Your search returned 22 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Pramūan Kotmāi Withī Phičhāranākhwām ʻāyā Phrathammanūn Sān Yuttitham : phrō̜m Pọ̄.Rō̜.Bō̜. čhattang Sān Khwǣng læ Withī Phičhāranā Khwām ʻĀyā nai Sān Khwǣng Pọ̄.Rō̜.Bō̜. hai nam Withī Phičhāranā Khwām ʻĀyā nai Sān Khwǣng mā chai bangkhap nai Sān Čhangwat / ประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา พระธรรมนูญศาลยุติธรรม : พร้อม พ.ร.บ. จัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ร.บ. ให้นำวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับในศาลจังหวัด / คณะวิชาการ The Justice group.

Thailand. Laws, statutes, etc. Justice group. by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | จัสทิส กรุ๊ป.

Edition: แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ล่าสุด พ.ศ. 2560.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Hānghunsūan Čhamkat Phimʻaksō̜n, [2560] [2017] Publisher: กรุงเทพฯ: ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพ์อักษร, [2560] [2017]Availability: Items available for reference: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT4604 2560] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT4604 2560] (2).

Open Library:
Pramūan kotmāi withī phičhāranā khwām phǣng kǣkhai phœ̄mtœ̄m Phō̜.Sō̜. 2551 ; Pramūan kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā kǣkhai phœ̄mtœ̄m Phō̜.Sō̜. 2551 chabap thansamai ; Phrathammanūn sān yuttham Phō̜.Sō̜. 2543 kǣkhai phœ̄mtœ̄m Phō̜.Sō̜. 2555 / ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551 ; ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551 ฉบับทันสมัย ; พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2555 / รวบรวมโดย ธีระพล อรุณะกสิกร ... [และคนอื่น ๆ].

Thailand. Thīraphon ʻArunakasikō̜n. by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | ธีระพล อรุณะกสิกร.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2556 [2013] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2556 [2013]Other title: Pramūan kotmāi withī phičhāranā khwām phǣng chabap thansamai kǣkhai phœ̄mtœ̄m Phō̜.Sō̜. 2551 : phrō̜m kot krasūang, khō̜bangkhap prathān Sān Dīkā læ phrarātchakritsadīkā kamnot čhamnūan ngœ̄n nai khadī manōsārē Phō̜.Sō̜. 2546 phrarātchabanyat withī phičhāranā khadī phūbō̜riphōk Phō̜.Sō̜. 2551 Other title: Pramūan kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā chabap thansamai kǣkhai phœ̄mtœ̄m Phō̜.Sō̜. 2551 : phrō̜m kot krasūang, khō̜bangkhap prathān Sān Dīkā rabīap Krasūang Yuttitham læ rabīap thīprachum yai Sān Dīkā Other title: Phrathammanūn sān yuttham Phrarātchabanyat čhattang sān khwǣng læ withī phičhāranā ʻāyā nai sān khwǣng Phō̜.Sō̜. 2499 Phrarātchabanyat hai nam withī phičhāranā khwām ʻāyā nai sān khwǣng mā chai bangkhap nai sān čhangwat Phō̜.Sō̜. 2520 Other title: Pramūan kotmāi withī phičhāranā khwām phǣng Pramūan kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā chabap thansamai Other title: ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ฉบับทันสมัย แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551 : พร้อมกฎกระทรวง, ข้อบังคับประธานศาลฎีกา และพระราชกฤษฎีกากำหนดจำนวนเงินในคดีมโนสาเร่ พ.ศ. 2546 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 | ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับทันสมัย แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551 : พร้อมกฎกระทรวง, ข้อบังคับประธานศาลฎีกา ระเบียบกระทรวงยุติธรรม และระเบียบที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา | พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาอาญาในศาลแขวง พ.ศ. 2499 พระราชบัญญัติให้นำวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับในศาลจังหวัด พ.ศ. 2520 | ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับทันสมัย.Availability: Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2013 635844] (1).

Open Library:
Pramūan kotmāi withī phičhāranā khwāmphǣng Pramūan kotmāi withī phičhāranā khwāmʻāyā Phrathammanūn Sānyuttitham Phō̜.Sō̜. 2543 læ rabīap ... kānʻō̜kmāičhap māikhon māikhang plō̜ichūakhrāo kānkhumkhrō̜ng phayān kānpatibat tō̜ phayān kānnang phičhāranā khadī khropʻong khana Phrarātchabanyat čhattang sānkhwǣng læ withī phičhāranā khwāmʻāyā nai sānkhwǣng Phō̜.Sō̜. 2499 Phrarātchabanyat hai nam withī phičhāranā khwāmʻāyā nai sānkhwǣng mā chai bangkhap nai sānčhangwat Phō̜.Sō̜. 2520 Phrarātchakritsadīkā hai chai botbanyat māttrā 3 hǣng phrarātchabanyat hai nam withī phičhāranā khwāmʻāyā nai sānkhwǣng mā chai bangkhap nai sānčhangwat Phō̜.Sō̜. 2520 bangkhap samrap khadī thī kœ̄tkhưn nai bāngthō̜ngthī (chabap thī 7) Phō̜.Sō̜. 2532 / ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 และ ระเบียบฯ การออกหมายจับ หมายค้น หมายขัง ปล่อยชั่วคราว การคุ้มครองพยาน การปฏิบัติต่อพยาน การนั่งพิจารณาคดีครบองค์คณะ พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ. 2499 พระราชบัญญัติให้นำวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับในศาลจังหวัด พ.ศ. 2520 พระราชกฤษฎีกาให้ใช้บทบัญญัติมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติให้นำวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับในศาลจังหวัด พ.ศ. 2520 บังคับสำหรับคดีที่เกิดขึ้นในบางท้องที่ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2532 / รวบรวมโดย บุญทรง พฤกษาพงษ์.

Thailand. Bunsong Phrưksāphong. by ไทย | บุญทรง พฤกษาพงษ์.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Niti Bannakān, [2557?] [2014?] Publisher: กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ, [2557?] [2014?]Other title: Pramūan kotmāi withī phičhāranā khwāmphǣng Pramūan kotmāi withī phičhāranā khwāmʻāyā Phrathammanūn Sānyuttiham Phō̜.Sō̜. 2543 ... Other title: ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 ....Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2014 633268] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2014 633268] (1).

Open Library:
Pramūan kotmāi withī phičhāranā khwām phǣng ; pramūan kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā / ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ; ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา / ผู้รวบรวม รัฐวิชญ์ อนันตวิทยานนท์, นราธิป ใจน้อย.

Thailand. Laws, statutes, etc. Rattawit ʻAnantawitthayānon. Narāthip Čhainō̜i. by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | รัฐวิชญ์ อนันตวิทยานนท์ | นราธิป ใจน้อย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Pathum Thānī : Sakāi Buk, 2561 [2018] Publisher: ปทุมธานี : สกายบุ๊กส์, 2561 [2018]Availability: Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT1704 2561] (2).

Open Library:
Pramūan kotmāi withī phičhāranā khwām phǣng ; Phrathammanūn sān yuttham ; Pramūan kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā ; Phrarātchabanyat čhattang sān khwǣng læ withī phičhāranā khwām ʻāyā nai sān khwǣng kǣkhai phœ̄mtœ̄m Phō̜.Sō̜. 2556 / ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ; พระธรรมนูญศาลยุติธรรม ; ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ; พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2556 / รวบรวมโดย สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์, เผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล.

Thailand. Somchāi Phongphatthanāsin. Phaophan Chō̜pnāmtān. by ไทย | สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์ | เผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Hānghunsūan Čhamkat Čharœ̄nrat Kānphim, 2556 [2013] Publisher: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญรัฐการพิมพ์, 2556 [2013]Other title: Phrathammanūn sān yuttham Other title: Pramūan kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā Other title: Phrarātchabanyat čhattang sān khwǣng læ withī phičhāranā khwām ʻāyā nai sān khwǣng Other title: พระธรรมนูญศาลยุติธรรม | ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา | พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง.Availability: Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2013 628757] (1).

Open Library:
Pramūan kotmāi withī phičhāranā khwām phǣng phrarātchabanyat withī phičhāranā khadī phūbō̜riphōk Phō̜.Sō̜. 2551 pramūan kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā phrathammanūn sān yuttham / ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พระธรรมนูญศาลยุติธรรม / คณะวิชาการ The Justice Group.

Thailand. Justice Group (Bangkok, Thailand) by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | จัสทิส กรุ๊ป.

Edition: แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ล่าสุด พ.ศ. 2561Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Hānghunsūan Čhamkat Phimʻaksō̜n, [2560] [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดพิมพ์อักษร, [2560] [2017]Other title: Pramūan kotmāi withī phičhāranā khwām phǣng pramūan kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā phrathammanūn sān yuttham Other title: ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พระธรรมนูญศาลยุติธรรม.Availability: Items available for reference: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT1650.ก28 2560] (3), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT1650.ก28 2560] (3).

Open Library:
Pramūan kotmāi withī phičhāranā khwām phǣng ; Phrarātchabanyat withī phičhāranā khadī phūbō̜riphōk ; Phrathammanūn sān yuttham kǣkhai lāsut Tulākhom 2560 ; Pramūan kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā ; Phrarātchabanyat čhattang sān khwǣng læ withī phičhāranā khwām ʻāyā nai sān khwǣng / ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ; พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค ; พระธรรมนูญศาลยุติธรรม แก้ไขล่าสุด ตุลาคม 2560 ; ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ; พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง / รวบรวมโดย สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์.

Thailand. Somchāi Phongphatthanāsin. by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp ... : Hānghunsūan Čhamkat Čharœ̄nrat Kānphim, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญรัฐการพิมพ์, 2560 [2017]Other title: Phrarātchabanyat withī phičhāranā khadī phūbō̜riphōk Other title: Phrathammanūn sān yuttham Other title: Pramūan kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā Other title: Phrarātchabanyat čhattang sān khwǣng læ withī phičhāranā khwām ʻāyā nai sān khwǣng Other title: พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค | พระธรรมนูญศาลยุติธรรม | ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา | พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง.Availability: Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT1704 2560] (2).

Open Library:
Pramūan kotmāi withī phičhāranā khwām phǣng withī phičhāranā khwām ʻāyā phrathammanūn sān yuttham phǭ.rǭ.bǭ. čhattang sān khwǣng læ withī phičhāranā khwām ʻāyā nai sān khwǣng phǭ.rǭ.bǭ. hai nam withī phičhāranā khwām ʻāyā nai sān khwǣng mā chai bangkhap nai sān čhangwat chabap kǣkhai phœ̄mtœ̄m pǭ.wi. ʻāyā chabap thī 24 / ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง วิธีพิจารณาความอาญา พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ร.บ.ให้นำวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับในศาลจังหวัด ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ป.วิ.อาญา ฉบับที่ 24 / คณะวิชาการ The Justice Group.

Thailand. Knanawichākān The Justice Group. by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | คณะวิชาการ The Justice Group.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Hānghunsūan Čhamkat Phim 'Aksǭn, [2548?] [2005?] Publisher: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดพิมพ์อักษร, [2548?] [2005?]Availability: Items available for loan: Electronic Transactions Development Agency (ETDA) [Call number: KPT1650.ก28 2548ง] (1).

Open Library:
Pramūan kotmāi withī phičhāranā khwām phǣng withī phičhāranā khwām ʻāyā phrathammanūn sān yuttitham rabīap kānʻō̜k māičhap māikhon māikhang kān plō̜ichūakhrāo kānnang phitčhāranā khadī khrop ʻong khana læ tō̜nư̄ang phō̜. rō̜. bō̜. čhattang sānkhwǣng læ withī phitčhāranā khwām ʻāyā nai sānkhwǣng phō̜. rō̜. bō̜. hai nam withī phičhāranā khwām ʻāyā nai sānkhwǣng mā chai bangkhap nai sānčhangwat / ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง วิธีพิจารณาความอาญา พระธรรมนูญศาลยุติธรรม ระเบียบการออกหมายจับ หมายค้น หมายขัง การปล่อยชั่วคราว การนั่งพิจารณาคดีครบองค์คณะและต่อเนื่อง พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ร.บ.ให้นำวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับในศาลจังหวัด / เรียบเรียงโดย พิชัย นิลทองคำ.

Thailand. Phichai Ninthǭngkham. by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | พิชัย นิลทองคำ.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม]Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat ʻAthataya Milennīam Čhamkat, 2549 [2006] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท อฑตยา มิเล็นเนียม จำกัด, 2549 [2006]Availability: Items available for reference: Electronic Transactions Development Agency (ETDA) [Call number: K2110.ก48 2549 ท95] (1).

Open Library:
Pramūan kotmāi withī phičhāranā khwām phǣng withī phičhāranā khwām ʻāyā phrathammanūn sān yuttitham rabīap kānʻō̜k māičhap māikhon māikhang kān plō̜ichūakhrāo kānnang phitčhāranā khadī khrop ʻong khana læ tō̜nư̄ang kānkhumkhrō̜ng læ khā tō̜pthǣn phayān nai khadī ʻāyā nǣothāng nai kānpatibat tō̜ phayān phō̜. rō̜. bō̜. čhattang sānkhwǣng læ withī phitčhāranā khwām ʻāyā nai sānkhwǣng phō̜. rō̜. bō̜. hai nam withī phičhāranā khwām ʻāyā nai sānkhwǣng mā chai bangkhap nai sānčhangwat / ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง วิธีพิจารณาความอาญา พระธรรมนูญศาลยุติธรรม ระเบียบการออกหมายจับ หมายค้น หมายขัง การปล่อยชั่วคราว การนั่งพิจารณาคดีครบองค์คณะและต่อเนื่อง การคุ้มครองและค่าตอบแทนพยานในคดีอาญา แนวทางในการปฏิบัติต่อพยาน พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ร.บ.ให้นำวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับในศาลจังหวัด / เรียบเรียงโดย พิชัย นิลทองคำ.

Thailand. Phichai Ninthǭngkham. by ไทย | พิชัย นิลทองคำ.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม]Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat ʻAthataya Milennīam Čhamkat, [2554] [2011] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท อฑตยา มิเล็นเนียม จำกัด, [2554] [2011]Availability: Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2011 663706] (1).

Open Library:
Pramūan kotmāi withī phičhāranā khwām phǣng ; Withī phičhāranā khwām ʻāyā ; Phrathammanūn Sān Yuttitham Phō̜.Rō̜.Bō̜. čhattang sānkhwǣng læ withī phičhāranā khwām ʻāyā nai Sān Khwǣng Phō̜.Rō̜.Bō̜. hai nam withī phičhāranā khwām ʻāyā nai Sān Khwǣng mā chai bangkhap nai Sān Čhangwat / ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ; วิธีพิจารณาความอาญา ; พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ร.บ.ให้นำวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับในศาลจังหวัด / เนติบัณฑิต สมัยที่ 65.

Thailand. Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi hǣng Nētibandittayasaphā. Khana Kammakān Nētibandit Samai thī 65. by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา. คณะกรรมการเนติบัณฑิต สมัยที่ 65.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Kammakān Nētibandit Samai thī 65, [2556] [2013] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการเนติบัณฑิต สมัยที่ 65, [2556] [2013]Other title: Pramūan kotmāi withī phičhāranā khwām phǣng Withī phičhāranā khwām ʻāyā Phrathammanūn Sān Yuttitham Other title: ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง วิธีพิจารณาความอาญา พระธรรมนูญศาลยุติธรรม.Availability: Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT1704 2556] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT1704 2556] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT1704 2556] (1).

Open Library:
Pramūan kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā : kǣkhai lāsut Phrưtsačhikāyon 2558 (nai sūan thī kīeokap kānchai ʻuppakō̜n ʻilekthrō̜nik tittām tūa phūthīthūkplō̜i chūakhrāo) čhattang sānkhwǣng læ withī phičhāranā khwām ʻāyā nai sānkhwǣng / ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา : แก้ไขล่าสุด พฤศจิกายน 2558 (ในส่วนที่เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวผู้ที่ถูกปล่อยชั่วคราว) จัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง / รวบรวมโดย สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์.

Thailand. Somchāi Phongphatthanāsin. by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Hānghunsūan Čhamkat Charoenrat Kānphim, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญรัฐการพิมพ์, 2558 [2015]Other title: Pramūan kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā : kǣkhai lāsut rư̄ang kānchai ʻuppakō̜n ʻilekthrō̜nik tittām tūa phūthīthūkplō̜i chūakhrāo Other title: ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา : แก้ไขล่าสุดเรื่องการใช้อุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวผู้ที่ถูกปล่อยชั่วคราว.Availability: Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2015 660754] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2015 660754] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2015 660754] (2).

Open Library:
Pramūan kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā kǣkhai lāsut tām prakāt khana raksā khwām sangop hǣng chāt chabap thī 115/2557 ; Phrarātchabanyat čhattang sān khwǣng læ withī phičhāranā khwām ʻāyā nai sān khwǣng / ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แก้ไขล่าสุดตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 115/2557 ; พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง / รวบรวมโดย สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์, เผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล.

Thailand. Somchāi Phongphatthanāsin. Phaophan Chō̜pnāmtān. by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์ | เผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Hānghunsūan Čhamkat Čharœ̄nrat Kānphim, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญรัฐการพิมพ์, 2557 [2014]Other title: Phrarātchabanyat čhattang sān khwǣng læ withī phičhāranā khwām ʻāyā nai sān khwǣng Other title: พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง.Availability: Items available for reference: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2014 640079] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2014 640079] (2).

Open Library:
Pramūan kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā chabap thansamai kǣkhai phœ̄mtœ̄m Phō̜.Sō̜. 2559 : phrō̜m kot krasūng, khō̜bangkhap prathān sān dīkā rabīap Krasūang Yuttitham rabīap thī prachum yai sān dīkā læ Phrarātchabanyat Withī Phičhāranā Khadī Thutčharit læ Praphrưt Mi Chō̜p Phō̜.Sō̜. 2559 / ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับทันสมัย แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2559 : พร้อมกฎกระทรวง, ข้อบังคับประธานศาลฎีกา ระเบียบกระทรวงยุติธรรม ระเบียบที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา และพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559 / รวบรวมโดย สถาพร ลิ้มมณี ... [และคนอื่นๆ].

Thailand. Sathāphō̜n Limmanī. Suriyakān Chainēt. 'Āthǭn Khuruphong. Wīrachāt Khluināk. Pawīnā Hǭikrut. by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | สถาพร ลิ้มมณี | สุริยกานต์ ชัยเนตร | อาทร คุรุพงศ์ | วีรชาติ ขลุ่ยนาค | ปวีณา ห้อยกรุด.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2560 [2017]Availability: Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT3794 2560] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT3794 2560] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT3794 2560] (3).

Open Library:
Pramūan kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā plǣ Thai-ʻAngkrit (thưng chabap thī 29 : 2551) = The Criminal procedure code translated Thai-English update (No. 29) 2008 / ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แปลไทย-อังกฤษ (ถึงฉบับที่ 29 : 2551) = The criminal procedure code translated Thai-English update (No.29) 2008 / พิจารณ์โดย บุญร่วม เทียมจันทร์ ; แปลโดย ปรีชา คะเนตนอก.

Boonroum Tiamchan. Preecha Kanetnog. by บุญร่วม เทียมจันทร์ | ปรีชา คะเนตนอก | Preecha Kanetnog | Boonroum Tiamchan.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sūtphaisān, 2551 [2008] Publisher: กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, 2551 [2008]Other title: Criminal procedure code translated Thai-English update (No.29) 2008.Availability: Items available for reference: Electronic Transactions Development Agency (ETDA) [Call number: KPT4604.32477 .บ72 2551] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT4604.32477 .บ72 2551] (1).

Open Library:
Pramūan kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā phrathammanūn sān yuttitham : phrō̜m phọ̄.rō̜.bō̜. čhattang sān khwǣng læ withī phičhāranā khwām ʻāyā nai sān khwǣng phọ̄.rō̜.bō̜. hai nam withī phičhāranā khwām ʻāyā nai sān khwǣng mā chai bangkhap nai sān čhangwat / ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พระธรรมนูญศาลยุติธรรม : พร้อม พ.ร.บ. จัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ร.บ. ให้นำวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับในศาลจังหวัด / คณะวิชาการ The Justice group.

Thailand. Justice group. by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | จัสทิส กรุ๊ป.

Edition: แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ล่าสุด พ.ศ. 2561.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Hānghunsūan Čhamkat Phimʻaksō̜n, [2560] [2017] Publisher: กรุงเทพฯ: ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพ์อักษร, [2560] [2017]Availability: Items available for reference: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT4604 2560ก] (3), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT4604 2560ก] (3).

Open Library:
Pramūan kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā ; Phrathammanūn sān yuttitham ; Phō̜. Rō̜. Bō̜. čhattang sān khwǣng læ withī phičhāranā khwām ʻāyā nai sān khwǣng ; Phō̜. Rō̜. Bō̜. hai nam withī phičhāranā khwām ʻāyā nai sān khwǣng mā chai bangkhap nai sān čhangwat / ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ; พระธรรมนูญศาลยุติธรรม ; พ.ร.บ. จัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง ; พ.ร.บ. ให้นำวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับในศาลจังหวัด / เนติบัณฑิต สมัยที่ 70.

Thailand. Samnak ʻIprom Sưksā Kotmāi hǣng Nētibandittayasaphā. khana kammakān nētibandit samai thī 70. by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา. คณะกรรมการเนติบัณฑิต สมัยที่ 70.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Nētibandit Samai thī 70, 2561 [2018] Publisher: [กรุงเทพฯ] : เนติบัณฑิต สมัยที่ 70, 2561 [2018]Other title: Pramūan kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā ; Phrathammanūn sān yuttitham Other title: Pramūan kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā Other title: ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ; พระธรรมนูญศาลยุติธรรม | ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา.Availability: Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT4604 2561] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT4604 2561] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT4604 2561] (2).

Open Library:
Pramūan kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā ; Phrarātchabanyat čhattang sān khwǣng læ withī phičhāranā khwām ʻāyā nai sān khwǣng kǣkhai phœ̄mtœ̄m Phō̜.Sō̜. 2556 / ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ; พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2556 / รวบรวมโดย สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์, เผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล.

Thailand. Somchāi Phongphatthanāsin. Phaophan Chō̜pnāmtān. by ไทย | สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์ | เผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Hānghunsūan Čhamkat Čharœ̄nrat Kānphim, 2556 [2013] Publisher: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญรัฐการพิมพ์, 2556 [2013]Other title: Phrarātchabanyat čhattang sān khwǣng læ withī phičhāranā khwām ʻāyā nai sān khwǣng Other title: พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง.Availability: Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2013 628748] (1).

Open Library:
Pramūan kotmāi ʻāyā kǣkhai lāsut tām Pō̜.Rō̜.Bō̜. kǣkhai phœ̄mtœ̄m ... (chabap thī 22) læ (chabap thī 23) : pramūan kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā kǣkhai lāsut tām prakāt khana raksā khwām sangop hǣng chāt chabap thī 115/2557 ; phrarātchabanyat čhattang sānkhwǣng læ withī phičhāranā khwām ʻāyā nai sānkhwǣng / ประมวลกฎหมายอาญา แก้ไขล่าสุดตาม พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมฯ (ฉบับที่ 22) และ (ฉบับที่ 23) : ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แก้ไขล่าสุดตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 115/2557 ; พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง / รวบรวมโดย สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์.

Thailand. Somchāi Phongphatthanāsin. by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Hānghunsūan čhamkat Charoen rat kānphim, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญรัฐการพิมพ์, 2558 [2015]Other title: Pramūan kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā kǣkhai lāsut tām prakāt khana raksā khwām sangop hǣng chāt chabap thī 115/2557 Other title: Phrarātchabanyat čhattang sānkhwǣng læ withī phičhāranā khwām ʻāyā nai sānkhwǣng Other title: ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แก้ไขล่าสุดตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 115/2557 | พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง.Availability: Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2015 652093] (1).

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)