Your search returned 219 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
The Big story ʻān phư̄a sō̜p khō̜mūn læ dīkā samkhan phārakit phichit sō̜p. Phāk 2, Kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā Sitthi Manutsayachon nai krabūankān yuttham Kotmāi laksana phayān lakthān wākhwām læ kān thām phayān čhattham ʻēkkasān thāng kotmāi / The Big story อ่านเพื่อสอบ ข้อมูลและฎีกาสำคัญ ภารกิจพิชิตสอบ. ภาค 2, กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา สิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน ว่าความและการถามพยาน จัดทำเอกสารทางกฎหมาย / The Justice Group.

Justice Group. by จัสทิส กรุ๊ป.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Hānghunsūan Čhamkat Phimʻaksō̜n, [2557?] [2014?] Publisher: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพ์อักษร, [2557?] [2014?]Other title: Kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā Sitthi Manutsayachon nai krabūankān yuttham Kotmāi laksana phayān lakthān wākhwām læ kān thām phayān čhattham ʻēkkasān thāng kotmāi Other title: กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา สิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน ว่าความและการถามพยาน จัดทำเอกสารทางกฎหมาย.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2014 629237] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2014 629237] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2014 629237] (2).

Open Library:
Infographic Pō̜. wi ʻāyā (krabūankān kō̜n chan sān) chabap LawDD / Infographic ป. วิ อาญา (กระบวนการก่อนชั้นศาล) ฉบับ LawDD / ผู้เรียบเรียง กฤษณ์ ฤทธิธรรม ; บรรณาธิการ มารุต ศิริโก.

Krit Rưthathitham. Marut Sirikō. by กฤษณ์ ฤทธิธรรม | มารุต ศิริโก.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Diʻantimēt Sō̜p Čhamkat, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ดิอัลติเมท ซอฟต์ จำกัด, 2557 [2014]Other title: Pō̜. wi ʻāyā (krabūankān kō̜n chan sān) Other title: ป.วิ อาญา (กระบวนการก่อนชั้นศาล).Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2014 640815] (2). Checked out (8).

Open Library:
Infographic Pō̜.wi ʻāyā (krabūankān nai chan sān) chabap LawDD / Infographic ป.วิ อาญา (กระบวนการในชั้นศาล) ฉบับ LawDD / ผู้เรียบเรียง กฤษณ์ ฤทธิธรรม ; บรรณาธิการ มารุต ศิริโก.

Krit Ritthitham. Mārut Sirikō. by กฤษณ์ ฤทธิธรรม | มารุต ศิริโก.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Diʻantimēt Sō̜p, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ดิอัลติเมท ซอฟต์, 2558 [2015]Other title: Pō̜.wi ʻāyā (krabūankān nai chan sān) Other title: Infographic Pō̜.wi ʻāyā (krabūankān fō̜ng læ withī phičhāranā khadī ʻāyā sānchanton) Other title: ป.วิ อาญา (กระบวนการในชั้นศาล) | Infographic ป.วิ อาญา (กระบวนการฟ้องและวิธีพิจารณาคดีอาญาศาลชั้นต้น).Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2015 654673] (1). Checked out (6).

Open Library:
Kotmāi radap ʻanubanyat tām kotmāi withī phičhāranā khwāmʻāyā / กฎหมายระดับอนุบัญญัติตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา / [รวบรวมโดย] เดชอุดม ไกรฤทธิ์.

Dēt'udom Krairit. Saphā Thanāikhwām. by เดชอุดม ไกรฤทธิ์ | สภาทนายความ.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Saphā Thanāikhwām nai Phrabō̜romrāchūpatham, 2557 [2014] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2014 647969] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: KPT4610 .ก25 2557 ] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2014 647969] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2014 647969] (2).

Open Library:
Kotmāi withī phičhāranā khadī khā manut / กฎหมายวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ / สุพิศ ปราณีตพลกรัง.

Suphit Prānītphonlakrang, by สุพิศ ปราณีตพลกรัง, 2500-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Nititham, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2559 [2016]Other title: Kotmāi withī phičhāranā khadī khā manut : Phrarātchabanyat Withī Phičhāranā Khadī Khā Manut Phō̜.Sō̜. 2559 khō̜ phičhāranā prīapthīap withī phičhāranā khwām khadī ʻāyā læ khadī khā manut Other title: กฎหมายวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ : พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. 2559 ข้อพิจารณาเปรียบเทียบวิธีพิจารณาความคดีอาญาและคดีค้ามนุษย์.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT4610 .ส73 2559] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT4610 .ส73 2559] (2).

Open Library:
Kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā. lem 1 / กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา. เล่ม 1 / สุพิชฌาย์ ศิริวัฒนา สีตะสิทธิ์, สุพจน์ สีตะสิทธิ์.

Supichā Siriwatthanā Sītasit. Suphot Sītasit. by สุพิชฌาย์ ศิริวัฒนา สีตะสิทธิ์ | สุพจน์ สีตะสิทธิ์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp ... : Winyūchon, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT4610 .ส729 2560 ล. 1] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT4610 .ส729 2560 ล. 1] (5), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT4610 .ส729 2560 ล. 1] (3). Checked out (3).

Open Library:
Kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā. lem 2 / กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา. เล่ม 2 / สุพิชฌาย์ ศิริวัฒนา สีตะสิทธิ์, สุพจน์ สีตะสิทธิ์.

Supichā Siriwatthanā Sītasit. Suphot Sītasit. by สุพิชฌาย์ ศิริวัฒนา สีตะสิทธิ์ | สุพจน์ สีตะสิทธิ์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp ... : Winyūchon, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT4610 .ส729 2560 ล. 2] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT4610 .ส729 2560 ล. 2] (5), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT4610 .ส729 2560 ล. 2] (4). Checked out (1).

Open Library:
Kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā māttrā 192 : lakkān thāng thritsadī læ phākpatibat / กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 192 : หลักการทางทฤษฎีและภาคปฏิบัติ / โดย สุเนติ คงเทพ.

Suneti Khongthēp. by สุเนติ คงเทพ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Nititham, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2014 641117] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2014 641117] (3), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2014 641117] (5). Checked out (1).

Open Library:
Kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā (sūan kǣkhai mai) : prakāt Khana Raksā Khwāmsangop Rīaprō̜i hǣng Chāt Chabap Thī 115/2557 (chīkhāt ʻamnāt sō̜psūan) Phrarātchabanyat kǣkhai phœ̄mtœ̄m pramūan kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā (chabap thī 30) Phō̜.Sō̜. 2558 (plō̜i chūakhrāo) Phrarātchabanyat kǣkhai phœ̄mtœ̄m pramūan kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā (chabap thī 31) Phō̜.Sō̜. 2559 (kānʻōn khadī) / กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ส่วนแก้ไขใหม่) : ประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ฉบับที่ 115/2557 (ชี้ขาดอำนาจสอบสวน) พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2558 (ปล่อยชั่วคราว) พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 31) พ.ศ. 2559 (การโอนคดี) / สุพิศ ปราณีตพลกรัง.

Suphit Prānītphonlakrang, by สุพิศ ปราณีตพลกรัง, 2500-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Nititham, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2016 665581] (3), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT4636 .ส735 2559] (4). Checked out (1).

Open Library:
Krabūankān patibat ngān khō̜ng phanakngānʻaiyakān dān kānmī sūanrūam nai khadī ʻāyā phư̄a khwām prōngsai læ trūatsō̜p dai = [Public prosecutor proceeding for transparency and examination in criminal case participation] / กระบวนการปฏิบัติงานของพนักงานอัยการด้านการมีส่วนร่วมในคดีอาญาเพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ = [Public prosecutor proceeding for transparency and examination in criminal case participation] / นิภาพร รุจนรงค์.

Nipaporn Rujjanarong, Witthayālai Kānyuttitham. by นิภาพร รุจนรงค์, 2496- | วิทยาลัยการยุติธรรม.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Witthayālai Kānyuttitham Samnakngān Sān Yuttitham, 2554 [2011] Publisher: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2554 [2011]Other title: Public prosecutor proceeding for transparency and examination in criminal case participation.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT1615 .น646 2554] (1).

Open Library:
Konlayut sưksā læ khūmư̄ patibatngān nai kānʻō̜k māirīak māiʻāyā kānčhap kānkhūapkhum kānkhang kānčhamkhuk kānkhon kānplō̜i chūakhrāo / กลยุทธ์ศึกษาและคู่มือปฏิบัติงานในการออกหมายเรียก หมายอาญา การจับ การควบคุม การขัง การจำคุก การค้น การปล่อยชั่วคราว / พันตำรวจเอก (พิเศษ) จักรพงษ์ วิวัฒน์วานิช.

Čhakkraphong Wiwatwanit. by จักรพงษ์ วิวัฒน์วานิช.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2 (แก้ไขเพิ่มเติม).Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nonthaburī : Bō̜risat ʻApisara ʻIntœ̄krup, 2553 [2010] Publisher: นนทบุรี : บริษัท อภิสราอินเตอร์กรุ๊ป, 2553 [2010]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: LAW KPT 2010 653646] (1).

Open Library:
Kānnam rabop kānphičhāranā bǣp taisūan mā chai nai sānchanton nai kāndamnœ̄n khadī ʻāyā kǣ čhaonāthī khō̜ng rat / การนำระบบการพิจารณาแบบไต่สวนมาใช้ในศาลชั้นต้นในการดำเนินคดีอาญาแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ / อนันต์ คงบริรักษ์.

Anun Kongborrirak, Witthayālai Kānyuttitham. by อนันต์ คงบริรักษ์, 2502- | วิทยาลัยการยุติธรรม.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Witthayālai Kānyuttitham Samnakngān Sān Yuttitham, 2555 [2012] Publisher: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2555 [2012]Other title: Implementation of inquisitorial system in a trail for the criminal proceeding against state official.Availability: No items available Checked out (1).

Open Library:
Kānphitranā khadī khō̜ng Sān Dīkā phanǣk khadī ʻāyā khō̜ng phū damrong tamnǣng thāngkān mư̄ang : panhā ʻāyukhwām nai khadī ʻāyā = [A trial of the Supreme Court's Criminal Division for persons holding political positions : prescription in criminal case problem] / การพิจารณาคดีของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง : ปัญหาอายุความในคดีอาญา = [A trial of the Supreme Court's Criminal Division for persons holding political positions : prescription in criminal case problem] / ทวีศักดิ์ อุนนาทรรัตนกุล.

Taweesak Unnatornratanakul, Witthayālai Kānyuttitham. by ทวีศักดิ์ อุนนาทรรัตนกุล, 2503- | วิทยาลัยการยุติธรรม.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Witthayālai Kānyuttitham Samnakngān Sān Yuttitham, 2554 [2011] Publisher: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2554 [2011]Other title: Trial of the Supreme Court's Criminal Division for persons holding political positions : prescription in criminal case problem.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT4038 .ท565 2554] (1).

Open Library:
Kānphičhāranā khadī thī pentham nai kāndamnœ̄n khadī ʻāyā chan kō̜n kānfō̜ng khadī / การพิจารณาคดีที่เป็นธรรมในการดำเนินคดีอาญาชั้นก่อนการฟ้องคดี / กองบรรณาธิการ ศราวุฒิ ประทุมราช ... [และคนอื่นๆ].

Sarāwut Prathumrāt. Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Patirūp Kotmāi. by ศราวุฒิ ประทุมราช | สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nonthaburī : Samnakngān Khana Kammakān Patirūp Kotmāi, 2558 [2015] Publisher: นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2015 669494] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2015 669494] (1). Checked out (2).

Open Library:
Kānphičhāranā khadī ʻāyā nai sānphāsīʻākō̜n = Criminal procedure in the tax court : rāingān wičhai chabap Somboon / การพิจารณาคดีอาญาในศาลภาษีอากร = Criminal procedure in the tax court : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / คณะผู้วิจัย สุพัตรา สืบสม อนันตพงศ์, ประภาศ คงเอียด.

Supatra ʻAnantaphong. Praphāt Khongʻīat. Thailand. Sānphāsīʻākō̜n Kklāng Thailand. Sathāban ʻOprom Wičhai læ Phatthanā Kotmāi Phāsīʻākō̜n. by สุพัตรา อนันตพงศ์ | ประภาศ คงเอียด, 2505- | ศาลภาษีอากรกลาง | สถาบันอบรม วิจัย และพัฒนากฎหมายภาษีอากร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Sānphāsīʻākō̜n Klāng, Sathāban ʻOprom Wičhai læ Phatthanā Kotmāi Phāsīʻākō̜n, 2553 [2010] Publisher: [กรุงเทพฯ] : ศาลภาษีอากรกลาง, สถาบันอบรม วิจัย และพัฒนากฎหมายภาษีอากร, 2553 [2010]Other title: Approach to develop the procedure in the tax court.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2010 636444] (2).

Open Library:
Kānsō̜psūan læ kānfō̜ng khadī ʻāyā thī yū nai ʻamnāt sān khwǣng / การสอบสวนและการฟ้องคดีอาญาที่อยู่ในอำนาจศาลแขวง / ธีสุทธิ์ พันธ์ฤทธิ์.

Thīsut Phanrit, by ธีสุทธิ์ พันธ์ฤทธิ์, 2512-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp333 : Nititham, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT4610 .ธ653 2560] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT4610 .ธ653 2560] (5), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT4610 .ธ653 2560] (6).

Open Library:
Kānʻutthō̜n khamphiphāksā Sān Dīkā phanǣk khadī ʻāyā khō̜ng phū damrong tamnǣng thāng kānmư̄ang = [Appeal of the judgement of the Supreme Court Criminal Division for holders of political positions] / การอุทธรณ์คำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง = [Appeal of the judgement of the Supreme Court Criminal Division for holders of political positions] / ธนาพนธ์ ชวรุ่ง.

Thanaphon Chawarung, Witthayālai Kānyuttitham. by ธนาพนธ์ ชวรุ่ง, 2499- | วิทยาลัยการยุติธรรม.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Witthayālai Kānyuttitham Samnakngān Sān Yuttitham, 2554 [2011] Publisher: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2554 [2011]Other title: Appeal of the judgement of the Supreme Court Criminal Division for holders of political positions.Availability: No items available Checked out (1).

Open Library:
Kret kotmāi ʻāyā = A miscellany of criminal law : māttrā 1-208 / เกร็ดกฎหมายอาญา = A miscellany of criminal law : มาตรา 1-208 / โดย สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่.

Somsak ʻĪamphlapyai. by สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่.

Edition: [พิมพ์ครั้งที่ 9], ปรับปรุงใหม่ ภาคปีการศึกษา 2557.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Čhat čhamnāi dōi Bandit ʻaksō̜n, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย บัณฑิตอักษร, 2557 [2014]Other title: Miscellany of criminal law.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2014 637019] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2014 637019] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2014 637019] (2). Checked out (1).

Open Library:
Kret kotmāi ʻāyā = A miscellany of criminal law : māttrā 209-398 / เกร็ดกฎหมายอาญา = A miscellany of criminal law : มาตรา 209-398 / โดย สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่.

Somsak ʻĪamphlapyai. by สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่.

Edition: [พิมพ์ครั้งที่ 9], ปรับปรุงใหม่ ภาค ปีการศึกษา 2557.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Čhat čhamnāi dōi Bandit ʻaksō̜n, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย บัณฑิตอักษร, 2557 [2014]Other title: Miscellany of criminal law.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2014 637035] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2014 637035] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2014 637035] (2).

Open Library:
Ko̜ tit dīkā (mai) 2556-2558 withī phičhāranā khwām 'āyā. phāk 1-2 / เกาะติดฎีกา (ใหม่) 2556-2558 วิธีพิจารณาความอาญา. ภาค 1-2 / ผู้รวบรวม กฤตยชญ์ เสวตโสธร และทีมงาน Deka-thai group.

Krittayot Sawēttasōthō̜n. Deka-thai group. by กฤตยชญ์ เสวตโสธร | ฎีกา-ไทย กรุ๊ป.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bǭrisat Rōngphim Dư̄antulā Čhamkat, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท โรงพิมพ์เดือนตุลา จำกัด, 2558 [2015]Other title: Ko̜ tit dīkā mai 2556-2558 pǭ.wi.'āyā phāk 1-2 Other title: เกาะติดฎีกาใหม่ 2556-2558 ป.วิ.อาญา ภาค 1-2.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT4610 .ก736 2558] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2015 661274] (2).

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)