Your search returned 155 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
The Big story ʻān phư̄a sō̜p khō̜mūn læ dīkā samkhan phārakit phichit sō̜p. Phāk 2, Kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā Sitthi Manutsayachon nai krabūankān yuttham Kotmāi laksana phayān lakthān wākhwām læ kān thām phayān čhattham ʻēkkasān thāng kotmāi / The Big story อ่านเพื่อสอบ ข้อมูลและฎีกาสำคัญ ภารกิจพิชิตสอบ. ภาค 2, กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา สิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน ว่าความและการถามพยาน จัดทำเอกสารทางกฎหมาย / The Justice Group.

Justice Group. by จัสทิส กรุ๊ป.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Hānghunsūan Čhamkat Phimʻaksō̜n, [2557?] [2014?] Publisher: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพ์อักษร, [2557?] [2014?]Other title: Kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā Sitthi Manutsayachon nai krabūankān yuttham Kotmāi laksana phayān lakthān wākhwām læ kān thām phayān čhattham ʻēkkasān thāng kotmāi Other title: กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา สิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน ว่าความและการถามพยาน จัดทำเอกสารทางกฎหมาย.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2014 629237] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2014 629237] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2014 629237] (2).

Open Library:
Kāndamnœ̄n khadī ʻāyā nai sān dīkā phanǣk khadī ʻāyā khō̜ng phū damrong tamnǣng thāng kānmư̄ang / การดำเนินคดีอาญาในศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง / โดย อรรถพล ใหญ่สว่าง.

Auttapol Yaisawang, by อรรถพล ใหญ่สว่าง, 2493-.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp... : Mō̜.Pō̜.Phō̜., 2553] [2010] Publisher: [กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2553] [2010]Other title: ʻAnusō̜n phrarātchathān phlœ̄ng sop Khunmǣ Thō̜ngkham Yaisawang 8 Phrưtsaphākhom 2553 Other title: อนุสรณ์พระราชทานเพลิงศพ คุณแม่ทองคำ ใหญ่สว่าง 8 พฤษภาคม 2553.Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library [Call number: CRE 2010 698903] (1).

Open Library:
การนำกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้สำหรับคดีอาญาที่อยู่ในเขตอำนาจของศาลแขวง / ปฐมพร ธาระวานิช.

Patomporn Tharavanij, Chulalongkorn University. Faculty of Law. by ปฐมพร ธาระวานิช, 2525- | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิติศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2552 [2009] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552 [2009]Dissertation note: วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต. Other title: Process of employing restorative justice for criminal case in district court.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT4829 .ป343 2552] (1).

Open Library:
Kānphitranā khadī khō̜ng Sān Dīkā phanǣk khadī ʻāyā khō̜ng phū damrong tamnǣng thāngkān mư̄ang : panhā ʻāyukhwām nai khadī ʻāyā = [A trial of the Supreme Court's Criminal Division for persons holding political positions : prescription in criminal case problem] / การพิจารณาคดีของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง : ปัญหาอายุความในคดีอาญา = [A trial of the Supreme Court's Criminal Division for persons holding political positions : prescription in criminal case problem] / ทวีศักดิ์ อุนนาทรรัตนกุล.

Taweesak Unnatornratanakul, Witthayālai Kānyuttitham. by ทวีศักดิ์ อุนนาทรรัตนกุล, 2503- | วิทยาลัยการยุติธรรม.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Witthayālai Kānyuttitham Samnakngān Sān Yuttitham, 2554 [2011] Publisher: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2554 [2011]Other title: Trial of the Supreme Court's Criminal Division for persons holding political positions : prescription in criminal case problem.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT4038 .ท565 2554] (1).

Open Library:
Kānsō̜psūan læ kānfō̜ng khadī ʻāyā thī yū nai ʻamnāt sān khwǣng / การสอบสวนและการฟ้องคดีอาญาที่อยู่ในอำนาจศาลแขวง / ธีสุทธิ์ พันธ์ฤทธิ์.

Thīsut Phanrit, by ธีสุทธิ์ พันธ์ฤทธิ์, 2512-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp333 : Nititham, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT4610 .ธ653 2560] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT4610 .ธ653 2560] (5), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT4610 .ธ653 2560] (6).

Open Library:
Kānʻutthō̜n khamphiphāksā Sān Dīkā phanǣk khadī ʻāyā khō̜ng phū damrong tamnǣng thāng kānmư̄ang = [Appeal of the judgement of the Supreme Court Criminal Division for holders of political positions] / การอุทธรณ์คำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง = [Appeal of the judgement of the Supreme Court Criminal Division for holders of political positions] / ธนาพนธ์ ชวรุ่ง.

Thanaphon Chawarung, Witthayālai Kānyuttitham. by ธนาพนธ์ ชวรุ่ง, 2499- | วิทยาลัยการยุติธรรม.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Witthayālai Kānyuttitham Samnakngān Sān Yuttitham, 2554 [2011] Publisher: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2554 [2011]Other title: Appeal of the judgement of the Supreme Court Criminal Division for holders of political positions.Availability: No items available Checked out (1).

Open Library:
Kret kotmāi ʻāyā = A miscellany of criminal law : māttrā 1-208 / เกร็ดกฎหมายอาญา = A miscellany of criminal law : มาตรา 1-208 / โดย สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่.

Somsak ʻĪamphlapyai. by สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่.

Edition: [พิมพ์ครั้งที่ 9], ปรับปรุงใหม่ ภาคปีการศึกษา 2557.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Čhat čhamnāi dōi Bandit ʻaksō̜n, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย บัณฑิตอักษร, 2557 [2014]Other title: Miscellany of criminal law.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2014 637019] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2014 637019] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2014 637019] (2). Checked out (1).

Open Library:
Kret kotmāi ʻāyā = A miscellany of criminal law : māttrā 209-398 / เกร็ดกฎหมายอาญา = A miscellany of criminal law : มาตรา 209-398 / โดย สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่.

Somsak ʻĪamphlapyai. by สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่.

Edition: [พิมพ์ครั้งที่ 9], ปรับปรุงใหม่ ภาค ปีการศึกษา 2557.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Čhat čhamnāi dōi Bandit ʻaksō̜n, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย บัณฑิตอักษร, 2557 [2014]Other title: Miscellany of criminal law.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2014 637035] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2014 637035] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2014 637035] (2).

Open Library:
ขอบเขตของการพิจารณาคดีอาญาโดยเปิดเผย / ธนธรรม เจริญเลิศ.

Tanatam Charoenlert, Dhurakij Pundit University. Office of Graduate School. by ธนธรรม เจริญเลิศ, 2528- | มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. บัณฑิตวิทยาลัย.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Bandit Witthayālai Mahāwitthayālai Thurakit Bandit, 2553 [2010] Publisher: [กรุงเทพฯ] : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2553 [2010]Dissertation note: วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต. Other title: Specification of public trial in criminal case.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT4610 .ธ334 2553] (1).

Open Library:
Khō̜sō̜p khatlư̄ak phư̄a bančhu pen khārātchakān tulākān nai tamnǣng phū chūai phūphiphāksā phrō̜m thong khamtō̜p wichā phāsā ʻAngkrit Kotmāi Laksana Phayān Phrathammanūn Sān Yuttitham Kotmāi Wādūai Kānčhat Tang Sān Khwǣng læ Withī Phičhāranā Khwām ʻĀyā nai Sān Khwǣng Kotmāi Ratthammanūn læ Kotmāi Wichā Lư̄ak : pračham pī Pō̜.Sō̜. 2551 (sō̜p wan thī 26 Tulākhom Pō̜.Sō̜. 2551) ข้อสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา พร้อมธงคำตอบ วิชาภาษาอังกฤษ กฎหมายลักษณะพยาน พระธรรมนูญศาลยุติธรรม กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง กฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายวิชาเลือก : ประจำปี พ.ศ.2551 (สอบวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2551)

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp...] : [Samnakngān Sān Yuttitham], 2551 [2008] Publisher: [กรุงเทพฯ] : [สำนักงานศาลยุติธรรม], 2551 [2008]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [Call number: DOC 2008 671057] (1).

Open Library:
Khō̜sō̜p khatlư̄ak phư̄a bančhu pen khārātchakān tulākān nai tamnǣng phū chūai phūphiphāksā phrō̜m thong khamtō̜p wichā phāsā ʻAngkrit Kotmāi Laksana Phayān Phrathammanūn Sān Yuttitham Kotmāi Wādūai Kānčhat Tang Sān Khwǣng læ Withī Phičhāranā Khwām ʻĀyā nai Sān Khwǣng Kotmāi Ratthammanūn læ Kotmāi Wichā Lư̄ak : pračham pī Pō̜.Sō̜. 2553 (sō̜p wan thī 4 Kanyāyon Pō̜.Sō̜. 2553) ข้อสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา พร้อมธงคำตอบ วิชาภาษาอังกฤษ กฎหมายลักษณะพยาน พระธรรมนูญศาลยุติธรรม กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง กฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายวิชาเลือก : ประจำปี พ.ศ.2553 (สอบวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2553)

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp...] : [Samnakngān Sān Yuttitham], 2553 [2010] Publisher: [กรุงเทพฯ] : [สำนักงานศาลยุติธรรม], 2553 [2010]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [Call number: DOC 2010 671058] (1).

Open Library:
Khō̜sō̜p khatlư̄ak phư̄a bančhu pen khārātchakān tulākān nai tamnǣng phū chūai phūphiphāksā phrō̜m thong khamtō̜p wichā phāsā ʻAngkrit Kotmāi Laksana Phayān Phrathammanūn Sān Yuttitham Kotmāi Wādūai Kānčhat Tang Sān Khwǣng læ Withī Phičhāranā Khwām ʻĀyā nai Sān Khwǣng Kotmāi Ratthammanūn læ Kotmāi Wichā Lư̄ak : pračham pī Pō̜.Sō̜. 2554 (sō̜p wan thī 31 Karakadākhom Pō̜.Sō̜. 2554) ข้อสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา พร้อมธงคำตอบ วิชาภาษาอังกฤษ กฎหมายลักษณะพยาน พระธรรมนูญศาลยุติธรรม กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง กฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายวิชาเลือก : ประจำปี พ.ศ.2554 (สอบวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2554)

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp...] : [Samnakngān Sān Yuttitham], 2554 [2011] Publisher: [กรุงเทพฯ] : [สำนักงานศาลยุติธรรม], 2554 [2011]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [Call number: DOC 2011 671060] (1).

Open Library:
Khō̜sō̜p thotsō̜p khwāmrū phư̄a bančhu pen khārātchakān tulākān nai tamnǣng phū chūai phūphiphāksā phrō̜m thong khamtō̜p Kotmāi ʻĀyā Kotmāi Phǣng læ Phānit phāsā ʻAngkrit Kotmāi Ratthammanūn Kotmāi Wādūai Rabīap Khārātchakān Fāi Tulākān Sān Yuttitham læ Rabīap Bō̜rihān Rātchakān Sān Yuttitham Kotmāi Withī Phičhāranā Khwām ʻĀyā Kotmāi Withī Phičhāranā Khwām Phǣng Kotmāi Laksana Phayān Phrathammanūn Sān Yuttitham læ Kotmāi Wichā Lư̄ak : pračham pī Pō̜.Sō̜. 2551 (sō̜p wan thī 24, 25 Phrưtsaphākhom Pō̜.Sō̜. 2551) ข้อสอบทดสอบความรู้ เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา พร้อมธงคำตอบ กฎหมายอาญา กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ภาษาอังกฤษ กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมและระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง กฎหมายลักษณะพยาน พระธรรมนูญศาลยุติธรรม และกฎหมายวิชาเลือก : ประจำปี พ.ศ.2551 (สอบวันที่ 24, 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2551)

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp...] : [Samnakngān Sān Yuttitham], 2551 [2008] Publisher: [กรุงเทพฯ] : [สำนักงานศาลยุติธรรม], 2551 [2008]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [Call number: DOC 2008 671067] (1).

Open Library:
Khō̜sō̜p thotsō̜p khwāmrū phư̄a bančhu pen khārātchakān tulākān nai tamnǣng phū chūai phūphiphāksā phrō̜m thong khamtō̜p Kotmāi ʻĀyā Kotmāi Phǣng læ Phānit phāsā ʻAngkrit Kotmāi Ratthammanūn Kotmāi Wādūai Rabīap Khārātchakān Fāi Tulākān Sān Yuttitham læ Rabīap Bō̜rihān Rātchakān Sān Yuttitham Kotmāi Withī Phičhāranā Khwām ʻĀyā Kotmāi Withī Phičhāranā Khwām Phǣng Kotmāi Laksana Phayān Phrathammanūn Sān Yuttitham læ Kotmāi Wichā Lư̄ak : pračham pī Pō̜.Sō̜. 2555 (sō̜p wan thī 5, 6 Phrưtsaphākhom Pō̜.Sō̜. 2555) ข้อสอบทดสอบความรู้ เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา พร้อมธงคำตอบ กฎหมายอาญา กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ภาษาอังกฤษ กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมและระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง กฎหมายลักษณะพยาน พระธรรมนูญศาลยุติธรรม และกฎหมายวิชาเลือก : ประจำปี พ.ศ.2555 (สอบวันที่ 5, 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2555)

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp...] : [Samnakngān Sān Yuttitham], 2555 [2012] Publisher: [กรุงเทพฯ] : [สำนักงานศาลยุติธรรม], 2555 [2012]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [Call number: DOC 2012 671068] (1).

Open Library:
Khrop khrư̄ang rư̄ang khadī ʻāyā thutčharit / ครบเครื่องเรื่องคดีอาญาทุจริต / โดย สรารักษ์ สุวรรณเสรี และ อาคม ศรียาภัย.

Sārarak Suwansērī. ʻĀkhom Sīyāphai. by สรารักษ์ สุวรรณเสรี | อาคม ศรียาภัย.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Hō̜Čhō̜Kō̜. Sǣngčhan Kānphim, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : หจก. แสงจันทร์การพิมพ์, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT4516 .ส46 2560] (1). Checked out (1).

Open Library:
ความผิดที่ต้องให้อำนาจ : ศึกษากรณีตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 / โดย ปฐมพงษ์ วงศ์วิเศษ.

Pathompong Wongwises, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by ปฐมพงษ์ วงศ์วิเศษ, 2528- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt, Mahāwitthayālai Thammasāt, 2557 [2014] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557 [2014]Dissertation note: วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายอาญา) Other title: Offence may only be prosecuted upon the authorization : study on section 112 of criminal law.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: LAW KPT 2014 662393] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2014 662393] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2014 662393] (1).

Open Library:
Kham thām-khamtō̜p panhā khō̜kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā læ phayān lakthān / คำถาม-คำตอบ ปัญหาข้อกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานหลักฐาน / โดย ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์.

Prasert Sīangsutthiwong. by ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : ʻAphichōt, 2557 [2014] Publisher: [กรุงเทพฯ] : อภิโชติ, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2014 643087] (3), Pridi Banomyong Library [Call number: LAW KPT 2014 643087] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2014 643087] (5), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2014 643087] (4). Checked out (1).

Open Library:
Kham thām-khamtō̜p panhā khō̜kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā læ phayān lakthān / คำถาม-คำตอบ ปัญหาข้อกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานหลักฐาน / โดย ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์.

Prasert Sīangsutthiwong. by ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : ʻAphichōt, 2558 [2015] Publisher: [กรุงเทพฯ] : อภิโชติ, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2015 658374] (3), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2015 658374] (3).

Open Library:
Khamthām-khamtō̜p panhā khō̜kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā læ phayān lakthān / คำถาม-คำตอบ ปัญหาข้อกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานหลักฐาน / โดย ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์.

Prasert Sīangsutthiwong. by ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : ʻAphichōt, 2559 [2016] Publisher: [กรุงเทพฯ] : อภิโชติ, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT1672 .ป45 2559] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT1672 .ป45 2559] (1). Checked out (1).

Open Library:
Khamthām-khamtō̜p panhā khō̜kotmāi withī phičhāranā khwāmʻāyā læ phayān lakthān / คำถาม-คำตอบ ปัญหาข้อกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานหลักฐาน / โดย ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์.

Prasert Sīangsutthiwong. by ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : ʻAphichōt, 2560 [2017] Publisher: [กรุงเทพฯ] : อภิโชติ, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT1672 .ป45 2560] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT1672 .ป45 2560] (1). Checked out (1).

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)