ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 13 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ / ทิพาวดี เมฆสวรรค์.

by ทิพาวดี เมฆสวรรค์, คุณหญิง.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี, 2539Availability: : Checked out (3).

ห้องสมุด:
ประชาชนคือลูกค้า : มิติใหม่การปฏิบัติงานภาครัฐ / คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์.

by ทิพาวดี เมฆสวรรค์, คุณหญิง.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สถาบันมาตรฐานสากลภาครัฐแห่งประเทศไทย สำนักงาน ก.พ., 2545Availability: Available for loan (3)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1746.ฮ1 ท63 (3).

ห้องสมุด:
กล้าคิด กล้าทำ กล้านำ กล้าเปลี่ยน / คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์.

by ทิพาวดี เมฆสวรรค์, คุณหญิง.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท เอ็กซเปอร์เน็ท จำกัด, 2544Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD57.7 .ท63 (3). Withdrawn (1).

ห้องสมุด:
การส่งเสริมกำลังใจของข้าราชการ : กิจกรรมตัวอย่างในสำนักงาน ก.พ.

by ทิพาวดี เมฆสวรรค์, คุณหญิง.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, สำนักงานก.พ., 2527Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1746.ฮ13 ข47 (2).

ห้องสมุด:
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 พร้อมคำอธิบายรายมาตรา และ พระราชบัญญัิติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 / คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์ และคณะ.

by ทิพาวดี เมฆสวรรค์, คุณหญิง.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สวัสดิการสำนักงาน ก.พ., 2546Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2860 .ท636 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2860 .ท636 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2860 .ท636 (2).

ห้องสมุด:
รายงานการวิจัยเรื่อง บทบาทของ ก.พ.ในทศวรรษหน้า / โดย ทิพาวดี เมฆสวรรค์ และคนอื่น ๆ.

by ทิพาวดี เมฆสวรรค์, คุณหญิง.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : กองวิชาการ สำนักงาน ก.พ., 2529Availability: : Checked out (1).

ห้องสมุด:
บันทึกรัฐมนตรีหญิง / ทิพาวดี เมฆสวรรค์ เขียน ; ปกรณ์ พึ่งเนตร เรียบเรียง.

by ทิพาวดี เมฆสวรรค์, คุณหญิง | ปกรณ์ พึ่งเนตร.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : กรุงเทพธุรกิจ Bizbookm 2553Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745 .ท634 2553 (2).

ห้องสมุด:
ก้าวใหม่ของการบริหารงานบุคคลภาครัฐ 2538-2540 / บรรณาธิการ ทิพาวดี เมฆสวรรค์ ; ผู้จัดทำ สีมา สีมานันท์ ... [และคนอื่นๆ].

by ทิพาวดี เมฆสวรรค์, คุณหญิง | สีมา สีมานันท์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน ก.พ. สำนักนายกรัฐมนตรี, 2540Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1746.ฮ1 ก62 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1746.ฮ1 ก62 (1), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: JQ1746.ฮ1 ก62 (1).

ห้องสมุด:
2 พลังความคิดชีวิตและงาน : 2 ผู้นำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์พันธุ์แท้ / คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์, จิระ หงส์ลดารมภ์ ; พิชญ์ภูรี จันทรกมล เรียบเรียง.

by ทิพาวดี เมฆสวรรค์, คุณหญิง | จีระ หงส์ลดารมภ์, 2488- | พิชญ์ภูรี จันทรกมล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : Chira Academy Pub., 2550 [2007]Other title: สองพลังความคิดชีวิตและงาน : สองผู้นำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์พันธุ์แท้.Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF5549 .ท593 2550 (1).

ห้องสมุด:
ชุดการเรียนด้วยตนเองหลักสูตรการบริหารงาน : การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่.

by ทิพาวดี เมฆสวรรค์, คุณหญิง | เปรมจิตต์ เหมินทร์ | ศุภรัชต์ โชติกญาณ | ชัยสิทธิ์ เฉลิมมีประเสริฐ | สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ., 2546-Availability: Available for loan (19)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1746.ฮ1 ช73 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1746.ฮ1 ช73 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1746.ฮ1 ช73 (7), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1746.ฮ1 ช73 (8). Checked out (5).

ห้องสมุด:
เวทีนวัตกรรม [วีดิทัศน์] = Innovative Forum / สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ.

by สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. การสัมมนาวิชาการ (ครั้งที่ 3 : 2550 : กรุงเทพฯ) | ทิพาวดี เมฆสวรรค์, คุณหญิง | ก้องกิติ พูสวัสดิ์ | สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ | โนนากะ, อิกุจิโร, ค.ศ.1935-.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: [กรุงเทพฯ] : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, [2550]Other title: Innovative Forum.Availability: Available for reference (2)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG1398 (2). :

ชุดการเรียนด้วยตนเองหลักสูตรการเรียนรู้รัฐธรรมนูญ 2540 ด้วยตนเอง.

by กาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์ | สีมา สีมานันท์ | เยาวลักษณ์ กุลพานิช | จรัล ดิษฐาอภิชัย | สราวุธ ปทุมราช | ไพโรจน์ พลเพชร | รัชฎาภรณ์ แ้ก้วสนิท | โคทม อารียา, 2486- | ลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์, 2500- | ฉันทนา หวันแก้ว | บรรเจิด สิงคะเนติ | ชั่งทอง โอภาสศิริวิทย์, 2495- | ทิพาวดี เมฆสวรรค์, คุณหญิง | ฤทัย หงส์สิริ | รังสิกร อุปพงศ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ., 2546Availability: Available for loan (44)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2070 .ช73 (11), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2070 .ช73 (11), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: KPT2070 .ช73 (11), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2070 .ช73 (11).

ห้องสมุด:
Kanpatirūp rabop bō̜rihān phāk rat phư̄a rātchakān ʻanākhot / การปฏิรูประบบบริหารภาครัฐเพื่อราชการอนาคต / คณะวิทยากร คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์, เฉลิม ศรีผดุง, ศุภรัชต์ โชติกญาณ ; คณะผู้ดำเนินรายการ พิไลพรรณ ปุกหุต, เบญจวรรณ สว่างนิทร, วรภา ชัยเลิศวณิชกุล ; คณะผู้เรียบเรียง จินตนา บิลมาศ, สายใจ แจ้งชัดใจ, วรรษวรรณ พานิชเจริญ.

Thiphāwadī Meksawan, Khunying, Chalœ̄m Sīphadung. Suppharat Chōtikayān. Philaiphan Pukhut Bēnčhawan Sawāngnit. Wō̜raphā Chailœ̄twanitkun. Čhintanā Binlamas. Sāičhai Čhǣngchatčhai. Watsawan Phānitčharœ̄n. Sathāban Phatthanā Khārātchakān Phonlarư̄an. by ทิพาวดี เมฆสวรรค์, คุณหญิง, 2489- | เฉลิม ศรีผดุง | ศุภรัชต์ โชติกญาณ | พิไลพรรณ ปุกหุต | เบญจวรรณ สว่างนิทร | วรภา ชัยเลิศวณิชกุล | จินตนา บิลมาศ | สายใจ แจ้งชัดใจ | วรรษวรรณ พานิชเจริญ | สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nonthaburī : Sathāban Phatthanā Khārātchakān Phonlarư̄an Samnakngān Kō̜. Phō̜., 2543 [2000] Publication: นนทบุรี : สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ., 2543 [2000]Other title: Kānbō̜rihān ngān : kānphatthanā phūnam kanpatirūp rabop bō̜rihān phāk rat Other title: การบริหารงาน : การพัฒนาผู้นำการปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1746.ฮ1 ท629 2543 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544