ผลการค้นหาของคุณมี 29 รายการ บอกรับการค้นหานี้

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
|
32 ปี ผลสำเร็จศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ   การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2555 . 1 ซีดี-รอม ; 4 3/4 นิ้ว. รายการที่ห้องสมุดมี: ไม่พบรายการใดๆ:

กรณีศึกษาในโครงการพระราชดำริ   การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : มูลนิธิชัยพัฒนา, 2547 . 6 วีซีดี ใน 1 ตลับ : 4 3/4 นิ้ว. รายการที่ห้องสมุดมี: ไม่พบรายการใดๆ:

กระบวนการสนองพระราชดำริ โดย สุวัฒน์ เทพอารักษ์. การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : มูลนิธิชัยพัฒนา, 2547 . 4 วีซีดี ใน 1 ตลับ : , บรรยายในวิชา พภ 513 แนวคิดและทฤษฎีในพระราชดำริ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่. 4 3/4 นิ้ว. รายการที่ห้องสมุดมี: ไม่พบรายการใดๆ:

กษัตริย์นักพัฒนา โดย สายเมือง วิรยศิริ. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ, 2553 . 1 ซีดี-รอม ; 4 3/4 นิ้ว. รายการที่ห้องสมุดมี: ไม่พบรายการใดๆ:

ห้องสมุด:
กำไรของแผ่นดิน /   การพิมพ์: กรุงเทพฯ : กองประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ, 2547 . 260 หน้า : | 1 ซีดี-รอม : 4 3/4 นิ้ว. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [HIST DS 2004 450453] (1), Pridi Banomyong Library General Stacks [DS570.4.ส6 ก62] (1),

ห้องสมุด:
ขยะกำจัดง่าย-- ด้วยมือคุณ   การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : บริษัท มาร์ค อิน มีเดีย จำกัด, 2550 . 1 ซีดี-รอม (19 นาที, 17 วินาที) : 4 3/4 นิ้ว. รายการที่ห้องสมุดมี: ไม่พบรายการใดๆ:

เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา , พระราชดำริสู่ความสำเร็จในการบริหารจัดการ /   การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2554 . 1 ดีวีดี (39 นาที, 49 วินาที) : , สื่อภาพเคลื่อนไหวเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554. 4 3/4 นิ้ว. รายการที่ห้องสมุดมี: ไม่พบรายการใดๆ:

โครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาสังคม   การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : มูลนิธิชัยพัฒนา, 2547 . 5 วีซีดี ใน 1 ตลับ : 4 3/4 นิ้ว. รายการที่ห้องสมุดมี: ไม่พบรายการใดๆ:

ดิน น้ำ ลม ไฟ , สมดุลสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ /   การพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ, 2556 . 1 ซีดี-รอม ; 4 3/4 นิ้ว. รายการที่ห้องสมุดมี: ไม่พบรายการใดๆ:

ทฤษฎีการจัดการพื้นที่เสื่อมโทรม โดย พิสุทธิ์ วิจารณ์สรณ์. การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : มูลนิธิชัยพัฒนา, 2547 . 5 วีซีดี ใน 1 ตลับ : 4 3/4 นิ้ว. รายการที่ห้องสมุดมี: ไม่พบรายการใดๆ:

ทฤษฎีกำจัดน้ำเสีย โดย เกษม จันทร์แก้ว, การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : มูลนิธิชัยพัฒนา, 2547 . 2 วีซีดี ใน 1 ตลับ : 4 3/4 นิ้ว. รายการที่ห้องสมุดมี: ไม่พบรายการใดๆ:

ทฤษฎีแกล้งดิน โดย พิสุทธิ์ วิจารณ์สรณ์. การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : มูลนิธิชัยพัฒนา, 2547 . 3 วีซีดี ใน 1 ตลับ : , บรรยายในวิชา พภ 513 แนวคิดและทฤษฎีในพระราชดำริ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่. 4 3/4 นิ้ว. รายการที่ห้องสมุดมี: ไม่พบรายการใดๆ:

ทฤษฎีหญ้าแฝก   การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : มูลนิธิชัยพัฒนา, 2547 . 5 วีซีดี ใน 1 ตลับ : 4 3/4 นิ้ว. รายการที่ห้องสมุดมี: ไม่พบรายการใดๆ:

เทคโนโลยีการกำจัดขยะและบำบัดน้ำเสียตามแนวพระราชดำริ   การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : บริษัท มาร์ค อิน มีเดีย จำกัด, 2550 . 1 ซีดี-รอม (16 นาที, 48 วินาที) : 4 3/4 นิ้ว. รายการที่ห้องสมุดมี: ไม่พบรายการใดๆ:

น้ำเสีย พิชิตง่าย-- ด้วยมือคุณ   การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : บริษัท มาร์ค อิน มีเดีย จำกัด, 2550 . 1 ซีดี-รอม (20 นาที, 52 วินาที) : 4 3/4 นิ้ว. รายการที่ห้องสมุดมี: ไม่พบรายการใดๆ:

แนวพระราชดำริด้านการบริหารจัดการกรุงเทพมหานครของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว / โดย กนก วงษ์ตระหง่าน, การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร, 2550 . 263 หน้า : | 1 ซีดี-รอม : 4 3/4 นิ้ว. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [DS570.3.ภ7 ก32] (1), Pridi Banomyong Library General Stacks [DS570.3.ภ7 ก32] (1),

ห้องสมุด:
ประมวลข้อมูลในเว็บไซต์สำนักราชเลขาธิการ www.ohmpps.go.th   การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สำนักราชเลขาธิการ, 2552 . 4 ซีดี-รอม ใน 1 ตลับ ; , ดีวีดี. | ความต้องการของระบบ: OS Windows XP service Pack 1; CPU Pentium 3 ขึ้นไป; RAM 256 MB; พื้นที่ว่างในฮาร์ดดิสก์ขั้นต่ำ 15 GB (ในกรณี copy ลงในเครื่อง); Internet Explorer version 6.0 ขึ้นไป. 4 3/4 นิ้ว. รายการที่ห้องสมุดมี: ไม่พบรายการใดๆ:

ประมวลพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   การพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2555 . 1 ซีดี-รอม ; 4 3/4 นิ้ว. รายการที่ห้องสมุดมี: ไม่พบรายการใดๆ:

ห้องสมุด:
ประโยชน์สุขของแผ่นดิน   การพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ, 2554 . 4 ดีวีดี : 4 3/4 นิ้ว. รายการที่ห้องสมุดมี: ไม่พบรายการใดๆ:

ผลสำเร็จโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ , 84 พรรษา ประโยชน์สุขสู่ปวงประชา /   การพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ, 2555 . 1 ซีดี-รอม ; 4 3/4 นิ้ว. รายการที่ห้องสมุดมี: ไม่พบรายการใดๆ:

ห้องสมุด:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)