Your search returned 14 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
Khadī khō̜ndōminīam phrarātchabanyat ʻākhānchut Phō̜.Sō̜. 2522 / คดีคอนโดมิเนียม พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ.2522 / สุพิศ ปราณีตพลกรัง.

Suphit Prānītphonlakrang, by สุพิศ ปราณีตพลกรัง, 2500-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Nititham, 2562 [2019] Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2562 [2019]Availability: : Checked out (2).

ห้องสมุด:
Kotmāi phatsadu Phrarātchabanyat Kānčhatsư̄ Čhatčhāng læ Kānbō̜rihān Phatsadu Phākrat Phō̜.Sō̜. 2560 / กฎหมายพัสดุ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 / สุพิศ ปราณีตพลกรัง.

Suphit Prānītphonlakrang, by สุพิศ ปราณีตพลกรัง, 2500-.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung thēp... : Banditʻaksō̜n, 2561 [2018] Publication: กรุงเทพฯ : บัณฑิตอักษร, 2561 [2018]Other title: Phrarātchabanyat Kānčhatsư̄ Čhatčhāng læ Kānbō̜rihān Phatsadu Phākrat Phō̜.Sō̜. 2560 Other title: พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560.Availability: Available for loan (4)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2754 .ส673 2561 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2754 .ส673 2561 (2).

ห้องสมุด:
Kotmāi hām rīak dō̜kbīa kœ̄n ʻattrā / กฎหมายห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา / สุพิศ ปราณีตพลกรัง.

Suphit Prānītphonlakrang, by สุพิศ ปราณีตพลกรัง, 2500-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Nititham, 2560 [2017] Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2560 [2017]Availability: Available for loan (6)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT4268 .ส73 2560 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT4268 .ส73 2560 (3).

ห้องสมุด:
Phrarātchabanyat prakō̜p ratthammanūn wādūai withī phičhāranā khadī ʻāyā khō̜ng phū damrong tamnǣng thāngkān mư̄ang Phō̜.Sō̜. 2560 (khadī ʻāyā nakkānmư̄ang) / พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. 2560 (คดีอาญานักการเมือง) / สุพิศ ปราณีตพลกรัง.

Suphit Prānītphonlakrang, by สุพิศ ปราณีตพลกรัง, 2500-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Nititham, 2561 [2018] Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2561 [2018]Other title: Phō̜.Rō̜.Bō̜ prakō̜p ratthammanūn wādūai withī phičhāranā khadī ʻāyā khō̜ng phū damrong tamnǣng thāngkān mư̄ang Phō̜.Sō̜. 2560 Other title: พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. 2560.Availability: Available for loan (5)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT4516 .ส736 2561 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT4516 .ส736 2561 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT4516 .ส736 2561 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
Khadī thutčharit tō̜ nāthī (māttrā 157 pramūan kotmāi ʻāyā) læ kotmāi čhattang sān ʻāyā khadī thutčharit læ praphrưt mi chō̜p / คดีทุจริตต่อหน้าที่ (มาตรา 157 ประมวลกฎหมายอาญา) และกฎหมายจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ : เพิ่มเติมหลักกฎหมายและคำพิพากษาศาลฎีกา / สุพิศ ปราณีตพลกรัง

Suphit Prānītphonlakrang, by สุพิศ ปราณีตพลกรัง, 2500-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขเพิ่มเติม-ปรับปรุงใหม่.Edition: Phim khrang thī 2, kǣkhai phœ̄mtœ̄m-prapprung mai. Material type: Text Text; Format: regular print ; Literary form: Not fiction ; Audience: General; Publication: Krung Thēp... : Nititham, 2562 [2019] Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2562 [2019]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT4516 .ส734 2562 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
Khwamphit kieokap phēt, khomkhun, kratham chamrao, anachan : kaekhai mai tam Phraratchabanyat kaekhai phoemtoem Pramuan Kotmai Ayā (chabap thi 27) Pho.So. 2562 / ความผิดเกี่ยวกับเพศ ข่มขืนกระทำชำเรา อนาจาร : แก้ไขใหม่ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา กฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ / สุพิศ ปราณีตพลกรัง.

Suphit Prānītphonlakrang, by สุพิศ ปราณีตพลกรัง, 2500-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang raek. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Nititham, 2562 [2019] Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2562 [2019]Availability: Available for loan (4)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT4200 .ส736 2562 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT4200 .ส736 2562 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT4200 .ส736 2562 (1).

ห้องสมุด:
Kotmāi pō̜ngkan læ prāpprām kānkhā manut / กฎหมายป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ / สุพิศ ปราณีตพลกรัง.

Suphit Prānītphonlakrang, by สุพิศ ปราณีตพลกรัง, 2500-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรกEdition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Nititham, 2559 [2016] Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2559 [2016]Other title: Kotmāi pō̜ngkan læ prāpprām kānkhā manut : Phrarātchabanyat Pō̜ngkan læ Prāpprām Kānkhā Manut Phō̜.Sō̜. 2551 khō̜bangkhap prathān sān dīkā wādūai lakkēn læ withīkān ʻanuyāt hai phanakngān čhaonāthī dai mā sưng khō̜mūn khāosān kīeokap kānkratham phit kīeokap kānkhā manut kham nænam khō̜ng prathān sān dīkā rư̄ang nǣothāng kānbō̜rihān čhatkān khadī tām Phrarātchabanyat Pō̜ngkan læ Prāpprām Kānkhā Manut Phō̜.Sō̜. 2551 khō̜bangkhap prathān sān dīkā Other title: กฎหมายป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ : พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 ข้อบังคับประธานศาลฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้พนักงานเจ้าหน้าที่ได้มาซึ่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการกระทำผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ คำแนะนำของประธานศาลฎีกาเรื่องแนวทางการบริหารจัดการคดีตามพระราชบัญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551.Availability: Available for loan (2)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT4378 .ส73 2559 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT4378 .ส73 2559 (1). Checked out (2).

ห้องสมุด:
Khadī phra khadī khwām : kotmāi kīeokap phrasong Phrarātchabanyat Khanasong Phō̜. Sō̜. 2505 kotmāi læ ʻư̄n ʻư̄n thī kīeokhō̜ng / คดีพระ คดีความ : กฎหมายเกี่ยวกับพระสงฆ์ พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 กฎหมายและอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง / สุพิศ ปราณีตพลกรัง.

Suphit Prānītphonlakrang, by สุพิศ ปราณีตพลกรัง, 2500-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Nititham, 2562 [2019] Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2562 [2019]Availability: Available for loan (5)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2688 .ส73 2562 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2688 .ส73 2562 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2688 .ส73 2562 (2).

ห้องสมุด:
Kotmāi wādūai khwāmphit kīeokap kān sanœ̄ rākhā tō̜ nūai ngān khō̜ng rat (Kotmāi Hūa) / กฎหมายว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ (กฎหมายฮั้ว) / สุพิศ ปราณีตพลกรัง.

Suphit Prānītphonlakrang, by สุพิศ ปราณีตพลกรัง, 2500-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Nititham, 2560 [2017] Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2560 [2017]Availability: Available for loan (6)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2754 .ส674 2560 (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2754 .ส674 2560 (2).

ห้องสมุด:
Khadī thutčharit tō̜ nāthī (māttrā 157 pramūan kotmāi ʻāyā) læ kotmāi čhattang sān ʻāyā khadī thutčharit læ praphrưt mi chō̜p / คดีทุจริตต่อหน้าที่ (มาตรา 157 ประมวลกฎหมายอาญา) และกฎหมายจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ / สุพิศ ปราณีตพลกรัง

Suphit Prānītphonlakrang, by สุพิศ ปราณีตพลกรัง, 2500-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp : Nititham, 2559 [2016] Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2559 [2016]Availability: Available for loan (3)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT4516 .ส734 2559 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT4516 .ส734 2559 (1). Checked out (2).

ห้องสมุด:
Kotmāi withī phičhāranā khadī thutčharit læ praprưt michō̜p / กฎหมายวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ / สุพิศ ปราณีตพลกรัง.

Suphit Prānītphonlakrang, by สุพิศ ปราณีตพลกรัง, 2500-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Nititham, 2560 [2017] Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2560 [2017]Other title: Kotmāi withī phičhāranā khadī thutčharit læ praphrưt mi chō̜p : phrō̜m dūai Phrarātchabanyat Withī Phičhāranā Khadī Thutčharit læ Praphrưt Mi Chō̜p Phō̜.Sō̜. 2559 Other title: กฎหมายวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ : พร้อมด้วยพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559.Availability: Available for loan (4)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT4516 .ส73 2560 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT4516 .ส73 2560 (1). Checked out (3).

ห้องสมุด:
Kret khadī kūyư̄m ngœ̄n / เกร็ดคดีกู้ยืมเงิน / สุพิศ ปราณีตพลกรัง.

Suphit Prānītphonlakrang, by สุพิศ ปราณีตพลกรัง, 2500-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, แก้ไขเพิ่มเติม-ปรับปรุงใหม่.Edition: Phim khrang thī 3, kǣkhai phœ̄mtœ̄m-prapprung mai. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Nititham, 2562 [2019] Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2562 [2019]Availability: Available for loan (2)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT955.ก473 ส73 2562 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT955.ก473 ส73 2562 (1).

ห้องสมุด:
Kotmāi kīeokap kānprakō̜p thurakit sinsap dičhithan (Phrarātchakamnot Kānprakō̜p Thurakit Sinsap Dičhithan Phō̜. Sō̜. 2561) / กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (พระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561) / สุพิศ ปราณีตพลกรัง.

Suphit Prānītphonlakrang, by สุพิศ ปราณีตพลกรัง, 2500-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Nititham, 2561 [2018] Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2561 [2018]Other title: Kotmāi kīeokap kānprakō̜p thurakit sinsap dičhithan Other title: กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล.Availability: : Checked out (2).

ห้องสมุด:
Kotmāi withī phičhāranā khwām phǣng kǣkhai phœ̄mtœ̄m chabap thī 27 Phō̜. Sō̜. 2558 (ʻutthō̜n dīkā) chabap thī 28 Phō̜. Sō̜. 2558 (kānʻōn khadī čhāk sān chan ton pai yang sān phǣng kānsong kham khūkhwām dōi rabop ʻilekthrō̜nik læ kānsong kham khūkhwām pai yang tāngprathēt) chabap thī 29 Phō̜. Sō̜. 2558 (kānkhāithō̜ttalāt hō̜ngchut nai ʻākhānchut læ thīdin čhatsan) / กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 27 พ.ศ. 2558 (อุทธรณ์ ฎีกา) ฉบับที่ 28 พ.ศ. 2558 (การโอนคดีจากศาลชั้นต้นไปยังศาลแพ่ง การส่งคำคู่ความโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์และการส่งคำคู่ความไปยังต่างประเทศ) ฉบับที่ 29 พ.ศ. 2558 (การขายทอดตลาดห้องชุดในอาคารชุดและที่ดินจัดสรร) / สุพิศ ปราณีตพลกรัง.

Suphit Prānītphonlakrang, by สุพิศ ปราณีตพลกรัง, 2500-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Nititham, 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2558 [2015]Availability: Available for loan (4)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1822 .ส73 2558 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT1822 .ส73 2558 (2).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544