Your search returned 17 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Kānbangkhap chamra nī khwāmrapphit thāng lamœ̄t khō̜ng čhaonāthī : sưksā kō̜ranī kānbangkhap ʻao kap thāyāt khō̜ng čhaonāthī thī sīa chīwit / การบังคับชำระหนี้ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ : ศึกษากรณีการบังคับเอากับทายาทของเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิต / โดย นันทริดา เฉลิมไทย.

Nuntharida Chalermthai, Mahawitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by นันทริดา เฉลิมไทย, 2523- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt Mahawitthayālai Thammasāt, [2557] [2014] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2557] [2014]Dissertation note: วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายเอกชน) Other title: Compulsory performance on tortious liability of officials : focus on the compulsory performance from the heirs of the death officials.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2014 639402] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2014 639402] (1).

Open Library:
คำอธิบายกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่และความรับผิดชอบของรัฐโดยปราศจากความผิด / ชาญชัย แสวงศักดิ์.

by ชาญชัย แสวงศักดิ์, 2494-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 8, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2555 [2012]Other title: กฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่และความรับผิดชอบของรัฐโดยปราศจากความผิด.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2012 607807] (7), Electronic Transactions Development Agency (ETDA) [Call number: KPT2840 .ช65 2555] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT2840 .ช65 2555] (5), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT2840 .ช65 2555] (5).

Open Library:
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยละเมิด พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวเนื่อง / เรียบเรียงโดย เพ็ง เพ็งนิติ.

by เพ็ง เพ็งนิติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 7, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : หจก.จิรรัชการพิมพ์, 2553 [2010]Other title: คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยละเมิด ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT2840 .พ72 2553] (3).

Open Library:
คำอธิบายพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 / ชูชาติ อัศวโรจน์.

by ชูชาติ อัศวโรจน์, 2494-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขเพิ่มเติม-ปรับปรุงใหม่.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2555 [2012]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2012 601315] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT2840 .ช72 2555] (2).

Open Library:
Khūmư̄ kānpatibatngān dān khwāmrapphit thāng lamœ̄t khō̜ng čhaonāthī (chabap sombūn Phō̜.Sō̜. 2556) / คู่มือการปฏิบัติงานด้านความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ (ฉบับสมบูรณ์ พ.ศ. 2556) / สำนักความรับผิดทางแพ่ง กรมบัญชีกลาง.

Thailand. Krom Banchī Klāng. Samnak Khwāmrapphit Thāng Phǣng. Thailand. Krom Banchī Klāng. Khana Kammakān Čhattham Nangsư̄ phư̄a Čhamnāi. by กรมบัญชีกลาง. สำนักความรับผิดทางแพ่ง | กรมบัญชีกลาง. คณะกรรมการจัดทำหนังสือเพื่อจำหน่าย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1. Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Khana Kammakān Čhattham Nangsư̄ phư̄a Čhamnāi Krom Banchī klāng, 2556 [2013] Publisher: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการจัดทำหนังสือเพื่อจำหน่าย กรมบัญชีกลาง, 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2013 643878] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: LAW KPT 2013 643878] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2013 643878] (1).

Open Library:
Khūmư̄ khwāmrū kīeokap khwāmrapphit thāng lamœ̄t khō̜ng čhaonāthī / คู่มือความรู้เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ / คณะทำงาน สิรภพ พูนเพชร ... [และคนอื่น ๆ].

Siraphop Phūnphet. Thailand. Krom Sapphayākō̜n thāng Thalē læ Chāifang. by สิรภพ พูนเพชร | กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Krom Sapphayākō̜n thāng Thalē læ Chāifang Krasūang Sapphayākō̜n Thammachāt læ Singwǣtlō̜m, [2557] [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, [2557] [2014]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: LAW KPT 2014 657152] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2014 657152] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2014 657152] (1).

Open Library:
Khūmư̄ trīam sō̜p kotmāi pokkhrō̜ng tām phrarātchabanyat khwāmrapphitchō̜p thāng lamœ̄t khō̜ng čhaonāthī Phǭ.Sǭ. 2539 / คู่มือเตรียมสอบกฎหมายปกครองตามพระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 / พันตำรวจเอก สมชาย ว่องไวเมธี.

Somchāi Wǭngwaimēthī. by สมชาย ว่องไวเมธี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sūtphaisān, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2015 667531] (1).

Open Library:
Pramūan kotmāi phǣng læ phānit bap 1 thưng bap 6 kǣkhai khamprakan læ čhamnō̜ng khrang thī 2 læ kānʻōn sitthi rīakrō̜ng Phō̜.Sō̜. 2558 Phrarātchabanyat Khwāmrapphit thāng Lamœ̄t khō̜ng Čhaonāthī Phō̜.Sō̜. 2539 wādūai khō̜sanyā thī mai pentham Phō̜.Sō̜. 2540 khumkhrō̜ng dek thī kœ̄t dōi ʻāsai theknōlōyī chūai kānčharœ̄nphan thāng kānphǣt Phō̜.Sō̜. 2558 / ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 ถึงบรรพ 6 แก้ไขค้ำประกันและจำนอง ครั้งที่ 2 และการโอนสิทธิเรียกร้อง พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 คุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. 2558 / รวบรวมโดย สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์.

Thailand. Somchāi Phongphatthanāsin. by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2558 [2015]Other title: Pramūan kotmāi phǣng læ phānit Phrarātchabanyat Khwāmrapphit thāng Lamœ̄t khō̜ng Čhaonāthī Phrarātchabanyat Wādūai Khō̜sanyā thī mai pentham Phrarātchabanyat Khumkhrō̜ng Dek thī Kœ̄t dōi ʻĀsai Theknōlōyī Chūai Kānčharœ̄nphan thāng Kānphǣt kǣkhai phœ̄mtœ̄m Phō̜.Sō̜. 2558 Other title: Pramūan kotmāi phǣng læ phānit Other title: ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2558 | ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์.Availability: Items available for reference: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2015 658345] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2015 658345] (2).

Open Library:
Pramūan kotmāi ʻāyā kǣkhai phœ̄mtœ̄m lāsut "khwāmphit kīeokap sư̄ lāmok ʻanāčhān dek" Karakadākhom 2558 ; Pramūan kotmāi phǣng læ phānit lāsut kǣkhai phœ̄mtœ̄m rư̄ang "khamprakan læ čhamnō̜ng khrang thī 2"/ ประมวลกฎหมายอาญา แก้ไขเพิ่มเติมล่าสุด "ความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารเด็ก" กรกฎาคม 2558 ; ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ล่าสุดแก้ไขเพิ่มเติมเรื่อง "ค้ำประกันและจำนอง ครั้งที่ 2" / รวบรวมโดย สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์.

Thailand. Somchāi Phongphatthanāsin. by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Hānghunsūan Čhamkat Čharœ̄nrat Kānphim, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญรัฐการพิมพ์, 2558 [2015]Other title: Pramūan kotmāi phǣng læ phānit lāsut kǣkhai phœ̄mtœ̄m rư̄ang "khamprakan læ čhamnō̜ng khrang thī 2" Other title: ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ล่าสุดแก้ไขเพิ่มเติมเรื่อง "ค้ำประกันและจำนอง ครั้งที่ 2".Availability: Items available for reference: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2015 658322] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2015 658322] (2).

Open Library:
ปัญหาเกี่ยวกับการฟ้องเรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ / โดย กิตติรักษ์ ทัพใหญ่.

Kittirak Thupyai, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by กิตติรักษ์ ทัพใหญ่, 2530- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, [2558] [2015] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2558] [2015]Dissertation note: วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต. Other title: Problems about the prosecution for the compensation claim from the officials under the liability of the officials law.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2015 655614] (1).

Open Library:
ปัญหาเกี่ยวกับความรับผิดของรัฐต่อความเสียหายอันเกิดจากการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ : ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างกฎหมายฝรั่งเศสกับกฎหมายไทย / โดย ชูกิตติ์ ชูกิตติวิบูลย์.

Chookit Chukittiwibul, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by ชูกิตติ์ ชูกิตติวิบูลย์, 2531- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Dissertation note: วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) Other title: Problems on state liability for the damages caused by destruction of natural resources : a comparative study of French and Thai law.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: KPT2840 .ช714 2559] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT2840 .ช714 2559] (1).

Open Library:
ปัญหาเกี่ยวกับความรับผิดของหน่วยงานของรัฐในการกระทำทุจริตของเจ้าหน้าที่ / โดย อรรถพร จันทร์สุวรรณ.

Ataporn Chansuwan, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by อรรถพร จันทร์สุวรรณ, 2517- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, [2558] [2015] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2558] [2015]Dissertation note: วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต. Other title: Problems related to liabilities of state agencies for fraud performances of officers.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2015 655561] (1).

Open Library:
Rūam kotmāi pokkhrō̜ng / รวมกฎหมายปกครอง / รวบรวมโดย ธีระพล อรุณะกสิกร ... [และคนอื่น ๆ].

Thailand. Thīraphon ʻArunakasikō̜n. by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | ธีระพล อรุณะกสิกร.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2557 [2014]Availability: Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2014 639822] (1).

Open Library:
Rūam kotmāi pokkhrō̜ng læ ratthammanūn / รวมกฎหมายปกครองและรัฐธรรมนูญ / รวบรวมโดย สุพจน์ กู้มานะชัย.

Thailand. Laws, statutes, etc. Pot Kūmanachai. by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | พจน์ กู้มานะชัย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Gaius group, 2558 [2015] Publisher: [กรุงเทพฯ] : ไกอุส กรุ๊ป, 2558 [2015]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library [Call number: LAW KPT 2015 660588] (2).

Open Library:
Rūam khwāmhen kīeokap kotmāi wādūai khwāmrapphit thāng lamœ̄t khō̜ng čhaonāthī khō̜ng Khana Kammakān Kritsadīkā (Khana phisēt). Lem 1, (Phō̜.Sō̜. 2540-2550) / รวมความเห็นเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ). เล่ม 1, (พ.ศ. 2540 - 2550) / จัดทำโดย สำนักกฎหมายปกครอง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ; คณะผู้รวบรวมและดำเนินการ พงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์ ... [และคนอื่นๆ].

Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Kritsadīkā. Samnak Kotmāi Pokkhrō̜ng. by สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. สำนักกฎหมายปกครอง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Electronic Transactions Development Agency (ETDA) [Call number: KPT2840 .ร56 2558 ล. 1] (2), Pridi Banomyong Library [Call number: KPT2840 .ร56 2558 ล. 1] (1).

Open Library:
Rūam khwāmhen kīeokap kotmāi wādūai khwāmrapphit thāng lamœ̄t khō̜ng čhaonāthī khō̜ng Khana Kammakān Kritsadīkā (Khana phisēt). Lem 2, (Phō̜.Sō̜. 2551-2557) / รวมความเห็นเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ). เล่ม 2, (พ.ศ. 2551 - 2557) / จัดทำโดย สำนักกฎหมายปกครอง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ; คณะผู้รวบรวมและดำเนินการ พงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์ ... [และคนอื่นๆ].

Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Kritsadīkā. Samnak Kotmāi Pokkhrō̜ng. by สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. สำนักกฎหมายปกครอง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Electronic Transactions Development Agency (ETDA) [Call number: KPT2840 .ร56 2558 ล. 2] (2), Pridi Banomyong Library [Call number: KPT2840 .ร56 2558 ล. 2] (1).

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)