ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 7 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
Čhotmāihēt Saphāphatthanā Kānmư̄ang chut thī 2 (Phō̜. Sō̜. 2556-2559) / จดหมายเหตุสภาพัฒนาการเมือง ชุดที่ 2 (พ.ศ. 2556-2559) / จัดทำโดย สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า ; บรรณาธิการ พลตรีหญิง อุษณีย์ เกษมสันต์, สมหมาย จันทร์เรือง.

Usanee Kasēmsan Na ʻAyutthayā. Sommāi Čhanrư̄ang. Samnakngān Saphā Phatthanā Kānmư̄ang. by อุษณีย์ เกษมสันต์ ณ อยุธยา | สมหมาย จันทร์เรือง | สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp ... : Samnakngān, 2559 [2016] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2559 [2016]Availability: Available for loan (7)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1745 .จ275 2559 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745 .จ275 2559 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1745 .จ275 2559 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1745 .จ275 2559 (2).

ห้องสมุด:
Čhotmāihēt Saphāphatthanā Kānmư̄ang Phō̜.Sō̜. 2551-2555 / จดหมายเหตุสภาพัฒนาการเมือง พ.ศ. 2551-2555 / จัดทำโดย สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า ; ผู้จัดทำ พงษ์ทอง ตั้งชูพงศ์ ... [และคนอื่น ๆ].

Pongthong Tangchūphong. Samnakngān Saphā Phatthanā Kānmư̄ang. by พงษ์ทอง ตั้งชูพงศ์ | สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān, 2556 [2013] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2556 [2013]Availability: Available for loan (1)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1745 .จ274 2556 (1).

ห้องสมุด:
Wēthī sāthārana prachāthipatai chūang plīan phān / เวทีสาธารณะประชาธิปไตยช่วงเปลี่ยนผ่าน / หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำนักนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 19 สถาบันพระปกเกล้า.

Sathāban Phrapokklao. Samnak Nakbō̜rihān Radap sūng run thī 19. Laksūt Kānmư̄ang Kānpokkhrō̜ng nai Rabō̜p Prachāthipatai. by สถาบันพระปกเกล้า. สำนักนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 19. หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Sathāban Phrapokklao, 2559 [2016] Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2559 [2016]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745 .ว74 2559 (1).

ห้องสมุด:
Rāingān sarup botrīan khrōngkān songsœ̄m læ phatthanā samnưk phonlamư̄ang phư̄a kanpatirūp prathēt Thai / รายงานสรุปบทเรียน โครงการส่งเสริมและพัฒนาสำนึกพลเมือง เพื่อการปฏิรูปประเทศไทย / คณะกรรมการแผนพัฒนาการเมือง สภาพัฒนาการเมือง ; บรรณาธิการ บุญแทน ตันสุเทพวีรวงศ์.

Bunthǣn Tansuthēpwīrawong. Sathāban Phrapokklao. Samnakngān Saphā Phattanā Kānmư̄ang. Khana Kammakān Phǣn Phatthanā Kānmư̄ang. by บุญแทน ตันสุเทพวีรวงศ์ | สถาบันพระปกเกล้า. สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง. คณะกรรมการแผนพัฒนาการเมือง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān Saphā Phattanā Kānmư̄ang, Sathāban Phrapokklao, 2559 [2016] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า, 2559 [2016]Other title: Khrōngkān songsœ̄m læ phatthanā samnưk phonlamư̄ang phư̄a kanpatirūp prathēt Thai Other title: โครงการส่งเสริมและพัฒนาสำนึกพลเมือง เพื่อการปฏิรูปประเทศไทย.Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1749.ก2 ร64 2559 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1749.ก2 ร64 2559 (1).

ห้องสมุด:
Rāingān phon kāndamnœ̄nngān khrōngkān sœ̄msāng khwāmkhēmkhæng kānmư̄ang phāk phonlamư̄ang nai kānčhatkān sapphayākō̜n pitrōlīam bō̜riwēn phư̄nthī ʻāng sitthi thapsō̜n thāng thalē pračham pīngoppramān Phō̜.Sō̜. 2558 / รายงานผลการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งการเมืองภาคพลเมืองในการจัดการทรัพยากรปิโตรเลียมบริเวณพื้นที่อ้างสิทธิทับซ้อนทางทะเล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 / โดย คณะกรรมการเสริมสร้างและพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สภาพัฒนาการเมือง.

Saphā Phatthanā Kānmư̄ang. Khana Kammakān Sœ̄msāng læ Phatthanā Kānmư̄ang Phāk Phonlamư̄ang. by สภาพัฒนาการเมือง. คณะกรรมการเสริมสร้างและพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān Saphā Phatthanā Kānmư̄ang Sathāban Phrapokklao, 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า, 2558 [2015]Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: ENGIN TP 2015 663022 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: HD9576.ท9 ร642 2558 (1).

ห้องสมุด:
Thō̜t botrīan kānsœ̄msāng thammāphibān nai thư̄ngō̜ thin / ถอดบทเรียนการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในท้องถิ่น / คณะผู้จัดทำ พงษ์ทอง ตั้งชูพงศ์ ... [และคนอื่น ๆ] ; คณะกรรมการธรรมาภิบาลทางการเมืองและการบริหาร สภาพัฒนาการเมือง.

Phongthō̜ng Tangchūphong. Saphā Phatthanā Kānmư̄ang. Khana Kammakān Thammāphibān thāng Kānmư̄ang læ Kānbō̜rihān. Thailand. Office of the Political Development Council. by พงษ์ทอง ตั้งชูพงศ์ | สภาพัฒนาการเมือง. คณะกรรมการธรรมาภิบาลทางการเมืองและการบริหาร | สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān Saphāphatnā Kānmư̄ang, Sathāban Phrapokklao, 2556 [2013] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า, 2556 [2013]Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PLSC JS 2013 628767 (2).

ห้องสมุด:
Kānsongsœ̄m khunnatham čhariyatham læ thammāphibān = Promotion of virtue, ethics, and good governance / การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล = Promotion of virtue, ethics, and good governance / คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล สภาพัฒนาการเมือง.

Saphā Phattanā Kānmư̄ang. Khana Kammakān Songsœ̄m læ Phatthanā Khunnatham Čhariyatham læ Thammāphibān. Samnakngān Saphā Phattanā Kānmư̄ang. by สภาพัฒนาการเมือง. คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม และธรรมาภิบาล | สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān Saphā Phattanā Kānmư̄ang Sathāban Phrapokklao, 2559 [2016] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า, 2559 [2016]Other title: Promotion of virtue, ethics, and good governance.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: BJ1185.ท9 ก5687 2559 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544