Your search returned 13 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
5 ปีแห่งการปฏิรูปการเมืองตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน : ปาฐกถาพิเศษในวาระครบ 5 ปี แห่งการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย / โดย อานันท์ ปันยารชุน.

by อานันท์ ปันยารชุน, 2475-.

Material type: book Book; Format: print Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2545Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DOC .อ65546ก15] (1), Thammasat Library, Pattaya Campus [Call number: DOC .อ65546ก15] (2). Damaged (1).

Open Library:
5 ปีแห่งการปฏิรูปการเมืองตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน : ปาฐกถาพิเศษในวาระครบ 5 ปี แห่งการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย / โดย มีชัย ฤชุพันธุ์.

by มีชัย ฤชุพันธุ์, 2481- | การสัมมนาเรื่อง 5 ปีแห่งการปฏิรูปการเมืองตามรัฐธรรมนูญ (2545).

Material type: book Book; Format: print Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2545Other title: ห้าปีแห่งการปฏิรูปการเมืองตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน : ปาฐกถาพิเศษในวาระครบ 5 ปี แห่งการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: DOC .ม675ก15] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: DOC .ม675ก15] (1), Thammasat Library, Pattaya Campus [Call number: DOC .ม675ก15] (1). Damaged (1).

Open Library:
การกระจายอำนาจในประเทศญี่ปุ่นและไทย : การศึกษาเปรียบเทียบเพื่อให้เห็นถึงเงื่อนไขความสำเร็จของการกระจายอำนาจ : บทสรุปสำหรับผู้บริหาร / ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์.

by ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ | สถาบันพระปกเกล้า.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2553Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: 123/2554] (1), Thammasat Library, Pattaya Campus [Call number: 123/2554] (2).

Open Library:
การกระจายอำนาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / วุฒิสาร ตันไชย.

by วุฒิสาร ตันไชย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, [ฉบับปรับปรุง]Material type: book Book; Format: print Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2546Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: DOC .ว7353ก64 2546] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: DOC .ว7353ก64 2546] (2), Professor Direk Jayanama Library [Call number: DOC .ว7353ก64 2546] (1), Thammasat Library, Pattaya Campus [Call number: DOC .ว7353ก64 2546] (4). Damaged (3).

Open Library:
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาชีวิตอย่างยั่งยืน : ปาฐกถาพิเศษ / โดย เกษม วัฒนชัย.

by เกษม วัฒนชัย.

Material type: book Book; Format: print Publisher: นนทบุรี : วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า, 2549Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: DOC .ก7547ก63] (4), Pridi Banomyong Library [Call number: DOC .ก7547ก63] (3), Thammasat Library, Pattaya Campus [Call number: DOC .ก7547ก63] (2). Damaged (3).

Open Library:
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาชีวิตอย่างยั่งยืน : ปาฐกถาพิเศษ / โดย เกษม วัฒนชัย.

by เกษม วัฒนชัย | สถาบันพระปกเกล้า.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: book Book; Format: print Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2551Availability: Items available for loan: Thammasat Library, Pattaya Campus [Call number: DOC .ก7547ก63 2551] (1).

Open Library:
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น : คดีทางปกครอง / โดย วุฒิสาร ตันไชย, ธีรพรรณ ใจมั่น.

by วุฒิสาร ตันไชย | ธีรพรรณ ใจมั่น, 2517-.

Material type: book Book; Format: print Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2547, ล2546Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama Library [Call number: DOC .ว7353ก643] (1), Thammasat Library, Pattaya Campus [Call number: DOC .ว7353ก643] (2). Checked out (1). Damaged (1).

Open Library:
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น : คดีทางปกครอง / โดย วุฒิสาร ตันไชย, ธีรพรรณ ใจมั่น.

by วุฒิสาร ตันไชย | ธีรพรรณ ใจมั่น, 2517- | สถาบันพระปกเกล้า.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: book Book; Format: print Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2548Availability: Items available for loan: Thammasat Library, Pattaya Campus [Call number: DOC .ว7353ก643 2548] (1).

Open Library:
คู่มือ "ชี้วัดคุณค่าประชาธิปไตยท้องถิ่น" = Local democracy assessment guide / ผู้แปล ลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์ และ ศรีสุวรรณ เปรมรัศมี.

by ลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์, 2500- | ศรีสุวรรณ เปรมรัศมี | สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง | International Institute for Democracy and Electoral Assistance.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า, 2554 [2011]Other title: Local democracy assessment guide | คู่มือชี้วัดคุณค่าประชาธิปไตยท้องถิ่น.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: 342/2555] (3), Faculty of Journalism and Mass Communication Library [Call number: 342/2555] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: 342/2555] (3), Professor Direk Jayanama Library [Call number: 342/2555] (1), Thammasat Library, Pattaya Campus [Call number: 342/2555] (1).

Open Library:
ดุสิตธานี : การทดลองจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อ พ.ศ. 2461 / นรนิติ เศรษฐบุตร.

by นรนิติ เศรษฐบุตร, 2484-.

Edition: พิมพ์ครั้งทึ่ 3.Material type: book Book; Format: print Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2552 [2009]Availability: Items available for loan: Thammasat Library, Pattaya Campus [Call number: DOC .น494ด756 2552] (2).

Open Library:
ภาคประชาสังคมกับการแก้ไขปัญหาธนกิจการเมืองไทย : การใช้เงินในการหาเสียงเลือกตั้ง / ผู้เรียบเรียง ศรัญยุ หมั้นทรัพย์.

by ศรัญยุ หมั้นทรัพย์ | สถาบันพระปกเกล้า.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2551 [2008]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: 179/2554] (3), Thammasat Library, Pattaya Campus [Call number: 179/2554] (2).

Open Library:
รายงานการวิจัยอนาคตประเทศไทยและการเมืองที่พึงปรารถนา : บทสรุปผู้บริหาร / ผู้เขียน ถวิลวดี บุรีกุล ... [และคนอื่น ๆ].

by ถวิลวดี บุรีกุล | สถาบันพระปกเกล้า.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: DOC 2013 623714] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: DOC 2013 623714] (1), Professor Direk Jayanama Library [Call number: DOC 2013 623714] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DOC 2013 623714] (1), Thammasat Library, Pattaya Campus [Call number: DOC 2013 623714] (1).

Open Library:
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ : แนวทางสู่การแก้ปัญหาความยากจน : ปาฐกถาพิเศษ / โดย เกษม วัฒนชัย ; คณะผู้จัดทำ วุฒิสาร ตันไชย, ธีรพรรณ ใจมั่น, วัชราวลี แก้วปักษา.

by เกษม วัฒนชัย | วุฒิสาร ตันไชย | ธีรพรรณ ใจมั่น, 2517- | วัชราวลี แก้วปักษา | งานเวทีท้องถิ่นไทย (2549 : กรุงเทพฯ).

Material type: book Book; Format: print Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2550Availability: Items available for loan: Thammasat Library, Pattaya Campus [Call number: DOC .ก7547ศ74] (1).

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)