Refine your search

Your search returned 98 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
100 pī Phrayā ʻAnumānrātchathon / 100 ปี พระยาอนุมานราชธน / คณะผู้จัดทำ ชรีรัตน์ ซีประเสริฐ ... [และคนอื่น ๆ] ; บรรณาธิการ ฐะปะนีย์ นาครทรรพ.

Charīrat Sīprasœ̄t. Thapanī Nākhǭnthap, Anuman Rajadhon, Phrayā, Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Watthanatham hǣng Chāt. by ชรีรัตน์ ซีประเสริฐ | ฐะปะนีย์ นาครทรรพ, 2464-2553 | อนุมานราชธน, พระยา, 2431-2512 | สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Samnakngān Khana Kammakān Watthanatham hǣng Chāt Krasūang Sưksāthikān, 2531 [1988] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ, 2531 [1988]Other title: Nưng rō̜i pī Phrayā ʻAnumānrātchathon Other title: หนึ่งร้อยปี พระยาอนุมานราชธน.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HIST DS 1988 670367] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DS570.6.อ3 ก115 2531] (1).

Open Library:
120 pī Khaosin ʻǭp Satēt : čhāk sathāban thīprưksā rātchakān phǣndin mā pen Khana Kammakān Kritsadīkā Phō̜.Sō̜. 2417-Phō̜.Sō̜.2537 / 120 ปี เคาน์ซิลออฟสเตด : จากสถาบันที่ปรึกษาราชการแผ่นดินมาเป็นคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. 2417-พ.ศ. 2537 / สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา.

Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Kritsadīkā. by สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Samnakngān, 2537 [1994] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2537 [1994]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: LAW KPT 1994 670004] (1).

Open Library:
120 ปี ศาลาว่าการกลาโหม / บรรณาธิการ พลตรี ชัชวาล ทัตตานนท์.

by ชัชวาล ทัตตานนท์.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม, 2549Other title: หนึ่งร้อยยี่สิบปีศาลาว่าการกลาโหม.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: MIL UG 2006 492040] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: MIL UG 2006 492040] (1). Items available for reference: Pridi Banomyong Library [Call number: CDG .ก148] (1).

Open Library:
200 ปี สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมประปรมานุชิตชิโนรส : สังเขปงาน พระนิพนธ์ / อุษณา กาญจนทัต ... [และคนอืนๆ]

by อุษณา กาญจนทัต.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, 2533Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: GEN AC 1990 96037] (3).

Open Library:
Thung Yai-Huai Kha Khaeng, wildlife sanctuary : nomination of natural property to the World Heritage list submitted by Thailand / Thung Yai-Huai Kha Khaeng, wildlife sanctuary : nomination of natural property to the World Heritage list submitted by Thailand / The National World Heritage Committee = เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรและห้วยขาแข้ง : รายงานนำเสนอ คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลเพื่อป้องกันมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติของโลก / คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก.

Khana Kammakān Hǣng Chāt Wādūai ʻAnusanyā Khumkhrō̜ng Mō̜radok Lōk. Unesco. by คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก | องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān Khana Kammakān Singwǣtlō̜m Hǣng Chāt, [2534] [1991] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ, [2534] [1991]Other title: Khēt Raksā Phan Satpā Thung Yai Narēsūan læ Hūaikhākhǣng : rāingān nam sanœ̄ Khana Kammakān Rawāng Ratthabān phư̄a Pō̜ngkan Mō̜radok thāng Watthanatham læ Thammachāt khō̜ng Lōk Other title: เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรและห้วยขาแข้ง : รายงานนำเสนอ คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลเพื่อป้องกันมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติของโลก.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DOC 1991 666645] (1).

Open Library:
Kot krasūng : ʻō̜k tām khwām nai Phrarātchabanyat Bōrānnasathān Bōrānnawatthu Sinlapawatthu læ Phiphitthaphanthasathān hǣng Chāt Phō̜.Sō̜. 2504 kǣkhai phœ̄mtœ̄m dōi Phrarātchabanyat Bōrānnasathān Bōrānnawatthu Sinlapawatthu læ Phiphitthaphanthasathān hǣng Chāt (chabap thī 2) Phō̜.Sō̜. 2535 / กฎกระทรวง : ออกตามความในพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 / สำนักงานเลขานุการกรม กลุ่มงานนิติการ.

Thailand. Krom Sinlapākō̜n. Samnakngān Lēkhānukān Krom. Klumngān Nitikān. by กรมศิลปากร. สำนักงานเลขานุการกรม. กลุ่มงานนิติการ.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Samnakngān, [2540] [1997] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, [2540] [1997]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: LAW KPT 1997 670062] (1).

Open Library:
กฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการกฤษฎีกา / สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา.

by สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2529Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library [Call number: PLSC JQ 1986 159942] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: JQ1746.ฮ336 ส63] (1).

Open Library:
กรมศิลปากร.

by กรมศิลปากร.

Material type: serial Continuing resource; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ, ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมศิลปากร, 2531-Other title: การอนุรักษ์มรดกไทย กับ 77 ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร | กรมศิลปากร 79 ปี กับมรดกไทย | 82 ปี วันสถาปนากรมศิลปากร | 84 ปี กรมศิลปากร และบุษบกธรรมาสน์ | 88 ปีแห่งการสถาปนากรมศิลปากร | 95 ปีแห่งการสถาปนากรมศิลปากร.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: JQ1746.ฮ838 ศ6 2541] (3), Pridi Banomyong Library [Call number: JQ1746.ฮ838 ศ6 2538] (13), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: JQ1746.ฮ838 ศ6 2544] (2). Items available for reference: Pridi Banomyong Library [Call number: JQ1746.ฮ838 ศ6 2540] (1).

Open Library:
Krō̜p nǣothāng kānpramœ̄n khunnaphāp phāinō̜k radap ʻudomsưksā / กรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา / สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน).

Samnakngān Raprō̜ng Māttrathān læ Pramœ̄n Khunnaphāp Kānsưksā. by สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān, 2545 [2002] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2545 [2002]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: EDUC LB 2002 670188] (1).

Open Library:
Krung Rattanakōsin : Phrabō̜rommahārātchawang læ Wat Phrasīrattanasātsadārām / กรุงรัตนโกสินทร์ : พระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม / ดำเนินงานจัดทำโดย สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ = Krung Rattanakosin : the Grand Palace and the Temple of the Emerald Buddha / Office of the National Environment Board.

Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Singwǣtlō̜m hǣng Chāt. by Thailand. National Environment Board | สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān, 2534 [1991] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2534 [1991]Other title: Krung Rattanakosin : the Grand Palace and the Temple of the Emerald Buddha.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DOC 1991 668779] (1).

Open Library:
กลยุทธ์การจัดการอนุรักษ์แนวปะการัง สำหรับจังหวัดภูเก็ตและหมู่เกาะใกล้เคียง / โดย มิแชล เอช. เลอเม, และ หรรษา จรรย์แสง.

by เลอเม, มิแชล เอช | หรรษา จรรย์แสง | โครงการจัดการทรัพยากรชายฝั่งทะเลประเทศไทย.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการจัดการทรัพยากรชายฝั่งทะเลประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ, [2532]Other title: กลยุทธการจัดการอนุรักษ์แนวปะการัง บริเวณจังหวัดภูเก็ตและหมู่เกาะใกล้เคียง.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: BIOL QH 1989 161728] (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) [Call number: QH77 .ล75] (1).

Open Library:
Kānphatthanā kānʻanurak singwǣtlō̜m sinlapakam / การพัฒนาการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม / จัดทำโดย โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติและศิลปกรรม กองนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม.

Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Singwǣtlō̜m hǣng Chāt. Khrōngkān ʻAnurak Singwǣtlō̜m Thammachāt læ Sinlapakam. by สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ. โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติและศิลปกรรม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Kō̜ng Sonthēt læ Songsœ̄m Khunnaphāp Singwǣtlō̜m Samnakngān Khana Kammakān Singwǣtlō̜m hǣng Chāt Krasūang Witthayāsāt Thēknōlōyī læ Kānphalangngān, 2535 [1992] Publisher: [กรุงเทพฯ] : กองสนเทศและส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพลังงาน, 2535 [1992]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HIST DS 1992 670242] (1).

Open Library:
Kānphatthanā kānʻanurak singwǣtlō̜m sinlapakam / การพัฒนาการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม / ผู้จัดทำ หน่วยวางแผนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติและศิลปกรรม งานการตั้งถิ้นฐานมนุษย์ กองนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ.

Thailand. Nūai Wāngphǣn ʻAnurak Singwǣtlō̜m tām Thammachāt læ Sinlapakam. Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Singwǣtlō̜m hǣng Chāt. Khrōngkān ʻAnurak Singwǣtlō̜m Thammachāt læ Sinlapakam. by สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ. หน่วยวางแผนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติและศิลปกรรม | สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ. โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติและศิลปกรรม.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khrōngkān ʻAnurak Singwǣtlō̜m tām Thammachāt læ Sinlapakam Samnakngān Khana Kammakān Singwǣtlō̜m hǣng Chāt Krasūang Witthayāsāt Thēknōlōyī læ Kānphalangngān, 2528 [1985] Publisher: [กรุงเทพฯ] : โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติและศิลปกรรม สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพลังงาน, 2528 [1985]Other title: Kānʻanurak singwǣtlō̜m tām thammachāt læ sinlapakam nai sūan khō̜ng kānphatthanā kānʻanurak singwǣtlō̜m sinlapakam Other title: การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติและศิลปกรรมในส่วนของการพัฒนาการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HIST DS 1985 670263] (1).

Open Library:
Kānfư̄nfū læ phatthanā sapphayākō̜n pāchāilēn phư̄a sangkhom læ sētthakit yāng yangyư̄n khō̜ng Prathēt Thai / การฟื้นฟูและพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนเพื่อสังคมและเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนของประเทศไทย / โดย สนิท อักษรแก้ว และคณะ.

Sanit ʻAksō̜nkǣo. Samnakngān Kō̜ngthun Sanapsanun Kānwičhai. by สนิท อักษรแก้ว | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān Kō̜ngthun Sanapsanun Kānwičhai, 2542 [1999] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2542 [1999]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: BIOL QH 1999 670029] (1).

Open Library:
Kānsưksā panhā læ khwāmtō̜ngkān khaorūam kitčhakam naksưksā khō̜ng naksưksā Mahāwitthayālai Sinlapākō̜n : rāingān kānwičhai / การศึกษาปัญหาและความต้องการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร : รายงานการวิจัย = A study of problems and needs to participate in student activity of Silpakorn University students / วีระศักดิ์ ศรีปูณะ.

Weerasak Sripoona, Mahāwitthayālai Sinlapākō̜n. Samnakngān Fāi Kitčhakān Naksưksā. by วีระศักดิ์ ศรีปูณะ, 2497- | มหาวิทยาลัยศิลปากร. สำนักงานฝ่ายกิจการนักศึกษา.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Nakhō̜n Pathom] : Samnakngān Fāi Kitčhakān Naksưksā Mahāwitthayālai Sinlapākō̜n, 2531 [1988] Publisher: [นครปฐม] : สำนักงานฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2531 [1988]Other title: Study of problems and needs to participate in student activity of Silpakorn University students.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: EDUC LB 1988 669969] (1).

Open Library:
กึ่งศตวรรษเพลงลูกทุ่งไทย / [จัดโดย] สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรม แห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ ; บรรณาธิการ [โดย] เจนภพ จบกระบวนวรรณ.

by งานกึ่งศตวรรษเพลงลูกทุ่งไทย (ภาค 1 : 2532 : ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย) | สันติภพ เจนกระบวนหัด | สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2532Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: MUSI M 1989 87784] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: M1824 .ง63] (1).

Open Library:
คำอธิบายเบื้องต้น อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ 2535 / ชนภัทร วินยวัฒน์.

by ชนภัทร วินยวัฒน์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ฝ่ายทรัพยากรชีวภาพ กองประสานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม, 2538Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: K3478 .ช34] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: LAW K 1995 223910] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: K3478 .ช34] (1). Checked out (1).

Open Library:
คู่มือการใช้กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง และกฎหมายความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ / คณะผู้จัดทำ ณัฏฐวิวรรธน์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา ... [และคนอื่นๆ].

by ณัฏฐวิวรรธน์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กองพัฒนาวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักนายกรัฐมนตรี, 2543Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT2764 .ค735] (6), Pridi Banomyong Library [Call number: LAW KPT 2000 405528] (1).

Open Library:
Khūmư̄ patibatkān khō̜ng Nūai ʻAnurak Singwǣtlō̜m Sinlapakam thō̜ngthin. คู่มือปฏิบัติการของหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมท้องถิ่น.

Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Singwǣtlō̜m hǣng Chāt. Khrōngkān ʻAnurak Singwǣtlō̜m Thammachāt læ Sinlapakam by สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ. โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติและศิลปกรรม.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Bangkok] : Khrōngkān ʻAnurak Singwǣtlō̜m Thammachāt læ Sinlapakam, Kō̜ng Nayōbāi læ Phǣn Singwǣtlō̜m, Samnakngān Khana Kammakān Singwǣtlō̜m hǣng Chāt, Krasūang Witthayāsāt Theknōlōyī læ Kānphalangngān, 2530 [1987] Publisher: [กรุงเทพฯ] : โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม กองนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน, 2530 [1987]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DOC 1987 670285] (1).

Open Library:
Khrư̄akhāi wisāhakit (khlattœ̄) phư̄a yokradap khwāmsāmāt nai kānkhǣngkhan nǣothāng kāndamnœ̄n ngān læ kō̜ranī tūayāng : botrīan kānphatthanā khlattœ̄ nai Prathēt Thai / เครือข่ายวิสาหกิจ (คลัสเตอร์) เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขัน แนวทางการดำเนินงานและกรณีตัวอย่าง : บทเรียนการพัฒนาคลัสเตอร์ในประเทศไทย / สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

Samnakngān Khana Kammakān Phatthanā Khītkhwāmsāmāt nai Kānkhǣngkhan khō̜ng Prathēt. by สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān Khana Kammakān Phatthanā Khītkhwāmsāmāt nai Kānkhǣngkhan khō̜ng Prathēt Samnakngān Khana Kammakān Phatthanā Kānsētthakit læ Sangkhom hǣng Chāt, 2548 [2005] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2548 [2005]Other title: Nǣothāng kāndamnœ̄n ngān læ kō̜ranī tūayāng : botrīan kānphatthanā khlattœ̄ nai Prathēt Thai Other title: Khrư̄akhāi wisāhakit (khlattœ̄) botrīan phatthanā khrư̄akhāi wisāhakit ( khlattœ̄ ) nai Prathēt Thai Other title: แนวทางการดำเนินงานและกรณีตัวอย่าง : บทเรียนการพัฒนาคลัสเตอร์ในประเทศไทย | เครือข่ายวิสาหกิจ (คลัสเตอร์) บทเรียนพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจ (คลัสเตอร์) ในประเทศไทย.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: MGNT HD 2005 670080] (2).

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)