Your search returned 274 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Pramūan kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā chabap ʻāngʻing : tūabot khamʻathibāi yō̜ læ ʻēkkasān ʻāngʻing rīang māttrā / ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับอ้างอิง : ตัวบท คำอธิบายย่อ และเอกสารอ้างอิง เรียงมาตรา / สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล.

Surasak Likkhasitwatthanakun, by สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล, 2501-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 15, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2014 639702] (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2014 639702] (5), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2014 639702] (3). Checked out (2).

Open Library:
Pramūan kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā chabap ʻāngʻing : tūabot khamʻathibāi yō̜ læ ʻēkkasān ʻāngʻing rīang māttrā / ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับอ้างอิง : ตัวบท คำอธิบายย่อ และเอกสารอ้างอิง เรียงมาตรา / สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล.

Surasak Likkhasitwatthanakun, by สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล, 2501-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 16, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp ... : Winyūchon, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2016 665155] (5), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2016 665155] (2). Checked out (4).

Open Library:
Pramūan kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā chabap ʻāngʻing : tūabot khamʻathibāi yō̜ læ ʻēkkasān ʻāngʻing rīang māttrā / ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับอ้างอิง : ตัวบท คำอธิบายย่อ และเอกสารอ้างอิง เรียงมาตรา / สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล.

Surasak Likkhasitwatthanakun, by สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล, 2501-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 17, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp ... : Winyūchon, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT4610 .ส74 2560] (4). Checked out (7).

Open Library:
Pramūan kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā chabap ʻāngʻing : tūabot khamʻathibāi yō̜ læ ʻēkkasān ʻāngʻing rīang māttrā / ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับอ้างอิง : ตัวบท คำอธิบายย่อ และเอกสารอ้างอิง เรียงมาตรา / สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล.

Surasak Likkhasitwatthanakun, by สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล, 2501-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 18, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp ... : Winyūchon, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561 [2018]Availability: No items available Checked out (13).

Open Library:
Pramūan kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā plǣ Thai-ʻAngkrit (thưng chabap thī 29 : 2551) = The Criminal procedure code translated Thai-English update (No. 29) 2008 / ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แปลไทย-อังกฤษ (ถึงฉบับที่ 29 : 2551) = The criminal procedure code translated Thai-English update (No.29) 2008 / พิจารณ์โดย บุญร่วม เทียมจันทร์ ; แปลโดย ปรีชา คะเนตนอก.

Boonroum Tiamchan. Preecha Kanetnog. by บุญร่วม เทียมจันทร์ | ปรีชา คะเนตนอก | Preecha Kanetnog | Boonroum Tiamchan.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sūtphaisān, 2551 [2008] Publisher: กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, 2551 [2008]Other title: Criminal procedure code translated Thai-English update (No.29) 2008.Availability: Items available for reference: Electronic Transactions Development Agency (ETDA) [Call number: KPT4604.32477 .บ72 2551] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT4604.32477 .บ72 2551] (1).

Open Library:
Pramūan kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā phrathammanūn sān yuttitham : phrō̜m phọ̄.rō̜.bō̜. čhattang sān khwǣng læ withī phičhāranā khwām ʻāyā nai sān khwǣng phọ̄.rō̜.bō̜. hai nam withī phičhāranā khwām ʻāyā nai sān khwǣng mā chai bangkhap nai sān čhangwat / ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พระธรรมนูญศาลยุติธรรม : พร้อม พ.ร.บ. จัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ร.บ. ให้นำวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับในศาลจังหวัด / คณะวิชาการ The Justice group.

Thailand. Justice group. by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | จัสทิส กรุ๊ป.

Edition: แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ล่าสุด พ.ศ. 2561.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Hānghunsūan Čhamkat Phimʻaksō̜n, [2560] [2017] Publisher: กรุงเทพฯ: ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพ์อักษร, [2560] [2017]Availability: Items available for reference: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT4604 2560ก] (3), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT4604 2560ก] (3).

Open Library:
Pramūan kotmāi withī phičhāranā khwām'āyā Prathammanūn sān yuttitham Phō̜.Rō̜.Bō̜ čhattang sān khwǣng lae withī phičhāranā khwām'āyā nai sān khwǣng hai nam withī phičhāranā khwām'āyā nai sān khwǣng mā chai bangkhap nai sān čhangwat (chabap chai rīan) / ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ร.บ. จัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ร.บ. ให้นำวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับในศาลจังหวัด (ฉบับใช้เรียน) / คณะวิชาการ The Justice Group

Justice Group. by จัสทิส กรุ๊ป.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Hānghunsūan Čhamkat Phimʻaksō̜n, [2560] [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดพิมพ์อักษร, [2560] [2017]Other title: Pramūan kotmāi withī phičhāranā khwām'āyā wō̜. 'āyā (chabap chai rīan) Other title: ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ว. อาญา (ฉบับใช้เรียน).Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT4610 .ป4655 2560] (2).

Open Library:
Pramūan kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā ; Phrathammanūn sān yuttitham ; Phō̜. Rō̜. Bō̜. čhattang sān khwǣng læ withī phičhāranā khwām ʻāyā nai sān khwǣng ; Phō̜. Rō̜. Bō̜. hai nam withī phičhāranā khwām ʻāyā nai sān khwǣng mā chai bangkhap nai sān čhangwat / ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ; พระธรรมนูญศาลยุติธรรม ; พ.ร.บ. จัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง ; พ.ร.บ. ให้นำวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับในศาลจังหวัด / เนติบัณฑิต สมัยที่ 70.

Thailand. Samnak ʻIprom Sưksā Kotmāi hǣng Nētibandittayasaphā. khana kammakān nētibandit samai thī 70. by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา. คณะกรรมการเนติบัณฑิต สมัยที่ 70.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Nētibandit Samai thī 70, 2561 [2018] Publisher: [กรุงเทพฯ] : เนติบัณฑิต สมัยที่ 70, 2561 [2018]Other title: Pramūan kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā ; Phrathammanūn sān yuttitham Other title: Pramūan kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā Other title: ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ; พระธรรมนูญศาลยุติธรรม | ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา.Availability: Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT4604 2561] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT4604 2561] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT4604 2561] (2).

Open Library:
Pramūan kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā ; Phrarātchabanyat čhattang sān khwǣng læ withī phičhāranā khwām ʻāyā nai sān khwǣng kǣkhai phœ̄mtœ̄m Phō̜.Sō̜. 2556 / ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ; พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2556 / รวบรวมโดย สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์, เผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล.

Thailand. Somchāi Phongphatthanāsin. Phaophan Chō̜pnāmtān. by ไทย | สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์ | เผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Hānghunsūan Čhamkat Čharœ̄nrat Kānphim, 2556 [2013] Publisher: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญรัฐการพิมพ์, 2556 [2013]Other title: Phrarātchabanyat čhattang sān khwǣng læ withī phičhāranā khwām ʻāyā nai sān khwǣng Other title: พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง.Availability: Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2013 628748] (1).

Open Library:
Pramūan kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā phāk 2 sō̜psūan / ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 2 สอบสวน / ชัยเกษม นิติสิริ.

Chaikasēm Nitisiri. by ชัยเกษม นิติสิริ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4 [แก้ไขและเพิ่มเติม]Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnak ʻaprom sưksā kotmāi hǣng Nētibandittayasaphā, 2556 [2013] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2013 654649] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2013 654649] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2013 654649] (2).

Open Library:
Pramūan kotmāi ʻāyā kǣkhai lāsut tām Pō̜.Rō̜.Bō̜. kǣkhai phœ̄mtœ̄m ... (chabap thī 22) læ (chabap thī 23) : pramūan kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā kǣkhai lāsut tām prakāt khana raksā khwām sangop hǣng chāt chabap thī 115/2557 ; phrarātchabanyat čhattang sānkhwǣng læ withī phičhāranā khwām ʻāyā nai sānkhwǣng / ประมวลกฎหมายอาญา แก้ไขล่าสุดตาม พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมฯ (ฉบับที่ 22) และ (ฉบับที่ 23) : ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แก้ไขล่าสุดตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 115/2557 ; พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง / รวบรวมโดย สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์.

Thailand. Somchāi Phongphatthanāsin. by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Hānghunsūan čhamkat Charoen rat kānphim, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญรัฐการพิมพ์, 2558 [2015]Other title: Pramūan kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā kǣkhai lāsut tām prakāt khana raksā khwām sangop hǣng chāt chabap thī 115/2557 Other title: Phrarātchabanyat čhattang sānkhwǣng læ withī phičhāranā khwām ʻāyā nai sānkhwǣng Other title: ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แก้ไขล่าสุดตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 115/2557 | พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง.Availability: Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2015 652093] (1).

Open Library:
Pramūan kotmāi ʻāyā læ pramūan kotmāi withī phičhāranā khw̄amʻāyā phrō̜m hūakhō̜ rư̄ang thuk māttrā chabap sombūn / ประมวลกฎหมายอาญา และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พร้อมหัวข้อเรื่องทุกมาตรา ฉบับสมบูรณ์ / รวบรวมโดย บุญร่วม เทียมจันทร์ และ ศรัญญา วิชชาธรรม.

Bunrūam Thīamčhan. Saranyā Witchātham. by บุญร่วม เทียมจันทร์ | ศรัญญา วิชชาธรรม.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : The law group, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : The law group, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2014 651921] (1).

Open Library:
Pramūan phrarātchabanyat thī mī thōt thāng ʻĀyā (Phō̜.Sō̜. 2456-2551) samrap phanakngān fāi pokkhrō̜ng rư̄ tamrūat-phanakngān sō̜psūan la./ ประมวลพระราชบัญญัติที่มีโทษทางอาญา (พ.ศ. 2456-2551) สำหรับพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ-พนักงานสอบสวน ฯลฯ / รวบรวมโดย บุรินทร์ โชคเกิด ... [และคนอื่น ๆ].

Burin Chōkkœ̄t. by บุรินทร์ โชคเกิด.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung thēp...] : Rōngphim Dư̄antulā, 2552 [2009] Publisher: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2552 [2009]Availability: Items available for reference: Electronic Transactions Development Agency (ETDA) [Call number: KPT3840 .ป443 2552] (1).

Open Library:
Pō̜.Wō̜.ʻŌ̜. wādūai ʻutthō̜n dīkā chabap concise phrō̜m tūayāng phāk patibat / ป.ว.อ. ว่าด้วยอุทธรณ์ ฎีกา ฉบับ concise พร้อมตัวอย่างภาคปฏิบัติ / ประทีป อ่าววิจิตรกุล.

Prathīp ʻĀowičhitkun. by ประทีป อ่าววิจิตรกุล.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Polsayām Phrinting ( prathēt Thai), [2555?] [2012?] Publisher: [กรุงเทพฯ] : พลสยาม พริ้นติ้ง (ประเทศไทย), [2555?] [2012?]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2012 628806] (1).

Open Library:
Panhā kānbangkhap chai kotmāi : sưksā kō̜ranī kānrư̄fư̄n khadī ʻāyā khưn phičhāranā mai = [Enforcement of law : studying of retrial of criminal cases] / ปัญหาการบังคับใช้กฎหมาย : ศึกษากรณีการรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ = [Enforcement of law : studying of retrial of criminal cases] / สาวิตร บุญประสิทธิ์.

Savit Boonprasit, Witthayālai Kānyuttitham. by สาวิตร บุญประสิทธิ์, 2498- | วิทยาลัยการยุติธรรม.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Witthayālai Kānyuttitham Samnakngān Sān Yuttitham, 2553 [2010] Publisher: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2553 [2010]Other title: Enforcement of law : studying of retrial of criminal cases.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT4792 .ส656 2553] (1).

Open Library:
ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายในการเสนอออกหมายจับ : ศึกษาเฉพาะ: ตำรวจภูธรภาค 9 / พลตำรวจตรี ชินทัต มีศุข.

Chinatat Meesuk, National Justice Academy. by ชินทัต มีศุข, 2489- | วิทยาลัยการยุติธรรม.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Witthayālai Kānyuttitham Samnakngān Sān Yuttitham, 2554 [2011] Publisher: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2554 [2011]Other title: Problem of law enforcement applied to the request for warrant of arrest : case study: Local Police Region 9.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT4646 .ช63 2554] (1).

Open Library:
<>. ปัญหาการระงับคดีอาญาความผิดต่อส่วนตัวชั้นอุทธรณ์ฎีกา / โดย นงลักษณ์ ศรีสุวรรณ.

Nongluck Srisuwan, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by นงลักษณ์ ศรีสุวรรณ, 2525- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt, Mahāwitthayālai Thammasāt, 2558 [2015] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558 [2015]Dissertation note: วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายอาญา) Other title: Problems of compoundable offence [i.e. offenses] extinguishment in criminal case on appeal.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: LAW KPT 2015 655154] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2015 655154] (1).

Open Library:
ปัญหาการห้ามรับฟังพยานบอกเล่า ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 226/3 : ศึกษากรณีปัญหาการรับฟังถ้อยคำของบุคคลในชั้นสอบสวนเป็นพยานหลักฐานในศาล / ปภาวรินท์ จีนสลุต.

Papavarin Jeensalute. Dhurakij Pundit University. Pridi Banomyong Faculty of Law. by ปภาวรินท์ จีนสลุต | มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt Prīdī Phanomyong, Mahāwitthayālai Thurakitčhabandit, 2556 [2013] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต, 2556 [2013]Dissertation note: วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต. Other title: Problems prohibited hearsay under the Criminal Procedure Code article 226/3 : study the problem of statement on interrogation as the evidence in court.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: KPT4675 .ป46 2556] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT4675 .ป46 2556] (1).

Open Library:
ปัญหาเกี่ยวกับความเหมาะสมของระบบสอบสวนคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง / ดิเรก อิงคนินันท์.

Direk Ingkaninanda, Witthayālai Kānyuttitham. by ดิเรก อิงคนินันท์, 2493- | วิทยาลัยการยุติธรรม.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Witthayālai Kānyuttitham Samnakngān Sān Yuttitham, 2552 [2009] Publisher: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2552 [2009]Other title: Problems of appropriated investigation systems for person holding political positions.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: KPT4610 .ด64 2552] (1).

Open Library:
ปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย : การดำเนินคดีในศาลสูง / โดย จันจิรา นาคาสุ.

Janjira Nakasu, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by จันจิรา นาคาสุ, 2525- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Dissertation note: วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายอาญา) Other title: Question of fact and the question of law : the procedure in the high court.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT4780 .จ63 2559] (1). Checked out (1).

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)