ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

ผลการค้นหาของคุณมี 29 รายการ บอกรับการค้นหานี้

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
|
50 ปี พระบารมีปกเกล้า ชาวสหกรณ์ /   การพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมสหกรณ์, 2540 . 159 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ไม่พบรายการใดๆ:

ห้องสมุด:
การรับรู้เกี่ยวกับระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน (PBBS) ของเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) = , Perception of Performance-based Budget System (PBBS) for staff of Office of the Royal Development Project Board (RDPB) / โดย สุธัญญา ลีแวง, การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2547 . 12, 122 แผ่น : , สารนิพนธ์ สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม) รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [HJ2031.5.ท9 ส726] (1),

ห้องสมุด:
การศึกษาเชิงสังคมวิทยา : , ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ /   การพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาสังคมวิทยา, 2539 . 91 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [DS570.3.ภ7 ก64] (1), Pridi Banomyong Library General Stacks [DS570.3.ภ7 ก64] (2),

ห้องสมุด:
การศึกษาแผนประชาสัมพันธ์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตั้งแต่ปี 2547-2551 ของสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) / โดย พิมพ์จันทร์ บุตรเนียร, การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552 . 7, 95 แผ่น : , รายงานโครงการเฉพาะบุคคล วารสารศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการการสื่อสารองค์กร) รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Faculty of Journalism and Mass Communication Library General Stacks [JQ1746.ฮ13ป43 พ64] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [JQ1746.ฮ13ป43 พ64] (1),

ห้องสมุด:
กำไรของแผ่นดิน /   การพิมพ์: กรุงเทพฯ : กองประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ, 2547 . 260 หน้า : | 1 ซีดี-รอม : 4 3/4 นิ้ว. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [HIST DS 2004 450453] (1), Pridi Banomyong Library General Stacks [DS570.4.ส6 ก62] (1),

ห้องสมุด:
ความพึงพอใจของหน่วยงานภายนอกที่มีต่อการติดต่อประสานงานของสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) = , The satisfaction of outside officials towards the coordination with the Office of the Royal Development Projects Boards (ORDPB) / โดย รุ่งรัตน์ วงษ์จู, การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549 . 8, 114 แผ่น : , รายงานโครงการเฉพาะบุคคล วารสารศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการการสื่อสารภาครัฐและเอกชน) รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [HD30.3 .ร723] (1),

ห้องสมุด:
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ /   การพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัท 2020 เวิลด์ มีเดีย จำกัด, 2541 . เล่ม : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [DS570.3.ภ7 ค94] (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [DS570.3.ภ7 ค94] (1),

ห้องสมุด:
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.   การพิมพ์: กรุงเทพฯ, 2526 . 221 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [HD2105.6 .ม5] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [HD2105.6 .ม5] (1),

ห้องสมุด:
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ : , การสถาปนาพระราชอำนาจนำ = The Rayally-Initiated Projects : the making of royal hegemony (B.E. 2494-2546) / โดย ชนิดา ชิตบัณฑิตย์, การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2547 . 12, 442 แผ่น. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Theses Stacks [DS570.3.ภ7 ช36] (1), Professor Direk Jayanama Library Theses Stacks [DS570.3.ภ7 ช36] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Theses Stacks [DS570.3.ภ7 ช36] (1),

ห้องสมุด:
ใต้เบื้องพระยุคลบาท / โดย สุเมธ ตันติเวชกุล, การพิมพ์: กรุงเทพฯ : มติชน, 2543 . 320 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [DS570.3.ภ7 ส7167] (1), Thammasat Library, Pattaya Campus General Stacks [DS570.3.ภ7 ส7167] (1), Pridi Banomyong Library General Stacks [DS570.3.ภ7 ส7167] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [DS570.3.ภ7 ส7167] (4),

ห้องสมุด:
ใต้ร่มพระบารมี 20 ปี กปร. /   การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ, 2544 . 159 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [HC445.ศ7 พ825] (1), Pridi Banomyong Library General Stacks [HC445.ศ7 พ825] (2),

ห้องสมุด:
เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา /   การพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี, 2539 . 200 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [HN700.592.พ6 ท72] (2),

ห้องสมุด:
ในหลวงกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ / โดย วรนุช อุษณกร. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2540 . 98 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library Charnvit Kasetsiri Room [DS570.3.ภ7 ว43] (1), Pridi Banomyong Library General Stacks [DS570.3.ภ7 ว43] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [DS570.3.ภ7 ว43] (2),

ห้องสมุด:
พระบรมครูช่าง /   การพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา, 2531 . 102 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [DS570.3.ภ7 พ43] (1),

ห้องสมุด:
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการพัฒนากรุงเทพมหานคร ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ /   การพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรุงเทพมหานคร, 2540 . 359 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [DS570.3.ภ7 พ4423] (1), Pridi Banomyong Library General Stacks [DS570.3.ภ7 พ4423] (1),

ห้องสมุด:
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี... /   การพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2531 . เล่ม : , ปี 2543 สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท เปลี่ยนชื่อเป็น กรมการเร่งรัดพัฒนาชนบท. รายการที่ห้องสมุดมี: ไม่พบรายการใดๆ:

ห้องสมุด:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)