Your search returned 9 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
60 pī Sumēthāčhān / 60 ปี สุเมธาจารย์ / สหธน รัตนไพจิตร บรรณาธิการ.

Sahathon Rattanaphaičhit. Chaisit Trachutham. Bunsī Mīwongʻukhōt. Preecha Suwanthat. Viriya Nāmsiriphongphan. Chūkīanti Dilokphǣt. Chuchart Asawaroj. Phanit Thīraphāpwong. Phutthimā Kœ̄tsiri. Wichuda Phongsāpān. Witthawin Tōkīantirungreng. Suwanat Maisūngdī. Sarayuddha Wutthayāphō̜n. Suwatchaphō̜n Sīpollā. Amornsak Phongphasut. Anon Thadium. ʻŪaichai Sukwong. Kīrakīanti Phrathai. Chīaochān Limnopphakhun. Thanyamāt Laowīraphānit. Thanaphon Kǣosathit. Praphāt Khongʻīat. Vinit Wisētsuwannaphūm. Weerawat Jantachote. Sarōt Thō̜ngprakham. Suprīyā Kǣolaʻīat. Anont Māmao. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by Chinapat Visuttipat | Yoshimura, Norihisa | Nishiyama, Yumi | สหธน รัตนไพจิตร, 2501- | ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม, 2493- | บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ | ปรีชา สุวรรณทัต | วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์, 2495- | ชูเกียรติ ดิลกแพทย์ | ชูชาติ อัศวโรจน์, 2494- | พนิต ธีรภาพวงศ์, 2510- | พุทธิมา เกิดศิริ | วิชุดา พงศาปาน | วิธวินห์ โตเกียรติรุ่งเรือง | สุวณัญฐ์ ไม้สูงดี | สรายุทธ์ วุฒยาภรณ์ | สุวัชรีภรณ์ สีพลลา | อมรศักดิ์ พงศ์พศุตม์ | อานนท์ ทัศน์เอี่ยม, 2531- | อวยชัย สุขวงศ์, 2521- | กีระเกียรติ พระทัย, 2532- | เชี่ยวชาญ ลิ้มนพคุณ, 2531- | ธัญญมาศ เลาห์วีระพานิช, 2528- | ธนภณ แก้วสถิตย์ | ประภาศ คงเอียด, 2505- | วินิจ วิเศษสุวรรณภูมิ | วีรวัฒน์ จันทโชติ, 2506- | สาโรช ทองประคำ | สุปรียา แก้วละเอียด | อานนท์ มาเม้า, 2530- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2558 [2015] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558 [2015]Other title: Hoksip pī Sumēthāčhān Other title: หกสิบปีสุเมธาจารย์.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2015 657939] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2015 657939] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2015 657939] (2). Checked out (1).

Open Library:
Kotmāi ngoppramān khō̜ng tāngprathēt : khō̜khit læ prasopkān khō̜ng Prathēt Saharatʻamērikā læ Prathēt Farangsēt / กฎหมายงบประมาณของต่างประเทศ : ข้อคิดและประสบการณ์ของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศฝรั่งเศส / สุปรียา แก้วละเอียด.

Suprīyā Kǣolaʻīat. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakō̜p Kānsō̜n. by สุปรียา แก้วละเอียด | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์. โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Pathum Thānī] : Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakō̜p Kānsō̜n, Khana Nitisāt, Mahāwitthayālai Thammasāt, 2560 [2017] Publisher: [ปทุมธานี] : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KF6225 .ส73 2560] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KF6225 .ส73 2560] (4), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KF6225 .ส73 2560] (4). Checked out (1).

Open Library:
Kotmāi ngoppramān khō̜ng Prathēt Thai / กฎหมายงบประมาณของประเทศไทย / สุปรียา แก้วละเอียด.

Suprīyā Kǣolaʻīat. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakō̜p Kānsō̜n. by สุปรียา แก้วละเอียด | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์. โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Pathum Thānī] : Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakō̜p Kānsō̜n, Khana Nitisāt, Mahāwitthayālai Thammasāt, 2560 [2017] Publisher: [ปทุมธานี] : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT3528 .ส73 2560] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT3528 .ส73 2560] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT3528 .ส73 2560] (3). Checked out (6).

Open Library:
Kotmāi ngoppramān khō̜ng Prathēt Thai / กฎหมายงบประมาณของประเทศไทย / สุปรียา แก้วละเอียด.

Suprīyā Kǣolaʻīat. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakō̜p Kānsō̜n. by สุปรียา แก้วละเอียด | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์. โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน.

Edition: พิมพ์เพิ่มเติม ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Pathum Thānī] : Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakō̜p Kānsō̜n, Khana Nitisāt, Mahāwitthayālai Thammasāt, 2561 [2018] Publisher: [ปทุมธานี] : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT3528 .ส73 2561] (2). Checked out (7).

Open Library:
Kānkhūapkhum khwāmchō̜p dūai kotmāi khō̜ng phāsī dōi ʻOngkō̜n Tulākān nai prathēt Thai : rāingān chabap sombūn / การควบคุมความชอบด้วยกฎหมายของภาษีโดยองค์กรตุลาการในประเทศไทย : รายงานฉบับสมบูรณ์ / สุปรียา แก้วละเอียด.

Suprīyā Kǣolaʻīat. by สุปรียา แก้วละเอียด.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Mō̜.Pō̜.Thō̜. : Mō̜.Pō̜.Phō̜.], 2558 [2015] Publisher: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: KPT3550 .ส685 2558] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT3550 .ส685 2558] (2). Checked out (1).

Open Library:
Kānprachum wichākān radap chāt "Nitiphat-Thammasāt" khrang thī 1 / การประชุมวิชาการระดับชาติ "นิติพัฒน์-ธรรมศาสตร์" ครั้งที่ 1 / คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ร่วมกับ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ [และ] สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน.

Kānprachum Wichākān Radap Chāt "Nitiphat-Thammasāt" Krung Thēp...) Suprīyā Kǣolaʻīat. Surasak Bunrư̄ang, Phattharawarin Bunchū, Teeraphat Pichetwong, Ronnakorn Bunmee, Suchādā Rư̄angsǣngthō̜ngkun. Apinan Srisiri, Sathāban Bandit Phatthanabō̜rihānsāt. Khana Nitisāt. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt Thailand. Samnakngān Kāntrūatngœ̄n Phǣndin. by การประชุมวิชาการระดับชาติ "นิติพัฒน์-ธรรมศาสตร์" (ครั้งที่ 1 : 2559 : กรุงเทพฯ) | สุปรียา แก้วละเอียด | สุรศักดิ์ บุญเรือง, 2529- | ภัทรวรินทร์ บุญชู, 2528- | ธีรพัฒน์ พิเชฐวงศ์, 2518- | รณกรณ์ บุญมี, 2526- | สุชาดา เรืองแสงทองกุล | อภินันท์ ศรีศิริ, 2523- | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. คณะนิติศาสตร์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์ | สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp... : Sathāban], 2559 [2016] Publisher: [กรุงเทพฯ : สถาบัน], 2559 [2016]Other title: Rāngrāingān sư̄pnư̄ang kānprachum wichākān radap chāt "Nitiphat-Thammasāt" khrang thī 1 Other title: ร่างรายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ นิติพัฒน์-ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT62 .ก649 2559] (1).

Open Library:
Khrū dī khrū "dēn" phū pit thō̜ng lang phra / ครูดี ครู "เด่น" ผู้ปิดทองหลังพระ / [คณะผู้จัดทำหนังสือ สุปรียา แก้วละเอียด ... [และคนอื่น ๆ]].

Supreeya Kaewla-iad. by สุปรียา แก้วละเอียด.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Mō̜.Pō̜.Thō̜. : Mō̜.Pō̜.Phō̜., 2561] [2018] Publisher: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2561] [2018]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT110.ว64 ค47 2561] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT110.ว64 ค47 2561] (3), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT110.ว64 ค47 2561] (1). Checked out (2).

Open Library:
Thīralư̄k 60 pī Phī Yai Čhaihān / ที่ระลึก 60 ปี พี่ใหญ่ ใจหาญ / คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Kanung Luchai, Kietkajorn Vachanasvasti. Pairoj Kampusiri. Athapol Yaisawang, Taweekiat Meenakanit, Pitikan Sithidej. Sahaton Rattanapijit, Amnat Wongbandit. Somkit Lertpaithoon. Viravat Chantachote, Supreeya Kaewla-iad. Munin Pongsapan. Kanit na Nakorn. Thitirat Thipsamritkul. Boonsri Mewongukote. Puangrat Patomsirirak. Matalak Oungrungrote. Surasak Boonyanukoolkit. Surasak Maneesorn. Naphat Sora-at. Nantouch Kitranan. Narīlak Phǣchaiyaphūm. Thanyasudā Nǭkǣo. Pokpong Srisanit. Prathan Wattanavanich. Preeyaporn Ubonsawat. Ronnakorn Bunmee. Sawatree Suksri. Surasak Likasitwatanakul. Natsuda Rattamanee. Nilubol Lertnuwat. Pakpoom Lohavaritanon. Surasak Boonruang. Thammasat University. Faculty of Law. by คนึง ฦาไชย, 2467- | เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ | ไพโรจน์ กัมพูสิริ, 2493- | อรรถพล ใหญ่สว่าง, 2493- | ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, 2496- | ปิติกาญจน์ สิทธิเดช | สหธน รัตนไพจิตร, 2501- | อำนาจ วงศ์บัณฑิต | สมคิด เลิศไพฑูรย์ | วีรวัฒน์ จันทโชติ, 2506- | สุปรียา แก้วละเอียด | มุนินทร์ พงศาปาน | คณิต ณ นคร, 2480- | ฐิติรัตน์ ทิพย์สัมฤทธิ์กุล | บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ | พวงรัตน์ ปฐมสิริรักษ์, 2530- | มาตาลักษณ์ ออรุ่งโรจน์ | สุรศักดิ์ บุญญานุกูลกิจ, 2529- | สุรศักดิ์ มณีศร | โก, ลิซานาวาตี, ค.ศ. 1977- | Go, Lisanawati, 1977- | ณภัทร สรอัฒฑ์ | นันทัช กิจรานันทน์ | นรีลักษณ์ แพไชยภูมิ | ธัญสุดา หน่อแก้ว | ปกป้อง ศรีสนิท, 2520- | ประธาน วัฒนวาณิชย์ | ปรีญาภรณ์ อุบลสวัสดิ์ | รณกรณ์ บุญมี, 2526- | สาวตรี สุขศรี | สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล, 2501- | ณัฐสุดา รัตตมณี, 2533- | นิลุบล เลิศนุวัฒน์ | ภัทรพงษ์ แสงไกร | Phattharaphong Saengkrai | ภาคภูมิ โลหวริตานนท์, 2529- | สุรศักดิ์ บุญเรือง, 2529- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana, 2561 [2018] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะ, 2561 [2018]Other title: Phīralư̄k Hoksip pī Phī Yai Čhaihān Other title: ที่ระลึกหกสิบปี พี่ใหญ่ ใจหาญ.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: K5000 .ท64 2561] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: K5000 .ท64 2561] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: K5000 .ท64 2561] (1). Checked out (2).

Open Library:
Raphī' 56 / รพี' 56 / คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; [บรรณาธิการ พิชญา ดิลกวุฒิสิทธิ์].

Phitchayā Dilokwutthisit. Thānin Kraiwichīan, Kittisak Prokati. Pairoj kampusiri, Pokpong Srisanit, Somkiat Worapunyaanun. Supreeya Kaewla-iad. Chatchai Chetsumon. Pakpoom Lohavaritanon, Čhanthačhirā ʻĪammayurā. Sulak Sivaraksa, Phatthadon Tēchaphaibūn. Watcharaphat Dānkhongrak. Nāwikā Čharœ̄nkitčhāthō̜n. Thanyalak Chaisō̜n. Wutthikō̜n Songsuwan. Natsuda Rattamanee, Siriphattha Phūphīanloēt. Warāwut Thitiwǭn. Thammasat University. Faculty of Law. by พิชญา ดิลกวุฒิสิทธิ์ | ธานินทร์ กรัยวิเชียร, 2470- | กิตติศักดิ์ ปรกติ | ไพโรจน์ กัมพูสิริ, 2493- | ปกป้อง ศรีสนิท, 2520- | สมเกียรติ วรปัญญาอนันต์ | สุปรียา แก้วละเอียด | ชาติชาย เชษฐสุมน | ภาคภูมิ โลหวริตานนท์, 2529- | จันทจิรา เอี่ยมมยุรา | สุลักษณ์ ศิวรักษ์, 2476- | พัทธดนย์ เตชะไพบูลย์ | วัชรภัทร ด่านคงรักษ์ | นาวิกา เจริญกิจจาธร | ธัญลักษณ์ ไชยศร | วุฒิกร ทรงสุวรรณ | ณัฐสุดา รัตตมณี, 2533- | สิริภัทรา ภู่เพียนเลิศ | วราวุฒิ ฐิติวร | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana, 2556 [2013] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะ, 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT74 .ร368 2556] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT74 .ร368 2556] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT74 .ร368 2556] (2).

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)