ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

ผลการค้นหาของคุณมี 1200 รายการ บอกรับการค้นหานี้

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
|
120 ปี ผ่านฟ้า ประชาธิปก /   การพิมพ์: [นนทบุรี] : สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556 . 324 หน้า : , โครงการพัฒนาและเผยแพร่สารสนเทศพระปกเกล้าศึกษาสู่ชุมชน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส 120 ปี คล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 8 พฤศจิกายน 2556. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [HIST DS 2013 623113] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Circulation Counter [DS582.7 .ก135 2556] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [DS582.7 .ก135 2556] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [DS582.7 .ก135 2556] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
120 ปี ผ่านฟ้า ประชาธิปก /   การพิมพ์: [นนทบุรี] : สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2557 . 328 หน้า : , พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 2556. | โครงการพัฒนาและเผยแพร่สารสนเทศพระปกเกล้าศึกษาสู่ชุมชน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส 120 ปี คล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 8 พฤศจิกายน 2556. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [HIST DS 2014 651554] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
2 ทศวรรษเศรษฐศาสตร์ /   การพิมพ์: [นนทบุรี] : สาขาวิชา, 2545 . vi, 283 หน้า : , มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library (Econ.) General Stacks [HC445 .ก5122] (1), Pridi Banomyong Library General Stacks [HC445 .ก5122] (1),

ห้องสมุด:
Metadata : , คู่มือการใช้มาตรฐาน MODS และ METS สำหรับการพรรณนาและจัดการสารสนเทศในห้องสมุดดิจิทัล / โดย นันทพร ธนะกูลบริภัณฑ์. การพิมพ์: [นนทบุรี] : สำนัก, 2549 . 4, 103, 28 หน้า : , มีซีดี-รอม 1 แผ่นประกอบ. เก็บที่วัสดุลักษณะพิเศษ. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library Circulation Counter [Z666.7 .น63] (1), Pridi Banomyong Library General Stacks [Z666.7 .น63] (1),

ห้องสมุด:
Metadata : , คู่มือการใช้มาตรฐาน MADS สำหรับการพรรณนาชื่อหรือคำแทนสารสนเทศในห้องสมุดดิจิทัล / โดย นันทพร ธนะกูลบริภัณฑ์. การพิมพ์: [นนทบุรี] : สำนัก, 2550 . 4, 91 หน้า : | 1 ซีดี-รอม ; 4 3/4 นิ้ว. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [Z666.7 .น628] (1),

ห้องสมุด:
กฎหมายกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม : , (Law and social change).   การพิมพ์: กรุงเทพฯ, 2527 . 3 เล่ม. , รวมฉบับพิมพ์ปี 2528, 2534, 2540 พิมพ์เป็น 2 เล่ม. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library (Econ.) General Stacks [K375 .ส7] (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [K375 .ส7] (2), Pridi Banomyong Library General Stacks [K375 .ส7] (3),

ห้องสมุด:
กฎหมายเกษตร.   การพิมพ์: กรุงเทพฯ, 2526 . 2 เล่ม. , รวมฉบับพิมพ์ปี 2539. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library (Econ.) General Stacks [HD940.7 .ส55] (2), Sanya Dharmasakti Library General Stacks [HD940.7 .ส55] (6), Pridi Banomyong Library General Stacks [HD940.7 .ส55] (4),

ห้องสมุด:
กฎหมายเกษตร = , Agricultural law.   การพิมพ์: [นนทบุรี] : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2557 . 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ) : , แก้ไขและเพิ่มเติมจาก: กฎหมายเกษตร. พิมพ์ครั้งแรก 2526. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Sanya Dharmasakti Library General Stacks [LAW KPT 2014 660245] (2), Pridi Banomyong Library General Stacks [LAW KPT 2014 660245] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [LAW KPT 2014 660245] (2),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
กฎหมายเกษตร = , Agricultural law.   การพิมพ์: [นนทบุรี] : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2557 . 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ) , แก้ไขและเพิ่มเติมจาก: กฎหมายเกษตร. พิมพ์ครั้งแรก 2526. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Sanya Dharmasakti Library General Stacks [LAW KPT 2014 660246] (2), Pridi Banomyong Library General Stacks [LAW KPT 2014 660246] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [LAW KPT 2014 660246] (2),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารการปกครองท้องที่ = , Local administrative law.   การพิมพ์: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2552 . 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ) : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Sanya Dharmasakti Library General Stacks [LAW KPT 2009 634379] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [LAW KPT 2009 634379] (2),

ห้องสมุด:
กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารการปกครองท้องที่ = , Local administrative law.   การพิมพ์: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555 . 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ) : , พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 2552. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Sanya Dharmasakti Library General Stacks [LAW KPT 2012 634380] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [LAW KPT 2012 634380] (2),

ห้องสมุด:
กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารการปกครองท้องที่ = , Local administrative law.   การพิมพ์: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555 . 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ) : , พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 2552. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Sanya Dharmasakti Library General Stacks [LAW KPT 2012 634381] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [LAW KPT 2012 634381] (2),

ห้องสมุด:
กฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสำหรับนักปกครองท้องที่ = , Local practicing administrative law.   การพิมพ์: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2552 . 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ) : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Sanya Dharmasakti Library General Stacks [LAW KPT 2009 634428] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [LAW KPT 2009 634428] (2),

ห้องสมุด:
กฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสำหรับนักปกครองท้องที่ = , Local practicing administrative law.   การพิมพ์: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2552 . 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ) : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Sanya Dharmasakti Library General Stacks [LAW KPT 2009 634429] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [LAW KPT 2009 634429] (2),

ห้องสมุด:
กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขภาพของผู้ประกอบอาชีพ = , Occupational health and safety law /   การพิมพ์: นนทบุรี : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2533 . 2 เล่ม. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Sanya Dharmasakti Library General Stacks [HD7261 .ก25] (2), Nongyao Chaiseri Library General Stacks [HD7261 .ก25] (6), ฉบับพิมพ์ที่เสียหาย (2),

ห้องสมุด:
กฎหมายเกี่ยวกับงานราชทัณฑ์ = , Laws related to corrections.   การพิมพ์: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2552 . 14, 555 หน้า : , พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งแรก 2539. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Sanya Dharmasakti Library General Stacks [LAW K 2009 634438] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [LAW K 2009 634438] (2),

ห้องสมุด:
กฎหมายเกี่ยวกับงานราชทัณฑ์ = , Laws related to corrections.   การพิมพ์: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2551 . 13, 353 หน้า : , พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งแรก 2539. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Sanya Dharmasakti Library General Stacks [LAW K 2008 634439] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [LAW K 2008 634439] (2),

ห้องสมุด:
กฎหมายเกี่ยวกับผู้นำชุมชน = , The law for community leader.   การพิมพ์: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2551 . 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ) รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Sanya Dharmasakti Library General Stacks [LAW KPT 2008 634339] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [LAW KPT 2008 634339] (2),

ห้องสมุด:
กฎหมายเกี่ยวกับผู้นำชุมชน = , The law for community leader.   การพิมพ์: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2551 . 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ) รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Sanya Dharmasakti Library General Stacks [LAW KPT 2008 634343] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [LAW KPT 2008 634343] (2),

ห้องสมุด:
กฎหมายเกี่ยวกับภาษีสรรพสามิต = , Excise tax laws.   การพิมพ์: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554 . 11, 356 หน้า : , พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 2541. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Sanya Dharmasakti Library General Stacks [LAW KPT 2011 634388] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [LAW KPT 2011 634388] (2),

ห้องสมุด:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455