Your search returned 274 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Lak kotmāi wādūai withī phičhāranā khwām ʻāyā nai sānkhwǣng / หลักกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง / สุริยา ปานแป้น, อนุวัฒน์ บุญนันท์.

Suriya Pānpǣn, Anuwat Boonnan, by สุริยา ปานแป้น, 2520- | อนุวัฒน์ บุญนันท์, 2527-.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung thēp... : Winyūchon, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2014 635425] (2), Electronic Transactions Development Agency (ETDA) [Call number: KPT4610 .ส745 2557] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2014 635425] (3), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2014 635425] (3).

Open Library:
Lak kotmāi wādūai withī phičhāranā khwām ʻāyā nai sānkhwǣng / หลักกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง / สุริยา ปานแป้น, อนุวัฒน์ บุญนันท์.

Suriya Pānpǣn, Anuwat Boonnan, by สุริยา ปานแป้น, 2520- | อนุวัฒน์ บุญนันท์, 2527-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung thēp... : Winyūchon, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2014 636968] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2014 636968] (3), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2014 636968] (3).

Open Library:
Lak kotmāi wādūai withī phičhāranā khwām ʻāyā nai sānkhwǣng / หลักกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง / สุริยา ปานแป้น, อนุวัฒน์ บุญนันท์.

Suriya Pānpǣn, Anuwat Boonnan, by สุริยา ปานแป้น, 2520- | อนุวัฒน์ บุญนันท์, 2527-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung thēp ... : Winyūchon, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT4610 .ส745 2559] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2016 665139] (3), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2016 665139] (2). Checked out (1).

Open Library:
Lak kotmāi wādūai withī phičhāranā khwām ʻāyā nai sānkhwǣng / หลักกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง / สุริยา ปานแป้น, อนุวัฒน์ บุญนันท์.

Suriya Pānpǣn, Anuwat Boonnan, by สุริยา ปานแป้น, 2520- | อนุวัฒน์ บุญนันท์, 2527-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung thēp ... : Winyūchon, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT4610 .ส745 2561 ] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT4610 .ส745 2561] (7), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT4610 .ส745 2561 ] (3). Checked out (1).

Open Library:
Lak kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā = Principle of law, criminal procedure : tām nǣokhit khō̜ng Sāttrāčhān Dō̜ktœ̄ Khanit Na Nakhō̜n / หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา = Principle of law, criminal procedure : ตามแนวคิดของศาสตราจารย์ ดร. คณิต ณ นคร / ธานี วรภัทร์.

Thānī Wō̜raphat. by ธานี วรภัทร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2558 [2015]Other title: Principle of law, criminal procedure.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2015 659449] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2015 659449] (8), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2015 659449] (4). Checked out (3).

Open Library:
Lak kotmāi withī phičhāranā khwāmʻāyā (lak wi. ʻāyā) / หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (หลัก วิ. อาญา) / โดย สุจิต ปัญญาพฤกษ์.

Sučhit Panyāphrưk, by สุจิต ปัญญาพฤกษ์, 2514-.

Edition: แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 9.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat ʻAmarin Phrinting ʻǣn Phaplitching Čhamkat (Mahāchon), 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2561 [2018]Other title: Lak wi. ʻāyā Other title: หลัก วิ. อาญา.Availability: No items available Checked out (3).

Open Library:
Lak thritsadī phư̄nthān - patibat yāng mư̄ʻāchīp ʻutthō̜n - dīkā khadī phǣng - khadī ʻāyā / หลักทฤษฎีพื้นฐาน - ปฏิบัติอย่างมืออาชีพ อุทธรณ์ - ฎีกา คดีแพ่ง - คดีอาญา / โดย สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่.

Somsak ʻǣamphlapyai. by สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : bandit Aksorn, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : บัณฑิตอักษร, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2015 654933] (2), Pridi Banomyong Library [Call number: LAW KPT 2015 654933] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2015 654933] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2015 654933] (2).

Open Library:
หลักยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้แก่จำเลย และมาตรฐานการพิสูจน์ในคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง / สุภาภรณ์ พฤกษ์ชัยกุล.

Supaporn Puckchaikul. Dhurakij Pundit University. Pridi Banomyong Faculty of Law. by สุภาภรณ์ พฤกษ์ชัยกุล | มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt Prīdī Phanomyong, Mahāwitthayālai Thurakitčhabandit, 2557 [2014] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต, 2557 [2014]Dissertation note: วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต. Other title: Principle of in dubio pro reo and the standard of proof in criminal case for holders of political positions.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: KPT4610 .ส731 2557] (1).

Open Library:
Lak læ khamphiphāksā : kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā / หลักและคำพิพากษา : กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา / สหรัฐ กิติ ศุภการ.

Saharat Kiti Suphakān. by สหรัฐ กิติ ศุภการ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, ปรับปรุงใหม่ 2557.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat ʻAmarin Phrinting ʻǣn Phaplitching Čhamkat (Mahāchon), 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2014 638773] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2014 638773] (3), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2014 638773] (3). Checked out (1).

Open Library:
Lak læ khamphiphāksā : kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā / หลักและคำพิพากษา : กฏหมายวิธีพิจารณาความอาญา / สหรัฐ กิติ ศุภการ.

Saharat Kiti Supkān. by สหรัฐ กิติ ศุภการ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5, [แก้ไขและปรับปรุง]Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2559 [2015]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2016 664450] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2016 664450] (3), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2016 664450] (2). Checked out (1).

Open Library:
Lak læ khamphiphāksā : kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā = Legal principle and judgments : criminal procedure / หลักและคำพิพากษา : กฏหมายวิธีพิจารณาความอาญา = Legal principle and judgments : criminal procedure / สหรัฐ กิติ ศุภการ.

Saharat Kiti Supkān. by สหรัฐ กิติ ศุภการ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 9, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat ʻAmarin Phrinting ʻǣn Phaplitching Čhamkat (Mahāchon), 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2560 [2017]Other title: Kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā Other title: Legal principle and judgments : criminal procedure | กฏหมายวิธีพิจารณาความอาญา.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT4610 .ส54 2560] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT4610 .ส54 2560] (3), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT4610 .ส54 2560] (3). Checked out (2).

Open Library:
Līeolang lǣnā lak læ panhā kāndamnœ̄n khadīʻāyā khō̜ng Thai : ngān wichākān ramlưk Kō̜ngthun Sāttrāčhān Čhitti Tingsaphat khrang thī 18 / เหลียวหลัง แลหน้า หลักและปัญหาการดำเนินคดีอาญาของไทย : งานวิชาการรำลึก ศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ ครั้งที่ 18 / กองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Ngān Wichākān Ramlưk Kō̜ngthun Sāttrāčhān Čhitti Tingsaphat Mahāwitthayālai Thammasāt) Kō̜ngthun Sāttrāčhān Čhitti Tingsaphat. by งานวิชาการรำลึกศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ (ครั้งที่ 18 : 2556 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) | กองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Kō̜ngthun, 2556 [2013] Publisher: กรุงเทพฯ : กองทุน, 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2013 634216] (2), Pridi Banomyong Library [Call number: KPT4610 .ง63 2556] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2013 634216] (3), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2013 634216] (2). Checked out (1).

Open Library:
อำนาจดำเนินคดีอาญาของเจ้าพนักงานศุลกากร / ชลิตา วิลาสรัตน์.

Chalita Vilastrat, Dhurakij Pundit University. Graduate School. by ชลิตา วิลาสรัตน์, 2524- | มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. บัณฑิตวิทยาลัย.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Bandit Witthayālai, Mahāwitthayālai Thurakitčhabandit, 2552 [2009] Publisher: [กรุงเทพฯ] : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2552 [2009]Dissertation note: วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต. Other title: Authority to file criminal cases of customs officers.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: KPT3645 .ช46 2552] (1).

Open Library:
อำนาจดำเนินคดีอาญาของผู้เสียหายในความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ : ศึกษาเฉพาะคดีที่ขึ้นศาลยุติธรรมปกติ / จิรพันธ์ แก้วประดิษฐ์.

Jiraphan Kaewpradit. Dhurakij Pundit University. Office of Graduate School. by จิรพันธ์ แก้วประดิษฐ์ | มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. บัณฑิตวิทยาลัย.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Bandit Witthayālai Mahāwitthayālai Thurakit Bandit, 2553 [2010] Publisher: [กรุงเทพฯ] : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2553 [2010]Dissertation note: วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต. Other title: Power to proceed with criminal case of injured person for the malfeasance in office : study only normal case brought to the court.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT2970 .จ643 2553] (1).

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)