ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 14 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
Sangkhom plīan phān /plīan phān sangkhom : rūam botkhwām wichākān nai wāra khrop rō̜p 50 pī Khana Sangkhommasāt Mahāwitthayālai Chīang Mai / สังคมเปลี่ยนผ่าน/เปลี่ยนผ่านสังคม : รวมบทความวิชาการในวาระครบรอบ 50 ปี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / วสันต์ ปัญญาแก้ว บรรณาธิการ.

Wasan Panyākǣo. Mahāwitthayālai Chīang Mai. Khana Sangkhommasāt. by วสันต์ ปัญญาแก้ว | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะสังคมศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Chīang Mai : Khana Sangkhommasāt Mahāwitthayālai Chīang Mai, 2557 [2014] Publication: เชียงใหม่ : คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557 [2014]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: JZ1318 .ส62 2557 (1).

ห้องสมุด:
Dontrī chāttiphan læ kānphatthanā nai khēt watthanatham Lānnā / ดนตรี ชาติพันธุ์ และการพัฒนาในเขตวัฒนธรรมล้านนา / วสันต์ ปัญญาแก้ว บรรณาธิการ.

Wasan Panyākǣo. Mahāwitthayālai Chīang Mai. Khrōngkān Lānnā Khadī Sưksā. by วสันต์ ปัญญาแก้ว | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. โครงการล้านนาคดีศึกษา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Chīang Mai : Khrōngkān Lānnā Khadī Sưksā Mahāwitthayālai Chīang Mai, 2559 [2016] Publication: เชียงใหม่ : โครงการล้านนาคดีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2559 [2016]Availability: Available for loan (6)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS588.ห7 ด33 2559 (3), Pridi Banomyong LibraryCall number: DS588.ห7 ด33 2559 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS588.ห7 ด33 2559 (1).

ห้องสมุด:
Chon chāidǣn kap kānkāokhām phromdǣn / ชนชายแดนกับการก้าวข้ามพรมแดน / ยศ สันตสมบัติ และคณะผู้วิจัย.

Yot Santasombat. Čhāmarī Chīangthō̜ng. Arunya Siriphon, Wasan Panyākǣo. Sununta Yǣmthap. Sathīan Chantha. Krō̜ngthō̜ng Sutprasert. Mahāwitthayālai Chīang Mai. Khana Sangkhomsāt. Sūn Sưksā Khwāmlāklāi thāng Chīwaphāp læ Phūmpanyā Thō̜ngthin phư̄a Kānphatthanā Yāng Yangyư̄n. Thailand. Samnakngān Kō̜ngthun Sanapsanun Kānwičhai. by ยศ สันตสมบัติ | จามะรี เชียงทอง | อรัญญา ศิริผล, 2513- | สุนันทา แย้มทัพ | เสถียร ฉันทะ | กรองทอง สุดประเสริฐ | วสันต์ ปัญญาแก้ว | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะสังคมศาสตร์. ศูนย์ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Chīang Mai : Sūn Sưksā Khwāmlāklāi thāng Chīwaphāp læ Phūmpanyā Thō̜ngthin phư̄a Kānphatthanā Yāng Yangyư̄n, Khana Sangkhomsāt, Mahāwitthayālai Chīang Mai, 2555 [2012] Publication: เชียงใหม่ : ศูนย์ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555 [2012]Availability: Available for loan (10)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: GN495.4 .ย55 2555 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: GN495.4 .ย55 2555 (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: ANTH GN 2012 636229 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: GN495.4 .ย55 2555 (3).

ห้องสมุด:
Kư̄sāyālawē : kānchūangching phư̄nthī saksit læ kānfư̄n phalang thāng watthanatham khō̜ng chāo Lāhūngī nai chāidǣn Phāk Nư̄a / กื่อซาหย่าละเว : การช่วงชิงพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์และการฟื้นพลังทางวัฒนธรรมของชาวลาหู่หงีในชายแดนภาคเหนือ / อริยา เศวตามร์ ; บรรณาธิการ, วสันต์ ปัญญาแก้ว

ʻAriyā Sēwatām, Wasan Panyākǣo. Mahāwitthayālai Chīang Mai. Khrōngkān Lānnā Khadī Sưksā. by อริยา เศวตามร์, 2500- | วสันต์ ปัญญาแก้ว | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. โครงการล้านนาคดีศึกษา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Chīang Mai : Khrōngkān Lānnā Khadī Sưksā Mahāwitthayālai Chīang Mai, 2559 [2016] Publication: เชียงใหม่ : โครงการล้านนาคดีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2559 [2016]Availability: Available for loan (4)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS570.ล65 อ46 2559 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: DS570.ล65 อ46 2559 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS570.ล65 อ46 2559 (1).

ห้องสมุด:
Basic and clinical neuroscience. 11 / Basic and clinical neuroscience. 11 / บรรณาธิการ พัทธมน ปัญญาแก้ว ... [และคนอื่นๆ].

Phatthamon Panyākǣo. Kamman Phanthumčhindā. Chamaiphō̜n Tēchakamphu. Nat Phasuthānchāt. Dārut ʻAniwattanaphong. Thanathat Bunmongkhon. Thanin ʻAtsawawichīančhindā. Thāwinī Chīwamaitrīwong. Thīraphāp Kitčhāwičhit. Narưchō̜n Kitphaisānrattanā. Nitčhasī Chānnarong. Prasit Phaothō̜ngkham. Pāčharī Yokʻamphō̜n. Pharanphong Tēmīyapradit. Phūsanu Thanāphō̜nsangsut. Manatsawan Santhanānukān. Yutthachai Likhitčharœ̄n. Yuwadī Thō̜ngchư̄am. Rungrōt Phitthayasiri. Wasan ʻAkkharathanawat. Suphō̜n Trāwanitkun. Sāisamō̜n Phumphit. Sudā Čhirasakundēt. Supharat Čhariyakōson. Sek Thǣnprasœ̄tsuk. Sētthaphong Chūnāmchai. Hathaichanok Lœ̄twarāyut. ʻAphinphen Sārayā Wasantiwong. ʻAphiwut Kœ̄tdō̜nfǣk. ʻŌ̜ranut Chư̄aphakdī. ʻŌ̜nʻanong Čhitkritsadākun. ʻŌ̜nʻumā Chutinēt. ʻAnthiphā Choksuwattanasakun. ʻAiyawut Thaiphisutthikun. Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai. Phākwichā ʻĀyurasāt. Sākhā Prasātwitthayā. by พัทธมน ปัญญาแก้ว | กัมมันต์ พันธุมจินดา | ชไมพร เตชะกำพุ | ณัฐ พสุธารชาติ | ดารุจ อนิวรรตนพงศ์ | ธนทัศน์ บุญมงคล | ธนินทร์ อัศววิเชียรจินดา | ธาวิณี ชีวไมตรีวงศ์ | ธีรภาพ กิจจาวิจิตร | นฤชร กิจไพศาลรัตนา | นิจศรี ชาญณรงค์ | ประสิทธิ์ เผ่าทองคำ | ปาจรีย์ หยกอัมพร | ภรัณย์พงศ์ เตมียะประดิษฐ์ | ภูษณุ ธนาพรสังสุทธิ์ | มนัสวรรณ์ สันทนานุการ | ยุทธชัย ลิขิตเจริญ | ยุวดี ทองเชื่อม | รุ่งโรจน์ พิทยศิริ | วสันต์ อัครธนวัฒน์ | ศุภร ตราวณิชกุล | สายสมร พุ่มพิศ | สุดา จิรสกุลเดช | สุภรัตน์ จริยโกศล | เสกข์ แทนประเสริฐสุข | เสฎฐพงศ์ ชูนามชัย | หทัยชนก เลิศวรายุทธ์ | อภิญญ์เพ็ญ สาระยา วสันติวงศ์ | อภิวุฒิ เกิดดอนแฝก | อรนุช เชื้อภักดี | อรอนงค์ จิตรกฤษฎากุล | อรอุมา ชุติเนตร | อันทิพา โชคสุวัฒนสกุล | ไอยวุฒิ ไทยพิสุทธิกุล | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาอายุรศาสตร์. สาขาวิชาประสาทวิทยา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Sākhā Prasātwitthayā Phākwichā ʻĀyurasāt Khana Phǣtthayasāt Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2562 [2019] Publication: กรุงเทพฯ : สาขาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562 [2019]Availability: Available for loan (7)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WL100 .บ752 2562 ล. 11 (7). Checked out (1).

ห้องสมุด:
Futbō̜n Thai : prawattisāt ʻamnāt kānmư̄ang læ khwāmpenchāi / ฟุตบอลไทย : ประวัติศาสตร์ อำนาจ การเมือง และความเป็นชาย / [ผู้เขียน] วสันต์ ปัญญาแก้ว ... [และคนอื่น ๆ].

Wasan Panyākǣo. Čhulālongkō̜n Mahāwitthayālai. Sūn Sưksā Panhā Kānphanan. by วสันต์ ปัญญาแก้ว | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Sūn Sưksā Panhā Kānphanan, Khana Sētthasāt, Čhulālongkō̜n Mahāwitthayālai, 2557 [2014] Publication: กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557 [2014]Availability: : Checked out (2).

ห้องสมุด:
Mānutsayawitthayā-Lānnākhadī = An anthropology of anthropologists understading Lan Na culture area / มานุษยวิทยา-ล้านนาคดี = An anthropology of anthropologists understading Lan Na culture area / ผู้เขียน วสันต์ ปัญญาแก้ว.

Wasan Panyākǣo. Mahāwitthayālai Chīang Mai. Khana Sangkhommasāt. Phāk Wichā Sangkhomwitthayā læ Mānutsayawitthayā. by วสันต์ ปัญญาแก้ว | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะสังคมศาสตร์. ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Chīang Mai] : Phāk Wichā Sangkhomwitthayā læ Mānutsayawitthayā Khana Sangkhommasāt Mahāwitthayālai Chīang Mai, 2562 [2019] Publication: [เชียงใหม่] : ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2562 [2019]Other title: An anthropology of anthropologists understading Lan Na culture area.Availability: Available for loan (2)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: GN316 .ว563 2562 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: GN316 .ว563 2562 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
Rāng rǣng ʻārom : khwāmrūsưk nai sangkhom rūamsamai / ร่าง แรง อารมณ์ : ความรู้สึกในสังคมร่วมสมัย / บรรณาธิการ วสันต์ ปัญญาแก้ว.

Wasan Panyākǣo. Mahāwitthayālai Chīang Mai. Khana Sangkhommasāt. Phāk Wichā Sangkhomwitthayā læ Mānutsayawitthayā. by วสันต์ ปัญญาแก้ว | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะสังคมศาสตร์. ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Chīang Mai : Phāk Wichā Sangkhomwitthayā læ Mānutsayawitthayā Khana Sangkhommasāt Mahāwitthayālai Chīang Mai, 2562 [2019] Publication: เชียงใหม่ : ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2562 [2019]Availability: : Checked out (1).

ห้องสมุด:
Watthanatham sưksā bư̄angton = Introducing cultural studies / วัฒนธรรมศึกษาเบื้องต้น = Introducing cultural studies / วสันต์ ปัญญาแก้ว.

Wasan Panyākǣo. by วสันต์ ปัญญาแก้ว.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Chīang Mai : Hō̜Čhō̜Kō̜. Wanidākānphim, 2560 [2017] Publication: เชียงใหม่ : หจก. วนิดาการพิมพ์, 2560 [2017]Other title: Introducing cultural studies.Availability: : Checked out (1).

ห้องสมุด:
Khāsinō chāidǣn / คาสิโนชายแดน / บรรณาธิการ วสันต์ ปัญญาแก้ว.

Wasan Panyākǣo. Thailand. Sūn Sưksā Panhā Kānphanan. by วสันต์ ปัญญาแก้ว | ศูนย์การศึกษาปัญหาการพนัน.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: regular print ; Literary form: Not fiction ; Audience: General; Publication: Krung Thēp... : Sūn Sưksā Panhā Kānphanan, 2561 [2018] Publication: กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน, 2561 [2018]Availability: Available for loan (3)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HV6711 .ค652 2561 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: HV6711 .ค652 2561 (1).

ห้องสมุด:
Kānmī sūanrūam khō̜ng phonlamư̄ang nai lak thammāphibān = Engaging citizens in governance : rāingān sarup phon kāndamnœ̄n ngān khrōngkān / การมีส่วนร่วมของพลเมืองในหลักธรรมาภิบาล = Engaging citizens in governance : รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ / วสันต์ ปัญญาแก้ว และเสาวรีย์ ชัยวรรณ บรรณาธิการ.

Wasan Panyākǣo. Saowarī Chaiwan. Mahāwitthayālai Chīang Mai. Khana Sangkhommasāt. Sūn Wičhai læ Bō̜rikān Wichākān. by วสันต์ ปัญญาแก้ว | เสาวรีย์ ชัยวรรณ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะสังคมศาสตร์. ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Chīang Mai : Sūn Wičhai læ Bō̜rikān Wichākān Khana Sangkhommasāt Mahāwitthayālai Chīang Mai, 2557 [2014] Publication: เชียงใหม่ : ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557 [2014]Other title: Engaging citizens in governance.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: JS7153.9.ก27 ก64 2557 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
Khwāmkhit khwāmkhlư̄anwai : prawattisāt sangkhom watthanatham khon thai = Ideas and movement : history society & culture of the Tai / ความคิดความเคลื่อนไหว : ประวัติศาสตร์ สังคม วัฒนธรรมคนไท = Ideas and movement : history society & culture of the Tai / บรรณาธิการ แสวง มาละแซม.

Sawǣng Mālasǣm. Chayan Watthanaphūt. 'Udom Rungrư̄angsī. Suraphon Damrikun. Sīlao Kētphrom. Arunrat Wichiankhīeo. Ratanaphō̜n Sētthakun. Prachan Rakphong. Wasan Panyākǣo. Songsak Prāngwattanākun. Phanphen Khrư̄athai. Prayut Wongpǣng. Mālā Khamčhan. Sanan Thamthi. ʻAphiwan Phansuk. Sawāt Čhanthalē. Kœ̄k ʻAkkarachinōrēt. Phra Čhatuphon Jittasangwarō. Mānop Mānasǣm. Lamūn Junhom. Yupin Khemmuk. Phaitūn Phromwijit. Thēwēt Pālī. 'Uthaiwan Kānčhanakāmon. Withī Phānitchaphan. Dūangčhan Charoenmư̄ang, Thanēt Čharœ̄nmư̄ang, Phensupa Čhaiʻin. Wilak Sīpāsāng. Rōngrīan Yuparāt Witthayālai. by แสวง มาละแซม | ชยันต์ วรรธนะภูติ, 2486- | อุดม รุ่งเรืองศรี | สุรพล ดำริห์กุล | ศรีเลา เกษพรหม, 2491- | อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว | รัตนาพร เศรษฐกุล | ประชัน รักพงษ์ | ทรงศักดิ์ ปรางค์วัฒนากุล, 2495- | พรรณเพ็ญ เครือไทย | ประยุทธ วงศ์แปง | มาลา คำจันทร์ | สนั่น ธรรมธิ | อภิวันท์ พันธุ์สุข | สวาท จันทร์ทะเล | เกริก อัครชิโนเรศ | พระจตุพล จิตตะสังวโร | มาณพ มานะแซม, 2508- | ลมูล จันทร์หอม | ยุพิน เข็มมุกข์ | ไพฑูรย์ พรหมวิจิตร | เทเวศร์ ปาลี | อุทัยวรรณ กาญจนกามล | วิถี พานิชพันธ์ | ดวงจันทร์ เจริญเมือง, 2496- | ธเนศวร์ เจริญเมือง, 2494- | เพ็ญสุภา ใจอินทร์ | วิลักษณ์ ศรีป่าซาง | วสันต์ ปัญญาแก้ว | โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Chīang Mai : Rōngrīan Yuparāt Witthayālai], 2550 [2007] Publication: [เชียงใหม่ : โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย], 2550 [2007]Other title: Ideas and movement : history society & culture of the Tai.Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HIST DS 2007 663826 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: DS523.4.ท9 ค557 2550 (1).

ห้องสมุด:
Futbō̜n Thai Phrīmīa Līk : phūying, ʻamnāt, watthanatham fǣn, læ chonchan mai / ฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก : ผู้หญิง, อำนาจ, วัฒนธรรมแฟน และชนชั้นใหม่ / วสันต์ ปัญญาแก้ว, บรรณาธิการ ...[และคนอื่น ๆ].

Wasan Panyākǣo, Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai. Sūn Sưksā Panhā Kānphanan, by วสันต์ ปัญญาแก้ว | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp : Sūn Sưksā Panhā Kānphanan Khana Sētthasāt Čhulālongkō̜n Mahāwitthayālai, 2559 [2016] Publication: กรุงเทพ : ศูนย์ศึกษาปัญหาพนัน คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559 [2016]Availability: : Checked out (1).

ห้องสมุด:
Lōk samai mai nai chīwit pračham wan / โลกสมัยใหม่ในชีวิตประจำวัน / โดย อานันท์ กาญจนพันธุ์ ... [และคนอื่น ๆ] ; วสันต์ ปัญญาแก้ว บรรณาธิการ.

ʻĀnan Kānčhanaphan. Čhāmarī Chīangthǭng. Phairōt Khongthawīsak. 'Aphinyā Fư̄angfūsakun. Watthanā Sukansīn. 'Aranyā Siriphon. Pinkǣo Lư̄ang'arāmsī. Nanthawat Chat'uthai. Pritthā Rattanaphrưk. Khwanchīwan Būadǣng. Wasan Panyākǣo. Mahāwitthayālai Chīang Mai. Phāk Wicha Sangkhomwitthayā læ Mānutsayawitthayā. by อานันท์ กาญจนพันธุ์, 2490- | จามะรี เชียงทอง | ไพโรจน์ คงทวีศักดิ์ | อภิญญา เฟื่องฟูสกุล | วัฒนา สุกัณศีล | อรัญญา ศิริผล, 2513- | ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี, 2508- | นันทวัฒน์ ฉัตรอุทัย, 2519- | ปฤษฐา รัตนพฤกษ์ | ขวัญชีวัน บัวแดง | วสันต์ ปัญญาแก้ว | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Chīang Mai : Phāk Wichā Sangkhom Witthayā læ Manutsaya Witthayā, Khana Sangkhommasāt, Mahāwitthayālai Chīang Mai, 2559 [2016] Publication: เชียงใหม่ : ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2559 [2016]Availability: : Checked out (2).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544