Your search returned 8 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Khō̜sō̜p khatlư̄ak phư̄a bančhu pen khārātchakān tulākān nai tamnǣng phū chūai phūphiphāksā phrō̜m thong khamtō̜p wichā phāsā ʻAngkrit Kotmāi Laksana Phayān Phrathammanūn Sān Yuttitham Kotmāi Wādūai Kānčhat Tang Sān Khwǣng læ Withī Phičhāranā Khwām ʻĀyā nai Sān Khwǣng Kotmāi Ratthammanūn læ Kotmāi Wichā Lư̄ak : pračham pī Pō̜.Sō̜. 2551 (sō̜p wan thī 26 Tulākhom Pō̜.Sō̜. 2551) ข้อสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา พร้อมธงคำตอบ วิชาภาษาอังกฤษ กฎหมายลักษณะพยาน พระธรรมนูญศาลยุติธรรม กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง กฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายวิชาเลือก : ประจำปี พ.ศ.2551 (สอบวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2551)

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp...] : [Samnakngān Sān Yuttitham], 2551 [2008] Publisher: [กรุงเทพฯ] : [สำนักงานศาลยุติธรรม], 2551 [2008]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [Call number: DOC 2008 671057] (1).

Open Library:
Khō̜sō̜p khatlư̄ak phư̄a bančhu pen khārātchakān tulākān nai tamnǣng phū chūai phūphiphāksā phrō̜m thong khamtō̜p wichā phāsā ʻAngkrit Kotmāi Laksana Phayān Phrathammanūn Sān Yuttitham Kotmāi Wādūai Kānčhat Tang Sān Khwǣng læ Withī Phičhāranā Khwām ʻĀyā nai Sān Khwǣng Kotmāi Ratthammanūn læ Kotmāi Wichā Lư̄ak : pračham pī Pō̜.Sō̜. 2553 (sō̜p wan thī 4 Kanyāyon Pō̜.Sō̜. 2553) ข้อสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา พร้อมธงคำตอบ วิชาภาษาอังกฤษ กฎหมายลักษณะพยาน พระธรรมนูญศาลยุติธรรม กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง กฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายวิชาเลือก : ประจำปี พ.ศ.2553 (สอบวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2553)

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp...] : [Samnakngān Sān Yuttitham], 2553 [2010] Publisher: [กรุงเทพฯ] : [สำนักงานศาลยุติธรรม], 2553 [2010]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [Call number: DOC 2010 671058] (1).

Open Library:
Khō̜sō̜p khatlư̄ak phư̄a bančhu pen khārātchakān tulākān nai tamnǣng phū chūai phūphiphāksā phrō̜m thong khamtō̜p wichā phāsā ʻAngkrit Kotmāi Laksana Phayān Phrathammanūn Sān Yuttitham Kotmāi Wādūai Kānčhat Tang Sān Khwǣng læ Withī Phičhāranā Khwām ʻĀyā nai Sān Khwǣng Kotmāi Ratthammanūn læ Kotmāi Wichā Lư̄ak : pračham pī Pō̜.Sō̜. 2554 (sō̜p wan thī 31 Karakadākhom Pō̜.Sō̜. 2554) ข้อสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา พร้อมธงคำตอบ วิชาภาษาอังกฤษ กฎหมายลักษณะพยาน พระธรรมนูญศาลยุติธรรม กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง กฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายวิชาเลือก : ประจำปี พ.ศ.2554 (สอบวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2554)

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp...] : [Samnakngān Sān Yuttitham], 2554 [2011] Publisher: [กรุงเทพฯ] : [สำนักงานศาลยุติธรรม], 2554 [2011]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [Call number: DOC 2011 671060] (1).

Open Library:
Khō̜sō̜p thotsō̜p khwāmrū phư̄a bančhu pen khārātchakān tulākān nai tamnǣng phū chūai phūphiphāksā phrō̜m thong khamtō̜p Kotmāi ʻĀyā Kotmāi Phǣng læ Phānit phāsā ʻAngkrit Kotmāi Ratthammanūn Kotmāi Wādūai Rabīap Khārātchakān Fāi Tulākān Sān Yuttitham læ Rabīap Bō̜rihān Rātchakān Sān Yuttitham Kotmāi Withī Phičhāranā Khwām ʻĀyā Kotmāi Withī Phičhāranā Khwām Phǣng Kotmāi Laksana Phayān Phrathammanūn Sān Yuttitham læ Kotmāi Wichā Lư̄ak : pračham pī Pō̜.Sō̜. 2551 (sō̜p wan thī 24, 25 Phrưtsaphākhom Pō̜.Sō̜. 2551) ข้อสอบทดสอบความรู้ เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา พร้อมธงคำตอบ กฎหมายอาญา กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ภาษาอังกฤษ กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมและระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง กฎหมายลักษณะพยาน พระธรรมนูญศาลยุติธรรม และกฎหมายวิชาเลือก : ประจำปี พ.ศ.2551 (สอบวันที่ 24, 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2551)

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp...] : [Samnakngān Sān Yuttitham], 2551 [2008] Publisher: [กรุงเทพฯ] : [สำนักงานศาลยุติธรรม], 2551 [2008]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [Call number: DOC 2008 671067] (1).

Open Library:
Khō̜sō̜p thotsō̜p khwāmrū phư̄a bančhu pen khārātchakān tulākān nai tamnǣng phū chūai phūphiphāksā phrō̜m thong khamtō̜p Kotmāi ʻĀyā Kotmāi Phǣng læ Phānit phāsā ʻAngkrit Kotmāi Ratthammanūn Kotmāi Wādūai Rabīap Khārātchakān Fāi Tulākān Sān Yuttitham læ Rabīap Bō̜rihān Rātchakān Sān Yuttitham Kotmāi Withī Phičhāranā Khwām ʻĀyā Kotmāi Withī Phičhāranā Khwām Phǣng Kotmāi Laksana Phayān Phrathammanūn Sān Yuttitham læ Kotmāi Wichā Lư̄ak : pračham pī Pō̜.Sō̜. 2555 (sō̜p wan thī 5, 6 Phrưtsaphākhom Pō̜.Sō̜. 2555) ข้อสอบทดสอบความรู้ เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา พร้อมธงคำตอบ กฎหมายอาญา กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ภาษาอังกฤษ กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมและระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง กฎหมายลักษณะพยาน พระธรรมนูญศาลยุติธรรม และกฎหมายวิชาเลือก : ประจำปี พ.ศ.2555 (สอบวันที่ 5, 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2555)

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp...] : [Samnakngān Sān Yuttitham], 2555 [2012] Publisher: [กรุงเทพฯ] : [สำนักงานศาลยุติธรรม], 2555 [2012]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [Call number: DOC 2012 671068] (1).

Open Library:
Khadī khwāmphit nō̜k rātchaʻānāčhak : kānsō̜psūan kānkhūapkhumtūa kap kānpō̜ngkan kānthutčharit / คดีความผิดนอกราชอาณาจักร : การสอบสวน การควบคุมตัว กับการป้องกันการทุจริต / โดย พิชญ์พันธ์ เศรษฐบุตร.

Phitphan Sētthabut. Sathāban Kānpō̜ngkan læ Prāpprām Kānthutčharit hǣng Chāt Sanyā Thamsak. by พิชญ์พันธ์ เศรษฐบุตร | สถาบันการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สัญญา ธรรมศักดิ์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Sathāban Kānpō̜ngkan læ Prāpprām Kānthutčharit hǣng Chāt Sanyā Thamsak, 2560 [2017] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สถาบันการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สัญญา ธรรมศักดิ์, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: DOC 2017 688209] (2), Pridi Banomyong Library [Call number: DOC 2017 688209] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DOC 2017 688209] (3), Sanya Dharmasakti Library [Call number: DOC 2017 688209] (2).

Open Library:
Khūmư̄ kānkhō̜ læ rap khưn thabīan pen phūtham nāthī nakčhittawitthayā rư̄ naksangkhomsongkhro̜ tām pramūan kotmāi withī phičhāranā khwāmʻāyā / คู่มือการขอและรับขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา / สำนักกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม.

Thailand. Krasūang Yuttitham. Samnak Kotmāi. by กระทรวงยุติธรรม. สำนักฎหมาย.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnak, [2558] [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนัก, [2558] [2015]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [Call number: DOC 2015 647080] (1).

Open Library:
Niti sētthasāt khō̜ng rabop yuttitham thāng ʻāyā khō̜ng Thai / นิติเศรษฐศาสตร์ของระบบยุติธรรมทางอาญาของไทย / สรุปและเรียบเรียง วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน.

Wanrak Mingmanīnākhin. Mūnnithi Sathāban Wičhai phư̄a Kānphatthanā Prathēt Thai. by วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน | มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sathāban Wičhai phư̄a Kānphatthanā Prathēt Thai, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) [Call number: DOC 2014 632793] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DOC 2014 632793] (1). Checked out (1).

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)