Your search returned 7 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Kānčhatsan ngoppramān phư̄a kānsưksā phān tūa phūrīan / การจัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษาผ่านตัวผู้เรียน / โดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; ผู้วิจัย ชัยยุทธ ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์.

Chaiyuth Punyasavatsut. Samnakngān Sūn Wičhai læ Hai Khamprưksā hǣng Mahāwitthayālai Thammasāt. Thailand. Samnakngān Lēkhāthikān Saphā Kānsưksā Samnak Nayōbāi læ Phǣn Kānsưksā. by ชัยยุทธ์ ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์ | สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. สำนักนโยบายและแผนการศึกษา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān Lēkhāthikān Saphā Kānsưksā Samnak Nayōbāi læ Phǣn Kānsưksā, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักนโยบายและแผนการศึกษา, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) [Call number: LB2826.6.ท9 ช64 2561] (1).

Open Library:
โครงการบัญชีรายจ่ายด้านการศึกษาแห่งชาติ : รายงานฉบับสมบูรณ์ / ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; ผู้วิจัย ชัยยุทธ ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์ ... [และคนอื่นๆ].

by ชัยยุทธ์ ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ | สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.), 2556 [2013]Other title: บัญชีรายจ่ายด้านการศึกษาแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2551-2553 : รายงานฉบับสมบูรณ์.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: LB2965.ท9 ค944 2556] (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) [Call number: EDUC LB 2013 621962] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: EDUC LB 2013 621962] (1).

Open Library:
Khrōngkān banchī rāičhāi dān kānsưksā hǣng chāt : raya thī 2 = National education accounts of Thailand project : phase 2 : rāingān chabap sombūn / โครงการบัญชีรายจ่ายด้านการศึกษาแห่งชาติ : ระยะที่ 2 = National education accounts of Thailand project : phase 2 : รายงานฉบับสมบูรณ์ / นักวิจัย ชัยยุทธ์ ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์ ... [และคนอื่นๆ] ; ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.).

Chaiyuth Punyasavatsut. Thammasat University. Economic Research and Training Center. Quality Learning Foundation. by ชัยยุทธ์ ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ | สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sūn, [2553] [2010] Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์, [2553] [2010]Other title: Banchī rāičhāi dān kānsưksā hǣng chāt pračham pī ngoppramān 2551-2553 : rāingān chabap sombūn Other title: National education accounts of Thailand project : phase 2 | บัญชีรายจ่ายด้านการศึกษาแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2551-2553 : รายงานฉบับสมบูรณ์.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) [Call number: LB2965.ท9 ค945 2553] (1).

Open Library:
Banchī rāičhāi dān kānsưksā hǣng chāt = National education accounts of Thailand / บัญชีรายจ่ายด้านการศึกษาแห่งชาติ = National education accounts of Thailand / นักวิจัย ชัยยุทธ ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์ ... [และคนอื่นๆ] ; ผู้ช่วยนักวิจัย ดลภัค ชัยบุตร... [และคนอื่นๆ] .

Chaiyut panyasawatsut. Donlaphak Chaiyabut. by ชัยยุทธ์ ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์ | ดลภัค ชัยบุตร.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Mō̜.Pō̜.Thō̜ : Mō̜.Pō̜.Phō̜., 2557] [2014] Publisher: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2557] [2014]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) [Call number: LB2965.ท9 บ62 2557] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: EDUC LB 2014 641454] (1).

Open Library:
รายงานการวิจัยเรื่องค่าใช้จ่ายตามงบประมาณและประสิทธิภาพในการผลิตบัณฑิต ของสถาบันอุดมศึกษา.

by สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

Material type: serial Continuing resource; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ, 2514Availability: Items available for reference: Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) [Call number: LB2342 .ส6] (1).

Open Library:
รายงานการวิจัยสินเชื่อเพื่อการศึกษา โดย เพ็ญศรี วายวานนท์ และคนอื่น ๆ.

by เพ็ญศรี วายวานนท์.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ, สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2521Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HG3758 .พ7] (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) [Call number: HG3758 .พ7] (2).

Open Library:
Rāičhāi dān kānsưksā khō̜ng Prathēt Thai pī 2558 / รายจ่ายด้านการศึกษาของประเทศไทย ปี 2558 / สำนักนโยบายและแผนการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ; ผู้วิเคราะห์และจัดทำรายงาน สมถวิล กาญจนาพงศ์กุล, อุษา คงสาย, ปัทมา เอี่ยมละออง ; ผู้รับผิดชอบโครงการ สมถวิล กาญจนาพงศ์กุล ... [และคนอื่น ๆ].

Somthawin Kānčhanāphongkun. ʻUsā Khongsāi. Patthamā ʻĪamlaʻō̜ng. Thailand. Samnakngān Lēkhāthikān Saphā Kānsưksā. Samnak Nayōbāi læ Phǣn Kānsưksā. by สมถวิล กาญจนาพงศ์กุล | อุษา คงสาย | ปัทมา เอี่ยมละออง | สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. สำนักนโยบายและแผนการศึกษา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnak, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนัก, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) [Call number: LB2829.3.ท9 ร65 2561] (1).

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)