ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

ผลการค้นหาของคุณมี 28 รายการ บอกรับการค้นหานี้

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
|
กระจกหลายด้านฉายประวัติศาสตร์ /   การพิมพ์: กรุงเทพฯ : มติชน, 2544 . 320 หน้า : , มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [DS562.3 .ก46] (5), Pridi Banomyong Library General Stacks [DS562.3 .ก46] (2),

ห้องสมุด:
กัมพูชา : , นโยบายต่างประเทศไทยสมัยพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ = Cambodia : Thai foreign policy under the Prem Tinsulanond's government / โดย อรอนงค์ น้อยวงศ์. | อรอนงค์ น้อยวงศ์ เบญบูรนันท์. | อรอนงค์ เบญบูรนันท์. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2541 . 56, 186 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [DS575.5.ก6 อ44] (1), Professor Direk Jayanama Library General Stacks [DS575.5.ก6 อ44] (2), Pridi Banomyong Library Puey Ungphakorn Corner [DS575.5.ก6 อ44] (1), Pridi Banomyong Library TRF Publications Corner [DS575.5.ก6 อ44] (3),

ห้องสมุด:
การปกครองและการบริหารของไทยสมัยโบราณ , (Ancient Siamese government and administration 1934) โดย เวลส์, ควอริช, | Wales, Horace Geoffrey Quaritch, การพิมพ์: กรุงเทพฯ, มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2527 . 216 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Professor Direk Jayanama Library General Stacks [JQ1745.ก1 ว7 2527] (1), Pridi Banomyong Library General Stacks [JQ1745.ก1 ว7 2527] (3), Pridi Banomyong Library Puey Ungphakorn Corner [JQ1745.ก1 ว7 2527] (1),

ห้องสมุด:
การปกครองและการบริหารของไทยสมัยโบราณ , แปลจาก Ancient Siamese government and administration โดย เวลส์, ควอริช, | Wales, Horace Geoffrey Quaritch, การพิมพ์: กรุงเทพฯ, เจริญวิทย์การพิมพ์, 2519 . 404 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) General Stacks [JQ1742 .ว7] (3), Sanya Dharmasakti Library General Stacks [JQ1742 .ว7] (1), Pridi Banomyong Library General Stacks [JQ1742 .ว7] (3),

ห้องสมุด:
ขบวนการคอมมิวนิสต์เวียดนาม = , Communist movement in Vietnam / โดย เชิดเกียรติ อัตถากร. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2540 . 56, 163 หน้า : , ดัดแปลงจากวิทยานิพนธ์ชื่อเรื่อง: ขบวนการคอมมิวนิสต์เวียดนาม ค.ศ. 1925-1945. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Professor Direk Jayanama Library General Stacks [HX752.5 .ช725] (1), Professor Direk Jayanama Library General Stacks [SOCY HX 1997 263774] (1), Pridi Banomyong Library Puey Ungphakorn Corner [HX752.5 .ช725] (1), Pridi Banomyong Library TRF Publications Corner [HX752.5 .ช725] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [HX752.5 .ช725] (4),

ห้องสมุด:
ความสัมพันธ์ในระบบบรรณาการระหว่างจีนกับไทย ค.ศ. 1282-1853 , วิทยานิพนธ์ปริญญาเอกเรื่อง (Sino-siamese tributary relation 1282-1853) โดย สืบแสง พรหมบุญ. การพิมพ์: กรุงเทพฯ, ไทยวัฒนาพานิช, 2525 . 193 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Professor Direk Jayanama Library General Stacks [DS575.5.จ6 ส65] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [DS575.5.จ6 ส65] (1),

ห้องสมุด:
ความสัมพันธ์ระหว่างไทย-พม่า-กะเหรี่ยง = , Thai-Burmese-Karen relations / โดย สมโชค สวัสดิรักษ์, การพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2540 . 198 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Professor Direk Jayanama Library General Stacks [DS575.5.พ4 ส42] (2), Pridi Banomyong Library Puey Ungphakorn Corner [DS575.5.พ4 ส42] (1), Pridi Banomyong Library TRF Publications Corner [DS575.5.พ4 ส42] (5), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Shelving Cart [DS575.5.พ4 ส42] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [DS575.5.พ4 ส42] (2),

ห้องสมุด:
เจ้านโรดม สีหนุกับนโยบายความเป็นกลางของกัมพูชา = , Norodom Sihanouk and Cambodian non-alignment policy / โดย นภดล ชาติประเสริฐ, การพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2540 . lv, 119 หน้า : , ดัดแปลงจากวิทยานิพนธ์ชื่อเรื่อง: นโยบายเป็นกลางของกัมพูชาในสมัยรัฐบาลเจ้านโรดม สีหนุ. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [DS554.57 .น43] (2), Thammasat Library, Pattaya Campus General Stacks [HIST DS 1997 256760] (1), Professor Direk Jayanama Library General Stacks [DS554.57 .น43] (2), Pridi Banomyong Library TRF Publications Corner [DS554.57 .น43] (2),

ห้องสมุด:
ช่องแคบมะละกา-มาเลเซีย-อินโดนีเซีย = , The Malacca Straits-Malaysia-Indonesia / โดย กิตติมา จันทร์ตรี. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2541 . 60, 210 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [HIST DS 1998 270705] (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [JX4084.ม64 ก63] (1), Professor Direk Jayanama Library General Stacks [JX4084.ม64 ก63] (2), Pridi Banomyong Library Puey Ungphakorn Corner [JX4084.ม64 ก63] (1), Pridi Banomyong Library TRF Publications Corner [JX4084.ม64 ก63] (2),

ห้องสมุด:
ถิ่นกำเนิดของคนไทย. โดย กาญจนี ละอองศรี. | กาญจนี สมเกียรติกุล. | กาญจนี ละอองศรี (สมเกียรติกุล) การพิมพ์: กรุงเทพฯ, ศิลปวัฒนธรรม, 2528 . 55 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [DS571 .ก6] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [DS571 .ก6] (2),

ห้องสมุด:
ไทยคดีศึกษา : , รวมบทความทางวิชาการเพื่อแสดงมุฑิตาจิต อาจารย์พันเอกหญิง คุณนิออน สนิทวงศ์ ณ อยุธยา /   การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการจัดงานแสดงมิฑิตาจิตครบรอบ 60 ปี อาจารย์พันเอกหญิง คุณนิออน สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, 2533 . 343 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [DS562.3 .ท94] (2), Pridi Banomyong Library General Stacks [DS562.3 .ท94] (2),

ห้องสมุด:
บรูไน : , อาณานิคมของอังกฤษ = Brunei : the British colonization / โดย ศิริพร สมัครสโมสร. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2541 . 45, 114 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Thammasat Library, Pattaya Campus General Stacks [DS650.5 .ศ64] (1), Professor Direk Jayanama Library General Stacks [DS650.5 .ศ64] (2), Pridi Banomyong Library Puey Ungphakorn Corner [DS650.5 .ศ64] (1), Pridi Banomyong Library TRF Publications Corner [DS650.5 .ศ64] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [DS650.5 .ศ64] (3),

ห้องสมุด:
ประเทศราชของสยามในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว = , Siamese vassal states under King Rama V / โดย ชวลีย์ ณ ถลาง. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2541 . 54, 353 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [DS582.5 .ช52] (2), Professor Direk Jayanama Library General Stacks [DS582.5 .ช52] (2), Pridi Banomyong Library Puey Ungphakorn Corner [DS582.5 .ช52] (1), Pridi Banomyong Library TRF Publications Corner [DS582.5 .ช52] (3),

ห้องสมุด:
ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับข้อพิพาทเขตแดนไทย-ลาว / โดย ทวีเกียรติ เจนประจักษ์. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2536 . 5, 158 แผ่น. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Theses Stacks [DS575.5.ล6 ท53] (2), Sanya Dharmasakti Library Theses Stacks [DS575.5.ล6 ท53] (1), Professor Direk Jayanama Library Theses Stacks [DS575.5.ล6 ท53] (3), Pridi Banomyong Library Puey Ungphakorn Corner [DS575.5.ล6 ท53] (1),

ห้องสมุด:
ปัญหาชายแดนไทย-พม่า = , Problems on Thai-Burmese border / โดย นคร พันธุ์ณรงค์, การพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2540 . 58, 395 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Professor Direk Jayanama Library General Stacks [DS575.5.พ4 น24] (2), Pridi Banomyong Library Charnvit Kasetsiri Room [HIST DS 1997 263776] (1), Pridi Banomyong Library Puey Ungphakorn Corner [DS575.5.พ4 น24] (1), Pridi Banomyong Library TRF Publications Corner [DS575.5.พ4 น24] (2),

ห้องสมุด:
ผ่านกาลเวลา : , 60 ปี ชาญวิทย์ เกษตรศิริ /   การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : บริษัทโรงพิมพ์กรุงเทพฯ (1984) จำกัด, 2544 . 287 หน้า : , มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [LG395.ก234ช6 ผ63] (3), Thammasat Library, Pattaya Campus General Stacks [EDUC LG 2001 375271] (1), Professor Direk Jayanama Library General Stacks [EDUC LG 2001 375271] (1), Pridi Banomyong Library General Stacks [LG395.ก234ช6 ผ63] (2),

ห้องสมุด:
พม่า : , นโยบายต่างประเทศไทยสมัยพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ = Burma : Thai foreign policy under the Chatichai Choonhavan's government / โดย เวณิกา บุญมาคลี่. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2540 . 198 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [DS575.5.พ4 ว73] (2), Professor Direk Jayanama Library General Stacks [DS575.5.พ4 ว73] (2), Pridi Banomyong Library Charnvit Kasetsiri Room [HIST DS 1997 256716] (1), Pridi Banomyong Library Puey Ungphakorn Corner [DS575.5.พ4 ว73] (1), Pridi Banomyong Library TRF Publications Corner [DS575.5.พ4 ว73] (5), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Shelving Cart [DS575.5.พ4 ว73] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [DS575.5.พ4 ว73] (3),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
มอญในเมืองไทย = , The Mons in Thailand / โดย สุภรณ์ โอเจริญ. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2541 . 59, 323 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [DS570.ม5 ส74] (1), Professor Direk Jayanama Library General Stacks [DS570.ม5 ส74] (1), Pridi Banomyong Library Charnvit Kasetsiri Room [HIST DS 1998 276555] (1), Pridi Banomyong Library General Stacks [DS570.ม5 ส74] (1), Pridi Banomyong Library TRF Publications Corner [DS570.ม5 ส74] (4),

ห้องสมุด:
มาเลเซีย : , เอกภาพกับการศึกษา = Malaysia : unity and education / โดย พัชรินทร์ สวนฐิตะปัญญา. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2541 . 44, 115 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [LA1236 .พ62] (1), Professor Direk Jayanama Library General Stacks [LA1236 .พ62] (2), Pridi Banomyong Library Charnvit Kasetsiri Room [EDUC LA 1998 270699] (1), Pridi Banomyong Library Puey Ungphakorn Corner [LA1236 .พ62] (1), Pridi Banomyong Library TRF Publications Corner [LA1236 .พ62] (2),

ห้องสมุด:
ยะวา-ชวาในบางกอก = , The Javanese in Bangkok / โดย กรรณิการ์ จุฑามาศ สุมาลี. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2541 . 52, 153 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Professor Direk Jayanama Library General Stacks [DS570.ช47 ก44] (2), Pridi Banomyong Library Puey Ungphakorn Corner [DS570.ช47 ก44] (1), Pridi Banomyong Library TRF Publications Corner [DS570.ช47 ก44] (3),

ห้องสมุด:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)