ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

ผลการค้นหาของคุณมี 58 รายการ บอกรับการค้นหานี้

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
|
120 ปี ความสัมพันธ์การทูตไทย-ญี่ปุ่น : , เอเชียตะวันออกกับอุษาคเนย์ (2430-2550) = 120th anniversary of Japan-Thailand diplomatic relations (1887-2007) : [Tai Nichi koryu 120 nen : Higashi Ajia to Tonan Ajia] /   การพิมพ์: สมุทรปราการ : มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทยและมูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2551 . 12, 313 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [DS575.5.ญ6 ก64] (1), Pridi Banomyong Library General Stacks [DS575.5.ญ6 ก64] (2), Pridi Banomyong Library Puey Ungphakorn Corner [DS575.5.ญ6 ก64] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [DS575.5.ญ6 ก64] (4),

ห้องสมุด:
500 ปี ความสัมพันธ์สยามประเทศไทยกับโปรตุเกสและชาติตะวันตกในอุษาคเนย์-อาเซียน 2054-2554 = , 500 anniversary of Siam-Thailand relations with Portugal and the West-ASEAN 1511-2011 /   การพิมพ์: สมุทรปราการ : | กรุงเทพฯ : มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ; | มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2556 . 9, 184 หน้า : , เอกสารสรุปการสัมมนาวิชาการ 500 ปี ความสัมพันธ์สยามประเทศไทยกับโปรตุเกสและชาติตะวันตกในอุษาคเนย์ 2054-2554 วันที่ 26-27 มกราคม 2555 ณ หอประชุมใหญ่ อาคาร 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [HIST DS 2013 612401] (1), Pridi Banomyong Library Puey Ungphakorn Corner [DS575.5.ป9 ก645 2556] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [DS575.5.ป9 ก645 2556] (1),

ห้องสมุด:
ASEAN กับ EU/OAS : , ความเหมือนและความต่าง-ข้อพึงสำเหนียกจากเอเชียและยุโรปกับลาตินอเมริกา = ASEAN and EU/OAS : similarities and differences /   การพิมพ์: สมุทรปราการ : มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย, 2559 . 4, 112 หน้า : , เอกสารสรุปการสัมมนา วิชาการประจำปี 2558 ASEAN กับ EU/OAS : ความเหมือนและความต่าง-ข้อพึงสำเหนียกจากเอเชียและยุโรปกับลาตินอเมริกา ศุกร์ 4 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุม Auditorium C asean ชั้น 10 อาคารไซเบอร์ เวิลด์ ทาวเวอร์ ถนน รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [DS525 .อ66 2559] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
กระจกหลายด้านฉายประวัติศาสตร์ /   การพิมพ์: กรุงเทพฯ : มติชน, 2544 . 320 หน้า : , มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [DS562.3 .ก46] (5), Pridi Banomyong Library General Stacks [DS562.3 .ก46] (2),

ห้องสมุด:
กัมพูชา : , นโยบายต่างประเทศไทยสมัยพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ = Cambodia : Thai foreign policy under the Prem Tinsulanond's government / โดย อรอนงค์ น้อยวงศ์. | อรอนงค์ น้อยวงศ์ เบญบูรนันท์. | อรอนงค์ เบญบูรนันท์. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2541 . 56, 186 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [DS575.5.ก6 อ44] (1), Professor Direk Jayanama Library General Stacks [DS575.5.ก6 อ44] (2), Pridi Banomyong Library Puey Ungphakorn Corner [DS575.5.ก6 อ44] (1), Pridi Banomyong Library TRF Publications Corner [DS575.5.ก6 อ44] (3),

ห้องสมุด:
การฉ้อราษฎร์บังหลวง : , วิเคราะห์จากการพัฒนาประเทศ ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ. 2411-2453. โดย กาญจนี ละอองศรี. | กาญจนี สมเกียรติกุล. | กาญจนี ละอองศรี (สมเกียรติกุล) การพิมพ์: กรุงเทพฯ, แผนกวิชาประวัติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2519 . 282 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) Theses Stacks [JQ1745.ก55 ฉ53] (1), Pridi Banomyong Library Theses Stacks [JQ1745.ก55 ฉ53] (1),

ห้องสมุด:
การปกครองและการบริหารของไทยสมัยโบราณ , (Ancient Siamese government and administration 1934) โดย เวลส์, ควอริช, | Wales, Horace Geoffrey Quaritch, การพิมพ์: กรุงเทพฯ, มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2527 . 216 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Professor Direk Jayanama Library General Stacks [JQ1745.ก1 ว7 2527] (1), Pridi Banomyong Library General Stacks [JQ1745.ก1 ว7 2527] (3), Pridi Banomyong Library Puey Ungphakorn Corner [JQ1745.ก1 ว7 2527] (1),

ห้องสมุด:
การปกครองและการบริหารของไทยสมัยโบราณ , แปลจาก Ancient Siamese government and administration โดย เวลส์, ควอริช, | Wales, Horace Geoffrey Quaritch, การพิมพ์: กรุงเทพฯ, เจริญวิทย์การพิมพ์, 2519 . 404 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) General Stacks [JQ1742 .ว7] (3), Sanya Dharmasakti Library General Stacks [JQ1742 .ว7] (1), Pridi Banomyong Library General Stacks [JQ1742 .ว7] (3),

ห้องสมุด:
การศึกษาเรื่องถิ่นกำเนิดของคนไทย: , เอกสารประกอบการบรรยาย วิชาอารยธรรมไทย. โดย กาญจนี ละอองศรี. | กาญจนี สมเกียรติกุล. | กาญจนี ละอองศรี (สมเกียรติกุล) การพิมพ์: กรุงเทพฯ, คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ม.ป.ป. . 27, 7 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Circulation Counter [234/28] (1),

ห้องสมุด:
ขบวนการคอมมิวนิสต์เวียดนาม = , Communist movement in Vietnam / โดย เชิดเกียรติ อัตถากร. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2540 . 56, 163 หน้า : , ดัดแปลงจากวิทยานิพนธ์ชื่อเรื่อง: ขบวนการคอมมิวนิสต์เวียดนาม ค.ศ. 1925-1945. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Professor Direk Jayanama Library General Stacks [HX752.5 .ช725] (1), Professor Direk Jayanama Library General Stacks [SOCY HX 1997 263774] (1), Pridi Banomyong Library Puey Ungphakorn Corner [HX752.5 .ช725] (1), Pridi Banomyong Library TRF Publications Corner [HX752.5 .ช725] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [HX752.5 .ช725] (4),

ห้องสมุด:
ข้อพิพาทเขตแดนไทย-ลาว = , Thai-Lao boundary disputes / โดย ทวีเกียรติ เจนประจักษ์. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และมูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2540 . 56, 203 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library TRF Publications Corner [HIST DS 1997 623766] (1),

ห้องสมุด:
ความสัมพันธ์ในระบบบรรณาการระหว่างจีนกับไทย ค.ศ. 1282-1853 , วิทยานิพนธ์ปริญญาเอกเรื่อง (Sino-siamese tributary relation 1282-1853) โดย สืบแสง พรหมบุญ. การพิมพ์: กรุงเทพฯ, ไทยวัฒนาพานิช, 2525 . 193 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Professor Direk Jayanama Library General Stacks [DS575.5.จ6 ส65] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [DS575.5.จ6 ส65] (1),

ห้องสมุด:
ความสัมพันธ์ระหว่างไทย-พม่า-กะเหรี่ยง = , Thai-Burmese-Karen relations / โดย สมโชค สวัสดิรักษ์, การพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2540 . 198 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Professor Direk Jayanama Library General Stacks [DS575.5.พ4 ส42] (2), Pridi Banomyong Library Puey Ungphakorn Corner [DS575.5.พ4 ส42] (1), Pridi Banomyong Library TRF Publications Corner [DS575.5.พ4 ส42] (5), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Shelving Cart [DS575.5.พ4 ส42] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [DS575.5.พ4 ส42] (2),

ห้องสมุด:
เจ้านโรดม สีหนุกับนโยบายความเป็นกลางของกัมพูชา = , Norodom Sihanouk and Cambodian non-alignment policy / โดย นภดล ชาติประเสริฐ, การพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2540 . lv, 119 หน้า : , ดัดแปลงจากวิทยานิพนธ์ชื่อเรื่อง: นโยบายเป็นกลางของกัมพูชาในสมัยรัฐบาลเจ้านโรดม สีหนุ. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [DS554.57 .น43] (2), Thammasat Library, Pattaya Campus General Stacks [HIST DS 1997 256760] (1), Professor Direk Jayanama Library General Stacks [DS554.57 .น43] (2), Pridi Banomyong Library TRF Publications Corner [DS554.57 .น43] (2),

ห้องสมุด:
ช่องแคบมะละกา-มาเลเซีย-อินโดนีเซีย = , The Malacca Straits-Malaysia-Indonesia / โดย กิตติมา จันทร์ตรี. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2541 . 60, 210 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [HIST DS 1998 270705] (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [JX4084.ม64 ก63] (1), Professor Direk Jayanama Library General Stacks [JX4084.ม64 ก63] (2), Pridi Banomyong Library Puey Ungphakorn Corner [JX4084.ม64 ก63] (1), Pridi Banomyong Library TRF Publications Corner [JX4084.ม64 ก63] (2),

ห้องสมุด:
ถิ่นกำเนิดของคนไทย. โดย กาญจนี ละอองศรี. | กาญจนี สมเกียรติกุล. | กาญจนี ละอองศรี (สมเกียรติกุล) การพิมพ์: กรุงเทพฯ, ศิลปวัฒนธรรม, 2528 . 55 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [DS571 .ก6] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [DS571 .ก6] (2),

ห้องสมุด:
ไทยคดีศึกษา : , รวมบทความทางวิชาการเพื่อแสดงมุฑิตาจิต อาจารย์พันเอกหญิง คุณนิออน สนิทวงศ์ ณ อยุธยา /   การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการจัดงานแสดงมิฑิตาจิตครบรอบ 60 ปี อาจารย์พันเอกหญิง คุณนิออน สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, 2533 . 343 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [DS562.3 .ท94] (2), Pridi Banomyong Library General Stacks [DS562.3 .ท94] (2),

ห้องสมุด:
ไทย-พม่าศึกษาในกรอบประชาคมอาเซียน = , Thai-Myanmar studies in ASEAN community /   การพิมพ์: สมุทรปราการ : มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย [และ] มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2558 . 6, 310 หน้า : , เอกสารสรุปการสัมนาวิชาการประจำปี 2557 ไทย-พม่าศึกษาในกรอบประชาคมอาเซียน Thai-Burma studies in ASEAN community วันพฤหัสบดี 18-ศุกร์ 19 ธันวาคม 2557 ณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [DS575.5.พ4 ท94 2558] (1), Pridi Banomyong Library General Stacks [DS575.5.พ4 ท94 2558] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [DS575.5.พ4 ท94 2558] (2),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
น้ำของ : , แม่น้ำโขง ณ นครพนม.   การพิมพ์: สมุทรปราการ : มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย, 2555 . 457 หน้า : , สัมมนาวันที่ 21-22 ตุลาคม 2553 ณ โรงแรมนครพนม ริเวอร์วิว. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Professor Direk Jayanama Library General Stacks [DS523.2 .ก647 2555 ล. 1] (1), Pridi Banomyong Library General Stacks [DS523.2 .ก647 2555 ล. 1] (2), Pridi Banomyong Library Puey Ungphakorn Corner [DS523.2 .ก647 2555 ล. 1] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [HIST DS 2012 595587 V. 1] (1),

ห้องสมุด:
น้ำของ : , แม่น้ำโขง ณ นครพนม.   การพิมพ์: สมุทรปราการ : มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย, 2555 . 471 หน้า : , สัมมนาวันที่ 21-22 ตุลาคม 2553 ณ โรงแรมนครพนม ริเวอร์วิว. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Professor Direk Jayanama Library General Stacks [DS523.2 .ก647 2555 ล. 2] (1), Pridi Banomyong Library General Stacks [DS523.2 .ก647 2555 ล. 2] (3), Pridi Banomyong Library Puey Ungphakorn Corner [DS523.2 .ก647 2555 ล. 2] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [DS523.2 .ก647 2555 ล. 2] (1),

ห้องสมุด:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)