ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 7 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
Khrōngkān wičhai "kānprayat čhāk khanāt nai ʻongkō̜n pokkhrō̜ng sūan thō̜ngthin læ wikhro̜ sakkayaphāp kānkhūap rūam thō̜ngthin khanāt lek" : rāingān wičhai chabap sombūn / โครงการวิจัย "การประหยัดจากขนาดในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและวิเคราะห์ศักยภาพการควบรวมท้องถิ่นขนาดเล็ก" : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / โดย ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ และคณะ.

Direk Patthamasiriwat. Samnakngān Kō̜ngthun Sanapsanun Kānwičha. by ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Samnakngān Kō̜ngthun Sanapsanun Kānwičhai (Sō̜Kō̜Wō̜.), 2561 [2018] Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2561 [2018]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: JS7153.3.ก8 ด64 2561 (1).

ห้องสมุด:
Kānkhlang thō̜ngthin : kānkhayāi thān rāidai læ māttrakān lot khwāmlư̄amlam / การคลังท้องถิ่น : การขยายฐานรายได้และมาตรการลดความเหลื่อมล้ำ / ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์.

Dirēk Patthamasiriwat. Sathāban Phrapokklao. Samnak Wičhai læ Phatthanā. by ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ | สถาบันพระปกเกล้า. สำนักวิจัยและพัฒนา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnak Wičhai læ Phatthanā Sathāban Phrapokklao, 2559 [2016] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า, 2559 [2016]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HJ9574.55 .ด645 2559 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
Kānkračhuktūa khō̜ng talāt thīdin khwāmlư̄amlam thāng kānkhlang læ nayōbāi phāsī = [Land market concentration, fiscal disparity and tax policy] : khrōngkān wičhai : rāingān wičhai chabap sombūn / การกระจุกตัวของตลาดที่ดิน ความเหลื่อมล้ำทางการคลัง และนโยบายภาษี = [Land market concentration, fiscal disparity and tax policy] : โครงการวิจัย : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / โดย ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ และคณะ.

Direk Patmasiriwat. Samnakngān Khana Kammakān Songsœ̄m Witthayāsāt Wičhai læ Nawattakam. by ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Mō̜.Pō̜.Thō̜. : Mō̜.Pō̜.Phō̜.], 2563 [2020] Publication: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2563 [2020]Other title: Land market concentration, fiscal disparity and tax policy.Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD890.55 .ด66 2563 (1).

ห้องสมุด:
Kānkhlang phư̄a sangkhom : čhintanākān læ kānwičhai phư̄a sangkhom thī dī kwā / การคลังเพื่อสังคม : จินตนาการและการวิจัยเพื่อสังคมที่ดีกว่า / ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์.

Dirēk Patthamasiriwat. by ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Edition: Phim khrang thī 2, [kǣkhai læ phœ̄mtœ̄m]. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Bō̜risat Phī. 'Ē. Līpwing Čhamkat, 2549 [2006] Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท พี.เอ.ลีฟวิ่ง จำกัด, 2549 [2006]Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: FIN HJ 2006 641455 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HJ1360.55 .ด64 2549 (1).

ห้องสมุด:
Kānʻō̜m khwāmmangkhang læ bamnān phūsūngʻāyu samrap khrūarư̄an Thai = Saving, wealth, and old - age pension for Thai households : rāingān kānwičhai / การออม ความมั่งคั่ง และ บำนาญผู้สูงอายุสำหรับครัวเรือนไทย = Saving, wealth, and old-age pension for Thai households : รายงานการวิจัย / โดย ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์, สุวิมล เฮงพัฒนา.

Direk Patamasiriwat. Suwimon Hengpatana. Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Wičhai hǣng Chāt. by ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ | สุวิมล เฮงพัฒนา | สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Mǭ.Pǭ.Thǭ. : Mǭ.Pǭ.Phǭ.], 2557 [2014] Publication: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2557 [2014]Other title: Saving, wealth, and old-age pension for Thai households.Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HC445.ฮ9อ5 ด64 2557 (1).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
Kānkhlang thǭngthin : kānkhayāi thān rāidai læ lot khwāmlư̄amlam / การคลังท้องถิ่น : การขยายฐานรายได้และลดความเหลื่อมล้ำ / ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ ... [และคนอื่น ๆ].

Dirēk Patthamasiriwat. by ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์.

Edition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Chabap phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung thēp ... : Bǭrisat Phī. ʻĒ. Līpwing Čhamkat, 2557 [2014] Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท พี.เอ. ลีฟวิ่ง จำกัด, 2557 [2014]Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HJ9574.55 .ก59 2557 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: FIN HJ 2014 641015 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HJ9574.55 .ก59 2557 (1). Checked out (2).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544