Your search returned 8971 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
พฤติกรรมการสื่อสารของวัยรุ่นในพื้นที่สาธารณะบนเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก / กุลนารี เสือโรจน์.

Kulnaree Sueroj. Thammasat University. Faculty of Journalism and Mass Communication. by กุลนารี เสือโรจน์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Wārasānsāt læ Sư̄sān Mūanchon Mahāwitthayālai Thammasāt, 2556 [2013] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556 [2013]Other title: Communication behavior of teenagers in the public sphere : a case study of social networking website Facebook.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: HM743.ฟ75 ก74 2556] (1), Faculty of Journalism and Mass Communication Library [Call number: HM743.ฟ75 ก74 2556] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: HM743.ฟ75 ก74 2556] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HM743.ฟ75 ก74 2556] (1).

Open Library:
Kānphatthanā botrīan khō̜mphiutœ̄ mantimīdīa bon khrư̄akhāi ʻinthœ̄net rư̄ang kānthāiphāp samrap naksưksā radap parinyā trī Khana Wārasānsāt læ Sư̄sānmūanchon Mahāwitthayālai Thammasāt = [The development of a computer multimedia lesson on internet in education photography for undergraduate level in Faculty of Journalism and Mass Communication Thammasat University] / การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่องการถ่ายภาพสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ = [The development of a computer multimedia lesson on internet in education photography for undergraduate level in Faculty of Journalism and Mass Communication Thammasat University] / โดย เสกสรร อามาตย์มนตรี.

Seksan Amatmontree, Thammasat University. Faculty of Journalism and Mass Communication. by เสกสรร อามาตย์มนตรี, 2524- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Pathum Thānī] : Klum Wichā Phāpphayon læ Phāpthāi Khana Wārasānsāt læ Sư̄sānmūanchon Mahāwitthayālai Thammasāt, 2557 [2014] Publisher: [ปทุมธานี] : กลุ่มวิชาภาพยนตร์และภาพถ่าย คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557 [2014]Other title: Development of a computer multimedia lesson on internet in education photography for undergraduate level in Faculty of Journalism and Mass Communication Thammasat University.Availability: Items available for loan: Faculty of Journalism and Mass Communication Library [Call number: TR161 .ส72 2557] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: TR161 .ส72 2557] (1).

Open Library:
Nayōbāi khāo læ kānnamsanœ̄ khāo læ botkhwām chūang kānlư̄aktang phūwārātchakān Krung Thēp Mahā Nakhō̜n Phō̜.Sō̜. 2556 : kō̜ranī sưksā nangsư̄phim Dēliniu / นโยบายข่าวและการนำเสนอข่าวและบทความช่วงการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 : กรณีศึกษาหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ / จันทร์พร พนัสเจริญ.

Čhanphō̜n Phanatčharœ̄n. Thammasat University. Faculty of Journalism and Mass Communication. by จันทร์พร พนัสเจริญ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Pathum Thānī] : Klum Wichā Nangsư̄phim læ Singphim, Khana Wārasānsāt læ Sư̄sānmūanchon, Mahāwitthayālai Thammasāt, 2556 [2013] Publisher: [ปทุมธานี] : กลุ่มวิชาหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Faculty of Journalism and Mass Communication Library [Call number: PN4781 .จ618 2556] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: PN4781 .จ618 2556] (1).

Open Library:
Kānphalit læ kānsāngsan rāikān phlēng thāng witthayu : sưksā chapho̜ kō̜ranī khlư̄n 98 Fat Radio / การผลิตและการสร้างสรรค์รายการเพลงทางวิทยุ : ศึกษาเฉพาะกรณีคลื่น 98 Fat Radio / บุญฑิรา รัชตอาภา.

Bunthirā Rattaʻāphā. Thammasat University. Faculty of Journalism and Mass Communication. by บุญฑิรา รัชตอาภา | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Pathum Thānī] : Klum Wichā Witthayu læ Thōrathat, Khana Wārasānsāt læ Sư̄sānmūanchon, Mahāwitthayālai Thammasāt, 2555 [2012] Publisher: [ปทุมธานี] : กลุ่มวิชาวิทยุและโทรทัศน์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555 [2012]Availability: Items available for loan: Faculty of Journalism and Mass Communication Library [Call number: PN1991.75 .บ754 2555] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: PN1991.75 .บ754 2555] (1).

Open Library:
Kānsưksā prayōt læ khō̜ khūan khamnưng nai kānprayuk chai nǣothāng phāpthāi sinlapa rūamsamai kap ngān sārakhadī Thai = The study of benefit and concern of applying contemporary art photography approach in documentary in Thailand : rāingān wičhai / การศึกษาประโยชน์และข้อควรคำนึงในการประยุกต์ใช้แนวทางภาพถ่ายศิลปะร่วมสมัยกับงานสารคดีไทย = The study of benefit and concern of applying contemporary art photography approach in documentary in Thailand : รายงานวิจัย / กานตชาติ เรืองรัตนอัมพร.

Karntachat Raungratanaampon. Thammasat University. Faculty of Journalism and Mass Communication. by กานตชาติ เรืองรัตนอัมพร | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Pathum Thānī] : Khana Wārasānsāt læ Sư̄sānmūanchon Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publisher: [ปทุมธานี] : คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Other title: Study of benefit and concern of applying contemporary art photography approach in documentary in Thailand.Availability: Items available for loan: Faculty of Journalism and Mass Communication Library [Call number: TR820.5 .ก632 2559] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: TR820.5 .ก632 2559] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: TR820.5 .ก632 2559] (1).

Open Library:
Thatsanakhati khwāmkhātwang læ nǣonōm phrưttikam kānchom phāpphayon Thai khō̜ng phūsūngwai nai Krung Thēp Mahā Nakhō̜n = Attitude, expectation and behavioral intention on Thai film among the elderly people in Bangkok / ทัศนคติ ความคาดหวัง และแนวโน้มพฤติกรรมการชมภาพยนตร์ไทยของผู้สูงวัยในกรุงเทพมหานคร = Attitude, expectation and behavioral intention on Thai film among the elderly people in Bangkok / ปัทมา สุวรรณภักดี และ แอนนา จุมพลเสถียร.

Patthamā Suwanphakdī. 'Ǣnnā Jumponsathīan. Thammasat University. Faculty of Journalism and Mass Communication. by ปัทมา สุวรรณภักดี | แอนนา จุมพลเสถียร | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Pathum Thānī] : Khana Wārasānsāt læ Sư̄sānmūanchon Mahāwitthayālai Thammasāt, [2560] [2017] Publisher: [ปทุมธานี] : คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2560] [2017]Other title: Attitude, expectation and behavioral intention on Thai film among the elderly people in Bangkok.Availability: Items available for loan: Faculty of Journalism and Mass Communication Library [Call number: HF5415.33.ท92ก4 ป633 2560] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: HF5415.33.ท92ก4 ป633 2560] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HF5415.33.ท92ก4 ป633 2560] (1).

Open Library:
Kānthāiphāp lao rư̄ang bǣp Tableau Staged Photography = A creative research in narrative Tableau Staged Photography : rāingān wičhai / การถ่ายภาพเล่าเรื่องแบบ Tableau Staged Photography = A creative research in narrative Tableau Staged Photography : รายงานวิจัย / วารี ฉัตรอุดมผล.

Wārī Chatʻudomphon. Thammasat University. Faculty of Journalism and Mass Communication. by วารี ฉัตรอุดมผล | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Pathum Thānī] : Khana Wārasānsāt læ Sư̄sānmūanchon Mahāwitthayālai Thammasāt, [2561] [2018] Publisher: [ปทุมธานี] : คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2561] [2018]Other title: Creative research in Narrative Tableau Staged Photography.Availability: Items available for loan: Faculty of Journalism and Mass Communication Library [Call number: TR642 .ว646 2561] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: TR642 .ว646 2561] (1). Checked out (1).

Open Library:
Phonkrathop khō̜ng lǣng khāo thī thūk sư̄mūanchon lamœ̄t sit / ผลกระทบของแหล่งข่าวที่ถูกสื่อมวลชนละเมิดสิทธิ์ / รุจน์ โกมลบุตร.

Rut Kōmonbut. Thammasat University. Faculty of Journalism and Mass Communication. by รุจน์ โกมลบุตร | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Pathum Thānī] : Khana Wārasānsāt læ Sư̄sānmūanchon Mahāwitthayālai Thammasāt, 2560 [2017] Publisher: [ปทุมธานี] : คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Faculty of Journalism and Mass Communication Library [Call number: KPT3508 .ร723 2560] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: KPT3508 .ร723 2560] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT3508 .ร723 2560] (1).

Open Library:
การเปิดรับสื่อ ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการยอมรับ การติดตั้งเสาสัญญาณโทรศัพท์มือถือของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร / กิติมา สุรสนธิ.

Kitima Surasonti. Thammasat University. Faculty of Journalism and Mass Communication. by กิติมา สุรสนธิ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Wārasānsāt læ Sư̄sānmūanchon Mahāwitthayālai Thammasāt, 2560 [2017] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560 [2017]Other title: Relationships study among the media exposure to the cell phone tower installation, the knowledge of the cell phone tower installation, the attitude towards the cell phone tower installation and the acceptance of the cell phone tower installation of the people in Bangkok area.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: P96.ผ72ท9 ก634 2560] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: P96.ผ72ท9 ก634 2560] (1). Checked out (1).

Open Library:
Kānprakō̜p sāng rūpbǣp kāndamnœ̄n chīwit khō̜ng wai tham ngān tō̜n ton nai phāpphayon : kō̜ranī sưksā phāpphayon rư̄ang-- hām pūai hām phak hām rak mō̜ = construction of young adults ' lifestyle in film : a case study of the film "Heart Attack" : rāingān wičhai / การประกอบสร้างรูปแบบการดำเนินชีวิตของวัยทำงานตอนต้นในภาพยนตร์ : กรณีศึกษาภาพยนตร์เรื่อง ฟรีเเลนซ์-- ห้ามป่วย ห้ามพัก ห้ามรักหมอ = construction of young adults' lifestyle in film : a case study of the film "Heart Attack" : รายงานวิจัย / โดย อนงค์นาฏ รัศมีเวียงชัย.

'Anongnāt Ratsamīwīangchai. Thammasat University. Faculty of Journalism and Mass Communication. by อนงค์นาฏ รัศมีเวียงชัย | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Wārasānsāt læ Sư̄sān Mūanchon Mahāwitthayālai Thammasāt, [2561] [2018] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2561] [2018]Other title: Construction of young adults' lifestyle in film : a case study of the film "Heart Attack".Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: PN1995.9.ส5 อ32 2560] (1). Checked out (2).

Open Library:
แนวทางการจัดตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงดิจิทัลเพื่อพระพุทธศาสนาในประเทศไทย / โดย พระสมชาย ชวลิตเนตร (ชวนปญฺโญ)

Chawanapanyo, Bhikku, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Wārasānsāt læ Sư̄sānmūanchon. by พระสมชาย ชวนปญฺโญ, 2530- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung thēp...] : Khana Wārasānsāt læ Sư̄sānmūanchon Mahāwitthayālai Thammasāt, 2558 [2015] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558 [2015]Dissertation note: วิทยานิพนธ์ วารสารศาสตรมหาบัณฑิต (สื่อสารมวลชน) Other title: Guideline for establishment of digital radio stations for buddhism in Thailand.Availability: Items available for loan: Faculty of Journalism and Mass Communication Library [Call number: HE8699.ท9 พ465 2558 ล. 1] (2).

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)