Your search returned 28 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
กระจกหลายด้านฉายประวัติศาสตร์ / กาญจนี ละอองศรี, ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ บรรณาธิการ.

by กาญจนี ละอองศรี | ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ, 2491-.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2544Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: DS562.3 .ก46] (5), Pridi Banomyong Library [Call number: DS562.3 .ก46] (2).

Open Library:
กัมพูชา : นโยบายต่างประเทศไทยสมัยพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ = Cambodia : Thai foreign policy under the Prem Tinsulanond's government / อรอนงค์ น้อยวงศ์ เบญบูรนันท์ ; บรรณาธิการ ชาญวิทย์ เกษตรศิริ-กาญจนี ละอองศรี.

by อรอนงค์ น้อยวงศ์ | ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, 2484- | กาญจนี ละอองศรี.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2541Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: DS575.5.ก6 อ44] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: DS575.5.ก6 อ44] (4), Professor Direk Jayanama Library [Call number: DS575.5.ก6 อ44] (2).

Open Library:
การปกครองและการบริหารของไทยสมัยโบราณ (Ancient Siamese government and administration 1934) โดย กาญจนี ละอองศรี (สมเกียรติกุล) และ ยุพา ชุมจันทร์.

by เวลส์, ควอริช, ค.ศ. 1900- | กาญจนี ละอองศรี | ยุพา ชุมจันทร์, 2494-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2 แก้ไขและเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ, มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2527Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: JQ1745.ก1 ว7 2527] (3), Professor Direk Jayanama Library [Call number: JQ1745.ก1 ว7 2527] (1). Checked out (1).

Open Library:
การปกครองและการบริหารของไทยสมัยโบราณ แปลจาก Ancient Siamese government and administration โดย กาญจนี สมเกียรติกุล และ ยุพา ชุมจันทร์.

by เวลส์, ควอริช, ค.ศ. 1900- | กาญจนี ละอองศรี | ยุพา ชุมจันทร์, 2494-.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ, เจริญวิทย์การพิมพ์, 2519Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: JQ1742 .ว7] (3), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) [Call number: JQ1742 .ว7] (3), Sanya Dharmasakti Library [Call number: JQ1742 .ว7] (1).

Open Library:
ขบวนการคอมมิวนิสต์เวียดนาม = Communist movement in Vietnam / เชิดเกียรติ อัตถากร ; บรรณาธิการ ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, กาญจนี ละอองศรี.

by เชิดเกียรติ อัตถากร | ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, 2484- | กาญจนี ละอองศรี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2540Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HX752.5 .ช725] (3), Professor Direk Jayanama Library [Call number: SOCY HX 1997 263774] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HX752.5 .ช725] (4).

Open Library:
ความสัมพันธ์ในระบบบรรณาการระหว่างจีนกับไทย ค.ศ. 1282-1853 วิทยานิพนธ์ปริญญาเอกเรื่อง (Sino-siamese tributary relation 1282-1853) แปลโดย กาญจนี ละอองศรี.

by สืบแสง พรหมบุญ | กาญจนี ละอองศรี.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ, ไทยวัฒนาพานิช, 2525Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama Library [Call number: DS575.5.จ6 ส65] (1). Checked out (2).

Open Library:
ความสัมพันธ์ระหว่างไทย-พม่า-กะเหรี่ยง = Thai-Burmese-Karen relations / นาวาอากาศเอกสมโชค สวัสดิรักษ์ ; บรรณาธิการ ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, กาญจนี ละอองศรี.

by สมโชค สวัสดิรักษ์, 2487- | ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, 2484- | กาญจนี ละอองศรี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2540Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DS575.5.พ4 ส42] (6), Professor Direk Jayanama Library [Call number: DS575.5.พ4 ส42] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DS575.5.พ4 ส42] (3).

Open Library:
เจ้านโรดม สีหนุกับนโยบายความเป็นกลางของกัมพูชา = Norodom Sihanouk and Cambodian non-alignment policy / นภดล ชาติประเสริฐ ; บรรณาธิการ ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, กาญจนี ละอองศรี.

by นภดล ชาติประเสริฐ, 2504- | ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, 2484- | กาญจนี ละอองศรี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2540Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: DS554.57 .น43] (2), Pridi Banomyong Library [Call number: DS554.57 .น43] (2), Professor Direk Jayanama Library [Call number: DS554.57 .น43] (2), Thammasat Library, Pattaya Campus [Call number: HIST DS 1997 256760] (1).

Open Library:
ช่องแคบมะละกา-มาเลเซีย-อินโดนีเซีย = The Malacca Straits-Malaysia-Indonesia / กิตติมา จันทร์ตรี ; บรรณาธิการ ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, กาญจนี ละอองศรี.

by กิตติมา จันทร์ตรี | ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, 2484- | กาญจนี ละอองศรี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2541Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: HIST DS 1998 270705] (2), Pridi Banomyong Library [Call number: JX4084.ม64 ก63] (3), Professor Direk Jayanama Library [Call number: JX4084.ม64 ก63] (2).

Open Library:
ถิ่นกำเนิดของคนไทย.

by กาญจนี ละอองศรี.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ, ศิลปวัฒนธรรม, 2528Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DS571 .ก6] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DS571 .ก6] (2).

Open Library:
ไทยคดีศึกษา : รวมบทความทางวิชาการเพื่อแสดงมุฑิตาจิต อาจารย์พันเอกหญิง คุณนิออน สนิทวงศ์ ณ อยุธยา / บรรณาธิการ [โดย] สุนทรี อาสะไวย์, ม.ล. วัลย์วิภา บุรุษรัตนพันธุ์, กาญจนี ละอองศรี.

by สุนทรี อาสะไวย์ | วัลย์วิภา บุรุษรัตนพันธุ์, ม.ล, 2495- | กาญจนี ละอองศรี.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการจัดงานแสดงมิฑิตาจิตครบรอบ 60 ปี อาจารย์พันเอกหญิง คุณนิออน สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, 2533Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: DS562.3 .ท94] (2), Pridi Banomyong Library [Call number: DS562.3 .ท94] (1). Checked out (1).

Open Library:
บรูไน : อาณานิคมของอังกฤษ = Brunei : the British colonization / ศิริพร สมัครสโมสร ; บรรณาธิการ ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, กาญจนี ละอองศรี.

by ศิริพร สมัครสโมสร | ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, 2484- | กาญจนี ละอองศรี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2541Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DS650.5 .ศ64] (3), Professor Direk Jayanama Library [Call number: DS650.5 .ศ64] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DS650.5 .ศ64] (3), Thammasat Library, Pattaya Campus [Call number: DS650.5 .ศ64] (1). Checked out (1).

Open Library:
ประเทศราชของสยามในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว = Siamese vassal states under King Rama V / ชวลีย์ ณ ถลาง ; บรรณาธิการ ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, กาญจนี ละอองศรี.

by ชวลีย์ ณ ถลาง | ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, 2484- | กาญจนี ละอองศรี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2541Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: DS582.5 .ช52] (2), Pridi Banomyong Library [Call number: DS582.5 .ช52] (4), Professor Direk Jayanama Library [Call number: DS582.5 .ช52] (2).

Open Library:
ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับข้อพิพาทเขตแดนไทย-ลาว / โดย ทวีเกียรติ เจนประจักษ์.

by ทวีเกียรติ เจนประจักษ์ | ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, 2484- | กาญจนี ละอองศรี.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2536Dissertation note: วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต. Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: DS575.5.ล6 ท53] (2), Professor Direk Jayanama Library [Call number: DS575.5.ล6 ท53] (3), Sanya Dharmasakti Library [Call number: DS575.5.ล6 ท53] (1). Checked out (1).

Open Library:
ปัญหาชายแดนไทย-พม่า = Problems on Thai-Burmese border / นคร พันธุ์ณรงค์ ; บรรณาธิการ ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, กาญจนี ละอองศรี.

by นคร พันธุ์ณรงค์, 2492- | ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, 2484- | กาญจนี ละอองศรี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2540Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HIST DS 1997 263776] (4), Professor Direk Jayanama Library [Call number: DS575.5.พ4 น24] (1). Checked out (1).

Open Library:
ผ่านกาลเวลา : 60 ปี ชาญวิทย์ เกษตรศิริ / บรรณาธิการ กาญจนี ละอองศรี, ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ.

by กาญจนี ละอองศรี | ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ, 2491-.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [กรุงเทพฯ] : บริษัทโรงพิมพ์กรุงเทพฯ (1984) จำกัด, 2544Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LG395.ก234ช6 ผ63] (3), Pridi Banomyong Library [Call number: LG395.ก234ช6 ผ63] (2), Professor Direk Jayanama Library [Call number: EDUC LG 2001 375271] (1), Thammasat Library, Pattaya Campus [Call number: EDUC LG 2001 375271] (1).

Open Library:
พม่า : นโยบายต่างประเทศไทยสมัยพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ = Burma : Thai foreign policy under the Chatichai Choonhavan's government / เรืออากาศเอกหญิง เวณิกา บุญมาคลี่ ; บรรณาธิการ ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, กาญจนี ละอองศรี.

by เวณิกา บุญมาคลี่ | ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, 2484- | กาญจนี ละอองศรี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2540Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: DS575.5.พ4 ว73] (2), Pridi Banomyong Library [Call number: HIST DS 1997 256716] (7), Professor Direk Jayanama Library [Call number: DS575.5.พ4 ว73] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DS575.5.พ4 ว73] (4). Checked out (1).

Open Library:
มอญในเมืองไทย = The Mons in Thailand / สุภรณ์ โอเจริญ ; บรรณาธิการ ชาญวิทย์ เกษตรศิริ-กาญจนี ละอองศรี.

by สุภรณ์ โอเจริญ | ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, 2484- | กาญจนี ละอองศรี.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2541Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HIST DS 1998 276555] (6), Professor Direk Jayanama Library [Call number: DS570.ม5 ส74] (1). Checked out (1).

Open Library:
มาเลเซีย : เอกภาพกับการศึกษา = Malaysia : unity and education / พัชรินทร์ สวนฐิตะปัญญา ; บรรณาธิการ ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, กาญจนี ละอองศรี.

by พัชรินทร์ สวนฐิตะปัญญา | ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, 2484- | กาญจนี ละอองศรี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2541Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LA1236 .พ62] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: LA1236 .พ62] (2), Professor Direk Jayanama Library [Call number: LA1236 .พ62] (2). Checked out (2).

Open Library:
ยะวา-ชวาในบางกอก = The Javanese in Bangkok / กรรณิการ์ จุฑามาศ สุมาลี ; บรรณาธิการ ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, กาญจนี ละอองศรี.

by กรรณิการ์ จุฑามาศ สุมาลี | ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, 2484- | กาญจนี ละอองศรี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2541Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DS570.ช47 ก44] (4), Professor Direk Jayanama Library [Call number: DS570.ช47 ก44] (2).

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)