Your search returned 203 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
The Big story ʻān phư̄a sō̜p khō̜mūn læ dīkā samkhan phārakit phichit sō̜p. Phāk 2, Kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā Sitthi Manutsayachon nai krabūankān yuttham Kotmāi laksana phayān lakthān wākhwām læ kān thām phayān čhattham ʻēkkasān thāng kotmāi / The Big story อ่านเพื่อสอบ ข้อมูลและฎีกาสำคัญ ภารกิจพิชิตสอบ. ภาค 2, กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา สิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน ว่าความและการถามพยาน จัดทำเอกสารทางกฎหมาย / The Justice Group.

Justice Group. by จัสทิส กรุ๊ป.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Hānghunsūan Čhamkat Phimʻaksō̜n, [2557?] [2014?] Publisher: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพ์อักษร, [2557?] [2014?]Other title: Kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā Sitthi Manutsayachon nai krabūankān yuttham Kotmāi laksana phayān lakthān wākhwām læ kān thām phayān čhattham ʻēkkasān thāng kotmāi Other title: กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา สิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน ว่าความและการถามพยาน จัดทำเอกสารทางกฎหมาย.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2014 629237] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2014 629237] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2014 629237] (2).

Open Library:
Kotmāi radap ʻanubanyat tām kotmāi withī phičhāranā khwāmʻāyā / กฎหมายระดับอนุบัญญัติตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา / [รวบรวมโดย] เดชอุดม ไกรฤทธิ์.

Dēt'udom Krairit. Saphā Thanāikhwām. by เดชอุดม ไกรฤทธิ์ | สภาทนายความ.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Saphā Thanāikhwām nai Phrabō̜romrāchūpatham, 2557 [2014] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2014 647969] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: KPT4610 .ก25 2557 ] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2014 647969] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2014 647969] (2).

Open Library:
Kotmāi withī phičhāranā khadī khā manut / กฎหมายวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ / สุพิศ ปราณีตพลกรัง.

Suphit Prānītphonlakrang, by สุพิศ ปราณีตพลกรัง, 2500-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Nititham, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2559 [2016]Other title: Kotmāi withī phičhāranā khadī khā manut : Phrarātchabanyat Withī Phičhāranā Khadī Khā Manut Phō̜.Sō̜. 2559 khō̜ phičhāranā prīapthīap withī phičhāranā khwām khadī ʻāyā læ khadī khā manut Other title: กฎหมายวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ : พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. 2559 ข้อพิจารณาเปรียบเทียบวิธีพิจารณาความคดีอาญาและคดีค้ามนุษย์.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT4610 .ส73 2559] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT4610 .ส73 2559] (2).

Open Library:
Krabūankān patibat ngān khō̜ng phanakngānʻaiyakān dān kānmī sūanrūam nai khadī ʻāyā phư̄a khwām prōngsai læ trūatsō̜p dai = [Public prosecutor proceeding for transparency and examination in criminal case participation] / กระบวนการปฏิบัติงานของพนักงานอัยการด้านการมีส่วนร่วมในคดีอาญาเพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ = [Public prosecutor proceeding for transparency and examination in criminal case participation] / นิภาพร รุจนรงค์.

Nipaporn Rujjanarong, Witthayālai Kānyuttitham. by นิภาพร รุจนรงค์, 2496- | วิทยาลัยการยุติธรรม.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Witthayālai Kānyuttitham Samnakngān Sān Yuttitham, 2554 [2011] Publisher: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2554 [2011]Other title: Public prosecutor proceeding for transparency and examination in criminal case participation.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT1615 .น646 2554] (1).

Open Library:
Konlayut sưksā læ khūmư̄ patibatngān nai kānʻō̜k māirīak māiʻāyā kānčhap kānkhūapkhum kānkhang kānčhamkhuk kānkhon kānplō̜i chūakhrāo / กลยุทธ์ศึกษาและคู่มือปฏิบัติงานในการออกหมายเรียก หมายอาญา การจับ การควบคุม การขัง การจำคุก การค้น การปล่อยชั่วคราว / พันตำรวจเอก (พิเศษ) จักรพงษ์ วิวัฒน์วานิช.

Čhakkraphong Wiwatwanit. by จักรพงษ์ วิวัฒน์วานิช.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2 (แก้ไขเพิ่มเติม).Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nonthaburī : Bō̜risat ʻApisara ʻIntœ̄krup, 2553 [2010] Publisher: นนทบุรี : บริษัท อภิสราอินเตอร์กรุ๊ป, 2553 [2010]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: LAW KPT 2010 653646] (1).

Open Library:
การกลั่นกรองคดีก่อนการประทับฟ้อง : ศึกษากรณีคดีอาญาที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์ / พัฒนพงศ์ สมานเกียรติสกุล.

Pattanapong Samarniatsakul. Dhurakij Pundit University. Office of Graduate School. by พัฒนพงศ์ สมานเกียรติสกุล | มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. บัณฑิตวิทยาลัย.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Bandit Witthayālai Mahāwitthayālai Thurakit Bandit, 2554 [2011] Publisher: [กรุงเทพฯ] : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2554 [2011]Dissertation note: วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต. Other title: Case consideration prior to charge acceptance : case study : criminal case having the public presecutor as the prosecutor.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT4610 .พ633 2554] (1).

Open Library:
การดำเนินคดีอาญาโดยพนักงานเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร / ดนัย เหลืองแก่นคูณ.

Danai Luangkaenkoon. Dhurakij Pundit University. Pridi Banomyong Faculty of Law. by ดนัย เหลืองแก่นคูณ | มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt Prīdī Phanomyong, Mahāwitthayālai Thurakitčhabandit, 2555 [2012] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต, 2555 [2012]Dissertation note: วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต. Other title: Criminal prosecution by Bangkok Metropolitan administration.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: KPT4610 .ด36 2555] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT4610 .ด36 2555] (1).

Open Library:
Kāndamnœ̄n khadī ʻāyā nai sān dīkā phanǣk khadī ʻāyā khō̜ng phū damrong tamnǣng thāng kānmư̄ang / การดำเนินคดีอาญาในศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง / โดย อรรถพล ใหญ่สว่าง.

Auttapol Yaisawang, by อรรถพล ใหญ่สว่าง, 2493-.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp... : Mō̜.Pō̜.Phō̜., 2553] [2010] Publisher: [กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2553] [2010]Other title: ʻAnusō̜n phrarātchathān phlœ̄ng sop Khunmǣ Thō̜ngkham Yaisawang 8 Phrưtsaphākhom 2553 Other title: อนุสรณ์พระราชทานเพลิงศพ คุณแม่ทองคำ ใหญ่สว่าง 8 พฤษภาคม 2553.Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library [Call number: CRE 2010 698903] (1).

Open Library:
การโต้แย้งคัดค้านคำสั่งในคดีอาญา : ศึกษากรณีการออกหมายจับ / โดย จันทนา เกษมโกสินทร์.

Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by จันทนา เกษมโกสินทร์, 2530- | Jantana Kasemkosin, 1987- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, [2558] [2015] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2558] [2015]Dissertation note: วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายอาญา) Other title: Objection to court orders in criminal cass : a case study in issuing arrest warrant.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: LAW KPT 2015 655907] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2015 655907] (1).

Open Library:
การนำกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้สำหรับคดีอาญาที่อยู่ในเขตอำนาจของศาลแขวง / ปฐมพร ธาระวานิช.

Patomporn Tharavanij, Chulalongkorn University. Faculty of Law. by ปฐมพร ธาระวานิช, 2525- | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิติศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2552 [2009] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552 [2009]Dissertation note: วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต. Other title: Process of employing restorative justice for criminal case in district court.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT4829 .ป343 2552] (1).

Open Library:
การปฏิบัติต่อจำเลยระหว่างพิจารณาคดี : ศึกษาการใช้โซ่ตรวนต่อจำเลยในห้องพิจารณา / ผ่องพรรณ มาบุญมี.

Phongphan Maboonmee, Dhurakij Pundit University. Pridi Banomyong Faculty of Law. by ผ่องพรรณ มาบุญมี, 2528- | มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt Prīdī Phanomyong, Mahāwitthayālai Thurakitčhabandit, 2555 [2012] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต, 2555 [2012]Dissertation note: วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต. Other title: Treatment of defendants during the trial : a study of the use of shackles on defendants in the courtroom.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: KPT2460 .ผ52 2555] (1).

Open Library:
Kānphitranā khadī khō̜ng Sān Dīkā phanǣk khadī ʻāyā khō̜ng phū damrong tamnǣng thāngkān mư̄ang : panhā ʻāyukhwām nai khadī ʻāyā = [A trial of the Supreme Court's Criminal Division for persons holding political positions : prescription in criminal case problem] / การพิจารณาคดีของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง : ปัญหาอายุความในคดีอาญา = [A trial of the Supreme Court's Criminal Division for persons holding political positions : prescription in criminal case problem] / ทวีศักดิ์ อุนนาทรรัตนกุล.

Taweesak Unnatornratanakul, Witthayālai Kānyuttitham. by ทวีศักดิ์ อุนนาทรรัตนกุล, 2503- | วิทยาลัยการยุติธรรม.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Witthayālai Kānyuttitham Samnakngān Sān Yuttitham, 2554 [2011] Publisher: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2554 [2011]Other title: Trial of the Supreme Court's Criminal Division for persons holding political positions : prescription in criminal case problem.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT4038 .ท565 2554] (1).

Open Library:
Kānphičhāranā khadī ʻāyā nai sānphāsīʻākō̜n = Criminal procedure in the tax court : rāingān wičhai chabap Somboon / การพิจารณาคดีอาญาในศาลภาษีอากร = Criminal procedure in the tax court : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / คณะผู้วิจัย สุพัตรา สืบสม อนันตพงศ์, ประภาศ คงเอียด.

Supatra ʻAnantaphong. Praphāt Khongʻīat. Thailand. Sānphāsīʻākō̜n Kklāng Thailand. Sathāban ʻOprom Wičhai læ Phatthanā Kotmāi Phāsīʻākō̜n. by สุพัตรา อนันตพงศ์ | ประภาศ คงเอียด, 2505- | ศาลภาษีอากรกลาง | สถาบันอบรม วิจัย และพัฒนากฎหมายภาษีอากร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Sānphāsīʻākō̜n Klāng, Sathāban ʻOprom Wičhai læ Phatthanā Kotmāi Phāsīʻākō̜n, 2553 [2010] Publisher: [กรุงเทพฯ] : ศาลภาษีอากรกลาง, สถาบันอบรม วิจัย และพัฒนากฎหมายภาษีอากร, 2553 [2010]Other title: Approach to develop the procedure in the tax court.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2010 636444] (2).

Open Library:
การพิพากษาไม่เกินคำขอตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 192 : ศึกษากรณีการเริ่มต้นคดีด้วยการกล่าวโทษในคดีอาญาแผ่นดินแต่ศาลพิพากษาในคดีความผิดต่อส่วนตัว/ โดย นพดล ลอยลม.

Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by นพดล ลอยลม, 2529- | Noppadol Loilom, 1986- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, [2558] [2015] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2558] [2015]Dissertation note: วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายอาญา) Other title: Principle of "non ultra petita" in section 192 of the criminal procedure code : rendering a judment of public offence case as a compoundable offence.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: LAW KPT 2015 656124] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2015 656124] (1).

Open Library:
การรับรองและคุ้มครองสิทธิของบุคคลที่ต้องสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดในกระบวนการสอบปากคำชั้นพนักงานสอบสวน / โดย วรินทร กรานพิกุล.

Warinthorn Kranpikun, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by วรินทร กรานพิกุล, 2527- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, [2558] [2015] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2558] [2015]Dissertation note: วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต. Other title: Recognition and protection of suspect's right in interrogation procedure.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: LAW K 2015 655266] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW K 2015 655266] (1).

Open Library:
Kānsō̜psūan læ kānfō̜ng khadī ʻāyā thī yū nai ʻamnāt sān khwǣng / การสอบสวนและการฟ้องคดีอาญาที่อยู่ในอำนาจศาลแขวง / ธีสุทธิ์ พันธ์ฤทธิ์.

Thīsut Phanrit, by ธีสุทธิ์ พันธ์ฤทธิ์, 2512-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp333 : Nititham, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT4610 .ธ653 2560] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT4610 .ธ653 2560] (5), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT4610 .ธ653 2560] (6).

Open Library:
Kret kotmāi ʻāyā = A miscellany of criminal law : māttrā 209-398 / เกร็ดกฎหมายอาญา = A miscellany of criminal law : มาตรา 209-398 / โดย สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่.

Somsak ʻĪamphlapyai. by สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่.

Edition: [พิมพ์ครั้งที่ 9], ปรับปรุงใหม่ ภาค ปีการศึกษา 2557.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Čhat čhamnāi dōi Bandit ʻaksō̜n, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย บัณฑิตอักษร, 2557 [2014]Other title: Miscellany of criminal law.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2014 637035] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2014 637035] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2014 637035] (2).

Open Library:
Ko̜ tit dīkā (mai) 2556-2558 withī phičhāranā khwām 'āyā. phāk 1-2 / เกาะติดฎีกา (ใหม่) 2556-2558 วิธีพิจารณาความอาญา. ภาค 1-2 / ผู้รวบรวม กฤตยชญ์ เสวตโสธร และทีมงาน Deka-thai group.

Krittayot Sawēttasōthō̜n. Deka-thai group. by กฤตยชญ์ เสวตโสธร | ฎีกา-ไทย กรุ๊ป.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bǭrisat Rōngphim Dư̄antulā Čhamkat, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท โรงพิมพ์เดือนตุลา จำกัด, 2558 [2015]Other title: Ko̜ tit dīkā mai 2556-2558 pǭ.wi.'āyā phāk 1-2 Other title: เกาะติดฎีกาใหม่ 2556-2558 ป.วิ.อาญา ภาค 1-2.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2015 661274] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2015 661274] (2).

Open Library:
Ko̜ tit dīkā (mai) 2556-2558 withī phičhāranā khwām 'āyā. phāk 3-4 / เกาะติดฎีกา (ใหม่) 2556-2558 วิธีพิจารณาความอาญา. ภาค 3-4 / ผู้รวบรวม กฤตยชญ์ เสวตโสธร และทีมงาน Deka-thai group.

Krittayot Sawēttasōthō̜n. Deka-thai group. by กฤตยชญ์ เสวตโสธร | ฎีกา-ไทย กรุ๊ป.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bǭrisat Rōngphim Dư̄antulā Čhamkat, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท โรงพิมพ์เดือนตุลา จำกัด, 2558 [2015]Other title: Ko̜ tit dīkā mai 2556-2558 pǭ.wi.'ǭ. phāk 3-4 Other title: เกาะติดฎีกาใหม่ 2556-2558 ป.วิ.อ. ภาค 3-4.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2015 661277] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2015 661277] (2).

Open Library:
ขอบเขตของการพิจารณาคดีอาญาโดยเปิดเผย / ธนธรรม เจริญเลิศ.

Tanatam Charoenlert, Dhurakij Pundit University. Office of Graduate School. by ธนธรรม เจริญเลิศ, 2528- | มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. บัณฑิตวิทยาลัย.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Bandit Witthayālai Mahāwitthayālai Thurakit Bandit, 2553 [2010] Publisher: [กรุงเทพฯ] : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2553 [2010]Dissertation note: วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต. Other title: Specification of public trial in criminal case.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT4610 .ธ334 2553] (1).

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)