ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 3 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
Phonlamư̄ang kap sangkhom prachathippatai / พลเมืองกับสังคมประชาธิปไตย / ธเนศวร์ เจริญเมือง.

Thanēt Čharœ̄nmư̄ang, by ธเนศวร์ เจริญเมือง, 2494-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp : Khrōngkān Čhatphim Khopfai, 2560 [2017] Publication: กรุงเทพ : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2560 [2017]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: JF799 .ธ37 2560 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
Khwāmkhit khwāmkhlư̄anwai : prawattisāt sangkhom watthanatham khon thai = Ideas and movement : history society & culture of the Tai / ความคิดความเคลื่อนไหว : ประวัติศาสตร์ สังคม วัฒนธรรมคนไท = Ideas and movement : history society & culture of the Tai / บรรณาธิการ แสวง มาละแซม.

Sawǣng Mālasǣm. Chayan Watthanaphūt. 'Udom Rungrư̄angsī. Suraphon Damrikun. Sīlao Kētphrom. Arunrat Wichiankhīeo. Ratanaphō̜n Sētthakun. Prachan Rakphong. Wasan Panyākǣo. Songsak Prāngwattanākun. Phanphen Khrư̄athai. Prayut Wongpǣng. Mālā Khamčhan. Sanan Thamthi. ʻAphiwan Phansuk. Sawāt Čhanthalē. Kœ̄k ʻAkkarachinōrēt. Phra Čhatuphon Jittasangwarō. Mānop Mānasǣm. Lamūn Junhom. Yupin Khemmuk. Phaitūn Phromwijit. Thēwēt Pālī. 'Uthaiwan Kānčhanakāmon. Withī Phānitchaphan. Dūangčhan Charoenmư̄ang, Thanēt Čharœ̄nmư̄ang, Phensupa Čhaiʻin. Wilak Sīpāsāng. Rōngrīan Yuparāt Witthayālai. by แสวง มาละแซม | ชยันต์ วรรธนะภูติ, 2486- | อุดม รุ่งเรืองศรี | สุรพล ดำริห์กุล | ศรีเลา เกษพรหม, 2491- | อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว | รัตนาพร เศรษฐกุล | ประชัน รักพงษ์ | ทรงศักดิ์ ปรางค์วัฒนากุล, 2495- | พรรณเพ็ญ เครือไทย | ประยุทธ วงศ์แปง | มาลา คำจันทร์ | สนั่น ธรรมธิ | อภิวันท์ พันธุ์สุข | สวาท จันทร์ทะเล | เกริก อัครชิโนเรศ | พระจตุพล จิตตะสังวโร | มาณพ มานะแซม, 2508- | ลมูล จันทร์หอม | ยุพิน เข็มมุกข์ | ไพฑูรย์ พรหมวิจิตร | เทเวศร์ ปาลี | อุทัยวรรณ กาญจนกามล | วิถี พานิชพันธ์ | ดวงจันทร์ เจริญเมือง, 2496- | ธเนศวร์ เจริญเมือง, 2494- | เพ็ญสุภา ใจอินทร์ | วิลักษณ์ ศรีป่าซาง | วสันต์ ปัญญาแก้ว | โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Chīang Mai : Rōngrīan Yuparāt Witthayālai], 2550 [2007] Publication: [เชียงใหม่ : โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย], 2550 [2007]Other title: Ideas and movement : history society & culture of the Tai.Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HIST DS 2007 663826 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: DS523.4.ท9 ค557 2550 (1).

ห้องสมุด:
Thai-Phamā sưksā nai krō̜p prachākhom ʻĀsīan = Thai-Myanmar studies in ASEAN community / ไทย-พม่าศึกษาในกรอบประชาคมอาเซียน = Thai-Myanmar studies in ASEAN community / ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, กาญจนี ละอองศรี บรรณาธิการ.

ʻUbonrat Siriyuwasak. Supphalak Kānčhanakhundī. Nithinan Yō̜sǣngrat. Sangūan Khumrungrot. Wirat Niyomtham. ʻŌ̜ng Bančhun. Thanyā Sangkhaphanthānon, Chanthanā Čhanbančhong. Chayānin Prathumsūt. Nopphadon Suchāt. Witaya Swaddiwudhipong. Wisā Suphanphaibūn. Chamnan Čhanrư̄ang Thatchalœ̄m Sutthiphongprachā. Somchāi Prīchāsinlapakun. Thanēt Čharœ̄nmư̄ang, Wārat Matthayomburut. Prathīp Chāilī. Photčhanā Sūansrī. Boonyasarit Aneksuk. Sāiphin Kǣongāmprasert. Sučhēn Kappharit. ʻUdomphō̜n Thīrawiriyakun, Chatsumān Kabinlasing. Sunait Chutintaranond, Suraphot Thawīsak. Supatra Bhumiprapas. Srichan Chancheewa, ʻAt Bandit, Suthēp Thō̜ngngām. Kānčhanāphō̜n Čhitsanga. Sununthā Mư̄angnin. Khư̄nsai Čhaiyen. Dunlayaphāk Prīchāratcha. Tư̄ančhai Dīthēt. Mō̜rakotwong Phūmphlap. Anuchit Singsuwan. Sonnarat Kānčhanawanit. Withūn Phœ̄mphongsāčharoen. Bunsap Phānitchakān. Suwit Laohasiriwong. Ninnāt Chaithīraphinyō. Somkīat Tangkitwānit. Charnvit Kasetsiri, Kanchanee La-ongsri. Somrit Lư̄chai, Parinyā Pānthō̜ng. Phīanphō̜n Dīthēt. Ratsamī Chūsongdēt. ʻAdisak Sīsom. Pračhūap Suphinī. Yotsathon Kitkuson. Phenwadī Rattakūn. Narā Rattanarut. Butsayarat Kānčhanadit. 'Atcharīyā Sāisin. Phichēt Sāiphan. Wasin Punyawuttrakūn. 'Autchariyā Chūwonglœ̄t. ʻAkkharaphong Khamkhūn. Dām Buntham. Phanat Thatsanīyānon, Kawīphon Sawāngphǣo. Thamrongsak Petchlœ̄tanant, Prathomphong Manōhān. Natthakō̜n Withitānon, Thotsaphon Srīnut. Toyota Thailand Foundation. Mūnlanithi Khrōngkān Tamrā Sangkhommasāt læ Manutsayasāt. Kānsammanā Wichākān Pračham Pī Thai-Phamā Sưksā Mahāwitthayālai Narēsūan) by อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์ | สุภลักษณ์ กาญจนขุนดี | นิธินันท์ ยอแสงรัตน์ | สงวน คุ้มรุ่งโรจน์ | วิรัช นิยมธรรม | องค์ บรรจุน, 2514- | ธัญญา สังขพันธานนท์, 2499- | ฉันทนา จันทร์บรรจง | ชญานินท์ ประทุมสูตร | นภดล สุชาติ | วิทยา สวัสดิวุฒิพงศ์ | วิสาข์ สุพรรณไพบูลย์ | ชำนาญ จันทร์เรือง | ธัชเฉลิม สุทธิพงษ์ประชา | สมชาย ปรีชาศิลปกุล | ธเนศวร์ เจริญเมือง, 2494- | วารัชต์ มัธยมบุรุษ | ประทีป ฉายลี | พจนา สวนศรี | บุณยสฤษฎ์ อเนกสุข | สายพิน แก้วงามประเสริฐ | สุเจน กรรพฤทธิ์ | อุดมพร ธีระวิริยะกุล, 2517- | ฉัตรสุมาลย์ กบิลสิงห์, 2487- | สุเนตร ชุตินธรานนท์, 2499- | สุรพศ ทวีศักดิ์ | สุภัตรา ภูมิประภาส | ศรีจันทร์ จันทร์ชีวะ, 2498- | อรรจน์ บัณฑิตย์, 2506-2561 | สุเทพ ทองงาม | กาญจนาภรณ์ จิตต์สง่า | สุนันทา เมืองนิล | คืนใส ใจเย็น | ดุลยภาค ปรีชารัชช | เตือนใจ ดีเทศน์ | มรกตวงศ์ ภูมิพลับ | อนุชิต สิงห์สุวรรณ | สรณรัชฎ์ กาญจนะวณิชย์ | วิฑูรย์ เพิ่มพงศาเจริญ | บุญทรัพย์ พานิชการ | สุวิทย์ เลาหศิริวงศ์ | นินนาท ไชยธีรภิญโญ | สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ | ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, 2484- | กาญจนี ละอองศรี | สมฤทธิ์ ลือชัย, 2506- | ปริญญา ปานทอง | เพียรพร ดีเทศน์ | รัศมี ชูทรงเดช | อดิศักดิ์ ศรีสม | ประจวบ สุภินี | ยศธน กิจกุศล | เพ็ญวดี รัตตกูล | นรา รัตนรุจ | บุษยรัตน์ กาญจนดิษฐ์ | อัจฉรียา สายศิลป์ | พิเชษฐ สายพันธุ์ | วศิน ปัญญาวุธตระกูล | อัจฉริยา ชูวงศ์เลิศ | อัครพงษ์ ค่ำคูณ | ดามพ์ บุญธรรม | พนัส ทัศนียานนท์, 2485- | กวีพนธ์ สว่างแผ้ว | ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์, 2507- | ปฐมพงษ์ มโนหาญ | ณัฐกร วิทิตานนท์, 2520- | ทศพล ศรีนุช | มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย | มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ | การสัมนาวิชาการประจำปี ไทย-พม่าศึกษา (2557 : มหาวิทยาลัยนเรศวร).

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Samut Prakān : Mūnlanithi Tōyōtā Prathēt Thai [læ] Mūnlanithi Khrōngkān Tamrā Sangkhommasāt læ Manutsayasāt, 2558 [2015] Publication: สมุทรปราการ : มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย [และ] มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2558 [2015]Other title: Thai Myanmar studies in ASEAN community.Availability: Available for loan (3)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS575.5.พ4 ท94 2558 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: DS575.5.พ4 ท94 2558 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS575.5.พ4 ท94 2558 (1). Checked out (2).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544