ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 30 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
Kānsưksā wičhai pramœ̄n prasitthiphāp læ phonsamrit khō̜ng kānprakō̜p kitčhakān kračhāisīang læ kitčhakān thōrathat pračham pī 2558 = The research on evaluation of efficiency and achievement of broadcasing and television operation in Thailand yearly 2015 : rāingān chabap sombūn / การศึกษาวิจัยประเมินประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ของการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ประจำปี 2558 = The research on evaluation of efficiency and achievement of broadcasing and television operation in Thailand yearly 2015 : รายงานฉบับสมบูรณ์ / โดย สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; หัวหน้าโครงการ พรรษา รอดอาตม์ ; นักวิจัยประจำโครงการ ไวยวุฒิ วุฒิอรรถสาร, ชำนาญ งามมณีอุดม.

Pansa Raod-art, Waiyawut Wutthiʻatthasān, Chamnān Ngāmmanīʻudom. Sathāban Wičhai læ hai Khamprưksā hǣng Mahāwitthayālai Thammasāt. Samnakngān Khana Kammakān Kitčhakān Kračhāisīang Kitčhakān Thōrathat læ Kitčhakān Thōrakhamanākhom hǣng Chāt. by พรรษา รอดอาตม์, 2518- | ไวยวุฒิ วุฒิอรรถสาร, 2516- | ชำนาญ งามมณีอุดม | สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Sathāban, [2558] [2015] Publication: [กรุงเทพฯ] : สถาบัน, [2558] [2015]Other title: Research on evaluation of efficiency and achievement of broadcasing and television operation in Thailand yearly 2015.Availability: Available for loan (1)Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: HE8689.9.ท9 พ44 2558 (1).

ห้องสมุด:
Rāingān phon kānsưksā khwām kāonā khō̜ng kānkračhāyaʻamnāt nai prathēt Thai / รายงานผลการศึกษาความก้าวหน้าของการกระจายอำนาจในประเทศไทย / สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ หัวหน้าโครงการวิจัย ; นิยม รัฐอมฤต ... [และคนอื่น ๆ] นักวิจัย.

Nakharin Mēktrairat, Niyom Ratʻamarit. Mahāwitthayālai Thammasāt. Sathāban Wičhai læ Hai Khamprưksā. Thailand. Krom Songsœ̄m Kānpokkhrō̜ng Thō̜ngthin. by นครินทร์ เมฆไตรรัตน์, 2501- | นิยม รัฐอมฤต | สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung thēp...] : Krom Songsœ̄m Kānpokkhrō̜ng Thō̜ngthin, 2552 [2009] Publication: [กรุงเทพฯ] : กรมปกครองส่วนท้องถิ่น, 2552 [2009]Availability: : Checked out (1).

ห้องสมุด:
Khwāmrū dān kānʻanurak khumkhrō̜ng lǣng mō̜radok lōk samrap yaowachon / ความรู้ด้านการอนุรักษ์คุ้มครองแหล่งมรดกโลกสำหรับเยาวชน / ผู้จัดทำ สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Mahāwitthayālai Thammasāt. Sathāban Wičhai læ Hai Khamprưksā. Thailand. Samnakngān Nayōbāi læ Phǣn Sapphayākō̜n Thammachāt læ Singwǣtlō̜m. Samnak Čhatkān Singwǣtlō̜m Thammachāt læ Sinlapakam. by สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. สำนักจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung thēp... : Samnak Čhatkān Singwǣtlō̜m Thammachāt læ Sinlapakam, Samnakngān Nayōbāi læ Phǣn Sapphayākō̜n Thammachāt læ Singwǣtlō̜m, 2556 [2013] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2556 [2013]Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: G140.5 .ค56 2556 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: GEOG G 2013 635472 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: GEOG G 2013 635472 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: G140.5 .ค56 2556 (1).

ห้องสมุด:
Khrōngkān wāčhāng thīprưksā phư̄a sưksā prapprung rabop kānwikhro̜ phonkrathop singwǣtlō̜m phāitai Phrarātchabanyat Songsœ̄m læ Raksā Khunnaphāp Singwǣtlō̜m hǣng Chāt Phō̜.Sō̜. 2535 : rāingān kānwičhai chabap sombūn (Final report) / โครงการว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา ปรับปรุงระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 : รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final report) / โดย สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; หัวหน้าโครงการวิจัย ณรงค์ ใจหาญ ; คณะผู้วิจัย ชาคริต สิทธิเวช, กฤติกา เลิศสวัสดิ์.

Narong Jaiharn, Chacrit Sitdhiwej. Krittikā Lœ̄tsawat, Thailand. Samnakngān Nayōbāi læ Phǣn Sapphayākǭn Thammachāt læ Singwǣtlǭm. Samnakngān Sūn Wičhai læ Hai Khamprưksā hǣng Mahāwitthayālai Thammasāt. by ณรงค์ ใจหาญ, 2500- | ชาคริต สิทธิเวช | กฤติกา เลิศสวัสดิ์, 2514- | สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Sathāban, 2553 [2010] Publication: [กรุงเทพฯ] : สถาบัน, 2553 [2010]Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3127 .ณ425 2553 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
Khūmư̄ rư̄ nǣothāng kānbō̜rihān rātchakān bǣp mī sūan rūam khō̜ng nūaingān phāk rat nai radap krasūang thī pen radap nayōbāi / คู่มือหรือแนวทางการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐในระดับกระทรวงที่เป็นระดับนโยบาย / ผู้เขียน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU-RAC) ; พัชรี สิโรรส ... [และคนอื่น ๆ].

Phatcharī Sirōrot. Sathāban Wičhai læ Hai Khamprưksā hǣng Mahāwitthayālai Thammasāt. Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Phatthanā Rabop Rātchakān. by พัชรี สิโรรส | สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1 Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān Khana Kammakān Phatthanā Rabop Rātchakān (Kō̜.Phō̜.Rō̜.), 2551 [2008] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.), 2551 [2008]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745 .ค756 2551 (1).

ห้องสมุด:
Kānphatthanā kānbō̜rihān ngānbukkhon sūan thō̜ngthin : rāingān kānwičhai / การพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น : รายงานการวิจัย / เสนอต่อ สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ; โดย สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; หัวหน้าโครงการ นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ ; นักวิจัย สมคิด เลิศไพฑูรย์ ... [และคนอื่นๆ].

Nakharin Mektrairat , Somkit Lertpaithoon, Sathāban Wičhai læ Hai Khamprưksā hǣng Mahāwitthayālai Thammasāt. Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Māttrathān Kānbō̜rihān Ngānbukkhon Sūan Thō̜ngthin. by นครินทร์ เมฆไตรรัตน์, 2501- | สมคิด เลิศไพฑูรย์, 2502- | สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Sathāban Wičhai læ Hai Khamprưksā hǣng Mahāwitthayālai Thammasāt, 2546 [2003] Publication: [กรุงเทพฯ] : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546 [2003]Availability: Available for loan (1)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JS7153.4.ก2 น24 2546 (1).

ห้องสมุด:
Khrōngkān wičhai phư̄a būranākān khrōngkān sưksā wičhai kānthutčharit læ praphrưt michō̜p nai nūaingān rātchakān Thai : rāingān kānwičhai chabap sombūn (Final report) / โครงการวิจัยเพื่อบูรณาการ โครงการศึกษาวิจัยการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานราชการไทย : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Final report) / โดย สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU-RAC) ; โสภารัตน์ จารุสมบัติ หัวหน้าคณะผู้ดำเนินโครงการ.

Sōphārat Čhārusombat. Sathāban Wičhai læ Hai Khamprưksā hǣng Mahāwitthayālai Thammasāt. Thailand. Khana Thamngān Tittām læ Sưksā Panhā Kānthutčharit læ Praphrưt Michō̜p. by โสภารัตน์ จารุสมบัติ | สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. คณะทำงานติดตามและศึกษาปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Sathāban, 2548 [2005] Publication: [กรุงเทพฯ] : สถาบัน, 2548 [2005]Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: PLSC JQ 2005 635645 (1).

ห้องสมุด:
Rāingān sarup phonkān damnœ̄n khrōngkān phrō̜m thang khō̜sanœ̄nǣ rūpbǣp kānbō̜rihān rātchakān bǣp mī sūanrūam radap krasūang/krom thī pen nawattakam kānbō̜rihān rātchakān bǣp mī sūanrūam radap nayōbāi : khrōngkān sưksā rūpbǣp kānphatthanā rabop bō̜rihān rātchakān bǣp mī sūanrūam radap krasūang / รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ พร้อมทั้งข้อเสนอแนะรูปแบบการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมระดับกระทรวง/กรมที่เป็นนวัตกรรมการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมระดับนโยบาย : โครงการศึกษารูปแบบการพัฒนาระบบบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมระดับกระทรวง / เสนอโดย สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ หัวหน้าโครงการวิจัย ; โสภารัตน์ จารุสมบัติ, อรทัย ก๊กผล นักวิจัย.

Nakharin Mēktrairat, Soparat Čhārusombat. ʻŌ̜rathai Kokphon, Mahāwitthayālai Thammasāt. Sathāban Wičhai læ Hai Khamprưksā. Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Phatthanā Rabop Rātchakān. by นครินทร์ เมฆไตรรัตน์, 2501- | โสภารัตน์ จารุสมบัติ | อรทัย ก๊กผล, 2506- | สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung thēp...] : Samnakngān Khana Kammakān Phatthanā Rabop Rātchakān, 2551 [2008] Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2551 [2008]Availability: Available for loan (1)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1746.ฮ1 น25 2551 (1).

ห้องสมุด:
Nǣokhit læ tūayāng kānčhatkān lǣng mō̜radok lōk nai tāngprathēt / แนวคิดและตัวอย่างการจัดการแหล่งมรดกโลกในต่างประเทศ / ผู้จัดทำ สำนักจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ; ผู้ศึกษา สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Thailand. Samnakngān Nayōbāi læ Phǣn Sapphayākō̜n Thammachāt læ Singwǣtlō̜m. Samnak Čhatkān Singwǣtlō̜m Thammachāt læ Sinlapakam. Sathāban Wičhai læ Hai Khamprưksā hǣng Mahāwitthayālai Thammasāt. by สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. สำนักจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม | สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnak, 2556 [2013] Publication: กรุงเทพฯ : สำนัก, 2556 [2013]Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC 2013 635834 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DOC 2013 635834 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC 2013 635834 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DOC 2013 635834 (1).

ห้องสมุด:
Sưksā panhā khō̜khatkhō̜ng kānbangkhap chai kotmāi withī phičhāranā khwāmʻāyā thī kǣkhai mai nai sūan kīeokap phayān lakthān : rāingān kānsưksā chabap sombūn khrōngkān wičhai / ศึกษาปัญหาข้อขัดข้องการบังคับใช้กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาที่แก้ไขใหม่ในส่วนเกี่ยวกับพยานหลักฐาน : รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัย / โดย สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; [หัวหน้าโครงการ ณรงค์ ใจหาญ ; คณะผู้วิจัย อำนาจ เนตยสุภา, จุณวิทย์ ชลิดาพงศ์].

Narong Jaiharn, Amnāt Nēttayasuphā. Junavit Chalidabhongse. Sathāban Wičhai læ Hai Khamprưksā hǣng Mahāwitthayālai Thammasāt. Sathāban Wičhai Raphīphatthanasak. by ณรงค์ ใจหาญ, 2500- | อำนาจ เนตยสุภา | จุณวิทย์ ชลิดาพงศ์ | สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Sathāban Wičhai Raphīphatthanasak Samnakngān Sān Yuttitham, 2556 [2013] Publication: [กรุงเทพฯ] : สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์ สำนักงานศาลยุติธรรม, 2556 [2013]Availability: : Checked out (2).

ห้องสมุด:
Kānʻō̜kbǣp khrōngsāng čhat rabop ʻongkō̜n læ kānbō̜rihān ngān Sō̜Sō̜Wō̜Thō̜. nai rūpbǣp ʻongkān mahāchon : rāingān kānwičhai chabap somboon (Finalreport) / การออกแบบโครงสร้าง จัดระบบองค์กรและการบริหารงาน สสวท. ในรูปแบบองค์การมหาชน : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Final report) / โดย สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; สมคิด เลิศไพฑูรย์ ... [และคนอื่น ๆ] ผู้วิจัย.

Somkhit Lœ̄tphaithūn. Sathāban Wičhai læ Hai Khamprưksā hǣng Mahāwitthayālai Thammasāt. Sathāban Songsœ̄m Kānsǭn Witthayāsāt læ Thēknōlōyī. by สมคิด เลิศไพฑูรย์, 2502- | สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Sathāban Wičhai læ Hai Khamprưksā hǣng Mahāwitthayālai Thammasāt, 2542 [1999] Publication: [กรุงเทพฯ] : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2542 [1999]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD4300.55 .ก63 2542 (1).

ห้องสมุด:
Khana Kammakān Phitak Rabop Khunnatham (Kǭ.Phǭ.Khǭ.) / คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) / สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ; ผู้เรียบเรียงข้อมูล สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Khārātchakān Phonlarư̄an. Sathāban Wičhai læ Hai Khamprưksā hǣng Mahāwitthayālai Thammasāt. Thailand. Samnak Pitak Rabop Khunnatham. by สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน | สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | สำนักพิทักษ์ระบบคุณธรรม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nonthaburī : Samnak Pitak Rabop Khunnatham Samnakngān Kǭ.Phǭ., 2551 [2008] Publication: นนทบุรี : สำนักพิทักษ์ระบบคุณธรรม สำนักงาน ก.พ., 2551 [2008]Other title: Khūmư̄ nænam Khana Kammakān Phitak Rabop Khunnatham Other title: คู่มือแนะนำ คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: DOC 2008 646907 (1).

ห้องสมุด:
Khrōngkān sưksā čhattham phǣn lakkān phatthanā rabop khonsong læ čharāčhō̜n : rāingān khan sutthāi (final report) / โครงการศึกษาจัดทำแผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งและจราจร : รายงานขั้นสุดท้าย (final report) / เสนอโดย บริษัท พีซีบีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ; สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Samnakngān Sūn Wičhai læ Hai Khamprưksā hǣng Mahāwitthayālai Thammasāt. Bō̜risat PhīSīBīKhē ʻIntœ̄nēchannǣn. Thailand. Samnakngān Nayōbāi læ Phǣn Kānkhonsong læ Čharāčhō̜n. by สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | บริษัทพีซีบีเค อินเตอร์เนชั่นแนล | สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān Nayōbāi læ Phǣn Kānkhonsong læ Čharāčhō̜n Krasūang Khamanākhom, 2554 [2011] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม, 2554 [2011]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HE365.ท92 ค936 2554 (1).

ห้องสมุด:
Khwāmrū bư̄angton kīeokap kānplīanplǣng saphāp phūmi'ākāt læ mǭradok lōk / ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและมรดกโลก / ผู้จัดทำ สำนักจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ; ผู้ศึกษา สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Thailand. Samnakngān Nayōbāi læ Phǣn Sapphayākō̜n Thammachāt læ Singwǣtlō̜m. Samnak Čhatkān Singwǣtlō̜m Thammachāt læ Sinlapakam. Sathāban Wičhai læ Hai Khamprưksā hǣng Mahāwitthayālai Thammasāt. by สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. สำนักจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม | สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnak, 2557 [2014] Publication: กรุงเทพฯ : สำนัก, 2557 [2014]Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: G140.5 .ค563 2557 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: G140.5 .ค563 2557 (1).

ห้องสมุด:
Botbāt khō̜ng čhaophanakngān phithak sap nai kānčhat kitčhakān læ sapsin khō̜ng lūknī : rāingān wičhai chabap sombūn khrōngkān wičhai / บทบาทของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในการจัดกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัย / โดย สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; สหธน รัตนไพจิตร ผู้วิจัยและหัวหน้าโครงการ.

Sahathon Rattanaphaičhit, Sathāban Wičhai læ Hai Khamprưksā hǣng Mahāwitthayālai Thammasāt. Thailand. Krom Bangkhap Khadī. by สหธน รัตนไพจิตร, 2501- | สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | กรมบังคับคดี.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Sathāban, 2554 [2011] Publication: [กรุงเทพฯ] : สถาบัน, 2554 [2011]Other title: Khrōngkān wičhai botbāt khō̜ng čhaophanakngān phithak sap nai kānčhat kitčhakān læ sapsin khō̜ng lūknī Other title: โครงการวิจัยบทบาทของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในการจัดกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1947 .ส53 2554 (1).

ห้องสมุด:
Kānčhat bǣng klum khwāmphit læ thōt thāng ʻāyā : sưksā prīapthīap kotmāi Thai læ kotmāi tāngprathēt : ʻēkkasān prakō̜p kānprachum radom khwāmkhithen / การจัดแบ่งกลุ่มความผิดและโทษทางอาญา : ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศ : เอกสารประกอบการประชุมระดมความคิดเห็น / จัดโดย สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับ สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Thailand. Samnakngān Kitčhakān Yuttitham. Mahāwitthayālai Thammasāt. Sathāban Wičhai læ Hai Khamprưksā. Kānprachum Radom Khwāmkhithen Rư̄ang "Kānčhat Bǣng Klum Khwāmphit læ Thōt Thāng ʻĀyā : Sưksā Prīapthīap Kotmāi Thai læ Kotmāi Tāngprathēt Krung Thēp) by สำนักงานกิจการยุติธรรม | สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | การประชุมระดมความคิดเห็น เรื่อง "การจัดแบ่งกลุ่มความผิดและโทษทางอาญา : ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศ" (2554 : กรุงเทพฯ).

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp... ] : Samnakngān, 2554 [2011] Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2554 [2011]Availability: : Checked out (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544