Your search returned 11 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
Khūmư̄ kānsưksā phāsī ʻākō̜n tām pramūan ratsadākō̜n Phō̜.Sō̜. 2561 : Phrarātchabanyat Phāsī Sunlakākō̜n Phō̜.Sō̜. 2560 Phrarātchabanyat Phāsī Sapphasāmit Phō̜.Sō̜. 2560 Phrarātchabanyat Phāsī Pāi pī Phō̜.Sō̜. 2510 / คู่มือศึกษาภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร พ.ศ. 2561 : พระราชบัญญัติภาษีศุลกากร พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 / ทัศนีย์ เหลืองเรืองรอง.

Thatsanī Lư̄angrư̄angrō̜ng. by ทัศนีย์ เหลืองเรืองรอง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Edition: Phim khrang thī 3, [kǣkhai læ phœ̄mtœ̄m]. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Bō̜risat Krung Sayām Phaplitching Čhamkat, 2561 [2018] Publication: [กรุงเทพฯ] : บริษัท กรุงสยาม พับลิชชิ่ง จำกัด, 2561 [2018]Other title: Khūmư̄ kānsưksā phāsī ʻākō̜n tām pramūan ratsadākō̜n Phō̜.Sō̜. 2561 Other title: คู่มือศึกษาภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร พ.ศ. 2561.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3550 .ท635 2561 (1).

ห้องสมุด:
Khūmư̄ kānsưksā phāsī tām pramūan ratsadākō̜n : dai prapprung phāsī ngœ̄ndai bukkhon thammadā khō̜ng sāmī phariyā tām phrarātchakamnot kǣkhai phœ̄mtœ̄m pramūan ratsadākō̜n (chabap thī 18) Phō̜.Sō̜. 2555 : samrap naksưksā khana bō̜rihān læ bukkhon thūapai / / คู่มือการศึกษาภาษีตามประมวลรัษฎากร : ได้ปรับปรุงภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของสามี ภริยา ตามพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติม ประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2555 : สำหรับนักศึกษาคณะบริหารและบุคคลทั่วไป / ทัศนีย์ เหลืองเรืองรอง.

Thatsanī Lư̄angrư̄angrō̜ng. by ทัศนีย์ เหลืองเรืองรอง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Khana Bukkhon Panarat, 2557 [2014] Publication: กรุงเทพฯ : คณะบุคคลปณรัชช, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3550 .ท6345 2557 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW KPT 2014 649748 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: LAW KPT 2014 649748 (2).

ห้องสมุด:
Pramūan ratsadākō̜n / ประมวลรัษฎากร / ทัศนีย์ เหลืองเรืองรอง.

Thatsanī Lư̄angrư̄angrō̜ng. by ทัศนีย์ เหลืองเรืองรอง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขล่าสุด พ.ศ. 2560.Edition: Phim khrang thī 2, kǣkhai lāsut Phō̜.Sō̜. 2560. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Winyūchon, 2560 [2017] Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3550 .ท65 2560ก (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3550 .ท65 2560ก (1). Checked out (2).

ห้องสมุด:
Pramūan ratsadākō̜n / ประมวลรัษฎากร / ทัศนีย์ เหลืองเรืองรอง.

Thatsanī Lư̄angrư̄angrō̜ng. by ทัศนีย์ เหลืองเรืองรอง.

Edition: แก้ไขล่าสุด พ.ศ. 2560.Edition: Kǣkhai lāsut Phō̜.Sō̜. 2560. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Winyūchon, 2560 [2017] Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3550 .ท65 2560 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3550 .ท65 2560 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3550 .ท65 2560 (2).

ห้องสมุด:
Khūmư̄ kānsưksā phāsī ʻākō̜n tām pramūan ratsadākō̜n : Phrarātchabanyat Phāsī Sunlakākō̜n Phrarātchabanyat Phāsī Sapphasāmit Phrarātchabanyat Phāsī Pāi pī Phō̜.Sō̜. 2560 / คู่มือศึกษาภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร : พระราชบัญญัติภาษีศุลกากร พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พระราชบัญญัติภาษีป้าย ปี พ.ศ. 2560 / ทัศนีย์ เหลืองเรืองรอง.

Thatsanī Lư̄angrư̄angrō̜ng. by ทัศนีย์ เหลืองเรืองรอง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Bō̜risat Krung Sayām Phaplitching Čhamkat, 2560 [2017] Publication: [กรุงเทพฯ] : บริษัท กรุงสยาม พับลิชชิ่ง จำกัด, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3550 .ท635 2560 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3550 .ท635 2560 (3). Checked out (2).

ห้องสมุด:
Khūmư̄ sưksā phāsī ʻākō̜n phāk bō̜rihān thurakit tām pramūan ratsadākō̜n Phō̜.Sō̜. 2562 : Phrarātchabanyat Phāsī Sunlakākō̜n Phō̜.Sō̜. 2560 Phrarātchabanyat Phāsī Sapphasāmit Phō̜.Sō̜. 2560 Phrarātchabanyat Phāsī Pāi pī Phō̜.Sō̜. 2510 / คู่มือศึกษาภาษีอากรภาคบริหารธุรกิจตามประมวลรัษฎากร พ.ศ. 2562 : พระราชบัญญัติภาษีศุลกากร พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 / ทัศนีย์ เหลืองเรืองรอง.

Thatsanī Lư̄angrư̄angrō̜ng. by ทัศนีย์ เหลืองเรืองรอง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Edition: Phim khrang thī 5, [kǣkhai læ phœ̄mtœ̄m]. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Bō̜risat Krung Sayām Phaplitching Čhamkat, 2562 [2019] Publication: [กรุงเทพฯ] : บริษัท กรุงสยาม พับลิชชิ่ง จำกัด, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3550 .ท635 2562 (1).

ห้องสมุด:
Khwāmrū thūapai kotmāi phāsī tām pramūan ratsadākō̜n / ความรู้ทั่วไปกฎหมายภาษีตามประมวลรัษฎากร / ทัศนีย์ เหลืองเรืองรอง.

Thatsanī Lư̄angrư̄angrō̜ng. by ทัศนีย์ เหลืองเรืองรอง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, แก้ไขเพิ่มเติม.Edition: Phimkhrangthī 3, Kǣkhaiphœ̄mtœ̄m. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Winyūchon, 2560 [2017] Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2560 [2017]Other title: Khwāmrū thūapai kotmāi phāsī Other title: ความรู้ทั่วไปกฎหมายภาษี.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3550 .ท63 2560 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3550 .ท63 2560 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3550 .ท63 2560 (1). Checked out (2).

ห้องสมุด:
Pramūan ratsadākō̜n / ประมวลรัษฎากร / ทัศนีย์ เหลืองเรืองรอง.

Thatsanī Lư̄angrư̄angrō̜ng. by ทัศนีย์ เหลืองเรืองรอง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, แก้ไขล่าสุด พ.ศ. 2561.Edition: Phim khrang thī 3, kǣkhai lāsut Phō̜.Sō̜. 2561. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Winyūchon, 2561 [2018] Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3550 .ท65 2561 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3550 .ท65 2561 (3). Checked out (2).

ห้องสมุด:
Khwāmrū thūapai kotmāi phāsī tām pramūan ratsadākō̜n / ความรู้ทั่วไปกฎหมายภาษีตามประมวลรัษฎากร / ทัศนีย์ เหลืองเรืองรอง.

Thatsanī Lư̄angrư̄angrō̜ng. by ทัศนีย์ เหลืองเรืองรอง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขเพิ่มเติม.Edition: Phimkhrangthī 2, Kǣkhaiphœ̄mtœ̄m. Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Winyūchon, 2559 [2016] Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3550 .ท63 2559 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW KPT 2016 662155 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3550 .ท63 2559 (1). Checked out (2).

ห้องสมุด:
Khwāmrū thūapai kotmāi phāsī ʻākō̜n tām pramūan ratsadākō̜n Phō̜.Sō̜. 2561 / ความรู้ทั่วไปกฎหมายภาษีอากร ตามประมวลรัษฎากร พ.ศ. 2561 / ทัศนีย์ เหลืองเรืองรอง.

Thatsanī Lư̄angrư̄angrō̜ng. by ทัศนีย์ เหลืองเรืองรอง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4, [แก้ไขและเพิ่มเติม]Edition: Phim khrang thī 4, [kǣkhai læ phœ̄mtœ̄m] Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Bō̜risat Krungsayām Phaplitching Čhamkat, 2561 [2018] Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท กรุงสยาม พับลิชชิ่ง จำกัด, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3550 .ท63 2561 (2).

ห้องสมุด:
Khwāmrū thūapai kotmāi phāsī ʻākō̜n tām pramūan ratsadākō̜n Phō̜.Sō̜. 2562 / ความรู้ทั่วไปกฎหมายภาษีอากร ตามประมวลรัษฎากร พ.ศ. 2562 / ทัศนีย์ เหลืองเรืองรอง.

Thatsanī Lư̄angrư̄angrō̜ng. by ทัศนีย์ เหลืองเรืองรอง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Edition: Phimkhrangthī 5, [kǣkhai læ phœ̄mtœ̄m]. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Bō̜risat Krungsayām Phaplitching Čhamkat, 2562 [2019] Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท กรุงสยาม พับลิชชิ่ง จำกัด, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3550 .ท63 2562 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3550 .ท63 2562 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3550 .ท63 2562 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544