Your search returned 8 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
Kānklaiklīa khō̜phiphāt tām kotmāi mai : Phrarātchabanyat Kānklaiklīa Khō̜phiphāt Phō̜.Sō̜. 2562 / การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามกฎหมายใหม่ : พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 / สุพิศ ปราณีตพลกรัง.

Suphit Prānītphonlakrang, by สุพิศ ปราณีตพลกรัง, 2500-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: regular print ; Literary form: Not fiction ; Audience: General; Publication: Krung Thēp... : Nititham, 2562 [2019] Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2562 [2019]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT1758.ป45 ส738 2562 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
Čhaophanakngān tamrūat sān : Phrarātchabanyat Čhaophanakngān Tamrūat Sān Phō̜.Sō̜. 2562 / เจ้าพนักงานตำรวจศาล : พระราชบัญญัติเจ้าพนักงานตำรวจศาล พ.ศ. 2562 / สุพิศ ปราณีตพลกรัง.

Suphit Prānītphonlakrang, by สุพิศ ปราณีตพลกรัง, 2500-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Nititham, 2563 [2020] Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2563 [2020]Availability: Available for loan (2)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1624 .ส73 2563 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT1624 .ส73 2563 (1).

ห้องสมุด:
Kotmāi khum praphrưt : Phrarātchabanyat Khum Praphrưt, Phō̜. Sō̜. 2559 = Probation Act, B. E. 2559 (2016) / กฏหมายคุมประพฤติ : พระราชบัญญิติคุมประพฤติ พ.ศ. 2559 = Probation Act, B. E. 2559 (2016) / สุพิศ ปราณีตพลกรัง.

Suphit Prānītphonlakrang, by สุพิศ ปราณีตพลกรัง, 2500-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp : Nititham, 2561 [2018] Publication: กรุงเทพ : นิติธรรม, 2561 [2018]Other title: Probation Act, B. E. 2559 (2016).Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT4830 .ส736 2561 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
Phrarātchabanyat prakō̜p ratthammanūn wādūai withī phičhāranā khadī ʻāyā khō̜ng phū damrong tamnǣng thāngkān mư̄ang Phō̜.Sō̜. 2560 (khadī ʻāyā nakkānmư̄ang) / พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. 2560 (คดีอาญานักการเมือง) / สุพิศ ปราณีตพลกรัง.

Suphit Prānītphonlakrang, by สุพิศ ปราณีตพลกรัง, 2500-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Nititham, 2561 [2018] Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2561 [2018]Other title: Phō̜.Rō̜.Bō̜ prakō̜p ratthammanūn wādūai withī phičhāranā khadī ʻāyā khō̜ng phū damrong tamnǣng thāngkān mư̄ang Phō̜.Sō̜. 2560 Other title: พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. 2560.Availability: Available for loan (5)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT4516 .ส736 2561 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT4516 .ส736 2561 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT4516 .ส736 2561 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
Khadī phra khadī khwām : kotmāi kīeokap phrasong Phrarātchabanyat Khanasong Phō̜. Sō̜. 2505 kotmāi læ ʻư̄n ʻư̄n thī kīeokhō̜ng / คดีพระ คดีความ : กฎหมายเกี่ยวกับพระสงฆ์ พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 กฎหมายและอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง / สุพิศ ปราณีตพลกรัง.

Suphit Prānītphonlakrang, by สุพิศ ปราณีตพลกรัง, 2500-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Nititham, 2562 [2019] Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2562 [2019]Availability: Available for loan (5)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2688 .ส73 2562 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2688 .ส73 2562 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2688 .ส73 2562 (2).

ห้องสมุด:
Lak læ khō̜sangkēt Phrarātchabanyat Wādūai Khō̜sanyā thī Mai Pentham Phō̜.Sō̜. 2540 / หลักและข้อสังเกต พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 / สุพิศ ปราณีตพลกรัง.

Suphit Prānītphonlakrang, by สุพิศ ปราณีตพลกรัง, 2500-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขเพิ่มเติม-ปรับปรุงใหม่.Edition: Phim khrang thī 2, kǣkhai phœ̄mtœ̄m-prapprung mai. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Nititham, 2563 [2020] Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม 2563 [2020]Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT858 .ส73 2563 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT858 .ส73 2563 (1).

ห้องสมุด:
Khadī khō̜ndōminīam phrarātchabanyat ʻākhānchut Phō̜.Sō̜. 2522 / คดีคอนโดมิเนียม พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ.2522 / สุพิศ ปราณีตพลกรัง.

Suphit Prānītphonlakrang, by สุพิศ ปราณีตพลกรัง, 2500-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Nititham, 2562 [2019] Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2562 [2019]Availability: : Checked out (2).

ห้องสมุด:
Kotmāi khātō̜pthǣn phūsīahāi læ khāthotthǣn læ khāchaičhāi kǣ jamlœ̄i nai khadī ʻāyā (Phrarātchabanyat Khātō̜pthǣn Phūsīahāi læ Khāthotthǣn læ Khāchaičhāi kǣ Čhamlœ̄i nai Khadī ʻĀyā Phō̜.Sō̜. 2544) / กฎหมายค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จําเลยในคดีอาญา (พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จําเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544) / สุพิศ ปราณีตพลกรัง.

Suphit Prānītphonlakrang, by สุพิศ ปราณีตพลกรัง, 2500-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Nititham, 2561 [2018] Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2561 [2018]Other title: Kotmāi khātō̜pthǣn phūsīahāi læ khāthotthǣn læ khāchaičhāi kǣ jamlœ̄i nai khadī ʻāya Other title: กฎหมายค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จําเลยในคดีอาญา.Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT4767 .ส735 2561 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544