ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

ผลการค้นหาของคุณมี 138 รายการ บอกรับการค้นหานี้

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
|
ในหลวง ทรงส่งเสริมการมีงานทำ /   การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : กรม, 2539 . 92 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [HF5549.5.อ6 น97] (2),

ห้องสมุด:
ในหลวงกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ / โดย วรนุช อุษณกร. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2540 . 98 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library Charnvit Kasetsiri Room [DS570.3.ภ7 ว43] (1), Pridi Banomyong Library General Stacks [DS570.3.ภ7 ว43] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [DS570.3.ภ7 ว43] (2),

ห้องสมุด:
บทบาทของกรมการพัฒนาชุมชน ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ /   การพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรม, 2539 . 80 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [JQ1746.ฮ735 บ33] (1),

ห้องสมุด:
บทบาทของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในการสนับสนุนการรักษาความมั่นคงของชาติในพื้นที่ชนบทของประเทศ / โดย สุเมธ ตันติเวชกุล, การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร, 2529 . 8, 109 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [HN700.592.พ6 ส745] (1),

ห้องสมุด:
ปกป้องสถาบัน สงบ สันติ สามัคคี /   การพิมพ์: [พิษณุโลก] : กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก, 2552 . 112 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [DS570.3.ก1 ป137 2552] (2), Pridi Banomyong Library General Stacks [DS570.3.ก1 ป137 2552] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [DS570.3.ก1 ป137 2552] (2),

ห้องสมุด:
ประมวลข้อมูลในเว็บไซต์สำนักราชเลขาธิการ www.ohmpps.go.th   การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สำนักราชเลขาธิการ, 2552 . 4 ซีดี-รอม ใน 1 ตลับ ; , ดีวีดี. | ความต้องการของระบบ: OS Windows XP service Pack 1; CPU Pentium 3 ขึ้นไป; RAM 256 MB; พื้นที่ว่างในฮาร์ดดิสก์ขั้นต่ำ 15 GB (ในกรณี copy ลงในเครื่อง); Internet Explorer version 6.0 ขึ้นไป. 4 3/4 นิ้ว. รายการที่ห้องสมุดมี: ไม่พบรายการใดๆ:

ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดน่านและผลการดำเนินงาน /   การพิมพ์: น่าน : กลุ่มงาน, 2557 . 188 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [HN700.55.ฮ9พ6 ป4634 2557] (1), Pridi Banomyong Library General Stacks [SOCY HN 2014 640149] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
ประมวลพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   การพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2555 . 1 ซีดี-รอม ; 4 3/4 นิ้ว. รายการที่ห้องสมุดมี: ไม่พบรายการใดๆ:

ห้องสมุด:
ประมวลพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว /   การพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2555 . 398 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [DS570.3.ภ7 ป3842 2555] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [DS570.3.ภ7 ป3842 2555] (1),

ห้องสมุด:
ประโยชน์สุขของแผ่นดิน   การพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ, 2554 . 4 ดีวีดี : 4 3/4 นิ้ว. รายการที่ห้องสมุดมี: ไม่พบรายการใดๆ:

ปราชญ์แห่งน้ำ / โดย กาลสมัย มะณีแสง. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : ปัญญาชน, 2551 . 159 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [DS570.3.ภ7 ก653] (1), Pridi Banomyong Library General Stacks [DS570.3.ภ7 ก653] (2),

ห้องสมุด:
ปิดทองหลังพระ : , "เข้าใจ เข้าถึง แล้วจึงพัฒนา" สืบสานแนวพระราชดำริ /   การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : ธนาคารไทยพาณิชย์, 2554 . 179 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library Adul Wichiencharoen Room [ECON HC 2011 664763] (1), Pridi Banomyong Library General Stacks [HC445.ฮ9พ6 ป63 2554] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
เปิดทองหลังพระ : , ท่องเที่ยวสืบสานโครงการพระราชดำริ /   การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สำนัก, 2551 . 48 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library Circulation Counter [DOC .ป7524] (2),

ห้องสมุด:
ผลสำเร็จโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ , 84 พรรษา ประโยชน์สุขสู่ปวงประชา /   การพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ, 2555 . 1 ซีดี-รอม ; 4 3/4 นิ้ว. รายการที่ห้องสมุดมี: ไม่พบรายการใดๆ:

ห้องสมุด:
ผลสำเร็จโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ : , 84 พรรษา ประโยชน์สุขสู่ปวงประชา /   การพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ, 2555 . 247 หน้า : , มีซีดี-รอม 1 แผ่นประกอบ. เก็บที่วัสดุลักษณะพิเศษ. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [DS570.3.ภ7 ผ456 2555] (1), Pridi Banomyong Library Circulation Counter [DS570.3.ภ7 ผ456 2555] (1), Pridi Banomyong Library General Stacks [DS570.3.ภ7 ผ456 2555] (1),

ห้องสมุด:
แผนงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดน่าน (พ.ศ. 2557-2560) /   การพิมพ์: น่าน : กลุ่มงาน, 2557 . 92 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [SOCY HN 2014 637125] (1), Pridi Banomyong Library General Stacks [SOCY HN 2014 637125] (1),

ห้องสมุด:
พระคุณ ธ รักษา ปวงประชาเป็นสุขศานต์ / โดย ตรีวิทย์ วินิชสำเภาทิพย์. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัทควอลลีเทค จำกัด (มหาชน), 2559 . 252 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [DS570.3.ภ7 ต46 2559] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
พระบรมครูช่าง /   การพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา, 2531 . 102 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [DS570.3.ภ7 พ43] (1),

ห้องสมุด:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)