ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 6 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
Hāsip pī Nidā : sư̄psān phrarātpanithān sū kānphatthanā yāng yangyư̄n / 50 ปี นิด้า : สืบสานพระราชปณิธานสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน / สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ = NIDA'S 50th anniversary : fulfilling his majesty the king's vision towards sustainable development / National Institute of Development Administration.

by สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ | National Institute of Development Administration.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Sathāban, 2559 [2016] Publication: กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2559 [2016]Other title: Hāsip pī Nidā Other title: NIDA'S 50th anniversary : fulfilling his majesty the king's vision towards sustainable development | ห้าสิบปีนิด้า.Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: LG395.ก275 บ6 2559 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: LG395.ก275 บ6 2559 (1).

ห้องสมุด:
Phatthana Bō̜rihānsāt kap pratyā khō̜ng sētthakit phō̜phīang læ kānphatthanā thī yangyư̄n : rāingān sư̄pnư̄ang kānsammanā wichākān (proceedings) / พัฒนบริหารศาสตร์กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน : รายงานสืบเนื่องการสัมมนาวิชาการ (proceedings) / จัดโดย ศูนย์ศึกษาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน และคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

Kānsammanā Wichākān rư̄ang Phatthana Bō̜rihānsāt kap Pratyā khō̜ng Sētthakit Phō̜phīang læ Kānphatthanā thī Yangyư̄n Sathāban Bandit Phatthana Bō̜rihānsāt) Sathāban Bandit Phatthana Bō̜rihānsāt. Sūn Sưksā Pratyā khō̜ng Sētthakit Phō̜phīang kap Kānphatthanā thī Yangyư̄n. Sathāban Bandit Phatthana Bō̜rihānsāt. Khana Phatthanākān Sētthakit. by การสัมมนาวิชาการเรื่องพัฒนบริหารศาสตร์กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน (2560 : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์) | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. ศูนย์ศึกษาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp… : Sūn, 2560 [2017] Publication: กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2560 [2017]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HC445.ฮ9ศ75 ก738 2560 (1).

ห้องสมุด:
Wīrakam Sērīthai nai hūačhai ʻanuchon / วีรกรรมเสรีไทยในหัวใจอนุชน / โดย สำนักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

Sathāban Bandit Phatthana Bō̜rihānsāt. Samnak Bannasān Kānphatthanā. by สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนา.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Rư̄ankǣo Kānphim, 2561 [2018] Publication: กรุงเทพฯ : เรือนแก้วการพิมพ์, 2561 [2018]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: D802.ท9 ว642 2561 (1).

ห้องสมุด:
Dai khon dai čhai dai ngān / ได้คน ได้ใจ ได้งาน / สัมภาษณ์/เรียบเรียง คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ; บรรณาธิการบทความ สราวุธ พันธุชงค์.

Sarawuth Phanthuchong. Sathāban Bandit Phatthana Bō̜rihānsāt. Khana Phatthanā Sapphayākō̜n Manut. by สราวุธ พันธุชงค์ | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Saphā ʻUtsāhakam hǣng Prathēt Thai, 2555 [2012] Publication: กรุงเทพฯ : สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, 2555 [2012]Other title: NOK lakkān happy worplace Other title: Happy 8 workplace by NOK : NOK Precision Component (Thailand) Ltd. | NOK หลักการ happy worplace.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5549 .ด65 2555 (1).

ห้องสมุด:
Free Thai movement rūam lư̄atnư̄a chāt chư̄a Thai / Free Thai movement รวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย / โดย สำนักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

Sathāban Bandit Phatthana Bō̜rihānsāt. Samnak Bannasān Kānphatthanā. by สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนา.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Rư̄ankǣo Kānphim, 2561 [2018] Publication: กรุงเทพฯ : เรือนแก้วการพิมพ์, 2561 [2018]Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: D802.ท9 ฟ46 2561 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: D802.ท9 ฟ46 2561 (1).

ห้องสมุด:
Khrōngkān wičhai krabūankān plīan phān khō̜ng nǣo nayōbāi songsœ̄m chātniyom kap phūmiphāk niyom nai ʻĒchīa : kō̜ranī sưksā prachākhom ʻĀsīan = The transformation of nationalism promoting policy towards regionalism promoting policy in Asia : case study of ASEAN community / โครงการวิจัยกระบวนการเปลี่ยนผ่านของแนวนโยบายส่งเสริมชาตินิยมกับภูมิภาคนิยมในเอเชีย : กรณีศึกษาประชาคมอาเซียน = The transformation of nationalism promoting policy towards regionalism promoting policy in Asia : case study of ASEAN community / ศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า).

Sathāban Bandit Phatthana Bō̜rihānsāt. Sūn ʻĀsīan læ ʻĒchīa Sưksā. by สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. ศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Sūn ʻĀsīan læ ʻĒchīa Sưksā Sathāban Bandit Phatthana Bō̜rihānsāt, [2559] [2016] Publication: กรุงเทพฯ : ศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, [2559] [2016]Other title: The transformation of nationalism promoting policy towards regionalism promoting policy in Asia : case study of ASEAN community.Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ750.ก58 ค942 2559 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ750.ก58 ค942 2559 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544