Your search returned 3 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Rūam botkhwām wichākān nư̄ang nai ʻōkāt 60 pī rō̜ng sāttrāčhān Suda Widsarutpitch / รวมบทความวิชาการ เนื่องในโอกาส 60 ปี รองศาสตราจารย์สุดา วิศรุตพิชญ์ / คณะกรรมการจัดทำหนังสือครบรอบการเกษียณอายุ60 ปี รองศาสตราจารย์สุดา วิศรุตพิชญ์, กมลวรรณ จิรวิศิษฎ์ ... [และคนอื่น ๆ] ; คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Kamonwan Čhirawisit. Sophon Rattanakorn. Sawǣng Bunchalœ̄mwiphāt. Bunsī Mīwongʻukhōt. Sittichok Sīcharoen. Čhāruphō̜n Wainan. Dārāphō̜n Thirawat. Mānop Nākthat. Phanthip Kānčhanačhitrā Sāisunthorn. Pitikun Čhīramongkolphānit. Supharưthi Thawonyuttikān. Nilubol Lœ̄tnuwat. Teerarat Čhīrawattana. ʻAmnāt Tangkhirīphimān. Sūntharī Thō̜. Chaisumritchōk. Paisal Limsathit. ʻĒmphakā Tēchaʻaphaikhun Bunmī. Chawin ʻUnpattara. Nopnithi Suriya. Sahathon Rattanaphaičhit. Čhunwit Chalidāphong. Phattarawan Čhongčhit. Phārawī Kasitinon. Munin Phongsāpān. ʻŌ̜nronnop Wō̜rapojanaphisut. Siriporn ʻAnyanarongkun. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khananitisāt. by กมลวรรณ จิรวิศิษฎ์ | โสภณ รัตนากร, 2474- | แสวง บุญเฉลิมวิภาส | บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ | สิทธิโชค ศรีเจริญ | จารุพร ไวยนันท์ | ดาราพร ถิระวัฒน์, 2494- | มานพ นาคทัต | พันธุ์ทิพย์ สายสุนทร, 2501- | ปิติกุล จีระมงคลพาณิชย์ | ศุพฤฒิ ถาวรยุติการต์ | นิลุบล เลิศนุวัฒน์ | ธีระรัตน์ จีระวัฒนา | อำนาจ ตั้งคีรีพิมาน | สุนทรี ทับทิมไทย ชัยสัมฤทธิ์โชค, 2503- | ไพศาล ลิ้มสถิตย์, 2518- | เอมผกา เตชะอภัยคุณ | ชวิน อุ่นภัทร | นพนิธิ สุริยะ | สหธน รัตนไพจิตร, 2501- | จุณวิทย์ ชลิดาพงศ์ | ภัทรวัณย์ จงจิตต์ | ภารวีร์ กษิตินนท์ | มุนินทร์ พงศาปาน | อรรณนพ วรพจน์พิศุทธิ์ | ศิริพร อัญญณรงค์กุล | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung thēp] : Khana, 2558 [2015] Publisher: [กรุงเทพ] : คณะ, 2558 [2015]Other title: 60 pī khrū Suda Other title: 60 ปี ครูสุดา.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2015 655627] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2015 655627] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT110.ส727 ร54 2558] (1). Checked out (3).

Open Library:
รวมบทบัญญัติเกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศ รวบรวมโดย พิศวาท สุคนธพันธุ์ และ พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา.

by พิศวาท สุคนธพันธุ์ | พันธุ์ทิพย์ สายสุนทร, 2501- | สุข เปรุนาวิน, พล.ท, 2452-2514 | นพนิธิ สุริยะ | วิฑิต มันตราภรณ์ | กระทรวงการต่างประเทศ.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2525Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: JX3091 .พ6] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: JX3091 .พ6] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: JX3091 .พ6] (4).

Open Library:
อาจาริยบูชา ศาสตราจารย์ ดร.อรุณ ภาณุพงศ์ / จตุรนต์ ถิระวัฒน์ บรรณาธิการ.

by นพนิธิ สุริยะ | จตุรนต์ ถิระวัฒน์ | ถนอม เจริญลาภ | วิสูตร ตุวยานนท์ | อนันต์ จันทรโอภากร | ประสิทธิ์ เอกบุตร | Prasit Pivavatnapanich | จันตรี สินศุภฤกษ์ | Saratoon Santivasa | Vitit Muntarbhorn | Pisawat Sukonthapan | พันธุ์ทิพย์ สายสุนทร, 2501- | Rutchabhoom Boonrawd | ธเนศ สุจารีกุล | กฤต ไกรจิตติ | วิลาวรรณ มังคละธนะกุล | ศักดา ธนิตกุล, 2501- | ชุมพร ปัจจุสานนท์ | จุมพต สายสุนทร | Pornchai Danvivathana | จตุรนต์ ถิระวัฒน์ | ทศพร ลีพึ่งธรรม, 2510- | กำชัย จงจักรพันธ์ | เสาวนีย์ อัศวโรจน์ | กระทรวงการต่างประเทศ. กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย. กองเขตแดน | Thailand. Ministry of Foreign Affairs | International Boundaries Research Unit.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KZ3410 .อ626] (4), Pridi Banomyong Library [Call number: KZ3410 .อ626] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KZ3410 .อ626] (2), Thammasat Library, Pattaya Campus [Call number: KZ3410 .อ626] (1).

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)