ผลการค้นหาของคุณมี 5 รายการ บอกรับการค้นหานี้

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
|
การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยตรง : , ข้อพิจารณาเพื่อการปฏิรูปโดยองค์รวม / โดย นครินทร์ เมฆไตรรัตน์, การพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546 . 55 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Circulation Counter [DOC .น2185ก64] (13), Sanya Dharmasakti Library Circulation Counter [DOC .น2185ก64] (1), Professor Direk Jayanama Library Circulation Counter [DOC .น2185ก64] (3), Pridi Banomyong Library Circulation Counter [DOC .น2185ก64] (4), ฉบับพิมพ์ที่เสียหาย (2),

ห้องสมุด:
การแสวงหา "ระบบเศรษฐกิจใหม่" ในช่วงหนึ่งทศวรรษภายหลัง การเปลี่ยนแปลงเดือนมิถุนายน 2475 / นครินทร์ เมฆไตรรัตน์. โดย นครินทร์ เมฆไตรรัตน์, การพิมพ์: [เชียงใหม่] : คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, [25-] . 37 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ไม่พบรายการใดๆ: ฉบับพิมพ์ที่เสียหาย (1),

ห้องสมุด:
ความยากลำบากในการสถาปนาระบอบประชาธิปไตยตัวแทน : , ข้อสังเกตเบื้องต้น / โดย นครินทร์ เมฆไตรรัตน์, การพิมพ์: กรุงเทพฯ : Misterkopy (Thailand) Co., Ltd., 2548 . 50 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Circulation Counter [DOC 2005 693475] (2), Thammasat Library, Pattaya Campus Circulation Counter [DOC 2005 693475] (2), Professor Direk Jayanama Library Circulation Counter [DOC 2005 693475] (2), Pridi Banomyong Library Circulation Counter [DOC 2005 693475] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Circulation Counter [DOC 2005 693475] (2),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
นรนิติ เศรษฐบุตร : , 60 ปี กีรตยาจารย์ /   การพิมพ์: [ม.ป.ท.] : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2544 . 2 เล่ม : , มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [JS7153.3.ก2 น43] (1), Sanya Dharmasakti Library General Stacks [JS7153.3.ก2 น43] (4), Thammasat Library, Pattaya Campus General Stacks [PLSC JS 2001 381081 V. 1] (1), Professor Direk Jayanama Library Circulation Counter [JS7153.3.ก2 น43] (1), Professor Direk Jayanama Library General Stacks [JS7153.3.ก2 น43] (2), Pridi Banomyong Library General Stacks [JS7153.3.ก2 น43] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [JS7153.3.ก2 น43] (7),

ห้องสมุด:
"วันปรีดี พนมยงค์" 11 พฤษภาคม 2556 /   การพิมพ์: [ปทุมธานี] : งานประชาสัมพันธ์ กองงานศูนย์รังสิต สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556 . 64 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library Circulation Counter [DOC 2013 641500] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Circulation Counter [DOC 2013 641500] (6),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)