ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

ผลการค้นหาของคุณมี 134 รายการ บอกรับการค้นหานี้

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
|
The Big story อ่านเพื่อสอบ ข้อมูลและฎีกาสำคัญ ภารกิจพิชิตสอบ.   การพิมพ์: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพ์อักษร, 2557 . 430 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [LAW KPT 2014 629237] (2), Sanya Dharmasakti Library General Stacks [LAW KPT 2014 629237] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [LAW KPT 2014 629237] (2),

ห้องสมุด:
Infographic ป. วิ อาญา (กระบวนการก่อนชั้นศาล) ฉบับ LawDD / โดย กฤษณ์ ฤทธิธรรม. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัท ดิอัลติเมท ซอฟต์ จำกัด, 2557 . 123 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [LAW KPT 2014 640815] (2), Sanya Dharmasakti Library General Stacks [LAW KPT 2014 640815] (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [LAW KPT 2014 640815] (4),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
Infographic ป.วิ อาญา (กระบวนการในชั้นศาล) ฉบับ LawDD / โดย กฤษณ์ ฤทธิธรรม. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัท ดิอัลติเมท ซอฟต์, 2558 . 196 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [LAW KPT 2015 654673] (2), Sanya Dharmasakti Library General Stacks [LAW KPT 2015 654673] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [LAW KPT 2015 654673] (2),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
กฎหมายระดับอนุบัญญัติตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา /   การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2557 . 368 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [LAW KPT 2014 647969] (1), Sanya Dharmasakti Library General Stacks [LAW KPT 2014 647969] (2), Pridi Banomyong Library General Stacks [KPT4610 .ก25 2557 ] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [LAW KPT 2014 647969] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
กฎหมายวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ / โดย สุพิศ ปราณีตพลกรัง, การพิมพ์: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2559 . 84 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Sanya Dharmasakti Library General Stacks [KPT4610 .ส73 2559] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [KPT4610 .ส73 2559] (2),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา. โดย สุพิชฌาย์ ศิริวัฒนา สีตะสิทธิ์. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2560 . 174 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [KPT4610 .ส729 2560 ล. 1] (5), Sanya Dharmasakti Library General Stacks [KPT4610 .ส729 2560 ล. 1] (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [KPT4610 .ส729 2560 ล. 1] (5),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา. โดย สุพิชฌาย์ ศิริวัฒนา สีตะสิทธิ์. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2560 . 346 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [KPT4610 .ส729 2560 ล. 2] (4), Sanya Dharmasakti Library General Stacks [KPT4610 .ส729 2560 ล. 2] (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [KPT4610 .ส729 2560 ล. 2] (5),

ห้องสมุด:
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 192 : , หลักการทางทฤษฎีและภาคปฏิบัติ / โดย สุเนติ คงเทพ. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2557 . 120 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [LAW KPT 2014 641117] (3), Sanya Dharmasakti Library General Stacks [LAW KPT 2014 641117] (5), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [LAW KPT 2014 641117] (3),

ห้องสมุด:
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ส่วนแก้ไขใหม่) : , ประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ฉบับที่ 115/2557 (ชี้ขาดอำนาจสอบสวน) พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2558 (ปล่อยชั่วคราว) พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 31) พ.ศ. 2559 (การโอนคดี) / โดย สุพิศ ปราณีตพลกรัง, การพิมพ์: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2559 . 97 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Sanya Dharmasakti Library General Stacks [KPT4636 .ส735 2559] (2), Sanya Dharmasakti Library General Stacks [LAW KPT 2016 665581] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [LAW KPT 2016 665581] (3),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
การพิจารณาคดีที่เป็นธรรมในการดำเนินคดีอาญาชั้นก่อนการฟ้องคดี /   การพิมพ์: นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย, 2558 . 144 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [LAW KPT 2015 669494] (1), Sanya Dharmasakti Library General Stacks [LAW KPT 2015 669494] (1), Pridi Banomyong Library General Stacks [LAW KPT 2015 669494] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [LAW KPT 2015 669494] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
การสอบสวนและการฟ้องคดีอาญาที่อยู่ในอำนาจศาลแขวง / โดย ธีสุทธิ์ พันธ์ฤทธิ์, การพิมพ์: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2560 . 219 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [KPT4610 .ธ653 2560] (1), Sanya Dharmasakti Library General Stacks [KPT4610 .ธ653 2560] (6), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [KPT4610 .ธ653 2560] (5),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
เกร็ดกฎหมายอาญา = , A miscellany of criminal law : มาตรา 1-208 / โดย สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย บัณฑิตอักษร, 2557 . 406 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [LAW KPT 2014 637019] (1), Sanya Dharmasakti Library General Stacks [LAW KPT 2014 637019] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [LAW KPT 2014 637019] (2),

ห้องสมุด:
เกร็ดกฎหมายอาญา = , A miscellany of criminal law : มาตรา 209-398 / โดย สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย บัณฑิตอักษร, 2557 . 406 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [LAW KPT 2014 637035] (1), Sanya Dharmasakti Library General Stacks [LAW KPT 2014 637035] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [LAW KPT 2014 637035] (2),

ห้องสมุด:
เกาะติดฎีกา (ใหม่) 2556-2558 วิธีพิจารณาความอาญา.   การพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัท โรงพิมพ์เดือนตุลา จำกัด, 2558 . 150 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Sanya Dharmasakti Library General Stacks [LAW KPT 2015 661277] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [LAW KPT 2015 661277] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
ข้อพิจารณาประกอบพระราชบัญญัติ /   การพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2551 . 151 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Sanya Dharmasakti Library General Stacks [KPT4610 .ข52 2551] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [KPT4610 .ข52 2551] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
คดีความผิดนอกราชอาณาจักร : , การสอบสวน การควบคุมตัว กับการป้องกันการทุจริต / โดย พิชญ์พันธ์ เศรษฐบุตร. การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สถาบันการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สัญญา ธรรมศักดิ์, 2560 . 24 หน้า. , การอบรมหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 8 ปี พ.ศ. 2560. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Circulation Counter [DOC 2017 688209] (2), Sanya Dharmasakti Library Circulation Counter [DOC 2017 688209] (2), Pridi Banomyong Library Circulation Counter [DOC 2017 688209] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Circulation Counter [DOC 2017 688209] (3),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
ความผิดที่ต้องให้อำนาจ : , ศึกษากรณีตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 / โดย ปฐมพงษ์ วงศ์วิเศษ, การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557 . 8, 77 แผ่น. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Sanya Dharmasakti Library Theses Stacks [LAW KPT 2014 662393] (1), Pridi Banomyong Library Theses Stacks [LAW KPT 2014 662393] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Theses Stacks [LAW KPT 2014 662393] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
คำถาม-คำตอบ ปัญหาข้อกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานหลักฐาน / โดย ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์. การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : อภิโชติ, 2560 . 285 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Sanya Dharmasakti Library General Stacks [KPT1672 .ป45 2560] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [KPT1672 .ป45 2560] (1), ฉบับพิมพ์ที่นำส่ง (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
คำถาม-คำตอบ ปัญหาข้อกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานหลักฐาน / โดย ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์. การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : อภิโชติ, 2557 . 174 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [LAW KPT 2014 643087] (3), Sanya Dharmasakti Library General Stacks [LAW KPT 2014 643087] (5), Pridi Banomyong Library General Stacks [LAW KPT 2014 643087] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [LAW KPT 2014 643087] (5),

ห้องสมุด:
คำถาม-คำตอบ ปัญหาข้อกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานหลักฐาน / โดย ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์. การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : อภิโชติ, 2558 . 208 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Sanya Dharmasakti Library General Stacks [LAW KPT 2015 658374] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [LAW KPT 2015 658374] (3),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)