Your search returned 24 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
100 ปีการเมืองท้องถิ่นลุ่มทะเลสาบสงขลา : ประวัติศาสตร์ฐานที่มั่นแห่งพรรคการเมืองในภาคใต้ / สารูป ฤทธิ์ชู.

by สารูป ฤทธิ์ชู.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2552Other title: หนึ่งร้อยปีการเมืองท้องถื่นลุ่มทะเลสาบสงขลา : ประวัติศาสตร์ฐานที่มั่นแห่งพรรคการเมืองในภาคใต้.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: JS7153.9.ส2 ส64] (2), Professor Direk Jayanama Library [Call number: JS7153.9.ส2 ส64] (2), Thammasat Library, Pattaya Campus [Call number: JS7153.9.ส2 ส64] (2). Checked out (1).

Open Library:
การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : รายงานการวิจัยประเมินผล / คณะผู้วิจัย พิชิต ฤทธิ์จรูญ ... [และคนอื่น ๆ].

by สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. สำนักนโยบายด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วม | พิชิต ฤทธิ์จรูญ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักนโยบายด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วม สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2554 [2011]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LB2822.75 .ก565 2554] (1), Thammasat Library, Pattaya Campus [Call number: LB2822.75 .ก565 2554] (1).

Open Library:
การบริหารราชการส่วนภูมิภาค : กลยุทธ์บริหารภาครัฐ / ผู้เรียบเรียง ศุภชัย ยาวะประภาษ, วนิดา นวลบุญเรือง.

by ศุภชัย ยาวะประภาษ | วนิดา นวลบุญเรือง.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [กรุงเทพฯ] : สถาบันมาตรฐานสากลภาครัฐแห่งประเทศไทย สำนักงาน ก.พ., 2545Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: JS7153.3.ก2 ศ74] (1), Professor Direk Jayanama Library [Call number: JS7153.3.ก2 ศ74] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: JS7153.3.ก2 ศ74] (1), Thammasat Library, Pattaya Campus [Call number: JS7153.3.ก2 ศ74] (1).

Open Library:
การสัมมนาทางวิชาการเรื่องครึ่งทศวรรษของการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ; คณะผู้จัดทำ สุปราณี จันทรัตนวงศ์ ... [และคนอื่น ๆ].

by การสัมมนาทางวิชาการเรื่องครึ่งทศวรรษของการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (2547 : กรุงเทพฯ) | สุปราณี จันทรัตนวงศ์ | สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2547] [2004]Other title: ครึ่งทศวรรษของการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.Availability: Items available for loan: Thammasat Library, Pattaya Campus [Call number: JS7153.3.ก3 ก645 2547] (1).

Open Library:
ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมท้องถิ่นในประเทศไทย / โดย จรัส สุวรรณมาลา และคณะ.

by จรัส สุวรรณมาลา, 2496-.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.), 2549Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: DOC .จ4537ข55] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: DOC .จ4537ข55] (3), Thammasat Library, Pattaya Campus [Call number: DOC .จ4537ข55] (2). Damaged (3).

Open Library:
ความรู้เกี่ยวกับการกระจายอำนาจ / ฝ่ายบรรณาธิการ รังสี พันธุมจินดา ... [และคนอื่น ๆ].

by รังสี พันธุมจินดา | สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี, 2548 [2005]Availability: Items available for loan: Thammasat Library, Pattaya Campus [Call number: JS7153.3.ก3 ค564 2548] (1).

Open Library:
คู่มือ "ชี้วัดคุณค่าประชาธิปไตยท้องถิ่น" = Local democracy assessment guide / ผู้แปล ลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์ และ ศรีสุวรรณ เปรมรัศมี.

by ลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์, 2500- | ศรีสุวรรณ เปรมรัศมี | สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง | International Institute for Democracy and Electoral Assistance.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า, 2554 [2011]Other title: Local democracy assessment guide | คู่มือชี้วัดคุณค่าประชาธิปไตยท้องถิ่น.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: 342/2555] (3), Faculty of Journalism and Mass Communication Library [Call number: 342/2555] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: 342/2555] (3), Professor Direk Jayanama Library [Call number: 342/2555] (1), Thammasat Library, Pattaya Campus [Call number: 342/2555] (1).

Open Library:
คู่มือการกระจายอำนาจ ฉบับนักเรียน นักศึกษา และประชาชน / ฝ่ายบรรณาธิการ อรวรรณ ขุมทรัพย์ ... [และคนอื่นๆ].

by อรวรรณ ขุมทรัพย์.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี, 2548Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: JS7153.3.ก3 ค735] (2), Pridi Banomyong Library [Call number: JS7153.3.ก3 ค735] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: JS7153.3.ก3 ค735] (3), Thammasat Library, Pattaya Campus [Call number: JS7153.3.ก3 ค735] (2).

Open Library:
คู่มือการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านสิ่งแวดล้อมของประชาชนสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / โดย สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับ ศูนย์วิจัยกฎหมายและการพัฒนาสิ่งแวดล้อม คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ; คณะผู้จัดทำ รังสี พันธุมจินดา ... [และคนอื่นๆ].

by รังสี พันธุมจินดา | สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ศูนย์วิจัยกฎหมายและการพัฒนา.

Edition: [พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กลุ่มงานกฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี, 2548Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: KPT3127 .ค736 2548] (2), Professor Direk Jayanama Library [Call number: KPT3127 .ค736 2548] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT3127 .ค736 2548] (2), Thammasat Library, Pattaya Campus [Call number: KPT3127 .ค736 2548] (1).

Open Library:
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / [รวบรวมโดย] สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี.

by สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2545Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: JS7153.3.ก3 ค748] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: JS7153.3.ก3 ค748] (2), Professor Direk Jayanama Library [Call number: JS7153.3.ก3 ค748] (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) [Call number: JS7153.3.ก3 ค748] (1), Thammasat Library, Pattaya Campus [Call number: JS7153.3.ก3 ค748] (2).

Open Library:
เครือข่าย : นวัตกรรมการทำงานขององค์กรปกครองท้องถิ่น / วีระศักดิ์ เครือเทพ.

by วีระศักดิ์ เครือเทพ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2550Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: JS78 .ว64] (2), Pridi Banomyong Library [Call number: JS78 .ว64] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: JS78 .ว64] (1), Thammasat Library, Pattaya Campus [Call number: JS78 .ว64] (1). Checked out (5).

Open Library:
โครงการจังหวัดธรรมาภิบาลปลอดการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2555 : รายงานฉบับสมบูรณ์ (final report) / โดย สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; โกวิทย์ พวงงาม นักวิจัยและหัวหน้าโครงการ ; คณะผู้ช่วยนักวิจัย ดำรง โยธารักษ์ ... [และคนอื่นๆ].

by โกวิทย์ พวงงาม | ดำรง โยธารักษ์ | สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ.

Material type: book Book; Format: print Publisher: นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ กระทรวงยุติธรรม, 2556 [2013]Other title: โครงการจังหวัดธรรมาภิบาลปลอดการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2555 : รายงานผลการศึกษา.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: PLSC JS 2013 625384] (1), Thammasat Library, Pattaya Campus [Call number: PLSC JS 2013 625384] (1).

Open Library:
โครงการพัฒนากฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ / โดย ชาติชาย ณ เชียงใหม่.

by ชาติชาย ณ เชียงใหม่ | สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี | สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [กรุงเทพฯ] : สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2553 [2010]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT2920 .ช64 2553] (1), Thammasat Library, Pattaya Campus [Call number: KPT2920 .ช64 2553] (1).

Open Library:
โครงสร้างระบบราชการส่วนภูมิภาคที่สัมพันธ์กับส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นตามรูปแบบราชการยุคใหม่ : สรุปผลการสัมมนา / จัดทำโดย ภารกิจการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ.

by สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. ภารกิจการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการ.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2546 [2003]Other title: รายงานการสัมมนาโครงสร้างระบบราชการส่วนภูมิภาคที่สัมพันธ์กับส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นตามรูปแบบราชการยุคใหม่.Availability: Items available for loan: Thammasat Library, Pattaya Campus [Call number: JS7153.3.ก3 ค942 2546] (1).

Open Library:
ทิศทางการปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยและต่างประเทศเปรียบเทียบ : รายงานการศึกษาวิจัยฉบับสมบูรณ์ / ผู้วิจัย นครินทร ์เมฆไตรรัตน์ และคณะ.

by นครินทร์ เมฆไตรรัตน์, 2501-.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2545Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: JS78 .น346] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: JS78 .น346] (1).

Open Library:
นวัตกรรมสร้างสรรค์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : หนังสือสำหรับเสริมพลังความคิดและหลักวิชาให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / โดย วีระศักดิ์ เครือเทพ.

by วีระศักดิ์ เครือเทพ.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2548Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: JS7153.3.ก2 ว65] (3), Pridi Banomyong Library [Call number: JS7153.3.ก2 ว65] (5), Professor Direk Jayanama Library [Call number: JS7153.3.ก2 ว65] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: JS7153.3.ก2 ว65] (3), Thammasat Library, Pattaya Campus [Call number: JS7153.3.ก2 ว65] (4). Checked out (1).

Open Library:
ประชาธิปไตยท้องถิ่น : แง่คิดเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะในระดับท้องถิ่น / โดย เอนก เหล่าธรรมทัศน์.

by เอนก เหล่าธรรมทัศน์, 2497-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2552Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama Library [Call number: 256/2552] (1), Thammasat Library, Pattaya Campus [Call number: 256/2552] (1). Damaged (1).

Open Library:
ผลการประเมินมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 / สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี.

by สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, [2553] [2010]Availability: Items available for loan: Thammasat Library, Pattaya Campus [Call number: JS7153.3.ก2 ผ425 2553] (1).

Open Library:
ผลการประเมินมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 / สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี.

by สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, [2553] [2010]Availability: Items available for loan: Thammasat Library, Pattaya Campus [Call number: JS7153.3.ก2 ผ426 2553] (1).

Open Library:
แผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) / สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี.

by สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, [2551?] [2008?]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: JS7153.3.ก3 .ผ7325 2551ก] (1).

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)