Your search returned 6 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
Phrarātchabanyat khumkhrō̜ng rǣngngān Phō̜.Sō̜. 2541 kǣkhai phœ̄mtœ̄m Phō̜.Sō̜. 2551 læ Phō̜.Sō̜. 2553 : kotmāi kǣkhai mai khīan prapprung mai phœ̄m khamphiphāksā dīkā mai / พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2553 : กฎหมายแก้ไขใหม่ เขียนปรับปรุงใหม่ เพิ่มคำพิพากษาฎีกาใหม่ / รุ่งโรจน์ รื่นเริงวงศ์.

Rungrōt Rư̄nrœ̄ngwong. by รุ่งโรจน์ รื่นเริงวงศ์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung thēp... : Hāng Hun Sūan Čhamkat Phim ʻAksǭn, 2556 [2013] Publication: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดพิมพ์อักษร, 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1270 .ร715 2556 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW KPT 2013 656211 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1270 .ร715 2556 (2).

ห้องสมุด:
Phrarātchabanyat ngœ̄n thotthǣn Phō̜.Sō̜. 2537 læ phrarātchabanyat prakan sangkhom phǭ.sǭ. 2533 / พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 และ พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 / ผู้รวบรวม รุ่งโรจน์ รื่นเริงวงศ์.

Rungrōt Rư̄nrœ̄ngwong. by รุ่งโรจน์ รื่นเริงวงศ์.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Edition: [Kǣkhai læ phœ̄mtœ̄m]. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung thēp... : Hāng Hun Sūan Čhamkat Phim ʻAksǭn, 2557 [2014] Publication: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดพิมพ์อักษร, 2557 [2014]Other title: Phrarātchabanyat prakan sangkhom phǭ.sǭ. 2533 Other title: พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1495 .พ464 2557 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW KPT 2014 656214 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1495 .พ464 2557 (2).

ห้องสมุด:
Phrarātchabanyat čhattang sānrǣngngān læ withī phičhāranā khadī rǣngngān phǭ.sǭ. 2522 (kǣkhai phœ̄mtœ̄m phǭ.sǭ. 2550) / พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550) / ผู้รวบรวม รุ่งโรจน์ รื่นเริงวงศ์.

Rungrōt Rư̄nrœ̄ngwong. by รุ่งโรจน์ รื่นเริงวงศ์.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Edition: [Kǣkhai læ phœ̄mtœ̄m]. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung thēp... : Hāng Hun Sūan Čhamkat Phim ʻAksǭn, 2557 [2014] Publication: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดพิมพ์อักษร, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1440 .ร723 2557 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW KPT 2014 656199 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1440 .ร723 2557 (2).

ห้องสมุด:
Phrarātchabanyat rǣngngān samphan phǭ.sǭ. 2518 / พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 / ผู้รวบรวม รุ่งโรจน์ รื่นเริงวงศ์.

Rungrōt Rư̄nrœ̄ngwong. by รุ่งโรจน์ รื่นเริงวงศ์.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Edition: [Kǣkhai læ phœ̄mtœ̄m]. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung thēp... : Hāng Hun Sūan Čhamkat Phim ʻAksǭn, 2557 [2014] Publication: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดพิมพ์อักษร, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1347 .พ464 2557 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW KPT 2014 656209 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1347 .พ464 2557 (2).

ห้องสมุด:
Sanyā čhāng rǣngngān : sitthi læ nāthī khō̜ng nāičhāng læ lūkčhāng tām kotmāi rǣngngān chabap tāng tāng laksana phisēt khō̜ng sanyā čhāng rǣngngān kānsinsut sanyā čhāng rǣngngān læ phon thī tām mā chabap sombūn thīsut thang khamphiphāksā dīkā læ kotmāi mai / สัญญาจ้างแรงงาน : สิทธิและหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้าง ตามกฎหมายแรงงานฉบับต่างๆ ลักษณะพิเศษของสัญญาจ้างแรงงาน การสิ้นสุดสัญญาจ้างแรงงานและผลที่ตามมา ฉบับสมบูรณ์ที่สุดทั้งคำพิพากษาฎีกาและกฎหมายใหม่ / รุ่งโรจน์ รื่นเริงวงศ์.

Rungrōt Rư̄nrœ̄ngwong. by รุ่งโรจน์ รื่นเริงวงศ์.

Edition: พิมพ์ใหม่ สิงหาคม 2557.Edition: Phim mai Singhākhom 2557. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung thēp... : Hānghunsūan Čhamkat Phimʻaksǭn, 2557 [2014] Publication: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดพิมพ์อักษร, 2557 [2014]Other title: Sanyā čhāng rǣngngān Other title: สัญญาจ้างแรงงาน.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1279 .ร723 2557 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW KPT 2014 656240 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1279 .ร723 2557 (2).

ห้องสมุด:
ʻĀkō̜nsatǣm / อากรแสตมป์ / รุ่งโรจน์ รื่นเริงวงศ์.

Rungrōt Rư̄nrœ̄ngwong. by รุ่งโรจน์ รื่นเริงวงศ์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Hānghunsūa Čhamkat Phimaksorn, 2557 [2014] Publication: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพ์อักษร, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3643 .ร724 2557 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW KPT 2014 649791 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3643 .ร724 2557 (2).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544