Your search returned 10 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Kānhām mi hai rat prakō̜p kitčhakān thāng sētthakit : kō̜ranī sưksā kānsư̄ hun Glow læ thurakit Kāfǣ ʻAmēsō̜n khō̜ng klum Pō̜Tō̜Thō̜. / การห้ามมิให้รัฐประกอบกิจการทางเศรษฐกิจ : กรณีศึกษา การซื้อหุ้น Glow และ ธุรกิจกาแฟอเมซอนของกลุ่ม ปตท. / สุรพล นิติไกรพจน์.

Suraphon Nitikraipot. Thammasat University. Faculty of Law. by สุรพล นิติไกรพจน์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2561 [2018] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT2000 .ส743 2561] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT2000 .ส743 2561] (4), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT2000 .ส743 2561] (3). Checked out (2).

Open Library:
Khrōngkān sưksā khwām mo̜som nai kānkamnot lakkēn withīkān læ phǣnkān damnœ̄n ngān nai kān ʻōn kitčhakān khō̜ng ʻongkān khonsong mūanchon Krung Thēp hai Krung Thēp Mahā Nakhō̜n : sanœ̄ tō̜ Krasūang Khamanākhom : rāingān chabap sutthāi (Final report) / โครงการศึกษาความเหมาะสมในการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแผนการดำเนินงานในการโอนกิจการขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพให้กรุงเทพมหานคร : เสนอต่อกระทรวงคมนาคม : รายงานฉบับสุดท้าย (Final report) / [สุรพล นิติไกรพจน์, หัวหน้าคณะผู้วิจัย ; พัชรี สิโรรส, ผู้วิจัย ... [และคนอื่นๆ]].

Surapol Nitikraiphot. Phatcharī Sirōrot. Krasūang Khamanākhom . Mahāwitthayālai Thammasāt. by สุรพล นิติไกรพจน์ | พัชรี สิโรรส | กระทรวงคมนาคม | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Mahāwitthayālai Thammasāt, 2540 [1997] Publisher: [กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2540 [1997]Availability: No items available Checked out (1).

Open Library:
Pramūan sāra laksūt nakbō̜rihān radap klāng mahāwitthayālai nai kamkap khō̜ng rat / ประมวลสาระ หลักสูตรนักบริหารระดับกลาง มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.

Wičhit Sīsaeʻān Pratyā Wēsārat, Prasāt Sư̄pkhā. Surapol Nitikraiphot. Sitthichai Sǣngʻāthit, Chūkit Limpičhamnong. Thipwan Pinwanitkun. Santi Čharœ̄nphō̜nphatthanā. Bunchai Wičhitsathīan. Kritsanaphong Kiratikon. Wuth Dānkittikun. Kanthimā Siričhīrachai. Samphan Sinlapanāt. ʻAngkhanā Thanapiyawanit. Phūnphong bunphrām. Sačhīrā Khupphitthayānan. Wīraphong Phonnikō̜nkit, ʻAphaichon Watcharasin. Thanyā Suksamai. Sirinan Kittisuksathit. Mahāwitthayālai Theknōlōyī Suranārī. by วิจิตร ศรีสอ้าน, 2477- | ปรัชญา เวสารัชช์, 2488- | ประสาท สืบค้า | สุรพล นิติไกรพจน์ | สิทธิชัย แสงอาทิตย์, 2511- | ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ | ทิพวรรณ ปิ่นวนิชย์กุล | สันติ เจริญพรพัฒนา | บุญชัย วิจิตรเสถียร | กฤษณพงศ์ กีรติกร | วุฒิ ด่านกิตติกุล | กัณทิมา ศิริจีระชัย | สัมพันธ์ ศิลปนาฎ | อังคณา ธนปิยะวณิชย์ | พูลพงษ์ บุญพราหมณ์ | ศจีรา คุปพิทยานันท์ | วีรพงษ์ พลนิกรกิจ, 2512- | อภัยชนม์ วัชรสินธุ์ | ธรรญา สุขสมัย | ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nakhǭn Rātchasīmā : Mahāwitthayālai, 2558 [2015] Publisher: นครราชสีมา : มหาวิทยาลัย, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: LB2341 .ป38 2558] (1).

Open Library:
Panhā thāng kotmāi kīeokap sitthi nư̄a thō̜ song pitōlīam khō̜ng Pō̜Tō̜Thō̜. : phičhāranā tām nǣo khamphiphāksā khō̜ng sān pokkhrō̜ng sūngsut thī Fō̜.35/2550 / ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิเหนือท่อส่งปิโตรเลียมของปตท. : พิจารณาตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.35/2550 / สุรพล นิติไกรพจน์.

Surapon Nitikraipot. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by สุรพล นิติไกรพจน์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Bō̜risat Rōngphim Dư̄an Tulā Čhamkat, 2561 [2018] Publisher: [กรุงเทพฯ] : บริษัท โรงพิมพ์เดือนตุลา จำกัด, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT3217 .ส74 2561ก] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: KPT3217 .ส74 2561ก] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT3217 .ส74 2561ก] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT3217 .ส74 2561ก] (1).

Open Library:
Panhā thāng kotmāi kīeokap sitthi nư̄a thō̜ song pitōlīam khō̜ng Pō̜Tō̜Thō̜. phičhāranā tām nǣo khamphiphāksā khō̜ng sān pokkhrō̜ng sūngsut thī Fō̜.35/2550 : rāingān chabap sombūn / ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิเหนือท่อส่งปิโตรเลียมของปตท. พิจารณาตามแนวคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.35/2550 : รายงานฉบับสมบูรณ์ / สุรพล นิติไกรพจน์.

Surapon Nitikraipot. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. Khana Kammakān Songsœ̄m Ngānwičhai. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by สุรพล นิติไกรพจน์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์. คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Kammakān Songsœ̄m Ngānwičhai Khana Nitisāt Mō̜Thō̜., 2561 [2018] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย คณะนิติศาสตร์ มธ., 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT3217 .ส74 2561] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT3217 .ส74 2561] (1). Checked out (1).

Open Library:
Mahāwitthayālai Thai : phatthanākān mahāwitthayālai nai kamkap læ kotmāi thī kīeokap kānbō̜rihānngān / มหาวิทยาลัยไทย : พัฒนาการ มหาวิทยาลัยในกำกับ และกฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารงาน / สุรพล นิติไกรพจน์, กฤติน ดิ่งแก้ว.

Suraphon Nitikraiphot. Kritin Dingkǣo. by สุรพล นิติไกรพจน์ | กฤติน ดิ่งแก้ว, 2532-.

Edition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LB2331.4 .ส74 2559] (6), Pridi Banomyong Library [Call number: LB2331.4 .ส74 2559] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LB2331.4.ส74 2559] (2), Thammasat Library, Pattaya Campus [Call number: LB2331.4 .ส74 2559] (1). Checked out (2).

Open Library:
Rūam kotmāi pokkhrō̜ng / รวมกฎหมายปกครอง / รวบรวมโดย สุรพล นิติไกรพจน์ ... [และคนอื่น ๆ].

Thailand. Suraphon Nitikraiphot. by ไทย | สุรพล นิติไกรพจน์.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Prakāiphrưk, 2546 [2003] Publisher: กรุงเทพฯ : ประกายพรึก, 2546 [2003]Availability: Items available for reference: Professor Direk Jayanama Library [Call number: LAW KPT 2003 630715] (2).

Open Library:
Sānratthammanūn kap kānpatibat phanthakit tām ratthammanūn / ศาลรัฐธรรมนูญกับการปฏิบัติพันธกิจตามรัฐธรรมนูญ / สุรพล นิติไกรพจน์ ... [และคนอื่นๆ].

Suraphon Nitikraiphot. by สุรพล นิติไกรพจน์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : b Winyūchon, 2546 [2003] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2546 [2003]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2003 621015] (1).

Open Library:
ʻAmnāt nāthī khō̜ng Krung Thēp Mahā Nakhō̜n nai kānčhattham bō̜rikān rotfaifā khonsong mūanchon phāitai Prakāt Khana Patiwat Chabapthī 58 : rāingān kānwičhai chabap sombūn / อำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครในการจัดทำบริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนภายใต้ประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 58 : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ / โดย สุรพล นิติไกรพจน์.

Suraphon Nitikraiphot. by สุรพล นิติไกรพจน์.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Mō̜.Pō̜.Thō̜. : Mō̜.Pō̜.Phō̜.], 2557 [2014] Publisher: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2014 640742] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2014 640742] (1). Checked out (2).
Lists:

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)