ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

ผลการค้นหาของคุณมี 214 รายการ บอกรับการค้นหานี้

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
|
The Big story อ่านเพื่อสอบ ข้อมูลและฎีกาสำคัญ ภารกิจพิชิตสอบ.   การพิมพ์: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพ์อักษร, 2557 . 430 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [LAW KPT 2014 629237] (2), Sanya Dharmasakti Library General Stacks [LAW KPT 2014 629237] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [LAW KPT 2014 629237] (2),

ห้องสมุด:
Infographic ป. วิ อาญา (กระบวนการก่อนชั้นศาล) ฉบับ LawDD / โดย กฤษณ์ ฤทธิธรรม. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัท ดิอัลติเมท ซอฟต์ จำกัด, 2557 . 123 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [LAW KPT 2014 640815] (2), Sanya Dharmasakti Library General Stacks [LAW KPT 2014 640815] (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [LAW KPT 2014 640815] (4),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
Infographic ป.วิ อาญา (กระบวนการในชั้นศาล) ฉบับ LawDD / โดย กฤษณ์ ฤทธิธรรม. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัท ดิอัลติเมท ซอฟต์, 2558 . 196 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [LAW KPT 2015 654673] (2), Sanya Dharmasakti Library General Stacks [LAW KPT 2015 654673] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [LAW KPT 2015 654673] (2),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
กฎหมายระดับอนุบัญญัติตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา /   การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2557 . 368 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [LAW KPT 2014 647969] (1), Sanya Dharmasakti Library General Stacks [LAW KPT 2014 647969] (2), Pridi Banomyong Library General Stacks [KPT4610 .ก25 2557 ] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [LAW KPT 2014 647969] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
กฎหมายวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ / โดย สุพิศ ปราณีตพลกรัง, การพิมพ์: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2559 . 84 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Sanya Dharmasakti Library General Stacks [KPT4610 .ส73 2559] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [KPT4610 .ส73 2559] (2),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา. โดย สุพิชฌาย์ ศิริวัฒนา สีตะสิทธิ์. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2560 . 174 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [KPT4610 .ส729 2560 ล. 1] (5), Sanya Dharmasakti Library General Stacks [KPT4610 .ส729 2560 ล. 1] (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [KPT4610 .ส729 2560 ล. 1] (5),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา. โดย สุพิชฌาย์ ศิริวัฒนา สีตะสิทธิ์. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2560 . 346 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [KPT4610 .ส729 2560 ล. 2] (4), Sanya Dharmasakti Library General Stacks [KPT4610 .ส729 2560 ล. 2] (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [KPT4610 .ส729 2560 ล. 2] (5),

ห้องสมุด:
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 192 : , หลักการทางทฤษฎีและภาคปฏิบัติ / โดย สุเนติ คงเทพ. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2557 . 120 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [LAW KPT 2014 641117] (3), Sanya Dharmasakti Library General Stacks [LAW KPT 2014 641117] (5), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [LAW KPT 2014 641117] (3),

ห้องสมุด:
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ส่วนแก้ไขใหม่) : , ประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ฉบับที่ 115/2557 (ชี้ขาดอำนาจสอบสวน) พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2558 (ปล่อยชั่วคราว) พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 31) พ.ศ. 2559 (การโอนคดี) / โดย สุพิศ ปราณีตพลกรัง, การพิมพ์: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2559 . 97 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Sanya Dharmasakti Library General Stacks [KPT4636 .ส735 2559] (2), Sanya Dharmasakti Library General Stacks [LAW KPT 2016 665581] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [LAW KPT 2016 665581] (3),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
กระบวนการปฏิบัติงานของพนักงานอัยการด้านการมีส่วนร่วมในคดีอาญาเพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ = , [Public prosecutor proceeding for transparency and examination in criminal case participation] / โดย นิภาพร รุจนรงค์, การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2554 . ก-ญ, 119 แผ่น. , เอกสารวิชาการส่วนบุคคลนี้เป็นส่วนหนึ่งของการอบรมหลักสูตร "ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.)" รุ่นที่ 15 วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Sanya Dharmasakti Library General Stacks [KPT1615 .น646 2554] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
กลยุทธ์ศึกษาและคู่มือปฏิบัติงานในการออกหมายเรียก หมายอาญา การจับ การควบคุม การขัง การจำคุก การค้น การปล่อยชั่วคราว / โดย จักรพงษ์ วิวัฒน์วานิช. การพิมพ์: นนทบุรี : บริษัท อภิสราอินเตอร์กรุ๊ป, 2553 . 404 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [LAW KPT 2010 653646] (1),

ห้องสมุด:
การนำระบบการพิจารณาแบบไต่สวนมาใช้ในศาลชั้นต้นในการดำเนินคดีอาญาแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ / โดย อนันต์ คงบริรักษ์, การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2555 . ก-ช, 153 แผ่น. , เอกสารวิชาการส่วนบุคคล หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 16. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Sanya Dharmasakti Library General Stacks [LAW KPT 2012 628207] (1),

ห้องสมุด:
การพิจารณาคดีของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง : , ปัญหาอายุความในคดีอาญา = [A trial of the Supreme Court's Criminal Division for persons holding political positions : prescription in criminal case problem] / โดย ทวีศักดิ์ อุนนาทรรัตนกุล, การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2554 . ก-ฉ, 60 แผ่น. , เอกสารวิชาการส่วนบุคคลนี้เป็นส่วนหนึ่งของการอบรมหลักสูตร "ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.)" รุ่นที่ 15 วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Sanya Dharmasakti Library General Stacks [KPT4038 .ท565 2554] (1),

ห้องสมุด:
การพิจารณาคดีที่เป็นธรรมในการดำเนินคดีอาญาชั้นก่อนการฟ้องคดี /   การพิมพ์: นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย, 2558 . 144 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [LAW KPT 2015 669494] (1), Sanya Dharmasakti Library General Stacks [LAW KPT 2015 669494] (1), Pridi Banomyong Library General Stacks [LAW KPT 2015 669494] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [LAW KPT 2015 669494] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
การพิจารณาคดีอาญาในศาลภาษีอากร = , Criminal procedure in the tax court : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / โดย สุพัตรา อนันตพงศ์. การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : ศาลภาษีอากรกลาง, สถาบันอบรม วิจัย และพัฒนากฎหมายภาษีอากร, 2553 . 157 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Sanya Dharmasakti Library General Stacks [LAW KPT 2010 636444] (2),

ห้องสมุด:
การสอบสวนและการฟ้องคดีอาญาที่อยู่ในอำนาจศาลแขวง / โดย ธีสุทธิ์ พันธ์ฤทธิ์, การพิมพ์: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2560 . 219 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [KPT4610 .ธ653 2560] (1), Sanya Dharmasakti Library General Stacks [KPT4610 .ธ653 2560] (6), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [KPT4610 .ธ653 2560] (5),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
การอุทธรณ์คำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง = , [Appeal of the judgement of the Supreme Court Criminal Division for holders of political positions] / โดย ธนาพนธ์ ชวรุ่ง, การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2554 . ก-ฌ, 76 แผ่น. , เอกสารวิชาการส่วนบุคคลนี้เป็นส่วนหนึ่งของการอบรมหลักสูตร "ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.)" รุ่นที่ 15 วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Sanya Dharmasakti Library General Stacks [KPT4610 .ธ363 2554] (1),

ห้องสมุด:
เกร็ดกฎหมายอาญา = , A miscellany of criminal law : มาตรา 1-208 / โดย สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย บัณฑิตอักษร, 2557 . 406 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [LAW KPT 2014 637019] (1), Sanya Dharmasakti Library General Stacks [LAW KPT 2014 637019] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [LAW KPT 2014 637019] (2),

ห้องสมุด:
เกร็ดกฎหมายอาญา = , A miscellany of criminal law : มาตรา 209-398 / โดย สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย บัณฑิตอักษร, 2557 . 406 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [LAW KPT 2014 637035] (1), Sanya Dharmasakti Library General Stacks [LAW KPT 2014 637035] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [LAW KPT 2014 637035] (2),

ห้องสมุด:
เกาะติดฎีกา (ใหม่) 2556-2558 วิธีพิจารณาความอาญา.   การพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัท โรงพิมพ์เดือนตุลา จำกัด, 2558 . 150 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Sanya Dharmasakti Library General Stacks [LAW KPT 2015 661277] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [LAW KPT 2015 661277] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)