Your search returned 14 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Krabūankān hai khwāmchūailư̄a læ khumkhrō̜ng bukkhon phū mī sanchāt Thai læ khon tāngdāo thī dai rap ʻanuyāt hai mī thin thī yū nai rātchaʻānāčhak thī tok pen phūsīahāi čhāk kānkhā manut nai tāngprathēt læ dœ̄nthāng klap māyang prathēt Thai. กระบวนการให้ความช่วยเหลือและคุ้มครองบุคคลผู้มีสัญชาติไทยและคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรที่ตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในต่างประเทศและเดินทางกลับมายังประเทศไทย.

Thailand. Department of Social Development and Welfare. Japan International Cooperation Agency. by กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ | องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Krom Phatthanā Sangkhom læ Sawatdikān Krasūang Kānphatthanā Sangkhom læ Khwāmmankhong khǭng Manut, 'Ongkān Khwāmrūammư̄ rawāng Prathēt khǭng Yīpun, [2556] [2013] Publisher: [กรุงเทพฯ] : กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA), [2556] [2013]Other title: Khūmư̄ kānthamngān khō̜ng thīm saha wichāchīp nai kānkhumkhrō̜ng phūsīahāi čhāk kānkhā manut. Other title: คู่มือการทำงานของทีมสหวิชาชีพในการคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์..Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: HQ281 .ก46 2556] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: SOCY HQ 2013 657922] (1).

Open Library:
Krabūankān hai khwāmchūailư̄a læ khumkhrō̜ng bukkhon phū mī sanchāt Thai læ khon tāngdāo thī dai rap ʻanuyāt hai mī thin thī yū nai rātchaʻānāčhak thī tok pen phūsīahāi čhāk kānkhā manut nai tāngprathēt læ dœ̄nthāng klap māyang prathēt Thai. กระบวนการให้ความช่วยเหลือและคุ้มครองบุคคลผู้มีสัญชาติไทยและคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรที่ตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในต่างประเทศและเดินทางกลับมายังประเทศไทย.

Thailand. Department of Social Development and Welfare. Japan International Cooperation Agency. by กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ | องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Krom Phatthanā Sangkhom læ Sawatdikān Krasūang Kānphatthanā Sangkhom læ Khwāmmankhong khǭng Manut, 'Ongkān Khwāmrūammư̄ rawāng Prathēt khǭng Yīpun, [2555] [2012] Publisher: [กรุงเทพฯ] : กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA), [2555] [2012]Other title: Khūmư̄ kānthamngān khō̜ng thīm saha wichāchīp nai kānkhumkhrō̜ng phūsīahāi čhāk kānkhā manut. Other title: คู่มือการทำงานของทีมสหวิชาชีพในการคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์..Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: SOCY HQ 2012 659676] (1).

Open Library:
Konkai khwāmrūammư̄ rawāng prathēt nai phūmiphāk ʻĀsīan phư̄a sanapsanun ngān tō̜tān kānkhā manut læ nǣothāng kānphatthanā rabop kān chūailư̄a khumkhrō̜ng phisēt kǣ phūsīahāi čhāk kānkhā manut : rāingān wičhai chabap sombūn / กลไกความร่วมมือระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียนเพื่อสนับสนุนงานต่อต้านการค้ามนุษย์และแนวทางการพัฒนาระบบการช่วยเหลือคุ้มครองพิเศษแก่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / เล็ก สมบัติ และคณะ.

Lek sombat, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Sangkhomsongkhro̜sāt. Thailand. Krom Phatthanā Sangkhom læ Sawatdikān. by เล็ก สมบัติ, 2496- | กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Sangkhomsongkhro̜sāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2556 [2013] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: SOCY HQ 2013 634136] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: SOCY HQ 2013 634136] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: SOCY HQ 2013 634136] (2).

Open Library:
Kānkhā manut læ botbāt thīm saha wichāchīp การค้ามนุษย์และบทบาททีมสหวิชาชีพ.

Thailand. Department of Social Development and Welfare. Japan International Cooperation Agency. by กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ | องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Krom Phatthanā Sangkhom læ Sawatdikān Krasūang Kānphatthanā Sangkhom læ Khwāmmankhong khǭng Manut, 'Ongkān Khwāmrūammư̄ rawāng Prathēt khǭng Yīpun, [2556] [2013] Publisher: [กรุงเทพฯ] : กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA), [2556] [2013]Other title: Khūmư̄ kānthamngān khō̜ng thīm saha wichāchīp nai kānkhumkhrō̜ng phūsīahāi čhāk kānkhā manut. Other title: คู่มือการทำงานของทีมสหวิชาชีพในการคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์..Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: HQ281 .ก634 2556] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: SOCY HQ 2013 657914] (1).

Open Library:
Kānkhā manut læ botbāt thīm saha wichāchīp การค้ามนุษย์และบทบาททีมสหวิชาชีพ.

Thailand. Department of Social Development and Welfare. Japan International Cooperation Agency. by กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ | องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Krom Phatthanā Sangkhom læ Sawatdikān Krasūang Kānphatthanā Sangkhom læ Khwāmmankhong khǭng Manut, 'Ongkān Khwāmrūammư̄ rawāng Prathēt khǭng Yīpun, [2555] [2012] Publisher: [กรุงเทพฯ] : กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA), [2555] [2012]Other title: Khūmư̄ kānthamngān khō̜ng thīm saha wichāchīp nai kānkhumkhrō̜ng phūsīahāi čhāk kānkhā manut. Other title: คู่มือการทำงานของทีมสหวิชาชีพในการคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์..Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: SOCY HQ 2012 659674] (1).

Open Library:
Kānhai khwāmchūailư̄a læ khumkhrō̜ng phūsīahāi čhāk kānkhā manut nai prathēt Thai. การให้ความช่วยเหลือและคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในประเทศไทย.

Thailand. Department of Social Development and Welfare. Japan International Cooperation Agency. by กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ | องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Krom Phatthanā Sangkhom læ Sawatdikān Krasūang Kānphatthanā Sangkhom læ Khwāmmankhong khǭng Manut, 'Ongkān Khwāmrūammư̄ rawāng Prathēt khǭng Yīpun, [2556] [2013] Publisher: [กรุงเทพฯ] : กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA), [2556] [2013]Other title: Khūmư̄ kānthamngān khō̜ng thīm saha wichāchīp nai kānkhumkhrō̜ng phūsīahāi čhāk kānkhā manut. Other title: คู่มือการทำงานของทีมสหวิชาชีพในการคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์..Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: HQ281 .ก646 2556] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: SOCY HQ 2013 657916] (1).

Open Library:
Kānhai khwāmchūailư̄a læ khumkhrō̜ng phūsīahāi čhāk kānkhā manut nai prathēt Thai. การให้ความช่วยเหลือและคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในประเทศไทย.

Thailand. Department of Social Development and Welfare. Japan International Cooperation Agency. by กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ | องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Krom Phatthanā Sangkhom læ Sawatdikān Krasūang Kānphatthanā Sangkhom læ Khwāmmankhong khǭng Manut, 'Ongkān Khwāmrūammư̄ rawāng Prathēt khǭng Yīpun, [2555] [2012] Publisher: [กรุงเทพฯ] : กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA), [2555] [2012]Other title: Khūmư̄ kānthamngān khō̜ng thīm saha wichāchīp nai kānkhumkhrō̜ng phūsīahāi čhāk kānkhā manut. Other title: คู่มือการทำงานของทีมสหวิชาชีพในการคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์..Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: SOCY HQ 2012 659675] (1).

Open Library:
Khūmư̄ kānsāng sœ̄m sakkayaphāp 'Ǒ̜.Phō̜.Mō̜. : nai kānčhat sawatdikān læ phatthanā khunnaphāp chīwit phū phon thōt / คู่มือการสร้างเสริมศักยภาพ อพม. : ในการจัดสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พ้นโทษ / กองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ; เรียบเรียงโดย มนธิรา ธาราเวชรักษ์ ... [และคนอื่น ๆ].

Monthirā Thārāwētrak. Krasūang Kānphatthanā Sangkhom læ Khwāmmankhong Khō̜ng Manut. Krom Phatthanā Sangkhom læ Sawatdikān. Kō̜ng Kitčhakān ʻāsāsamak læ Phāk Prachā Sangkhom. by มนธิรา ธาราเวชรักษ์, 2522- | กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Krom, [2559?] [2016?] Publisher: กรุงเทพฯ : กรม, [2559?] [2016?]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: DOC 2016 676290] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: DOC 2016 676290] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DOC 2016 676290] (2).

Open Library:
Khūmư̄ chabap patibatkān samrap chūailư̄a phūsīahāi khon Thai. คู่มือฉบับปฏิบัติการสำหรับช่วยเหลือผู้เสียหายคนไทย.

Thailand. Department of Social Development and Welfare. Japan International Cooperation Agency. by กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ | องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Krom Phatthanā Sangkhom læ Sawatdikān Krasūang Kānphatthanā Sangkhom læ Khwāmmankhong khǭng Manut, 'Ongkān Khwāmrūammư̄ rawāng Prathēt khǭng Yīpun, [2556] [2013] Publisher: [กรุงเทพฯ] : กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA), [2556] [2013]Other title: Khūmư̄ kānthamngān khō̜ng thīm saha wichāchīp nai kānkhumkhrō̜ng phūsīahāi čhāk kānkhā manut. Other title: คู่มือการทำงานของทีมสหวิชาชีพในการคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์..Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: HQ281 .ค744 2556] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: SOCY HQ 2013 657924] (1).

Open Library:
Khūmư̄ chabap patibatkān samrap chūailư̄a phūsīahāi tāng chāt. คู่มือฉบับปฏิบัติการสำหรับช่วยเหลือผู้เสียหายต่างชาติ.

Thailand. Department of Social Development and Welfare. Japan International Cooperation Agency. by กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ | องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Krom Phatthanā Sangkhom læ Sawatdikān Krasūang Kānphatthanā Sangkhom læ Khwāmmankhong khǭng Manut, 'Ongkān Khwāmrūammư̄ rawāng Prathēt khǭng Yīpun, [2556] [2013] Publisher: [กรุงเทพฯ] : กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA), [2556] [2013]Other title: Khūmư̄ kānthamngān khō̜ng thīm saha wichāchīp nai kānkhumkhrō̜ng phūsīahāi čhāk kānkhā manut. Other title: คู่มือการทำงานของทีมสหวิชาชีพในการคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์..Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: HQ281 .ค7443 2556] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: SOCY HQ 2013 657926] (1).

Open Library:
Khrōngkān wičhai rư̄ang krabūankān khao sū kānkhā manut : rāingān chabap sombūn / โครงการวิจัยเรื่องกระบวนการเข้าสู่การค้ามนุษย์ : รายงานฉบับสมบูรณ์ / โดย เดชา สังขวรรณ และคณะ.

Dachā Sangkhawan. Mahāwitthayālai Thammasāt. Sūn Wičhai læ Phatthanā ʻĀtchayāwitthayā læ Krabūankān Yuttitham. Thailand. Department of Social Development and Welfare. Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Wičhai hǣng Chāt. by เดชา สังขวรรณ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาชญาวิทยาและกระบวนการยุติธรรม | กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ | สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sūn Wičhai læ Phatthanā ʻĀtchayāwitthayā læ Krabūankān Yuttitham, Khana Sangkhomsongkhro̜, Mahāwitthayālai Thammasāt, 2550 [2007] Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาชญาวิทยาและกระบวนการยุติธรรม คณะสังคมสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550 [2007]Other title: Krabūankān khao sū kānkhā manut Other title: กระบวนการเข้าสู่การค้ามนุษย์.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: SOCY HQ 2007 643766] (1).

Open Library:
แนวทางการส่งเสริมการควบคุมภายในเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรในสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ / โดย ธัญชนก ศรีอำพร.

Thanchanok Sriampron, Thammasat University. Faculty of Social Administration. by ธัญชนก ศรีอำพร, 2528- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Phāk Wichā Sangkhomsongkhro̜sāt, Khana Sangkhomsongkhro̜sāt, Mahāwitthayālai Thammasāt, 2556 [2013] Publisher: [กรุงเทพฯ] : ภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556 [2013]Other title: Guidelines to promote internal control to enhance efficiency of organizations attached to Department of Social Development and Welfare.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: HF5668.25 .ธ62 2556] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: HF5668.25 .ธ62 2556] (1).

Open Library:
Sangkhomphiwat ʻĀsīan = ASEAN societies / สังคมภิวัตน์อาเซียน = ASEAN societies / มรกตวงศ์ ภูมิพลับ, ชัยวัฒน์ มีสันฐาน, สุเจน กรรพฤทธิ์ เขียน.

Mō̜rakotwong Phūmphlap. Chaiwat Mīsanthān. Sučhēn Kanpharit khīan. Thailand. Department of Social Development and Welfare. by มรกตวงศ์ ภูมิพลับ | ชัยวัฒน์ มีสันฐาน | สุเจน กรรพฤทธิ์ | กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Krom Phatthanā Sangkhom læ Sawatdikān Krasūang Kānphatthanā Sangkhom læ Khwāmmankhong khō̜ng Manut, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2560 [2017]Other title: ASEAN societies..Availability: No items available Checked out (1).

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)