ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

ผลการค้นหาของคุณมี 273 รายการ บอกรับการค้นหานี้

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
|
The Big story อ่านเพื่อสอบ ข้อมูลและฎีกาสำคัญ ภารกิจพิชิตสอบ.   การพิมพ์: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพ์อักษร, 2557 . 430 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [LAW KPT 2014 629237] (2), Sanya Dharmasakti Library General Stacks [LAW KPT 2014 629237] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [LAW KPT 2014 629237] (2),

ห้องสมุด:
Infographic ป. วิ อาญา (กระบวนการก่อนชั้นศาล) ฉบับ LawDD / โดย กฤษณ์ ฤทธิธรรม. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัท ดิอัลติเมท ซอฟต์ จำกัด, 2557 . 123 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [LAW KPT 2014 640815] (2), Sanya Dharmasakti Library General Stacks [LAW KPT 2014 640815] (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [LAW KPT 2014 640815] (4),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
Infographic ป.วิ อาญา (กระบวนการในชั้นศาล) ฉบับ LawDD / โดย กฤษณ์ ฤทธิธรรม. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัท ดิอัลติเมท ซอฟต์, 2558 . 196 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [LAW KPT 2015 654673] (2), Sanya Dharmasakti Library General Stacks [LAW KPT 2015 654673] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [LAW KPT 2015 654673] (2),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
กฎหมายระดับอนุบัญญัติตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา /   การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2557 . 368 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [LAW KPT 2014 647969] (1), Sanya Dharmasakti Library General Stacks [LAW KPT 2014 647969] (2), Pridi Banomyong Library General Stacks [KPT4610 .ก25 2557 ] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [LAW KPT 2014 647969] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
กฎหมายวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ / โดย สุพิศ ปราณีตพลกรัง, การพิมพ์: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2559 . 84 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Sanya Dharmasakti Library General Stacks [KPT4610 .ส73 2559] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [KPT4610 .ส73 2559] (2),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา. โดย สุพิชฌาย์ ศิริวัฒนา สีตะสิทธิ์. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2560 . 174 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [KPT4610 .ส729 2560 ล. 1] (5), Sanya Dharmasakti Library General Stacks [KPT4610 .ส729 2560 ล. 1] (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [KPT4610 .ส729 2560 ล. 1] (5),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา. โดย สุพิชฌาย์ ศิริวัฒนา สีตะสิทธิ์. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2560 . 346 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [KPT4610 .ส729 2560 ล. 2] (4), Sanya Dharmasakti Library General Stacks [KPT4610 .ส729 2560 ล. 2] (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [KPT4610 .ส729 2560 ล. 2] (5),

ห้องสมุด:
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 192 : , หลักการทางทฤษฎีและภาคปฏิบัติ / โดย สุเนติ คงเทพ. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2557 . 120 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [LAW KPT 2014 641117] (3), Sanya Dharmasakti Library General Stacks [LAW KPT 2014 641117] (5), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [LAW KPT 2014 641117] (3),

ห้องสมุด:
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ส่วนแก้ไขใหม่) : , ประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ฉบับที่ 115/2557 (ชี้ขาดอำนาจสอบสวน) พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2558 (ปล่อยชั่วคราว) พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 31) พ.ศ. 2559 (การโอนคดี) / โดย สุพิศ ปราณีตพลกรัง, การพิมพ์: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2559 . 97 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Sanya Dharmasakti Library General Stacks [KPT4636 .ส735 2559] (2), Sanya Dharmasakti Library General Stacks [LAW KPT 2016 665581] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [LAW KPT 2016 665581] (3),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
กระบวนการปฏิบัติงานของพนักงานอัยการด้านการมีส่วนร่วมในคดีอาญาเพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ = , [Public prosecutor proceeding for transparency and examination in criminal case participation] / โดย นิภาพร รุจนรงค์, การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2554 . ก-ญ, 119 แผ่น. , เอกสารวิชาการส่วนบุคคลนี้เป็นส่วนหนึ่งของการอบรมหลักสูตร "ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.)" รุ่นที่ 15 วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Sanya Dharmasakti Library General Stacks [KPT1615 .น646 2554] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
กลยุทธ์ศึกษาและคู่มือปฏิบัติงานในการออกหมายเรียก หมายอาญา การจับ การควบคุม การขัง การจำคุก การค้น การปล่อยชั่วคราว / โดย จักรพงษ์ วิวัฒน์วานิช. การพิมพ์: นนทบุรี : บริษัท อภิสราอินเตอร์กรุ๊ป, 2553 . 404 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [LAW KPT 2010 653646] (1),

ห้องสมุด:
การกลั่นกรองคดีก่อนการประทับฟ้อง : , ศึกษากรณีคดีอาญาที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์ / โดย พัฒนพงศ์ สมานเกียรติสกุล. การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2554 . ก-ซ, 89 แผ่น. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Sanya Dharmasakti Library Theses Stacks [KPT4610 .พ633 2554] (1),

ห้องสมุด:
การค้นหาความจริงและคุ้มครองผู้เสียหายหรือพยานที่เป็นเด็กในชั้นสอบสวน / โดย กฤษฎา ไทรงาม. การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต, 2553 . ก-ญ, 132 แผ่น. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Sanya Dharmasakti Library Theses Stacks [LAW KPT 2010 600267] (1),

ห้องสมุด:
การดำเนินคดีอาญาโดยพนักงานเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร / โดย ดนัย เหลืองแก่นคูณ. การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต, 2555 . ก-ฐ, 172 แผ่น. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Sanya Dharmasakti Library Theses Stacks [KPT4610 .ด36 2555] (1), Pridi Banomyong Library Theses Stacks [KPT4610 .ด36 2555] (1),

ห้องสมุด:
การดำเนินคดีอาญาในศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง / โดย อรรถพล ใหญ่สว่าง, การพิมพ์: [กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2553 . 235 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ไม่พบรายการใดๆ:

ห้องสมุด:
การโต้แย้งคัดค้านคำสั่งในคดีอาญา : , ศึกษากรณีการออกหมายจับ / โดย จันทนา เกษมโกสินทร์, การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558 . [11], 172 แผ่น. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Sanya Dharmasakti Library Theses Stacks [LAW KPT 2015 655907] (1), Pridi Banomyong Library Theses Stacks [LAW KPT 2015 655907] (1),

ห้องสมุด:
การนำกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้สำหรับคดีอาญาที่อยู่ในเขตอำนาจของศาลแขวง / โดย ปฐมพร ธาระวานิช, การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552 . ก-ฉ, 196 แผ่น. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Sanya Dharmasakti Library Theses Stacks [KPT4829 .ป343 2552] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
การนำระบบการพิจารณาแบบไต่สวนมาใช้ในศาลชั้นต้นในการดำเนินคดีอาญาแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ / โดย อนันต์ คงบริรักษ์, การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2555 . ก-ช, 153 แผ่น. , เอกสารวิชาการส่วนบุคคล หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 16. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Sanya Dharmasakti Library General Stacks [LAW KPT 2012 628207] (1),

ห้องสมุด:
การปฏิบัติต่อจำเลยระหว่างพิจารณาคดี : , ศึกษาการใช้โซ่ตรวนต่อจำเลยในห้องพิจารณา / โดย ผ่องพรรณ มาบุญมี, การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต, 2555 . ก-ญ, 119 แผ่น. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library Theses Stacks [KPT2460 .ผ52 2555] (1),

ห้องสมุด:
การพิจารณาคดีของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง : , ปัญหาอายุความในคดีอาญา = [A trial of the Supreme Court's Criminal Division for persons holding political positions : prescription in criminal case problem] / โดย ทวีศักดิ์ อุนนาทรรัตนกุล, การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2554 . ก-ฉ, 60 แผ่น. , เอกสารวิชาการส่วนบุคคลนี้เป็นส่วนหนึ่งของการอบรมหลักสูตร "ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.)" รุ่นที่ 15 วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Sanya Dharmasakti Library General Stacks [KPT4038 .ท565 2554] (1),

ห้องสมุด:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)