Your search returned 6 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Pramūan kotmāi withī phičhāranā khwām phǣng withī phičhāranā khwām ʻāyā phrathammanūn sān yuttham phǭ.rǭ.bǭ. čhattang sān khwǣng læ withī phičhāranā khwām ʻāyā nai sān khwǣng phǭ.rǭ.bǭ. hai nam withī phičhāranā khwām ʻāyā nai sān khwǣng mā chai bangkhap nai sān čhangwat chabap kǣkhai phœ̄mtœ̄m pǭ.wi. ʻāyā chabap thī 24 / ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง วิธีพิจารณาความอาญา พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ร.บ.ให้นำวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับในศาลจังหวัด ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ป.วิ.อาญา ฉบับที่ 24 / คณะวิชาการ The Justice Group.

Thailand. Knanawichākān The Justice Group. by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | คณะวิชาการ The Justice Group.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Hānghunsūan Čhamkat Phim 'Aksǭn, [2548?] [2005?] Publisher: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดพิมพ์อักษร, [2548?] [2005?]Availability: Items available for loan: Electronic Transactions Development Agency (ETDA) [Call number: KPT1650.ก28 2548ง] (1).

Open Library:
Pramūan kotmāi withī phičhāranā khwām phǣng withī phičhāranā khwām ʻāyā phrathammanūn sān yuttitham rabīap kānʻō̜k māičhap māikhon māikhang kān plō̜ichūakhrāo kānnang phitčhāranā khadī khrop ʻong khana læ tō̜nư̄ang phō̜. rō̜. bō̜. čhattang sānkhwǣng læ withī phitčhāranā khwām ʻāyā nai sānkhwǣng phō̜. rō̜. bō̜. hai nam withī phičhāranā khwām ʻāyā nai sānkhwǣng mā chai bangkhap nai sānčhangwat / ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง วิธีพิจารณาความอาญา พระธรรมนูญศาลยุติธรรม ระเบียบการออกหมายจับ หมายค้น หมายขัง การปล่อยชั่วคราว การนั่งพิจารณาคดีครบองค์คณะและต่อเนื่อง พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ร.บ.ให้นำวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับในศาลจังหวัด / เรียบเรียงโดย พิชัย นิลทองคำ.

Thailand. Phichai Ninthǭngkham. by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | พิชัย นิลทองคำ.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม]Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat ʻAthataya Milennīam Čhamkat, 2549 [2006] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท อฑตยา มิเล็นเนียม จำกัด, 2549 [2006]Availability: Items available for reference: Electronic Transactions Development Agency (ETDA) [Call number: K2110.ก48 2549 ท95] (1).

Open Library:
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับอ้างอิง : ตัวบท คำอธิบายย่อ และเอกสารอ้างอิง เรียงมาตรา / สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล.

by สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล, 2501-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 14, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: print regular print Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2013 620128] (3), Electronic Transactions Development Agency (ETDA) [Call number: KPT4610 .ส74 2556] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2013 620128] (4), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2013 620128] (3).

Open Library:
Pramūan kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā plǣ Thai-ʻAngkrit (thưng chabap thī 29 : 2551) = The Criminal procedure code translated Thai-English update (No. 29) 2008 / ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แปลไทย-อังกฤษ (ถึงฉบับที่ 29 : 2551) = The criminal procedure code translated Thai-English update (No.29) 2008 / พิจารณ์โดย บุญร่วม เทียมจันทร์ ; แปลโดย ปรีชา คะเนตนอก.

Boonroum Tiamchan. Preecha Kanetnog. by บุญร่วม เทียมจันทร์ | ปรีชา คะเนตนอก | Preecha Kanetnog | Boonroum Tiamchan.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sūtphaisān, 2551 [2008] Publisher: กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, 2551 [2008]Other title: Criminal procedure code translated Thai-English update (No.29) 2008.Availability: Items available for reference: Electronic Transactions Development Agency (ETDA) [Call number: KPT4604.32477 .บ72 2551] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT4604.32477 .บ72 2551] (1).

Open Library:
Pramūan phrarātchabanyat thī mī thōt thāng ʻĀyā (Phō̜.Sō̜. 2456-2551) samrap phanakngān fāi pokkhrō̜ng rư̄ tamrūat-phanakngān sō̜psūan la./ ประมวลพระราชบัญญัติที่มีโทษทางอาญา (พ.ศ. 2456-2551) สำหรับพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ-พนักงานสอบสวน ฯลฯ / รวบรวมโดย บุรินทร์ โชคเกิด ... [และคนอื่น ๆ].

Burin Chōkkœ̄t. by บุรินทร์ โชคเกิด.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung thēp...] : Rōngphim Dư̄antulā, 2552 [2009] Publisher: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2552 [2009]Availability: Items available for reference: Electronic Transactions Development Agency (ETDA) [Call number: KPT3840 .ป443 2552] (1).

Open Library:
Lak kotmāi wādūai withī phičhāranā khwām ʻāyā nai sānkhwǣng / หลักกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง / สุริยา ปานแป้น, อนุวัฒน์ บุญนันท์.

Suriya Pānpǣn, Anuwat Boonnan, by สุริยา ปานแป้น, 2520- | อนุวัฒน์ บุญนันท์, 2527-.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung thēp... : Winyūchon, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2014 635425] (2), Electronic Transactions Development Agency (ETDA) [Call number: KPT4610 .ส745 2557] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2014 635425] (3), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2014 635425] (3).

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)