ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 6 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
Khūmư̄ kānmī sūanrūam khō̜ng prachāchon nai kāntatsinčhai khō̜ng chumchon phrō̜m thō̜t botrīan čhāk prasopkān nai prathēt Thai = A guide book for involving citizens in community decision making with lesson learn in Thailand / คู่มือการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจของชุมชน พร้อมถอดบทเรียนจากประสบการณ์ในประเทศไทย = A guide book for involving citizens in community decision making with lesson learn in Thailand / โดย เจมส์ แอล เครตัน ; แปลและเรียบเรียง โดย วันชัย วัฒนศัพท์.

Creighton, James L. Vanchai Vatanasapt. by เครตัน, เจมส์ แอล | วันชัย วัฒนศัพท์.

Edition: ฉบับแก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติม.Edition: Chabap kǣkhai prapprung phœ̄mtœ̄m. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Khō̜n Kǣn : Rōngrīan Phatthanā Phūnam læ Sāng Santitham Raksakhūn, 2556 [2013] Publication: ขอนแก่น : โรงเรียนพัฒนาผู้นำและสร้างสันติธรรม รักสคูล, 2556 [2013]Other title: Khūmư̄ kānmī sūanrūam khō̜ng prachāchon nai kāntatsinčhai khō̜ng chumchon chabap thō̜t botrīan čhāk prasopkān nai prathēt Thai Other title: Guide book for involving citizens in community decision making with lesson learn in Thailand | คู่มือการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจของชุมชน ฉบับถอดบทเรียนจากประสบการณ์ในประเทศไทย.Availability: Available for loan (1)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JS391 .ค74 2556 (1).

ห้องสมุด:
Watthanatham kap thammāphibān : watthanatham thī pen ʻuppasak læ ʻư̄a hai kœ̄t kānsāng thammāphibān / วัฒนธรรมกับธรรมาภิบาล : วัฒนธรรมที่เป็นอุปสรรคและเอื้อให้เกิดการสร้างธรรมาภิบาล / โดย วันชัย วัฒนศัพท์ และ สุจินันท์ หรสิทธิ์.

Wanchai Watthanasap. Sučhinan Hō̜rasit. Sathāban Phra Pokklao. Samnak Wičhai læ Phatthanā. by วันชัย วัฒนศัพท์ | สุจินันท์ หรสิทธิ์ | สถาบันพระปกเกล้า. สำนักวิจัยและพัฒนา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnak Wičhai læ Phatthanā Sathāban Phra Pokklao, 2562 [2019] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า, 2562 [2019]Availability: Available for loan (6)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JA75.7 .ว636 2562 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JA75.7 .ว636 2562 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JA75.7 .ว636 2562 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: JA75.7 .ว636 2562 (1).

ห้องสมุด:
Khūmư̄ kānmī sūanrūam khǭng prachāchon : kāntatsinčhai thī dīkwā dōi hai chumchon mī sūanrūam / คู่มือการมีส่วนร่วมของประชาชน : การตัดสินใจที่ดีกว่าโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม / โดย เจมส์ แอล. เครย์ตัน ; แปลโดย วันชัย วัฒนศัพท์, ถวิลวดี บุรีกุล และ เมธิศา พงษ์ศักดิ์ศรี.

Creighton, James L. Wanchai Watthanasap. Thawinwadī Burīkun. Mēthisā Phongsaksī, by เครตัน, เจมส์ แอล | วันชัย วัฒนศัพท์ | ถวิลวดี บุรีกุล | เมธิศา พงศ์ศักดิ์ศรี, 2506-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4.Edition: Phim khrang thī 4. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Sathāban Phra Pokklao, 2556 [2013] Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2556 [2013]Availability: Available for loan (1)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JF799 .ค74 2556 (1).

ห้องสมุด:
Khūmư̄ kānkamnot nayōbāi sāthārana bǣp mī sūan rūam yāng thǣčhing : prachā sēwanā hā thāng ʻō̜k sū nayōbāi sāthārana dān phalangngān = Public deliberation : public policy development : a case of energy policy plan / คู่มือ การกำหนดนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง : ประชาเสวนาหาทางออกสู่นโยบายสาธารณะด้านพลังงาน = Public deliberation : public policy development : a case of energy policy plan / วันชัย วัฒนศัพท์, ถวิลวดี บุรีกุล, สุจินันท์ หรสิทธิ์, รัชวดี แสงมหะหมัด.

Wanchai Watthanasap. Thawinwadī Burīkun. Sučhinan Hō̜rasit. Ratwadī Sǣngmahamat. Mahāwitthayālai Khō̜nkǣn. Witthayālai Kānpokkhrō̜ng Thō̜ngthin. Rōngrīan Phatthanā Phūnam læ Sāng Santitham Raksakhūn. by วันชัย วัฒนศัพท์ | ถวิลวดี บุรีกุล | สุจินันท์ หรสิทธิ์ | รัชวดี แสงมหะหมัด | มหาวิทยาลัยขอนแก่น. วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น | โรงเรียนพัฒนาผู้นำและสร้างสันติธรรม รักสคูล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Khō̜n Kǣn : Witthayālai Kānpokkhrō̜ng Thō̜ngthin Mahāwitthayālai Khō̜nkǣn Rōngrīan Phatthanā Phūnam læ Sāng Santitham Raksakhūn, 2556 [2013] Publication: ขอนแก่น : วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น โรงเรียนพัฒนาผู้นำและสร้างสันติธรรม รักสคูล, 2556 [2013]Other title: Public deliberation : public policy development : a case of energy policy plan.Availability: Available for loan (1)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HD9502.ท92 ว628 2556 (1).

ห้องสมุด:
Khwāmkhatyǣng : lakkān læ khrư̄angmư̄ kǣ panhā / ความขัดแย้ง : หลักการและเครื่องมือแกัปัญหา / โดย วันชัย วัฒนศัพท์.

Vanchai Vatanasapt. by วันชัย วัฒนศัพท์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Edition: Phim khrang thī 4, [kǣkhai læ phōemtōem]. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnak Santiwithī læ Thammāphibān Sathāban Phrapokkao, 2555 [2012] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า, 2555 [2012]Availability: Available for loan (2)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HM1126 .ว622 2555 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: HM1126 .ว622 2555 (1).

ห้องสมุด:
Khūmư̄ kānklaiklīa læ pranō̜m khō̜phiphāt khō̜ng prachāchon / คู่มือการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทของประชาชน / โดย วันชัย วัฒนศัพท์ ... [และคนอื่น ๆ].

Wanchai Watthanasap. Thailand. Krom Khumkhrō̜ng Sitthi læ Sērīphāp. Sathāban Phra Pokklao. by วันชัย วัฒนศัพท์ | กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ | สถาบันพระปกเกล้า.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Khō̜n Kǣn : Rōngphim Khlang Nānā Witthayā, [2554] [2011] Publication: ขอนแก่น : โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา, [2554] [2011]Other title: Kānklaiklīa læ pranō̜m khō̜phiphāt khō̜ng prachāchon Other title: การไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทของประชาชน.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT1758.ป45 ค739 2554 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544