Your search returned 3 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
Khrop rō̜p 36 pī Samnakphim Mahāwitthayālai Thammasāt / ครบรอบ 36 ปี สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / บรรณาธิการ เขมภูมิ ภูมิถาวร.

Khēmmaphūm Phūmthawon. by เขมภูมิ ภูมิถาวร.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakphim Mahāwitthayālai Thammasāt , 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558 [2015]Other title: 36 pī Samnakphim Mahāwitthayālai Thammasāt Other title: 36 ปี สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: Z464.ท93ม56 ค434 2558 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PUB Z 2015 659059 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: Z464.ท93ม56 ค434 2558 (2).

ห้องสมุด:
Kotmāi laksana lamœ̄t rūam māihēt thāi khamphiphāksādīkā khō̜ng Phrayā Thēpwitharaphahunsutābō̜dī Sāttrāčhān Mō̜.Rō̜.Wō̜. Sēnī Prāmōt Sāttrāčhān Dō̜Rō̜. Yut Sǣngʻuthai / กฎหมายลักษณะละเมิด รวมหมายเหตุท้ายคำพิพากษาฎีกาของ พระยาเทพวิทุรพหุลศรุตาบดี ศาสตราจารย์ ม.ร.ว. เสนีย์ ปราโมช ศาสตราจารย์ ดร. หยุด แสงอุทัย / รวบรวมโดย เขมภูมิ ภูมิถาวร.

Thēpwithunphahunsarutābō̜dī (Boonchuay), Phrayā, 1889-1949. Seni Pramoj, M. R., Yut Sǣngʻuthai, Khēmmaphūm Phūmthāwō̜n. by เทพวิทุรพหุลศรุตาบดี (บุญช่วย), พระยา, 2432-2492 | เสนีย์ ปราโมช, ม.ร.ว, 2448-2540 | หยุด แสงอุทัย, 2451-2522 | เขมภูมิ ภูมิถาวร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakō̜p Kānsō̜n Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2556 [2013] Publication: [กรุงเทพฯ] : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556 [2013]Availability: Available for loan (9)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT834 .ท735 2556 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT834 .ท735 2556 (5), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT834 .ท735 2556 (2). Checked out (4).

ห้องสมุด:
Kotmāi laksana lamœ̄t rūam māihēt thāi khamphiphāksā khō̜ng Sāttrāčhān Čhitti Tingsaphat / กฎหมายลักษณะละเมิดรวมหมายเหตุท้ายคำพิพากษาของศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ / รวบรวมโดย เขมภูมิ ภูมิถาวร.

Čhitti Tingsaphat, Khēmmaphūm Phūmthāwō̜n. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakō̜p Kānsō̜n. by จิตติ ติงศภัทิย์, 2451-2538 | เขมภูมิ ภูมิถาวร | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์. โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakō̜p Kānsō̜n Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2556 [2013] Publication: [กรุงเทพฯ] : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556 [2013]Availability: Available for loan (10)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT834 .จ643 2556 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW KPT 2013 614415 (4), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT834 .จ643 2556 (4), Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT834 .จ643 2556 (1). Checked out (3).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544