Your search returned 4 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
Čhīn kap Yūkōsalāwīa samai Titō : ʻudomkān læ kān samān maitrī nai thotsawat 1970 : rāingān kānwičhai / จีนกับยูโกสลาเวียสมัยติโต : อุดมการณ์และการสมานไมตรีในทศวรรษ 1970 : รายงานการวิจัย / โดย สิทธิพล เครือรัฐติกาล.

Sitthiphon Kruarattikan, Mahāwitthayālai Thammasāt. Witthayālai Saha Witthayākān. by สิทธิพล เครือรัฐติกาล, 2524- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. วิทยาลัยสหวิทยาการ.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Mǭ.Pǭ.Thǭ. : Mǭ.Pǭ.Phǭ.], 2558 [2015] Publication: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2558 [2015]Other title: China and Tito’s Yugoslavia : ideology and rapprochement in the 1970s.Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS740.5.ย72 ส63 2558 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS740.5.ย72 ส63 2558 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DS740.5.ย72 ส63 2558 (1).

ห้องสมุด:
ปักกิ่งปะทะฮาวานา : ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับคิวบา ช่วง ค.ศ. 1964-1995 / โดย สิทธิพล เครือรัฐติกาล.

Sitthiphon Kruarattikan, Mahāwitthayālai Thammasāt. Witthayālai Saha Witthayākān. by สิทธิพล เครือรัฐติกาล, 2524- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. วิทยาลัยสหวิทยาการ.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Witthayālai Saha Witthayākān Mahāwitthayālai Thammasāt, 2560 [2017] Publication: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560 [2017]Other title: ปักกิ่งปะทะฮาวานา : ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับคิวบา ช่วง ค.ศ. 1964-1995 : รายงานการวิจัย | Beijing vs. Havana : Sino-Cuban relations from 1964 to 1995.Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS740.5.ค65 ส63 2560 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS740.5.ค65 ส63 2560 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS740.5.ค65 ส63 2560 (1).

ห้องสมุด:
Thai kap Sāthāranarat Prachāchon Čhīn : kānmư̄ang thī phanphūan læ khwāmyungyāk nai chūang ton khō̜ng khwāmsamphan thāng kānthūt (Khō̜. Sō̜. 1975-1978) = Thailand and the People's Republic of China : volatile politics and troubles in the early years of diplomatic relations (1975-1978 AD) / ไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน : การเมืองที่ผันผวนและความยุ่งยากในช่วงต้นของความสัมพันธ์ทางการฑูต (ค.ศ. 1975-1978) = Thailand and the People's Republic of China : volatile politics and troubles in the early years of diplomatic relations (1975-1978 AD) / สิทธิพล เครือรัฐติกาล.

Sitthiphon Kruarattikan, Krasūang Kāntāngprathēt. Sūn Sưksā Kāntāngprathēt. by สิทธิพล เครือรัฐติกาล, 2524- | กระทรวงการต่างประเทศ. ศูนย์ศึกษาการต่างประเทศ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Sūn Sưksā Kāntāngprathēt Krasūang Kāntāngprathēt, 2563 [2020] Publication: กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาการต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ, 2563 [2020]Other title: Thailand and the People's Republic of China : volatile politics and troubles in the early years of diplomatic relations (1975-1978 AD).Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS575.5.จ6 ส633 2563 (1). Checked out (2).

ห้องสมุด:
Yīpun patčhuban = Japan today / ญี่ปุ่นปัจจุบัน = Japan today / สิทธิพล เครือรัฐติกาล บรรณาธิการ.

Sitthiphon Kruarattikan, Mahāwitthayālai Thammasāt. Sūn Yīpun Sưksā. by สิทธิพล เครือรัฐติกาล, 2524- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Pathum Thānī] : Sūn Yīpun Sưksā Sathāban ʻĒchīa Tawanʻō̜k Sưksā Mahāwitthayālai Thammasāt, 2562 [2019] Publication: [ปทุมธานี] : ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562 [2019]Other title: Japan today.Availability: Available for loan (2)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS806 .ญ673 2562 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: DS806 .ญ673 2562 (1). Checked out (3).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544