Your search returned 4 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Essentials in hemodialysis / Essentials in hemodialysis / บรรณาธิการ พงศธร คชเสนี ... [และคนอื่นๆ].

Phongsathō̜n Khotchasēnī. 'Anuttara Čhittinan. 'Ākhom Nongnut. Monthirā 'Atsanatham. Chākhrī Kitiyakō̜n. Wasan Sumetkun. Thawī Chānchairučhirā. 'Anan Chư̄asuwan. Thawīphong Pāčharī. Thanit Čhirananthawat. Pawīnā Susanthitaphong. Sirirat Rư̄angčhui. Konlasō̜n Phakkhachōtānon. Phongsak Dāndēchā. Thanandā Trakānwanit. Sāthit Khūrathong. Sō̜isa'āng Sāngsomwong. 'Itanī Phutthimontrī. Kraiwiphō̜n Kīatsunthō̜n. Sirin Čhiwākānon. Sakān Bunnāk. Nopphanit Phatthanachaiwit. Prachēt Rư̄angkānčhanasēt. Krīangsak Wārīsǣngthip. Khačhō̜n Tīranathanākun. 'Anēk Yūsabāi. Somrưthai Watcharāwiwat. Natthachai Sīsawat. Khačhō̜nsak Nopphakhun. Wanniyā Mīnun. Khongkraphan Srīsuwan. Praphaiphim Thīrakhup. Pawarī Saraisawat. Thanaphō̜n Chaiphak. 'Anirut Phatthrākān. Phō̜nphimon Rīanthāwō̜n. Thawatchai Dīkhačhō̜ndēt. Suwannī Witsanuyōthin. Watthanā Chāt'aphisak. by พงศธร คชเสนี | อนุตตร จิตตินันทน์ | อาคม นงนุช | มณฑิรา อัศนธรรม | ชาครีย์ กิติยากร | วสันต์ สุเมธกุล | ทวี ชาญชัยรุจิรา | อนันต์ เชื้อสุวรรณ | ทวีพงษ์ ปาจรีย์ | ธนิต จิรนันท์ธวัช | ปวีณา สุสัณฐิตพงษ์ | ศิริรัตน์ เรืองจุ้ย | กลศร ภัคโชตานนท์ | พงศ์ศักดิ์ ด่านเดชา | ธนันดา ตระการวนิช | สาธิต คูระทอง | สร้อยสะอาง สร้างสมวงษ์ | อิษณี พุทธิมนตรี | ไกรวิพร เกียรติสุนทร | ศิรินทร์ จิวากานนท์ | สกานต์ บุนนาค | นพนิต พัฒนชัยวิทย์ | ประเจษฎ์ เรืองกาญจนเศรษฐ์ | เกรียงศักดิ์ วารีแสงทิพย์ | ขจร ตีรณธนากุล | เอนก อยู่สบาย | สมฤทัย วัชราวิวัฒน์ | ณัฐชัย ศรีสวัสดิ์ | ขจรศักดิ์ นพคุณ | วรรณิยา มีนุ่น | คงกระพัน ศรีสุวรรณ | ประไพพิมพ์ ธีรคุปต์ | ปวรี ศรัยสวัสดิ์ | ธนพร ไชยภักดิ์ | อนิรุธ ภัทรากาญจน์ | พรพิมล เรียนถาวร | ธวัชชัย ดีขจรเดช | สุวรรณี วิษณุโยธิน | วัฒนา ชาติอภิศักดิ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Thek ʻǣ Čhœ̄nan Phaplikhēchan Čhamkat, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชั่น จำกัด, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WJ378 .อ756 2560] (2).

Open Library:
Vajira pocket med : internal medicine / Vajira pocket med : internal medicine / บรรณาธิการ ธนันดา ตระการวนิช ... [และคนอื่น ๆ].

Thanandā Trakānwānit. Mahāwitthayālai Nawamintharāthirāt. Khana Phǣtthayasāt Wachiraphayābān. by ธนันดา ตระการวนิช | มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช. คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Khana Phǣtthayasāt Wachiraphayābān Mahāwitthayālai Nawamintharāthirāt, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WB115 .ว623 2561] (1).

Open Library:
Kāntrūat khatkrō̜ng læ kānwinitchai thāng kānphǣt = Screening and diagnostic tests in medicine / การตรวจคัดกรองและการวินิจฉัยทางการแพทย์ = Screening and diagnostic tests in medicine / บรรณาธิการ ศิริวรรณ ตั้งจิตกมล ... [และคนอื่นๆ].

Siriwan Tangčhitkamon. Čharūnsak Nūančhǣm, 1958- Čhiraphong ʻAngkharā. Chadākān Phalōprakān. Thanandā Trakānwanit. Phichai Phūaphœ̄mphūnsiri. Phensī Sirikhunākō̜n. Ronnayut Bunchū. Warālak Yamasamit. Wichai Hānbančhong. Sombun Čharœ̄nsētmaha, 1953- 'Aphichāt Sūansinphong. by ศิริวรรณ ตั้งจิตกมล | จรูญศักดิ์ นวลแจ่ม, 2501- | จิระพงษ์ อังคะรา | ชาดากานต์ ผโลประการ | ธนันดา ตระการวนิช | พิชัย พัวเพิ่มพูลศิริ | เพ็ญศรี ศิริคุณากร | รณยุทธ บุญชู | วราลักษณ์ ยมะสมิต | วิชัย หาญบรรจง | สมบุญ เจริญเศรษฐมห, 2496- | อภิชาติ สวนศิลป์พงศ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nakhō̜n Pathom : Samnakphim Mahāwitthayālai Mahidon, 2558 [2015] Publisher: นครปฐม : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล, 2558 [2015]Other title: Screening and diagnostic tests in medicine.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WA245 .ก643 2558] (7).

Open Library:
Nǣo patibat kānlāng tai thāng chō̜ng thǭng = Practical peritoneal dialysis / แนวปฏิบัติการล้างไตทางช่องท้อง = Practical peritoneal dialysis / บรรณาธิการ เถลิงศักดิ์ กาญจนบุษย์.

Suwanna Siwaphetcharānāt. Sudarat Sǣnphūm. Phǭnchai Kingwatthanakun. Suchāi Sīthipphayawan. Saowalak Chāophōnthō̜ng. Sakān Bunnāk. ʻAdisō̜n Lamphaophong. Kư̄akīat Praditphō̜nsin. Yingyot ʻAwihingsānon. Nuttawut Tōnamchai. Khačhō̜n Tīronthanākun. Ārīwan Chīeochānwatthanā. Phatnarưn Kānčhanabut. Sirirat Phūrisinsit. Banlư̄sak ʻĀtchawānanthakun. Chanida Pachōtikān Piyawan Kittisakunnām. Sirin Čhiwākānon. Niphā Kānsommit. Sarawut Bunsuk. Kamon Khōsitrangsikun . Wit Kasēmsap . Somrak Rō̜tphāi. Atcharā Bunyakān. ʻǬrawan Khansamrī. Piyāphǭn Thōwannang. Piyathidā Čhưngsaman. Kunwadī Bunyasapphayākō̜n. Kanitthā Trīamamǭnwut. Mongkhon Wārī. Kāndā Sīʻudom. Nanthā Mahatnan. Nisā Thō̜ngbǭ. Yuwadī Thīrasin. Kamonwan Tang wō̜raphongchai Phattrā Khūrathō̜ng. Thanandā Trakānwanit. Satit Khūrathō̜ng. Khwantā Phetphư̄ak. Phō̜nthipsawan Nūanthō̜ng. Phichit Benčhasuphatthananan. Natthachai Srīsawat. Phongsak Dāndēcha. Phisut Katawēthin. 'Atsadā Līlahawanitkun. Pawīna Susanthitaphong. Monchai Siribamrungwong. ʻAmphō̜n Sakunsǣngpraphā. Nalinī Sāiprasœ̄tkit. Wō̜raphot Trīamtrakānphon. 'Athitphan Čhulokthappha. Sōphāk Manatsanayakō̜n. Wiwat Čhančharoenthāna. ʻAnuttara Čhittinan. Krīang Tangsangā. Nanthakā Čhantawanit. Somsong Čhirawarānan. Prasœ̄t Thanakitčhāru. Somchāi 'Iam'ǭng. Prathīp Thanakitcharœ̄n. Thalœ̄ngsak Kānčhanabut. Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai. Khana Phǣtthayasāt. by สุวรรณา ศิวะเพ็ชรานาถ | สุดารัตน์ แสนภูมิ | พรชัย กิ่งวัฒนกุล | สุชาย ศรีทิพยวรรณ | เสาวลักษณ์ ชาวโพนทอง | สกานต์ บุนนาค | อดิสรณ์ ลำเพาพงศ์ | เกื้อเกียรติ ประดิษฐ์พรศิลป์ | ยิ่งยศ อวิหิงสานนท์ | ณัฐวุฒิ โตวนำชัย | ขจร ตีรณธนากุล | อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา | ภัทรนฤน กาญจนบุษย์ | ศิริรัตน์ ภูริสินสิทธิ์ | บรรลือศักดิ์ อาชวานันทกุล | ชนิดา ปโชติการ | ปิยวรรณ กิตติสกุลนาม | ศิรินทร์ จิวากานนท์ | นิภา การสมมิตร | สราวุฒิ บุญสุข | กมล โฆษิตรังสิกุล | วิชช์ เกษมทรัพย์ | สมรัก รอดพ่าย | อัจฉรา บุญกาญจน์ | อรวรรณ ขันสำรี | ปิยาภรณ์ โทวันนัง | ปิยะธิดา จึงสมาน | กุลวดี บุณยทรัพยากร | กนิษฐา เตรียมอมรวุฒิ | มงคง วารีย์ | กาญฎา ศรีอุดม | นันทา มหัธนันท์ | นิศา ทองบ่อ | ยุวดี ธีระศิลป์ | กมลวรรณ ตั้งวรพงศ์ชัย | ภัทรา คูระทอง | ธนันดา ตระการวนิช | สาธิต คูระทอง | ขวัญตา เพชรเผือก | พรทิพย์สวรรค์ นวลทอง | พิชิต เบ็ญจสุพัฒนนันท์ | ณัฐชัย ศรีสวัสดิ์ | พงศ์ศักดิ์ ด่านเดชา | พิสุทธิ์ กตเวทิน | อัษฎาห์ ลีฬหวนิชกุล | ปวีณา สุสัณฐิตพงษ์ | มนต์ชัย ศิริบำรุงวงศ์ | อัมพร สกุลแสงประภา | นลินี สายประเสริฐกิจ | วรพจน์ เตรียมตระกาลผล | อธิศพันธุ์ จุลกทัพพะ | โสภาคย์ มนัสนยกรณ์ | วิวัฒน์ จันเจริญฐานะ | อนุตตร จิตตินันท์ | เกรียง ตั้งสง่า | นันทกา จันทวานิช | สมทรง จิระวรานันท์ | ประเสริฐ ธนกิจจารุ | สมชาย เอี่ยมอ่อง | ประทีป ธนกิจเจริญ | เถลิงศักดิ์ กาญจนบุษย์ | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Khana Phǣtthayasāt Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2556 [2013] Publisher: กรุงเทพฯ : คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556 [2013]Other title: Tamrā nǣo patibat kānlāng tai thāng chō̜ng thǭng Other title: Practical peritoneal dialysis | ตำราแนวปฏิบัติการล้างไตทางช่องท้อง.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: MED WJ 2013 662154] (1).

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)