Your search returned 20 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
ข้อมูลสถิติสำคัญ 75 จังหวัด [แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์].

by กระทรวงมหาดไทย. สำนักงานปลัดกระทรวง. ศูนย์สารสนเทศ.

Material type: computer file Computer file; Format: electronic Publisher: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์สารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย, [2541?]-Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library [Call number: CDG .ข535 2540] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: CDG .ข535 2540] (1).

Open Library:
บทเพลงเพื่อบรรณการ ในวาระครบรอบสถาปนา 60 ปี สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล [วัสดุบันทึกเสียง].

by ชัยรัตน์ วงศ์เกียรติขจร | กฤตบุญ รณรื่น | ดอน สอนระเบียบ | พยงค์ มุกดา, น.ต, 2469- | ปราณีย์ กล่อมเกลา | ณัฐศักดิ์ ทับทิมทอง | ชลธี ธารทอง, 2480- | สมหมาย เขตรคง | ธัช ไทยเขียว | วิระ บำรุงศรี | เนตรปรียา ชุมไชโย | วรินทร์ ณ นคร | ซี.ยู. แบนด์ คอรัส | สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล | ฮอต เปปเปอร์.

Material type: music Music Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล, 2542Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library [Call number: CDS .บ344] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: CDS .บ344] (4).

พระยาพาน พระยากง [วัสดุบันทึกเสียง].

by พงษ์อนันต์ สรรพานิช | ศรีสอางค์ ตรีเนตร.

Material type: music Music Publisher: [ม.ป.ท.] : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคกลาง เขต 1, 2542Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library [Call number: CDS .พ5346] (2).

พระอัจฉริยะกษัตริย์ไทย [แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์] = The ingenious Thai monarch, the sovereign of the Thai people / ดำเนินการโดย สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ.

by สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.

Material type: computer file Computer file; Format: electronic Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, [2542?]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library [Call number: CDG .พ4677] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: CDG .พ4677] (1).

รวมคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ประจำปี / สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.

by สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.

Material type: serial Continuing resource; Format: print Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2542-Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT2620 .ร54 2560] (64), Pridi Banomyong Library [Call number: LAW KPT 2007 288087 V. 3] (74), Professor Direk Jayanama Library [Call number: LAW KPT 2013 288087 V. 2] (7), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT2620 .ร54 2560] (38), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT2620 .ร54 2560] (83). Items available for reference: Pridi Banomyong Library [Call number: CDG .ร5434 2541-49] (2), Professor Direk Jayanama Library [Call number: CDG .ร5434 2541-49] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: CDG .ร5434 2541-49] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: CDG .ร5434 2541-49] (2).
Checked out (1).

Open Library:
รวมพระราชบัญญัติ [แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์] : ที่ระลึกการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวง 23 กุมภาพันธ์ 2543 / สำนักงานอัยการสูงสุด.

by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | สำนักงานอัยการสูงสุด.

Material type: computer file Computer file; Format: electronic Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2543Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library [Call number: CDG .ท92ร54] (1).

รัฐสภาไทย.

by ไทย. รัฐสภา | สำนักงานเลขาธิการรัฐสภา.

Material type: serial Continuing resource; Format: print Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานเลขาธิการรัฐสภา, 2535-Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: JQ1747 .ก15 2547] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: JQ1747 .ก15 2535] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: JQ1747 .ก15 2547] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: JQ1747 .ก15 2535] (1). Items available for reference: Pridi Banomyong Library [Call number: CDG .ท922ร62 2547] (1).

Open Library:
รายงานการสำรวจการเปลี่ยนแปลงของประชากร = Report the survey of population change / สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี.

by สำนักนายกรัฐมนตรี. สำนักงานสถิติแห่งชาติ.

Material type: serial Continuing resource; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2511-Availability: Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: HB3644.55.ก3 ส68 2548-49] (1), Nongyao Chaiseri Library [Call number: CDG .ส6338ร625 2548-49] (3), Pridi Banomyong Library [Call number: ECON HB 1964-65 91514] (5), Professor Direk Jayanama Library [Call number: CDG .ส6338ร625 2548-49] (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) [Call number: HB3644.55.ก3 ส68 2507-08] (16), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: CDG .ส6338ร625 2548-49] (1).

Open Library:
รายงานการสำรวจการย้ายถิ่นของประชากร = Report of the ... migration survey.

by สำนักนายกรัฐมนตรี. สำนักงานสถิติแห่งชาติ.

Material type: serial Continuing resource; Format: print Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2537-Other title: Report of the ... migration survey.Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library [Call number: HB2104.55.ก3 ร64 2558] (9), Professor Direk Jayanama Library [Call number: HB2104.55.ก3 ร64 2558] (4), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) [Call number: CDG188 2550] (7), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: ECON HB 2014 258812] (9).

Open Library:
รายงานการสำรวจการอ่านหนังสือพิมพ์ = Report of the newspaper reading survey / สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี.

by สำนักนายกรัฐมนตรี. สำนักงานสถิติแห่งชาติ.

Material type: serial Continuing resource; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2527-Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library [Call number: CDG327 2546] (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) [Call number: CDG327 2546] (6), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: CDG327 2546] (6).

Open Library:
รายงานการสำรวจเกี่ยวกับสื่อมวลชนด้านโทรทัศน์ = Report of the mass media survey (Television).

by สำนักงานสถิติแห่งชาติ. งานสถิติการศึกษาและวัฒนธรรม.

Material type: serial Continuing resource; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : งานสถิติการศึกษาและวัฒนธรรม ฝ่ายสถิติการศึกษาและสถิติเชิงสังคม กองสถิติสังคม สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี, 2537-Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library [Call number: CDG335 2546] (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) [Call number: CDG335 2546] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: CDG335 2546] (2).

Open Library:
รายงานการสำรวจเกี่ยวกับสื่อมวลชนด้านวิทยุ = Report of the mass media survey (radio) / สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี.

by สำนักงานสถิติแห่งชาติ.

Material type: serial Continuing resource; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2539-Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library [Call number: CDG336 2546] (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) [Call number: CDG336 2546] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: CDG336 2546] (2).

Open Library:
รายงานการสำรวจเกี่ยวกับอนามัยและสวัสดิการ / สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี.

by สำนักนายกรัฐมนตรี. สำนักงานสถิติแห่งชาติ.

Material type: serial Continuing resource; Format: print Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, [2522]-Availability: Items available for reference: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WA900.JT3.02 ร644 2560] (4), Pridi Banomyong Library [Call number: MED WA 2015 207319] (6), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) [Call number: CDG302 2548] (8), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: CDG302 2548] (2).

Open Library:
รายงานการสำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย = Report of the survey of elderly in Thailand.

by สำนักนายกรัฐมนตรี. สำนักงานสถิติแห่งชาติ.

Material type: serial Continuing resource; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี, 2538-Availability: Items available for reference: Nongyao Chaiseri Library [Call number: HQ1064 .ร6255 2537] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: SOCY HQ 2014 230306] (4), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) [Call number: CDG9 2550] (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: CDG9 2550] (3).

Open Library:
รายงานประจำปี.

by สำนักนายกรัฐมนตรี. สำนักงานสถิติแห่งชาติ.

Material type: serial Continuing resource; Format: print Publisher: พระนคร, สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2506-Availability: Items available for reference: Nongyao Chaiseri Library [Call number: CDG311 2546] (2), Pridi Banomyong Library [Call number: CDG311 2546] (1), Professor Sangvian Indaravijaya Library [Call number: J681.ส25 ส3 2547] (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) [Call number: CDG311 2546] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: CDG311 2546] (1).

Open Library:
รายงานประจำปี [ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์] / สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.).

by สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.

Material type: serial Continuing resource; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2556]- [2013]-Availability: Items available for reference: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: CDG2185 2556] (2).

Open Library:
วันนักประดิษฐ์ / คณะกรรมการจัดงานวันนักประดิษฐ์.

by คณะกรรมการจัดงานวันนักประดิษฐ์.

Material type: serial Continuing resource; Format: print Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม, 2538-Other title: พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย.Availability: Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: T212 .ว62 2554] (8), Nongyao Chaiseri Library [Call number: T212 .ว62 2543] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: T212 .ว62 2557] (4), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) [Call number: T212 .ว62 2555] (7), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: TECH T 2014 236634] (3).

Open Library:
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) [แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์].

by สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม.

Material type: computer file Computer file; Format: electronic Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม, [2542?]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library [Call number: CDG .ก6425ส63] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: CDG .ก6425ส63] (1).

สิทธิประโยชน์ประชาชนพึงได้รับจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม / เรียบเรียงโดย สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักวิชาการแรงงานและสวัสดิการสังคม ส่วนนโยบายและแผน ฝ่ายติดตามและประเมินผล กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม.

by กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม. ส่วนนโยบายและแผน. ฝ่ายติดตามและประเมินผล.

Edition: [พิมพ์ครั้งที่ 3, แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2542Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: DOC .ส688 2542ก] (2), Pridi Banomyong Library [Call number: DOC .ส688 2542ก] (5), Professor Direk Jayanama Library [Call number: DOC .ส688 2542ก] (2). Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: CDG .ส643 2542] (4), Pridi Banomyong Library [Call number: CDG .ส643 2542] (9), Professor Direk Jayanama Library [Call number: CDG .ส643 2542] (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: CDG .ส643 2542] (11).
Damaged (2).

Open Library:
ไอ้บุญทองบ้านหนองขาว [วัสดุบันทึกเสียง].

by ธนัญชัย ศรีเหรา | ชัยชนะ บุญนะโชติ, 2485- | มนตรี พงษ์หนู | ขวัญจิต ลำดวน | สงกรานต์ เอกฉันท์.

Material type: music Music Publisher: [ม.ป.ท.] : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคกลาง เขต 1, 2542Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library [Call number: CDS .อ953] (2).


Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)