Your search returned 115 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Kānphitranā khadī khō̜ng Sān Dīkā phanǣk khadī ʻāyā khō̜ng phū damrong tamnǣng thāngkān mư̄ang : panhā ʻāyukhwām nai khadī ʻāyā = [A trial of the Supreme Court's Criminal Division for persons holding political positions : prescription in criminal case problem] / การพิจารณาคดีของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง : ปัญหาอายุความในคดีอาญา = [A trial of the Supreme Court's Criminal Division for persons holding political positions : prescription in criminal case problem] / ทวีศักดิ์ อุนนาทรรัตนกุล.

Taweesak Unnatornratanakul, Witthayālai Kānyuttitham. by ทวีศักดิ์ อุนนาทรรัตนกุล, 2503- | วิทยาลัยการยุติธรรม.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Witthayālai Kānyuttitham Samnakngān Sān Yuttitham, 2554 [2011] Publisher: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2554 [2011]Other title: Trial of the Supreme Court's Criminal Division for persons holding political positions : prescription in criminal case problem.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT4038 .ท565 2554] (1).

Open Library:
Kānsō̜psūan læ kānfō̜ng khadī ʻāyā thī yū nai ʻamnāt sān khwǣng / การสอบสวนและการฟ้องคดีอาญาที่อยู่ในอำนาจศาลแขวง / ธีสุทธิ์ พันธ์ฤทธิ์.

Thīsut Phanrit, by ธีสุทธิ์ พันธ์ฤทธิ์, 2512-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp333 : Nititham, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT4610 .ธ653 2560] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT4610 .ธ653 2560] (5), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT4610 .ธ653 2560] (6).

Open Library:
Kret kotmāi ʻāyā = A miscellany of criminal law : māttrā 1-208 / เกร็ดกฎหมายอาญา = A miscellany of criminal law : มาตรา 1-208 / โดย สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่.

Somsak ʻĪamphlapyai. by สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่.

Edition: [พิมพ์ครั้งที่ 9], ปรับปรุงใหม่ ภาคปีการศึกษา 2557.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Čhat čhamnāi dōi Bandit ʻaksō̜n, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย บัณฑิตอักษร, 2557 [2014]Other title: Miscellany of criminal law.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2014 637019] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2014 637019] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2014 637019] (2). Checked out (1).

Open Library:
Kret kotmāi ʻāyā = A miscellany of criminal law : māttrā 209-398 / เกร็ดกฎหมายอาญา = A miscellany of criminal law : มาตรา 209-398 / โดย สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่.

Somsak ʻĪamphlapyai. by สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่.

Edition: [พิมพ์ครั้งที่ 9], ปรับปรุงใหม่ ภาค ปีการศึกษา 2557.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Čhat čhamnāi dōi Bandit ʻaksō̜n, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย บัณฑิตอักษร, 2557 [2014]Other title: Miscellany of criminal law.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2014 637035] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2014 637035] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2014 637035] (2).

Open Library:
Khō̜sō̜p thotsō̜p khwāmrū phư̄a bančhu pen khārātchakān tulākān nai tamnǣng phū chūai phūphiphāksā phrō̜m thong khamtō̜p Kotmāi ʻĀyā Kotmāi Phǣng læ Phānit phāsā ʻAngkrit Kotmāi Ratthammanūn Kotmāi Wādūai Rabīap Khārātchakān Fāi Tulākān Sān Yuttitham læ Rabīap Bō̜rihān Rātchakān Sān Yuttitham Kotmāi Withī Phičhāranā Khwām ʻĀyā Kotmāi Withī Phičhāranā Khwām Phǣng Kotmāi Laksana Phayān Phrathammanūn Sān Yuttitham læ Kotmāi Wichā Lư̄ak : pračham pī Pō̜.Sō̜. 2551 (sō̜p wan thī 24, 25 Phrưtsaphākhom Pō̜.Sō̜. 2551) ข้อสอบทดสอบความรู้ เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา พร้อมธงคำตอบ กฎหมายอาญา กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ภาษาอังกฤษ กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมและระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง กฎหมายลักษณะพยาน พระธรรมนูญศาลยุติธรรม และกฎหมายวิชาเลือก : ประจำปี พ.ศ.2551 (สอบวันที่ 24, 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2551)

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp...] : [Samnakngān Sān Yuttitham], 2551 [2008] Publisher: [กรุงเทพฯ] : [สำนักงานศาลยุติธรรม], 2551 [2008]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [Call number: DOC 2008 671067] (1).

Open Library:
Khō̜sō̜p thotsō̜p khwāmrū phư̄a bančhu pen khārātchakān tulākān nai tamnǣng phū chūai phūphiphāksā phrō̜m thong khamtō̜p Kotmāi ʻĀyā Kotmāi Phǣng læ Phānit phāsā ʻAngkrit Kotmāi Ratthammanūn Kotmāi Wādūai Rabīap Khārātchakān Fāi Tulākān Sān Yuttitham læ Rabīap Bō̜rihān Rātchakān Sān Yuttitham Kotmāi Withī Phičhāranā Khwām ʻĀyā Kotmāi Withī Phičhāranā Khwām Phǣng Kotmāi Laksana Phayān Phrathammanūn Sān Yuttitham læ Kotmāi Wichā Lư̄ak : pračham pī Pō̜.Sō̜. 2555 (sō̜p wan thī 5, 6 Phrưtsaphākhom Pō̜.Sō̜. 2555) ข้อสอบทดสอบความรู้ เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา พร้อมธงคำตอบ กฎหมายอาญา กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ภาษาอังกฤษ กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมและระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง กฎหมายลักษณะพยาน พระธรรมนูญศาลยุติธรรม และกฎหมายวิชาเลือก : ประจำปี พ.ศ.2555 (สอบวันที่ 5, 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2555)

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp...] : [Samnakngān Sān Yuttitham], 2555 [2012] Publisher: [กรุงเทพฯ] : [สำนักงานศาลยุติธรรม], 2555 [2012]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [Call number: DOC 2012 671068] (1).

Open Library:
ความผิดที่ต้องให้อำนาจ : ศึกษากรณีตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 / โดย ปฐมพงษ์ วงศ์วิเศษ.

Pathompong Wongwises, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by ปฐมพงษ์ วงศ์วิเศษ, 2528- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt, Mahāwitthayālai Thammasāt, 2557 [2014] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557 [2014]Dissertation note: วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายอาญา) Other title: Offence may only be prosecuted upon the authorization : study on section 112 of criminal law.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: LAW KPT 2014 662393] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2014 662393] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2014 662393] (1).

Open Library:
Khūmư̄ kāndamnœ̄n khadī ʻāyā / คู่มือการดำเนินคดีอาญา / ชนบท ศุภศรี ... [และคนอื่น ๆ].

Chonnabot Suphasī. by ชนบท ศุภศรี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Panarat, 2555 [2012] Publisher: กรุงเทพฯ : ปณรัชช, 2555 [2012]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2012 628859] (1).

Open Library:
Niti sētthasāt khō̜ng rabop yuttitham thāng ʻāyā khō̜ng Thai / นิติเศรษฐศาสตร์ของระบบยุติธรรมทางอาญาของไทย / สรุปและเรียบเรียง วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน.

Wanrak Mingmanīnākhin. Mūnnithi Sathāban Wičhai phư̄a Kānphatthanā Prathēt Thai. by วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน | มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sathāban Wičhai phư̄a Kānphatthanā Prathēt Thai, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) [Call number: DOC 2014 632793] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DOC 2014 632793] (1). Checked out (1).

Open Library:
Pramūan kotmāi ʻāyā kǣkhai lāsut tām Pō̜.Rō̜.Bō̜. kǣkhai phœ̄mtœ̄m ... (chabap thī 22) læ (chabap thī 23) : pramūan kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā kǣkhai lāsut tām prakāt khana raksā khwām sangop hǣng chāt chabap thī 115/2557 ; phrarātchabanyat čhattang sānkhwǣng læ withī phičhāranā khwām ʻāyā nai sānkhwǣng / ประมวลกฎหมายอาญา แก้ไขล่าสุดตาม พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมฯ (ฉบับที่ 22) และ (ฉบับที่ 23) : ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แก้ไขล่าสุดตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 115/2557 ; พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง / รวบรวมโดย สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์.

Thailand. Somchāi Phongphatthanāsin. by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Hānghunsūan čhamkat Charoen rat kānphim, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญรัฐการพิมพ์, 2558 [2015]Other title: Pramūan kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā kǣkhai lāsut tām prakāt khana raksā khwām sangop hǣng chāt chabap thī 115/2557 Other title: Phrarātchabanyat čhattang sānkhwǣng læ withī phičhāranā khwām ʻāyā nai sānkhwǣng Other title: ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แก้ไขล่าสุดตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 115/2557 | พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง.Availability: Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2015 652093] (1).

Open Library:
Pramūan kotmāi ʻāyā læ pramūan kotmāi withī phičhāranā khw̄amʻāyā phrō̜m hūakhō̜ rư̄ang thuk māttrā chabap sombūn / ประมวลกฎหมายอาญา และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พร้อมหัวข้อเรื่องทุกมาตรา ฉบับสมบูรณ์ / รวบรวมโดย บุญร่วม เทียมจันทร์ และ ศรัญญา วิชชาธรรม.

Bunrūam Thīamčhan. Saranyā Witchātham. by บุญร่วม เทียมจันทร์ | ศรัญญา วิชชาธรรม.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : The law group, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : The law group, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2014 651921] (1).

Open Library:
<>. ปัญหาการระงับคดีอาญาความผิดต่อส่วนตัวชั้นอุทธรณ์ฎีกา / โดย นงลักษณ์ ศรีสุวรรณ.

Nongluck Srisuwan, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by นงลักษณ์ ศรีสุวรรณ, 2525- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt, Mahāwitthayālai Thammasāt, 2558 [2015] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558 [2015]Dissertation note: วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายอาญา) Other title: Problems of compoundable offence [i.e. offenses] extinguishment in criminal case on appeal.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: LAW KPT 2015 655154] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2015 655154] (1).

Open Library:
Phrarātchabanyat Čhattang Sān ʻĀyā Khadī Thutčharit læ Praphrưt Michō̜p Phō̜.Sō̜. 2559 Withī Phičhāranā Khadī Thutčharit læ Praphrưt Michō̜p Phō̜.Sō̜. 2559 Withī Phičhāranā Khadī Khāmanut Phō̜.Sō̜. 2559 Withī Phičhāranā Khadī Yāsēptit Phō̜.Sō̜. 2550 phrō̜m kotmāi lamdap rō̜ng / พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559 วิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559 วิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. 2559 วิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. 2550 พร้อมกฎหมายลำดับรอง / รวบรวมโดย สราวุธ เบญจกุล.

Thailand. Sarawut Benjakul. by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | สราวุธ เบญจกุล.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Hānghunsūan Čhamkat Čharœ̄nrat Kānphim, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญรัฐการพิมพ์, 2560 [2017]Availability: Items available for reference: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT3794 2560ค] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT3794 2560ค] (2).

Open Library:
Yō̜ lak Por.wi ʻāyā : pramūan kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā chabap trīamsō̜p yō̜ lak rīang māttrā læ khō̜yokwēn / ย่อหลัก ป.วิ อาญา : ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับเตรียมสอบ ย่อหลักเรียงมาตรา และข้อยกเว้น / โดย สนิท สนั่นศิลป์.

Sanit Sanansin. by สนิท สนั่นศิลป์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sūtphaisān, 2555 [2012] Publisher: กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, 2555 [2012]Other title: Yō̜ lak Por.wi ʻāyā : chabap trīamsō̜p yō̜ lak rīang māttrā læ khō̜yokwēn Other title: Yō̜ lak Por.wi ʻāyā : chabap trīamsō̜p rīang māttrā læ khō̜yokwēn Other title: ย่อหลัก ป.วิ อาญา : ฉบับเตรียมสอบ ย่อหลักเรียงมาตรา และข้อยกเว้น | ย่อหลัก ป.วิ อาญา : ฉบับเตรียมสอบ เรียงมาตรา และข้อยกเว้น.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2012 652322] (1).

Open Library:
Rūam khambanyāi samai thī 54 pīkānsưksā 2544. Phāk sō̜ng lem thī 1 / รวมคำบรรยาย สมัยที่ 54 ปีการศึกษา 2544. ภาคสอง เล่มที่ 1 / บรรณาธิการ จรัญ ภักดีธนากุล.

Čharan Phakdīthanākun. 'Udom Fư̄angfung. Sutthi Nitrōt. Pračhack Phutthisombat. Wichai Wiwitsēwī. Chūchāt Sīsǣng. Khemchai Chutiwong. Pradit 'Ēkmanī. Samit Warāʻubon. Mārut bunnāk, Čhamlō̜ng Suksiri. Montrī Yō̜tpanyā, Suwan Trakānphan. ʻAthirāt Manīphāk. Nētibandittayasaphā (Thailand). Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi. by จรัญ ภักดีธนากุล | อุดม เฟื่องฟุ้ง | สุทธิ นิชโรจน์ | ประจักษ์ พุทธิสมบัติ | วิชัย วิวิตเสวี | ชูชาติ ศรีแสง | เข็มชัย ชุติวงศ์ | ประดิษฐ์ เอกมณี | สมิทธิ์ วราอุบล | มารุต บุนนาค, 2467- | จำลอง สุขศิริ | มนตรี ยอดปัญญา, 2493-2554 | สุวรรณ ตระการพันธุ์ | อธิราช มณีภาค | สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi hǣng Nētibandittayasaphā, 2544 [2001] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2544 [2001]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT68 .ร547 2544 ภ. 2 ล. 1] (1).

Open Library:
Rūam khambanyāi samai thī 54 pīkānsưksā 2544. Phāk sō̜ng lem thī 2 / รวมคำบรรยาย สมัยที่ 54 ปีการศึกษา 2544. ภาคสอง เล่มที่ 2 / บรรณาธิการ จรัญ ภักดีธนากุล.

Čharan Phakdīthanākun. 'Udom Fư̄angfung. Sanga Dūangʻamphō̜n. Wicha Mahākhun, Somphon Sattayā'aphithān. Rœ̄ngtham Latphlī, Rawat Chamchalerm. Pradit 'Ēkmanī. Khemchai Chutiwong. Sak Kō̜sǣngrư̄ang, Pračhack Phutthisombat. Chūchāt Sīsǣng. Nētibandittayasaphā (Thailand). Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi. by จรัญ ภักดีธนากุล | อุดม เฟื่องฟุ้ง | สง่า ดวงอัมพร | วิชา มหาคุณ, 2489- | สมพล สัตยาอภิธาน | เริงธรรม ลัดพลี, 2480-2546 | เรวัต ฉ่ำเฉลิม | ประดิษฐ์ เอกมณี | เข็มชัย ชุติวงศ์ | สัก กอแสงเรือง, 2484- | ประจักษ์ พุทธิสมบัติ | ชูชาติ ศรีแสง | สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi hǣng Nētibandittayasaphā, 2544 [2001] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2544 [2001]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT68 .ร547 2544 ภ. 2 ล. 2] (1).

Open Library:
Rūam khambanyāi samai thī 54 pīkānsưksā 2544. Phāk sō̜ng lem thī 3 / รวมคำบรรยาย สมัยที่ 54 ปีการศึกษา 2544. ภาคสอง เล่มที่ 3 / บรรณาธิการ จรัญ ภักดีธนากุล.

Čharan Phakdīthanākun. 'Udom Fư̄angfung. Auen Kunkeaw. Wichai Wiwitsēwī. Rœ̄ngtham Latphlī, Rawat Chamchalerm. Pradit 'Ēkmanī. Sak Kō̜sǣngrư̄ang, Sanga Dūangʻamphō̜n. Sutthi Nitrōt. Samit Warāʻubon. Khanit Na Nakhō̜n, Nētibandittayasaphā (Thailand). Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi. by จรัญ ภักดีธนากุล | อุดม เฟื่องฟุ้ง | เอื้อน ขุนแก้ว | วิชัย วิวิตเสวี | เริงธรรม ลัดพลี, 2480-2546 | เรวัต ฉ่ำเฉลิม | ประดิษฐ์ เอกมณี | สัก กอแสงเรือง, 2484- | สง่า ดวงอัมพร | สุทธิ นิชโรจน์ | สมิทธิ์ วราอุบล | คณิต ณ นคร, 2480- | สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi hǣng Nētibandittayasaphā, 2544 [2001] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2544 [2001]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT68 .ร547 2544 ภ. 2 ล. 3] (1).

Open Library:
Rūam khambanyāi samai thī 54 pīkānsưksā 2544. Phāk sō̜ng lem thī 4 / รวมคำบรรยาย สมัยที่ 54 ปีการศึกษา 2544. ภาคสอง เล่มที่ 4 / บรรณาธิการ จรัญ ภักดีธนากุล.

Čharan Phakdīthanākun. 'Udom Fư̄angfung. Čhamlō̜ng Suksiri. Rœ̄ngtham Latphlī, Rawat Chamchalerm. Somphon Sattayā'aphithān. Wicha Mahākhun, Montrī Yō̜tpanyā, Suwan Trakānphan. ʻAthirāt Manīphāk. Pradit 'Ēkmanī. Mārut bunnāk, Sanga Dūangʻamphō̜n. Wichai Wiwitsēwī. Samit Warāʻubon. Nētibandittayasaphā (Thailand). Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi. by จรัญ ภักดีธนากุล | อุดม เฟื่องฟุ้ง | จำลอง สุขศิริ | เริงธรรม ลัดพลี, 2480-2546 | เรวัต ฉ่ำเฉลิม | สมพล สัตยาอภิธาน | วิชา มหาคุณ, 2489- | มนตรี ยอดปัญญา, 2493-2554 | สุวรรณ ตระการพันธุ์ | อธิราช มณีภาค | ประดิษฐ์ เอกมณี | มารุต บุนนาค, 2467- | สง่า ดวงอัมพร | วิชัย วิวิตเสวี | สมิทธิ์ วราอุบล | สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi hǣng Nētibandittayasaphā, 2544 [2001] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2544 [2001]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT68 .ร547 2544 ภ. 2 ล. 4] (1).

Open Library:
Rūam khambanyāi samai thī 54 pīkānsưksā 2544. Phāk sō̜ng lem thī 5 / รวมคำบรรยาย สมัยที่ 54 ปีการศึกษา 2544. ภาคสอง เล่มที่ 5 / บรรณาธิการ จรัญ ภักดีธนากุล.

Čharan Phakdīthanākun. Montrī Yō̜tpanyā, Sutthi Nitrōt. Pračhak Phutthisombat. Rœ̄ngtham Latphlī, Rawat Chamchalerm. Suchāt Thammāphithakkun, Somphon Sattayā'aphithān. 'Udom Fư̄angfung. Wicha Mahākhun, Chūchāt Sīsǣng. Khemchai Chutiwong. Čhamlō̜ng Suksiri. Nētibandittayasaphā (Thailand). Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi. by จรัญ ภักดีธนากุล | มนตรี ยอดปัญญา, 2493-2554 | สุทธิ นิชโรจน์ | ประจักษ์ พุทธิสมบัติ | เริงธรรม ลัดพลี, 2480-2546 | เรวัต ฉ่ำเฉลิม | สุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล, 2492- | สมพล สัตยาอภิธาน | อุดม เฟื่องฟุ้ง | วิชา มหาคุณ, 2489- | ชูชาติ ศรีแสง | เข็มชัย ชุติวงศ์ | จำลอง สุขศิริ | สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi hǣng Nētibandittayasaphā, 2544 [2001] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2544 [2001]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT68 .ร547 2544 ภ. 2 ล. 5] (1).

Open Library:
Rūam khambanyāi samai thī 54 pīkānsưksā 2544. Phāk sō̜ng lem thī 6 / รวมคำบรรยาย สมัยที่ 54 ปีการศึกษา 2544. ภาคสอง เล่มที่ 6 / บรรณาธิการ จรัญ ภักดีธนากุล.

Čharan Phakdīthanākun. Pračhak Phutthisombat. Sak Kō̜sǣngrư̄ang, Sanga Dūangʻamphō̜n. Pradit 'Ēkmanī. Suwan Trakānphan. ʻAthirāt Manīphāk. Rœ̄ngtham Latphlī, Rawat Chamchalerm. Čhamlō̜ng Suksiri. Sutthi Nitrōt. Chūchāt Sīsǣng. 'Udom Fư̄angfung. Somphon Sattayā'aphithān. Samit Warāʻubon. Suchāt Thammāphithakkun, Wichai Wiwitsēwī. Nētibandittayasaphā (Thailand). Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi. by จรัญ ภักดีธนากุล | ประจักษ์ พุทธิสมบัติ | สัก กอแสงเรือง, 2484- | สง่า ดวงอัมพร | ประดิษฐ์ เอกมณี | สุวรรณ ตระการพันธุ์ | อธิราช มณีภาค | เริงธรรม ลัดพลี, 2480-2546 | เรวัต ฉ่ำเฉลิม | จำลอง สุขศิริ | สุทธิ นิชโรจน์ | ชูชาติ ศรีแสง | อุดม เฟื่องฟุ้ง | สมพล สัตยาอภิธาน | สมิทธิ์ วราอุบล | สุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล, 2492- | วิชัย วิวิตเสวี | สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi hǣng Nētibandittayasaphā, 2544 [2001] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2544 [2001]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT68 .ร547 2544 ภ. 2 ล. 6] (1).

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)