ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

ผลการค้นหาของคุณมี 10 รายการ บอกรับการค้นหานี้

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
|
การศึกษาการเปิดรับและการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับประเทศไทย ของนักศึกษาไทยในประเทศญี่ปุ่น / โดย นภดล ชาติประเสริฐ, การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2540 . 10, 182 แผ่น. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library Theses Stacks [LB2376.6.ญ6 น43] (1),

ห้องสมุด:
เกาหลีปัจจุบัน = , Korea today /   การพิมพ์: ปทุมธานี : ศูนย์เกาหลีศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560 . 379 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [DS902 .ก754 2560] (1), Professor Direk Jayanama Library General Stacks [DS902 .ก754 2560] (1), Pridi Banomyong Library General Stacks [DS902 .ก754 2560] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [DS902 .ก754 2560] (3),

ห้องสมุด:
เจ้านโรดม สีหนุกับนโยบายความเป็นกลางของกัมพูชา = , Norodom Sihanouk and Cambodian non-alignment policy / โดย นภดล ชาติประเสริฐ, การพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2540 . lv, 119 หน้า : , ดัดแปลงจากวิทยานิพนธ์ชื่อเรื่อง: นโยบายเป็นกลางของกัมพูชาในสมัยรัฐบาลเจ้านโรดม สีหนุ. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [DS554.57 .น43] (2), Thammasat Library, Pattaya Campus General Stacks [HIST DS 1997 256760] (1), Professor Direk Jayanama Library General Stacks [DS554.57 .น43] (2), Pridi Banomyong Library TRF Publications Corner [DS554.57 .น43] (2),

ห้องสมุด:
นโยบายเป็นกลางของกัมพูชาในสมัยรัฐบาลเจ้านโรดม สีหนุ / โดย นภดล ชาติประเสริฐ, การพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2533 . (6), 77 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Professor Direk Jayanama Library Theses Stacks [JX1572 .น43] (2), Pridi Banomyong Library Theses Stacks [JX1572 .น43] (2),

ห้องสมุด:
ประเพณีที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของชาวเกาหลี : , รายงานผลการวิจัย / โดย นภดล ชาติประเสริฐ, การพิมพ์: [ปทุมธานี] โครงการเกาหลีศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศา่สตร์, 2544 . 56 แผ่น. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [GT2402.ก7 น434] (1),

ห้องสมุด:
ประเพณีที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของชาวเกาหลี / โดย นภดล ชาติประเสริฐ, การพิมพ์: [ปทุมธานี] โครงการเกาหลีศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศา่สตร์, 2544 . 81 แผ่น. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [GT2402.ก7 น434 2544] (1),

ห้องสมุด:
ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างสาธารณรัฐเกาหลีกับญี่ปุ่น ค.ศ. 1965-2009 : , รายงานวิจัย = History of relationship between Republic of Korea and Japan : 1965-2009 / โดย นภดล ชาติประเสริฐ, การพิมพ์: [ปทุมธานี] : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศา่สตร์, 2554 . 157 แผ่น. , ผลงานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนการทำวิจัย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2553. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [DS910.2.ญ6 น434 2554] (2),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
ปัจจัยซึ่งมีผลต่อการดำนินนโยบายต่างประเทศของสาธารณรัฐเกาหลี / โดย นภดล ชาติประเสริฐ, การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2538 . 60 แผ่น. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [DS916.37 .น43] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Shelving Cart [DS916.37 .น43] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [DS916.37 .น43] (1),

ห้องสมุด:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)