ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

ผลการค้นหาของคุณมี 819 รายการ บอกรับการค้นหานี้

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
|
10 อุทยานประวัติศาสตร์ /   การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : ฝ่าย, 2538 . 40 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library Circulation Counter [DOC .ก1385] (1), ฉบับพิมพ์ที่เสียหาย (1),

ห้องสมุด:
100 ปี วรรณคดีสโมสร /   การพิมพ์: [กรุงเทพฯ : สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร], 2558 . 364 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [PL4200 .ก613 2558] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [LANG&LIT PL 2015 644871] (2),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
100 ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร /   การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : กรม, 2555 . 200 หน้า : , ฉบับพิมพ์ซ้ำ. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [N8846.ท9 ศ635 2555] (1), Pridi Banomyong Library General Stacks [N8846.ท9 ศ635 2555] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [N8846.ท9 ศ635 2555] (1),

ห้องสมุด:
100 หนังไทยที่คนไทยควรดู /   การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : หอภาพยนตร์แห่งชาติ, 2548 . 1 เล่ม (ไม่มีเลขหน้า) : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library Charnvit Kasetsiri Room [DOC 2005 689281] (1),

ห้องสมุด:
101 ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร /   การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : กรม, 2555 . 200 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [N8846.ท9 ศ636 2555] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [N8846.ท9 ศ636 2555] (1),

ห้องสมุด:
102 ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร /   การพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2556 . 200 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [ART N 2013 625099] (1), Pridi Banomyong Library General Stacks [N8846.ท9 ศ63615 2556] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [ART N 2013 625099] (1),

ห้องสมุด:
103 ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร /   การพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2557 . 198 หน้า : , มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [ART N 2014 639408] (1), Pridi Banomyong Library General Stacks [N8846.ท9 ศ6362 2557] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [ART N 2014 639408] (1),

ห้องสมุด:
105 ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร /   การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมศิลปากร, 2559 . 198 หน้า : , มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [N8846.ท9 ศ6364 2559] (1), Pridi Banomyong Library General Stacks [N8846.ท9 ศ6364 2559] (2),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
106 ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร /   การพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักบริหารกลาง กรมศิลปากร, 2560 . 198 หน้า : , มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [N8846.ท9 ศ6365 2560] (1), Pridi Banomyong Library General Stacks [N8846.ท9 ศ6365 2560] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [N8846.ท9 ศ6365 2560] (2),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
107 ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร /   การพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักบริหารกลาง กรมศิลปากร, 2561 . 200 หน้า : , มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [N8846.ท9 ศ6366 2561] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
120 ปี 3 ครูดนตรีไทย , The 120th anniversary of the three maestros of Thai classical music /   การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2545 . 1 ตลับ (1 ชั่วโมง, 57 นาที) : , วีเอชเอส. | งาน120 ปี 3 ครูดนตรีไทย วันที่ 17 ธันวาคม 2544 เวลา 19.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย (บันทึกเทปเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2544) 1/2 นิ้ว. รายการที่ห้องสมุดมี: ไม่พบรายการใดๆ:

125 ปี พระยาอนุมานราชธน /   การพิมพ์: กรุงเทพ : กรมศิลปากร, 2556 . 8, 219 หน้า : , จัดพิมพ์เป็นที่รฤกเนื่องในวาระครบ 125 ปี พระยาอนุมานราชธน 14 ธันวาคม 2556. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [HIST DS 2013 632627] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [HIST DS 2013 632627] (1),

ห้องสมุด:
150 ปี สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ : , พระบิดาแห่งประวัติศาสตร์ไทย /   การพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, 2556 . 208 หน้า. , กรมศิลปากร จัดพิมพ์เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เนื่องในโอกาส 150 ปี วันประสูติ และครบ 50 ปี บุคคลสำคัญของโลก 21 มิถุนายน 2555. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [HIST DS 2013 627674] (1), Pridi Banomyong Library General Stacks [HIST DS 2013 627674] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [HIST DS 2013 627674] (1),

ห้องสมุด:
247 โบราณสถานภาคใต้ที่ขึ้นทะเบียนแล้วและข้อมูลหลักฐานใหม่ทางโบราณคดี /   การพิมพ์: สงขลา ; | นครศรีธรรมราช : สำนัก, 2561 . ก-ซ, 299 หน้า : , จัดพิมพ์เนื่องในการประชุมสัมมนาถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการและฆราวาสผู้สนับสนุนวัดในพื้นที่ภาคใต้ โครงการดูแลทรัพย์สินทางศิลปวัฒนธรรมของชาติของพระสังฆาธิการ ประจำปีพุทธศักราช 2561. | วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พุทธศักราช 2561 ณ ศาลา 100 ปี วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [DS567 .ก143 2561] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
27 ราชอารยรัฐ /   การพิมพ์: กรุงเทพ : กรมศิลปากร, 2559 . 323 หน้า : , หนังสือเล่มนี้จัดพิมพ์เฉลิมพระเกียรติในงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี พุทธศักราช 2559. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [D412.7 .ก134 2559] (1),

ห้องสมุด:
400 ปี สัมพันธไมตรีไทย-เนเธอร์แลนด์ /   การพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร, 2548 . 158 หน้า : , มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [DS575.5.น73 ก14] (1),

ห้องสมุด:
70 สัมพัจฉร์ฉลองรัชธรรมราชา : , กวีนิพนธ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี /   การพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2559 . 191 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [DS570.3.ภ7 ก1745 2559] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
700 ปีลายสือไทย (อักขรวิทยาไทย ฉบับย่อ). โดย ก่องแก้ว วีระประจักษ์, การพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2526 . 80 หน้า : , จัดพิมพ์ในโอกาสฉลองครบรอบ 700 ปี ลายสือไทย ณ อาคารลายสือไทย ในบริเวณพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติรามคำแหง จังหวัดสุโขทัย วันที่ 17-23 พฤศจิกายน 2526". รายการที่ห้องสมุดมี: ไม่พบรายการใดๆ: ฉบับพิมพ์ที่นำส่ง (1),

ห้องสมุด:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)