātchabanyat Withī Phičhāranā Khadī Khā Manut Phō̜.Sō̜. 2559 khō̜ phičhāranā prīapthīap withī phičhāranā khwām khadī ʻāyā læ khadī khā manut Other title: กฎหมายวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ : พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. 2559 ข้อพิจารณาเปรียบเทียบวิธีพิจารณาความคดีอาญาและคดีค้ามนุษย์.Availability: Available for loan (4)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT4610 .ส73 2559 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT4610 .ส73 2559 (2).

ห้องสมุด:
Kotmāi ʻāyā kǣkhai phœ̄mtœ̄m chabap thī 25 Phō̜.Sō̜. 2559 kānbangkhap thōt prap kānrō̜ kamnot thōt læ rō̜ kānlongthōt thōt khō̜ng phūchai læ phūthūkchai/ กฎหมายอาญาแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 25 พ.ศ. 2559 การบังคับโทษปรับ การรอกำหนดโทษและรอการลงโทษ โทษของผู้ใช้และผู้ถูกใช้ / สุพิศ ปราณีตพลกรัง.

Suphit Prānītphonlakrang, by สุพิศ ปราณีตพลกรัง, 2500-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรกEdition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Nititham, 2559 [2016] Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2559 [2016]Availability: Available for loan (4)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3976 .ส73 2559 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3976 .ส73 2559 (2).

ห้องสมุด:
Phrarātchabanyat prakō̜p ratthammanūn wādūai withī phičhāranā khadī ʻāyā khō̜ng phū damrong tamnǣng thāngkān mư̄ang Phō̜.Sō̜. 2560 (khadī ʻāyā nakkānmư̄ang) / พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. 2560 (คดีอาญานักการเมือง) / สุพิศ ปราณีตพลกรัง.

Suphit Prānītphonlakrang, by สุพิศ ปราณีตพลกรัง, 2500-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Nititham, 2561 [2018] Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2561 [2018]Other title: Phō̜.Rō̜.Bō̜ prakō̜p ratthammanūn wādūai withī phičhāranā khadī ʻāyā khō̜ng phū damrong tamnǣng thāngkān mư̄ang Phō̜.Sō̜. 2560 Other title: พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. 2560.Availability: Available for loan (5)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT4516 .ส736 2561 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT4516 .ส736 2561 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT4516 .ส736 2561 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
Kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā kǣkhai mai : phrarātchabanyat kǣkhai phœ̄mtœ̄m pramūan kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā (chabap thī 33) Phō̜.Sō̜. 2562 : lakkēn kāntaisūan mūnfō̜ng kānphičhāranā læ sư̄pphayān laplang čhamlœ̄i khāthamnīam / กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แก้ไขใหม่ : พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 33) พ.ศ. 2562 : หลักเกณฑ์การไต่สวนมูลฟ้อง การพิจารณาและสืบพยานลับหลังจำเลย ค่าธรรมเนียม / สุพิศ ปราณีตพลกรัง.

Suphit Prānītphonlakrang, by สุพิศ ปราณีตพลกรัง, 2500-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Nititham, 2562 [2019] Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2562 [2019]Other title: phrarātchabanyat kǣkhai phœ̄mtœ̄m pramūan kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā (chabap thī 33) Phō̜.Sō̜. 2562 Other title: Lakkēn kāntaisūan mūnfō̜ng kānphičhāranā læ sư̄pphayān laplang čhamlœ̄i khāthamnīam Other title: Taisūan mūnfō̜ng kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā Other title: พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 33) พ.ศ. 2562 | หลักเกณฑ์การไต่สวนมูลฟ้อง การพิจารณาและสืบพยานลับหลังจำเลย ค่าธรรมเนียม | ไต่สวนมูลฟ้องกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT4638 .ส736 2562 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
Kotmāi withī phičhāranā khwāmʻāyā kǣkhai mai (chabap thī 32) Phō̜.Sō̜. 2559 (čhamlœ̄i sadǣng ton khana yư̄n ʻuthō̜n) : phrō̜m dūai sāra samkhan kīeokap ʻutthō̜n dīkā / กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แก้ไขใหม่ (ฉบับที่ 32) พ.ศ. 2559 (จำเลยแสดงตนขณะยื่นอุทรณ์) : พร้อมด้วย สาระสำคัญเกี่ยวกับอุทธรณ์ ฎีกา / สุพิศ ปราณีตพลกรัง.

Suphit Prānītphonlakrang, by สุพิศ ปราณีตพลกรัง, 2500-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Nititham, 2560 [2017] Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2560 [2017]Availability: Available for loan (5)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT4606.7 .ส73 2560 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT4606.7 .ส73 2560 (3).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544