Refine your search

Your search returned 12245 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
38 pī Samnakngān Kanpatirūp Thīdin Phư̄a Kasēttrakam 6 Mīnākhom 2556 / 38 ปี สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 6 มีนาคม 2556 / สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ; กองบรรณาธิการ อาทิตยา พองพรหม ... [และคนอื่น ๆ].

'Āthittayā Phō̜ngphrom. Samnakngān Kānpatirūp Thīdin Phư̄a Kasēttrakam. by อาทิตยา พองพรหม | สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān Kānpatirūp Thīdin Phư̄a Kasēttrakam Krasūang Kasēt læ Sahakō̜n, 2556 [2013] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2556 [2013]Other title: Sāmsippǣt pī Samnakngān Kanpatirū Thīdin Phư̄a Kasēttrakam 6 Mīnākhom 2556 Other title: สามสิบแปดปี สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 6 มีนาคม 2556.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: IND HD 2013 663563] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: HD1333.ท9 ก131 2556] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HD1333.ท9 ก131 2556] (1), Thammasat Library, Pattaya Campus [Call number: IND HD 2013 663563] (1).

Open Library:
39 pī kanpatirūp thīdin kasēttrakō̜n rak thin yūkin yāng yangyư̄n / 39 ปี การปฏิรูปที่ดิน เกษตรกรรักษ์ถิ่น อยู่กินอย่างยั่งยืน / สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

Thailand. Samnakngān Kanpatirūp Thīdin Phư̄a Kasēttrakam. by สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2557 [2014]Other title: Sām sip kao pī kanpatirūp thīdin kasēttrakō̜n rak thin yūkin yāng yangyư̄n Other title: สามสิบเก้าปี การปฏิรูปที่ดิน เกษตรกรรักษ์ถิ่น อยู่กินอย่างยั่งยืน.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: IND HD 2014 630019] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: IND HD 2014 630019] (2). Checked out (1).

Open Library:
4 thotsawat Khana Kammakān Phang Mư̄ang = 40th anniversary of Town and Country Planning Board / 4 ทศวรรษ คณะกรรมการผังเมือง = 40th anniversary of Town and Country Planning Board / สำนักงานคณะกรรมการผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง.

Thailand. Krom Yōthāthikān læ Phang Mư̄ang. Samnakngān Khana Kammakān Phang Mư̄ang. by กรมโยธาธิการและผังเมือง. สำนักงานคณะกรรมการผังเมือง.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān, [2558] [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2558] [2015]Other title: Sī thotsawat Khana Kammakān Phang Mư̄ang Other title: 40th anniversary of Town and Country Planning Board | Fourtieth anniversary of Town and Country Planning Board | สี่ทศวรรษ คณะกรรมการผังเมือง.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: SOCY HT 2015 648554] (1).

Open Library:
4 ปี คณะกรรมการคุรุสภา : ก้าวแรกที่มุ่งมั่น สานฝันสู่ความเป็นเลิศ.

by คณะกรรมการคุรุสภา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา, 2551Other title: สี่ปี คณะกรรมการคุรุสภา.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: LB2832.4.ท9 ค685] (1).

Open Library:
4 pī Khō̜ Pō̜ Kō̜. kap yutthasāt dān sawatdikān sangkhom læ rǣngngān / 4 ปี คปก. กับยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการสังคมและแรงงาน / [จัดทำโดย คณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนากฎหมายด้านสวัสดิการสังคม ; บรรณาธิการ สุนีย์ ไชยรส, ชัยสิทธิ์ สุขสมบูรณ์].

Sunī Chairot, Chaiyasit Suksombūn. Samnakngān Khana Kammakān Patirūp Kotmāi. Khana Kammakān Phičhāranā Prapprung læ Phatthanā Kotmāi Dān Sawatdikān Sangkhom. by สุนี ไชยรส, 2497- | ชัยสิทธิ์ สุขสมบูรณ์ | สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย. คณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนากฎหมายด้านสวัสดิการสังคม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nonthaburī : Samnakngān Khana Kammakān Patirūp Kotmāi, 2558 [2015] Publisher: นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2015 647503] (2), Pridi Banomyong Library [Call number: LAW KPT 2015 647503] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2015 647503] (3), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2015 647503] (2).

Open Library:
40 pī patirūp thidin : Rak nam rak phư̄n din sư̄pthō̜t tham kin yāng rūkhā / 40 ปี ปฏิรูปที่ดิน : รักษ์น้ำ รักษ์ผืนดิน สืบทอดทำกินอย่างรู้ค่า / คณะทำงาน อาทิตยา พองพรหม ... [และคนอื่น ๆ].

ʻĀthittayā Phō̜ngphrom. Arī Sawatrư̄ang. Wisut Lœ̄tkrai. Suntharī Sakprachāwut. Yaowaluk Kǣoyō̜t. Sudarin Rō̜tmanī. Arīwan Sengtrakūn . Prāmōt Čhitsakun. Nutthaphon Khānmat. ʻĀphāphan Phatthanaphan. Phō̜nphan Pathāsē. 'Anchalī Manīsō̜i. Wīrachai Nākwibūnwong. 'Itsariyaphōn Būnphōkhā. Thailand. Samnakngān Patirūp Thīdin phư̄a Kasēttrakam. by อาทิตยา พองพรหม | อารีย์ สวัสดิ์เรือง | วิสุทธิ์ เลิศไกร | สุนทรี ศักดิ์ประชาวุฒิ | เยาวลักษณ์ แก้วยอด | สุดารินทร์ รอดมณี | อารีวรรณ เซ่งตระกูล | ปราโมทย์ จิตต์สกุล | ณัฐพล ขานหมัด | อาภาพรรณ พัฒนพันธุ์ | พรพรรณ ปะทาเส | อัญชลี มณีสร้อย | วีระชัย นาควิบูลย์วงศ์ | อิสริยาภรณ์ บูรณ์โภคา | สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Samnakngān Kānpatirūp Thidin phư̄a Kasēttrakam Krasūang Kasēt læ Sahakō̜n, [2558] [2015] Publisher: [กุรงเทพฯ] : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, [2558] [2015]Other title: Sī sip patirūp thidin Other title: สี่สิบปี ปฏิรูปที่ดิน.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: IND HD 2015 645949] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: IND HD 2015 645949] (3).

Open Library:
40 pī hǣng khwāmphūmčhai mungman kǣkhai panhā yāsēptit / 40 years of dignity and determination great efforts on narcotics control / Narcotics Control Strategy Bureau. 40 ปี แห่งความภูมิใจมุ่งมั่นแก้ไขปัญหายาเสพติด / สำนักยุทธศาสตร์ = 40 years of dignity and determination great efforts on narcotics control / Narcotics Control Strategy Bureau.

Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Pō̜ngkan læ Prāpprām Yāsēptit. Samnak Yutthasāt. by สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด. สำนักยุทธศาสตร์ | Thailand. Office of the Narcotics Control Board. Narcotics Control Strategy Bureau.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān Khana Kammakān Pō̜ngkan læ Prāpprām Yāsēptit, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด, 2559 [2016]Other title: Sīsip pī hǣng khwāmphūmčhai mungman kǣkhai panhā yāsēptit Other title: สี่สิบปีแห่งความภูมิใจมุ่งมั่นแก้ไขปัญหายาเสพติด.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: HV5840.ท9 ป484 2559] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: HV5840.ท9 ป484 2559] (1).

Open Library:
41 pī kānpatirūp thīdin phư̄a kasēttrakam / 41 ปี การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม / คณะทำงาน กานดา ศากยะโรจน์ ... [และคนอื่น ๆ].

Kāndā Sākkayarōt. Samnakngān Kanpatirū Thīdin Phư̄a Kasēttrakam. by กานดา ศากยะโรจน์ | สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān Kanpatirū Thīdin Phư̄a Kasēttrakam (Sō̜. Pō̜. Kō̜.), 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.), 2559 [2016]Other title: 41 Sō̜. Pō̜. Kō̜. Other title: 41 ส.ป.ก..Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: IND HD 2016 662936] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: IND HD 2016 662936] (2).

Open Library:
42 ปี กรมการฝึกหัดครู สำนักงานสภาสถาบันราชภัฎ = 42 The Department of Teacher Education Office of Rajabhat Institutes Council / สำนักงานสภาสถาบันราชภัฎ.

by สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน , 2539Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: JQ1746.ฮ843 ส36] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: JQ1746.ฮ843 ส36] (1).

Open Library:
42 pī Sō̜.Pō̜.Kō̜ "sư̄psān phrarātchapanithān bon phư̄ndin khō̜ng phō̜" / 42 ปี ส.ป.ก. " สืบสานพระราชปณิธาน บนผืนดินของพ่อ" / กองบรรณาธิการ อารีวรรณ เซ่งตระกูล ... [และคนอื่น ๆ].

Thailand. Samnakngān Kanpatirū Thīdin phư̄a Kasēttrakam. ʻĀrīwan Sengtrakūn. by อารีวรรณ เซ่งตระกูล | สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān Kanpatirū Thīdin phư̄a Kasēttrakam (Sō̜.Pō̜.Kō̜), 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.), 2560 [2017]Other title: Sīsip sō̜ng pī Sō̜.Pō̜.Kō̜ "sư̄psān phrarātchapanithān bon phư̄ndin khō̜ng phō̜" Other title: สี่สิบสองปี ส.ป.ก."สืบสานพระราชปณิธาน บนผืนดินของพ่อ".Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HD1333.ท9 ก133 2560] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HD1333.ท9 ก133 2560] (2).

Open Library:
43 Sō̜.Pō̜.Kō̜. "sān tō̜ sāt phra rāchā sū kānphatthanā yāng yangyư̄n" / 43 ปี ส.ป.ก. "สานต่อศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน" / คณะทำงาน สุนทรี ศักดิ์ประชาวุฒิ ... [และคนอื่น ๆ].

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp ...] : Samnakngān Kānpatirūp Thidin phư̄a Kasēttrakam Krasūang Kasēt læ Sahakō̜n, 2561 [2018] Publisher: [กุรงเทพฯ] : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2561 [2018]Other title: Sī sip sām Sō̜.Pō̜.Kō̜. Other title: Sān tō̜ sāt phra rāchā sū kānphatthanā yāng yangyư̄n Other title: สี่สิบสามปี ส.ป.ก. | สานต่อศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HD1333.ท9 ก1331 2561] (1). Checked out (1).

Open Library:
5 คนรวมเป็น 1 อัจฉริยะ : [ศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ (Art for All) : เติมรักด้วยรอยยิ้ม] / ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์.

by ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์, 2499- | มูลนิธิศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ | ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ (Art for All), ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม) สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน), 2553 [2010]Other title: ห้าคนรวมเป็นหนึ่งอัจฉริยะ : [ศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ (Art for All) : เติมรักด้วยรอยยิ้ม].Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: NX180.พ62 ช625 2553] (2).

Open Library:
5 khrū phūmpanyā Thai tāmrō̜i phrayukhonlabāt ʻanurak phanthukam phư̄t / 5 ครูภูมิปัญญาไทย ตามรอยพระยุคลบาท อนุรักษ์พันธุกรรมพืช / คณะผู้จัดทำ พุฒิสาร์ อัคคะพู ... [และคนอื่น ๆ].

Phuthisā ʻAkkhaphū. by พุฒิสาร์ อัคคะพู, 2499- | สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. สำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Nature of contents: biography; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnak Māttrathān Kānsưksā læ Phatthanā Kānrīanrū Samnakngān Lēkhāthikān Saphā Kānsưksā Krasūang Sưksāthikān, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2560 [2017]Other title: Hā khrū phūmpanyā Thai tāmrō̜i phrayukhonlabāt ʻanurak phanthukam phư̄t Other title: ห้าครูภูมิปัญญาไทย ตามรอยพระยุคลบาท อนุรักษ์พันธุกรรมพืช.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: QK86.ท9 ก123 2560] (1).

Open Library:
5 ทศวรรษการต่างประเทศของไทย จากความขัดแย้งสู่ความร่วมมือ / บรรณาธิการ ชัยโชค จุลศิริวงศ์.

by ชัยโชค จุลศิริวงศ์ | สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ | การประชุมทางวิชาการเรื่อง 5 ทศวรรษการต่างประเทศของไทย : จาก ความขัดแย้งสู่ความร่วมมือ (2535 : ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย).

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, 2536Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DS575 .ก13] (2), Professor Direk Jayanama Library [Call number: DS575 .ก13] (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) [Call number: DS575 .ก13] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DS575 .ก13] (1).

Open Library:
5 ทศวรรษสภาพัฒน์ / สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ; บรรณาธิการ พรพิมล วรดิลก.

by สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ | พรพิมล วรดิลก.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2543Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: JQ1746.ฮ348 พ638] (2).

Open Library:
5 nāthī kap kāntham khwāmkhaočhai nai kānʻō̜k sīang prachāmati / 5 นาทีกับการทำความเข้าใจในการออกเสียงประชามติ / สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.

Thailand. Samnakngān Lēkhāthikān Saphā Phūthǣnrātsadō̜n. by สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān, 2550 [2007] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2550 [2007]Other title: Hā nāthī kap kāntham khwāmkhaočhai nai kānʻō̜k sīang prachāmati Other title: ห้านาทีกับการทำความเข้าใจในการออกเสียงประชามติ.Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama Library [Call number: DOC 2007 643008] (1).

Open Library:
5 phāsā 5 chūamōng / 5 ภาษา 5 ชั่วโมง / ผู้เขียน กฤษณ์ วงศ์ธนะโสภณ.

Krit Wongthanasōphon. by กฤษณ์ วงศ์ธนะโสภณ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Lœ̄nning Hap (Thailǣn) Čhamkat (Samnakngān Yai), 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท เลิร์นนิงฮับ (ไทยแลนด์) จำกัด (สำนักงานใหญ่), 2559 [2016]Other title: Hā phāsā hā chūamōng Other title: ห้าภาษาห้าชั่วโมง.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: P121 .ก453 2559] (1).

Open Library:
5 โรงเรียนต้นแบบ เสริมสร้างครอบครัวอบอุ่น / สมปอง ใจดีเฉย หัวหน้าคณะวิจัย ; ชูชีพ อ่อนโคกสูง ... [และคนอื่น ๆ] นักวิจัย.

by สมปอง ใจดีเฉย | ชูชีพ อ่อนโคกสูง | ศูนย์คุณธรรม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน), 2553 [2010]Other title: ห้าโรงเรียนต้นแบบ เสริมสร้างครอบครัวอบอุ่น.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HQ674.55 .ส425 2553] (1).

Open Library:
50 dičhithan ʻaidīa thī khun tō̜ng rū = 50 digital ideas you really need to know / 50 ดิจิทัลไอเดีย ที่คุณต้องรู้ = 50 digital ideas you really need to know / Tom Chatfield ; แปลและเรียบเรียงโดย ธันวา ศรีประโมง.

Chatfield, Tom, Thanwā Srīpramōng. by แชตฟิลด์, ทอม, ค.ศ. 1980- | ธันวา ศรีประโมง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān Khana Kammakān Kitčhakān Kračhāisīang Kitčhakān Thōrathat læ Kitčhakān Thōrakhamanākhom hǣng Chāt (Samnakngān Kō̜Sō̜Thō̜Chō̜.), 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.), 2558 [2015]Other title: ห้าสิบดิจิทัลไอเดีย ที่คุณต้องรู้ | 50 digital ideas you really need to know.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: TK5105.888 .ช83 2558] (1).

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)